П Р О Т О К О Л

 

 

26.09.2019 година                                                              Град Царево 

Царевският районен съд                                           Наказателен състав

На двадесет и шести септември две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ МОСКОВА

                                                                                                                  

Секретар: Нели Стоянова

Прокурор: Щелиян Димитров.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Мария Москова

НОХ дело номер 435 по описа за 2019 година

На именното повикване в 12.30 часа се явиха:

За РП-Царево, редовно призована, се явява прокурор Димитров.

Подсъдимият М.С.Я., редовно призован, се явява лично и ведно със служебния си защитник си адв. Т.С..

          Прокурорът - Да се даде ход на делото.

Адв.С. - Да се даде ход на делото.

Подсъдимият - Да се даде ход на делото.

С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕМА самоличност на подсъдимия по данни от ДП и данни заявени от него, както следва:

М.С.Я. – ЕГН **********,

          Съдът разясни правата на страните в настоящото производство.

Прокурорът – Няма да правя отводи.

Адв.С. – Няма да правя отводи.

Подсъдимият - Разбрах правата си, няма да правя отводи на състава на съда, съдебния секретар и прокурора. Ще бъда представляван от  назначения ми служебен защитник адв.С..

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

ПРИЕМА материалите по ДП № 211/2019г. по описа на  РУ-Приморско при ОД МВР – Бургас, пр. преписка № 470/2019г. по описа на РП – Царево.

Дава думата на прокурора.

Прокурорът – Постигнахме споразумение за решаване на делото по ДП № 211/2019г. по описа на  РУ-Приморско при ОД МВР – Бургас, пр. преписка № 470/2019г. по описа на РП – Царево с подсъдимият М.С.Я. и защитник му адв.С., съгласно условията, на което подсъдимият М.С.Я. се признава за виновен в извършване на престъплението по чл.343б, ал.3 вр. чл.26, ал.1 от НК, тъй като:

 На 11.08.2019г. в гр.Китен и по второстепенен път II 99, км.34, община Приморско, област Бургас в условията на продължавано престъпление с две деяния, които осъществяват поотделно един състав на едно престъпление, управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка „Мазда“ модел „323” с  рег.  № ****, след употреба на наркотични вещества, както следва: 

  1. На 11.08.2019г., около 05.10 часа в гр.Китен, община Приморско, област Бургас, по ул.”Васил Левски” управлявал моторно превозно средство – лек  автомобил марка „Мазда“ модел „323” с  рег.  № ****, след  употреба на наркотични вещества – канабис /ТНС/, амфетамин и метамфетамин, установено с техническо средство - „Drager Drug Test 5000“ с    ARKL-0027;

2. На 11.08.2019г., около 09.30 часа по второстепенен път-99, км.34, община Приморско, област Бургас управлявал моторно превозно средство – лек  автомобил марка „Мазда“ модел „323” с  рег.  № ****, след  употреба на наркотични вещества-  амфетамин, установено  с техническо средство - „Drager Drug Test 5000“ с    ARKL-0027- престъпление по чл.343б, ал.3 вр. чл.26, ал.1 от НК.

Деянието е извършено чрез действие при форма на вината - пряк умисъл по смисъла на чл.11, ал.2 от НК.

От деянието не са причинени имуществени вреди.

За гореописаното деяние обв. М.С.Я. се признава за виновен и приема на основание чл.343б, ал.3 вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК да му бъде наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от 3 (три) месеца, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК да бъде отложено с изпитателен срок от 3 (три) години.

Страните приемат, че на основание чл.55, ал.3 вр. чл. 55, ал.1, т.1 НК на обв. М.С.Я. не се налага по-лекото наказание „глоба“, което законът предвижда наред с наказанието „лишаване от свобода“.

Страните приемат на обв. М.С.Я. да не бъдат налагани възпитателни грижи по чл.67, ал.1 и ал. 2 от НК през изпитателния срок.

На основание чл.343г от НК вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК обв. М.С.Я. приема да му бъде наложено наказание „лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 (дванадесет) месеца, като се зачете времето, през което е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 11.08.2019г.

По делото няма направени разноски.

Веществени доказателства –  2 броя тест касети следва да останат по делото в срока на съхранение на делото, след което да се постанови тяхното унищожаване, съобразно ПАС.

Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала.

Адв.С. - Постигнали сме споразумение с представителя на ЦРП, същото не противоречи на закона и морала, подписано е от моят подзащитен доброволно, същият е запознат с него, наясно е с правните последици. Съгласен съм със споразумението и условията, които предлага прокуратурата и моля да го одобрите, като  непротиворечащо на закона и морала.

Подсъдимият - Разбирам обвинението. Съжалявам. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Същото не противоречи на закона и морала и моля от съда да бъде одобрено. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

                                       

Прокурор:                                                 Подсъдим:

/Щелиян Димитров/                                      /М.С.Я./  

 

                                                            Защитник:

                                                            /адв.Т.С./

                                                             

ЦРС счита, че така постигнатото споразумение следва да бъде одобрено, доколкото престъплението, за което е повдигнато обвинение на подсъдимия позволява сключването на споразумение, определеното на подсъдимия наказание е съобразено с данните за личността му и доказателствата по делото, поради което съдът счита, че споразумението не противоречи на закона и морала.

Така мотивиран и на осн.чл.382, ал.7 от НПК

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ: №

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП № 211/2019г. по описа на  РУ-Приморско при ОД МВР – Бургас, пр. преписка № 470/2019г. по описа на РП – Царево, представлявана от прокурор Димитров, подсъдимият  М.С.Я. – ЕГН **********, и неговия защитник - адв.Т.С., съгласно което подсъдимият М.С.Я. се признава за виновен в извършване на престъплението по чл.343б, ал.3 вр. чл.26, ал.1 от НК, тъй като:

 На 11.08.2019г. в гр.Китен и по второстепенен път II - 99, км.34, община Приморско, област Бургас в условията на продължавано престъпление с две деяния, които осъществяват поотделно един състав на едно престъпление, управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка „Мазда“ модел „323” с  рег.  № ****, след употреба на наркотични вещества, както следва: 

  1. На 11.08.2019г., около 05.10 часа в гр.Китен, община Приморско, област Бургас, по ул.”Васил Левски” управлявал моторно превозно средство – лек  автомобил марка „Мазда“ модел „323” с  рег.  № **** след  употреба на наркотични вещества – канабис /ТНС/, амфетамин и метамфетамин, установено с техническо средство - „Drager Drug Test 5000“ с    ARKL-0027;

2. На 11.08.2019г., около 09.30 часа по второстепенен път-99, км.34, община Приморско, област Бургас управлявал моторно превозно средство – лек  автомобил марка „Мазда“ модел „323” с  рег.  № ***** след  употреба на наркотични вещества-  амфетамин, установено  с техническо средство - „Drager Drug Test 5000“ с    ARKL-0027- престъпление по чл.343б, ал.3 вр. чл.26, ал.1 от НК.

За посоченото престъпление по чл.343б, ал.3 вр. чл.26, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.3 вр. чл.26, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимият М.С.Я., ЕГН **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.

 На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

            На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на подсъдимия М.С.Я., ЕГН **********, кумулативно предвиденото наказание „Глоба”.

 

На основание чл. 343г,  във вр. с чл. 343б, ал. 3, във вр. чл.36 и  чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА М.С.Я., ЕГН ********** от право да управлява  МПС за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.

На основание чл.59, ал.4 НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимия М.С.Я., ЕГН ********** е бил лишен от това право по административен ред, считано от 11.08.2019г.

         Веществените доказателства – 2 броя тест касети от Дрегер Драг тест 5000, всяка с опаковка от фолио от тестването на М.С.Я., поставени в 2бр. полиетиленови торбички с етикети с подпис на разследващ полицай, приложени по делото, СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещ с малозначителна стойност, след влизане на делото в архив.

         Разноски по делото няма.

Причинени от престъплението  имуществени вреди  няма.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На основание чл.24, ал.3 от НПК,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №435/2019 г. по описа на РС-Царево.

Като взе предвид, че наказателното производство спрямо подсъдимият е прекратено и на основание чл. 309, ал.4 от НПК

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ спрямо подсъдимия М.С.Я., ЕГН **********  мярка за неотклонение „Подписка”.

Протоколът, изготвен в с.з.

Заседанието приключи в 12.45 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: