П Р О Т О К О Л

 

 

 

27.12.2012 година                                                     Град Царево  

Царевски Районен съд                                              Наказателен състав

На двадесет и седми декември две хиляди и дванадесета година

В публично заседание в следния състав:                                                                                      

                                                                                                                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:МИНЧО ТАНЕВ

                                                                            Членове:

                                                                            Съдебни  заседатели:

Секретар: К.Д.

Прокурор: К.Е.

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  Минчо Танев

НОХ дело номер 114 по описа за 2012 година

На именното повикване в 12.45 часа се явиха:

Обвиняемата се явява лично и със защитника си адв.Т.С..

За РП Царево се явява районният прокурор Е.

            Прокурорът - Да се даде ход на делото.

Обвиняемата - Да се даде ход на делото.

Адв.С. - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

            СНЕМА самоличност на обвиняемата, както следва:

Ж.С.Д. - ЕГН **********.

Съдът РАЗЯСНИ правата на обвиняемата в настоящото производство.

Обвиняемата Д. - Разбрах правата си, няма да правя отводи на състава на съда, съдебния секретар и прокурора.

Прокурорът – Постигнахме споразумение за решаване на делото по досъдебно производство №15-147/2012год. по описа на РУП – град П. с обвиняемата Ж.С.Д. и защитника й адв.Т.С., съгласно което обвиняемата Ж.С.Д. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, а именно, че на 19.07.2012 год. в гр. П., обл. Б., в търговски обект на ул. *** №**, като собственик на *** ЕООД без съгласието на притежателите на изключителните права „Тимбърленд” /Timberlend/ - THE TIMBERLEND COMPANY, USA; „Хуго Бос” /Hugo Boss/ - HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH&Co. KGq GERMANY; „Долче и Габана” /Dolce & Gabbana/ -  Gado S.a.r.l.,LU; „Дизел” /Diesel/ - DIESEL S.p.A.; „Армани” /Armani/ - GA MODEFINE S.A.(CH); Левис /Levis/ - Levi STRAUSS&CO./a corporation of Delaware/,US и „Ал стар” /All Star/ - Converse Ins.,USA използвала в търговската дейност /по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО - „използване в търговската дейност е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак”/, стоки с марки, обект на това изключително право без правно основание, а именно: 30 бр. колани марка „Дизел” на стойност 600.00 лева, 21 бр. колани марка „Хуго Бос” на стойност 420.00 лева, 31 бр. колани марка „Армани” на стойност 620.00 лева, 16 бр. колани марка „Левис” на стойност 320.00 лева, 20 бр. колани марка „Долче и Габана” на стойност 400.00 лева, 3 бр. колани марка „Тъмбърленд” на стойност 52.50 лева, 3 бр. чанти марка „Конверс” на стойност 52.50 лева и 2 бр. чанти марка „Ал стар” на стойност 47.00 лева, всичко на обща стойност 2512.00 лева. За посоченото престъпление обвиняемата Ж.С.Д. ще изтърпи наказание при условията на чл.172б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, а именно Пробация, при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки - задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдената в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице, не по малко от два пъти седмично за срок от шест месеца, задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от шест месеца и глоба в размер на 500.00 /петстотин/ лева.  Веществените доказателства - 30 бр. колани марка „Дизел”, 21 бр. колани марка „Хуго Бос”, 31 бр. колани марка „Армани”, 16 бр. колани марка „Левис”, 20 бр. колани марка „Долче и Габана”, 3 бр. колани марка „Тъмбърленд”, 3 бр. чанти марка „Конверс” и 2 бр. чанти марка „Ал стар”, на основание чл.172б, ал.3, вр. чл.53, ал.2, б.„а” от НК ще бъдат отнети в полза на Държавата и ще бъдат унищожени. Разноските по делото в размер на 197.40 лв. ще бъдат изплатени от обвиняемата след издаване на изпълнителен лист. От престъплението не са причинени имуществени вреди.

            Адв.С. – Съгласни сме с така постигнатото споразумение. То не противоречи на закона и морала. Моля да го одобрите. Представям вносна бележка за заплатени разноски по делото.

            С оглед изявлението на страните, че се постигна споразумение и на осн. чл. 382, ал. 4 от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ

ПРИСТЪПВА КЪМ РАЗПИТ НА ОБВИНЯЕМАТА:

Обвиняемата - Разбирам в какво съм обвинена от прокурора. Признавам се за виновна. Съгласна съм делото да приключи със споразумение. Разбирам последиците от споразумението, съгласна съм с тях, доброволно съм подписала споразумението. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

 

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

            ПРОКУРОР:                                                  ОБВИНЯЕМ:

            / К.Е. /                                                             / Ж.С.Д. /

           

ЗАЩИТНИК:

                                                                                    /АДВ. Т.С./

 

 

ЦРС счита, че така постигнатото споразумение следва да бъде одобрено, доколкото престъплението, за което е повдигнато обвинение на обвиняемата позволява сключването на споразумение, определеното на обвиняемата наказание е съобразено с данните за личността и и доказателствата по делото, поради което съдът счита, че споразумението не противоречи на закона и морала.

Така мотивиран и на осн. чл.382, ал.7 от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №114/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Е. и обвиняемата Ж.С.Д., ЕГН **********,  представлявана от нейния защитник адв.Т.С., съгласно условията на което обвиняемата Ж.С.Д. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, а именно, че на 19.07.2012 год. в гр. П., обл. Б., в търговски обект на ул. *** №**, като собственик на *** ЕООД без съгласието на притежателите на изключителните права „Тимбърленд” /Timberlend/ - THE TIMBERLEND COMPANY, USA; „Хуго Бос” /Hugo Boss/ - HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH&Co. KGq GERMANY; „Долче и Габана” /Dolce & Gabbana/ -  Gado S.a.r.l.,LU; „Дизел” /Diesel/ - DIESEL S.p.A.; „Армани” /Armani/ - GA MODEFINE S.A.(CH); Левис /Levis/ - Levi STRAUSS&CO./a corporation of Delaware/,US и „Ал стар” /All Star/ - Converse Ins.,USA използвала в търговската дейност /по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО - „използване в търговската дейност е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак”/, стоки с марки, обект на това изключително право без правно основание, а именно: 30 бр. колани марка „Дизел” на стойност 600.00 лева, 21 бр. колани марка „Хуго Бос” на стойност 420.00 лева, 31 бр. колани марка „Армани” на стойност 620.00 лева, 16 бр. колани марка „Левис” на стойност 320.00 лева, 20 бр. колани марка „Долче и Габана” на стойност 400.00 лева, 3 бр. колани марка „Тъмбърленд” на стойност 52.50 лева, 3 бр. чанти марка „Конверс” на стойност 52.50 лева и 2 бр. чанти марка „Ал стар” на стойност 47.00 лева, всичко на обща стойност 2512.00 лева.

     За посоченото престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, на осн. чл.172б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК ОСЪЖДА обвиняемата Ж.С.Д., ЕГН ********** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:

1.     Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;

2.     Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 500.00 /петстотин/ лева.

Разноските по делото са заплатени.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 30 бр. колани марка „Дизел”, 21 бр. колани марка „Хуго Бос”, 31 бр. колани марка „Армани”, 16 бр. колани марка „Левис”, 20 бр. колани марка „Долче и Габана”, 3 бр. колани марка „Тъмбърленд”, 3 бр. чанти марка „Конверс” и 2 бр. чанти марка „Ал стар”, на основание чл.172б, ал.3, вр. чл.53, ал.2, б.„а” от НК ДА СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и да бъдат унищожени.

Причинени от престъплението имуществени вреди няма.

На основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №114/2012г. по описа на ЦРС.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемата е прекратено и на осн. чл.309, ал.2 от НПК

ОПРЕДЕЛИ

ОТМЕНЯ спрямо обвиняемата Ж.С.Д., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка".

Определението относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7-дневен срок от днес.

Протоколът изготвен в с.з.

Заседанието приключи в 13.00 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    СЪДИЯ: