П Р О Т О К О Л

 

 

12.09.2019 година                                                     Град Царево       

Царевският районен съд                                           Наказателен състав

На дванадесети септември две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ МОСКОВА                                                                                                                                

Секретар: Стефка Илиева

Прокурор: Анелия Стойчева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Мария Москова

НОХ дело номер  389 по описа за 2019 година

На именното повикване в 10.40 часа се явиха:

За РП-Царево, редовно призовани, се явява прокурор Стойчева.

Подсъдимият Я.М.М., редовно призован, се явява лично и ведно с упълномощения си защитник адв.Т.Я..

          Прокурорът - Да се даде ход на делото.

Адв.Я. - Да се даде ход на делото.

Подсъдимият   - Да се даде ход на делото.

С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕМА самоличност на подсъдимия по данни от ДП и данни заявени от него, както следва:

Я.М.М. - ЕГН **********, *******************************************

Съдът разясни правата на страните в настоящото производство.

Прокурорът – Няма да правя отводи.

Адв.Я. – Няма да правя отводи.

Подсъдимият  - Разбрах правата си, няма да правя отводи на състава на съда, съдебния секретар и прокурора. Ще бъда представляван от адв.Я..

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

ПРИЕМА материалите по Бързо производство №239/2019г. по описа на РУ - Царево, преписка вх. №623/2019г. по описа на РП-Царево.

          Дава думата на прокурора.

Прокурорът – Постигнахме споразумение за решаване на делото Бързо производство №239/2019г. по описа на РУ - Царево, преписка вх.   №623/2019г. по описа на РП-Царево с обвиняемият Я.М.М. и защитника му адв.Я., съгласно условията, на което обвиняемият Я.М.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление чл.343в, ал.2   от НК, за това, че на 03.09.2019 г. по третокласен път III 9901, км. 1, в района на входа/изхода на гр. ****, обл. *****, управлявал моторно превозно средство - мотопед марка „*******“, модел „*****“, с рама № ******** и двигател с вътрешно горене с обем *****. см, с № ******, без съответното свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление с Наказателно постановление №********** г. на Началник ***************, влязло в сила на 24.09.2018 г.

За посоченото престъпление Я.М.М., ЕГН: **********, ще изтърпи наказания както следва: при условията на  чл.343в, ал.2  от НК, във вр. чл. 55, ал. 1, т.1 от НК  ТРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“, като на основание чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание да бъде отложено за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. На основание чл. 55, ал.2 във вр. ал.1 , т.1 НК се налага наказание  „ГЛОБА“ в размер на  ДВЕСТА И ПЕТДЕСЕТ лева.

Веществени доказателства – 1бр. жълт мотопед марка „Piaggio“, модел „Typhoon“, с рама № DGM53546OM и двигател с вътрешно горене с обем 49,4 куб. см, с № 252549 да се върне на Я.М.М., ЕГН: **********.

         Разноските по делото – 67.20 лева за  автотехническа експертиза.

От престъплението не са причинени имуществени вреди.

Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено.

Адв.Я. - Постигнали сме споразумение с представителя на ЦРП, същото не противоречи на закона и морала, подписано е от моя подзащитен доброволно, същият е запознат с него, наясно е с правните последици. Съгласна съм със споразумението и условията, които предлага прокуратурата и моля да го одобрите, като  непротиворечащо на закона и морала.

Подсъдимият  - Разбирам обвинението. Съжалявам. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Същото не противоречи на закона и морала и моля от съда да бъде одобрено. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

                                       

Прокурор:                                               Подсъдим:

/Анелия Стойчева/                                     /Я.М.М./  

                  

 

                                                         Защитник:

                                                          /адв.Т.Я./                                   

ЦРС счита, че така постигнатото споразумение следва да бъде одобрено, доколкото престъплението, за което е повдигнато обвинение на обвиняемия позволява сключването на споразумение, определеното на обвиняемия наказание е съобразено с данните за личността му и доказателствата по делото, поради което съдът счита, че споразумението не противоречи на закона и морала.

Така мотивиран и на основание чл.382, ал.7 от НПК

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ: №

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство Бързо производство № 239/2019г. по описа на РУ - Царево, преписка вх.№623/2019г. по описа на РП-Царево, представлявана от прокурор Стойчева, подсъдимия Я.М.М. - ЕГН **********, ******************* и неговия защитник - адв.Т.Я., съгласно което подсъдимия Я.М.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление чл.343в, ал.2   от НК, за това, че на 03.09.2019 г. по третокласен път III 9901, км. 1, в района на входа/изхода на гр. ******, обл. *****, управлявал моторно превозно средство - мотопед марка „*****“, модел „*****“, с рама № ********* и двигател с вътрешно горене с обем ***** куб. см, с № ******, без съответното свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление с Наказателно постановление №******** г. на Началник ***********, влязло в сила на 24.09.2018 г.

За посоченото престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, на основание чл.343в, ал.2 от НК, и чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Я.М.М., ЕГН **********, на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 250.00 /двеста и петдесет/ лева.

 На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание Лишаване от свобода за срок от три месеца, с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Я.М.М., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР - Бургас направените разноски по делото в размер на 67.20 лева.

Вещественото доказателство - 1бр. жълт мотопед марка „******“, модел „******“, с рама № ******* и двигател с вътрешно горене с обем ***** куб. см, с № ***** ДА СЕ ВЪРНЕ на Я.М.М., ЕГН **********.

Причинени от престъплението  имуществени вреди няма.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На основание чл.24, ал.3 от НПК,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №389/2019 г. по описа на РС-Царево.

Като взе предвид, че наказателното производство спрямо подсъдимия е прекратено, на основание чл.24, ал.3 и чл. 309, ал.4 от НПК

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ спрямо подсъдимия Я.М.М., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка”.

Съдът на основание чл.182, ал.2 от ДОПК, УКАЗВА на подсъдимия Я.М.М., ЕГН **********, че има възможност в седемдневен срок, считано от датата на сключване на споразумението, да заплати доброволно глобата в размер на 250.00 лева по сметка на РС – Царево, както и разноските по делото в размер на 67.20 лева по сметка на ОД на МВР – Бургас.  

В платежните документи следва да посочи номера на делото, име на задълженото лице и вида на задължението, като представи копие от платежния документ в съда.

В случай, че сумата не бъде платена доброволно в указания срок и не бъдат представени доказателства за това в деловодството на съда, предстои предприемане на действия за принудителното й събиране, като подсъдимият дължи 5.00 лева държавна такса за служебно издаване на изпълнителен лист в полза на бюджета на съдебната власт.

Протоколът, изготвен в с.з.

Заседанието приключи в 10.55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: