П Р О Т О К О Л

 

 

11.09.2019 година                                                                  Град Царево

Царевският районен съд                                             Наказателен състав

На единадесети  септември две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ МОСКОВА                                                                                                                                  

Секретар: Нели Стоянова

Прокурор: Анелия Стойчева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Мария Москова

НОХ дело номер 380 по описа за 2019 година

 

          На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

За РП-Царево, редовно призовани, се явява прокурор Стойчева.

Подсъдимият Р.К. доведен от органите на охрана на съдебната власт, редовно призован, се явява лично и ведно със служебния си защитник адв. Р.Д..

Явява се преводача Р.С.М..

          Прокурорът - Да се даде ход на делото.

Адв.Д. - Да се даде ход на делото.

Съдът, с оглед обстоятелството, че подсъдимият е литовски гражданин и не владее български език, като владее свободно руски език

ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА Р.С.М. в качеството на преводач по НОХД №380/2019г. по описа на РС-Царево, който следва да извърши устен превод от български на руски език и от руски език на български език, като й определя възнаграждение в размер на 30.00 лева, платими от бюджета на съдебната власт.

Снема самоличността на преводача, както следва:

Снема самоличността на преводача, както следва:

Р.С.М.ЕГН **********,***,

Съдът разяснява на преводача отговорността на основание чл.290, ал.2 от НК.

Преводачът дава обещание да направи точен и верен превод.

С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕМА самоличност на подсъдимия по данни от ДП и данни заявени от него /чрез преводача/, както следва:

Р.К. /R.K., ****************

Съдът разясни правата на страните в настоящото производство.

Прокурорът – Няма да правя отводи.

Адв.Д. – Няма да правя отводи.

Подсъдимият /чрез преводача/ - Разбрах правата си, няма да правя отводи на състава на съда, съдебния секретар и прокурора. Ще бъда представляван от назначения ми служебен защитник адв.Д..

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

ПРИЕМА материалите по Бързо производство № ЗМ 245/2019 г. по описа на РУ - Царево, прокурорска преписка № 646/2019 г. по описа на РП - Царево.

Дава думата на прокурора.

Прокурорът – Постигнахме споразумение за решаване на делото по Бързо производство № ЗМ 245/2019 г. по описа на РУ - Царево, прокурорска преписка № 646/2019 г. по описа на РП - Царево с подсъдимия Р.К. и защитника му адв.Д., съгласно условията, на което подсъдимият Р.К. се признава за виновен в това, че на 09.09.2019г.,  в гр.Царево, в хотел „Серенити бей“, извършил непристойни действия грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото – обиждал служителите на хотела с думите: „Курви, педераст!“, уринирал върху барплота на хотела, викал, крещял, обиждал и псувал пристигналите на място служители на РУ гр. Царево – Г. Л. и М.И.  с думите: „Педерасти!”, като всячески се съпротивлявал срещу действията на полицейските служители, пречейки им да го задържат, като деянието е съпроводено със съпротива срещу орган на власт, изпълняващ задълженията си по опазване на обществения ред - престъпление по чл.325, ал.2, пр.1 във вр. ал.1 от НК. Деянието е извършено виновно при форма на вина пряк умисъл. С престъплението не са причинени имуществени вреди, поради което не се налага възстановяването или обезпечаването им.

На основание чл.325, ал.2, пр.1 във вр. ал.1 от НК, вр. чл. 36 и чл. 54, ал. 1 от НК на Р.К. /R.K./, да бъде наложено наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ МЕСЕЦА, чието изпълнение на основание чл. 66, ал. 1 от НК да бъде отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ.

Разноски по производството не са направени.

         Веществени доказателства по бързото производство не са приобщавани.

Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено.

Адв.Д. - Постигнали сме споразумение с представителя на ЦРП, същото не противоречи на закона и морала, подписано е от моя подзащитен доброволно, същият е запознат с него, наясно е с правните последици. Съгласна съм със споразумението и условията, които предлага прокуратурата и моля да го одобрите, като  непротиворечащо на закона и морала.

Подсъдимият /чрез преводача/ - Разбирам обвинението. Съжалявам. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Същото не противоречи на закона и морала и моля от съда да бъде одобрено. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

                                       

Прокурор:                                                Подсъдим:

/Анелия Стойчева/                                       / Р.К. /  

                  

 

Преводач:                                                   Защитник:

/ Р.М./                                             /адв.Р.Д./

                                                             

ЦРС счита, че така постигнатото споразумение следва да бъде одобрено, доколкото престъплението, за което е повдигнато обвинение на обвиняемия позволява сключването на споразумение, определеното на обвиняемия наказание е съобразено с данните за личността му и доказателствата по делото, поради което съдът счита, че споразумението не противоречи на закона и морала.

Така мотивиран и на основание чл.382, ал.7 от НПК

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ: №

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № ЗМ 245/2019 г. по описа на РУ гр. Царево, прокурорска преписка № 646/2019 г. по описа на РП Царево, представлявана от прокурор Стойчева, подсъдимият Р.К. /R. K./, ************ и неговия служебен защитник - адв.Р.Д., съгласно което подсъдимият Р.К. се признава за виновен в това, че на 09.09.2019г., в гр.Царево, в хотел „Серенити бей“, извършил непристойни действия грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото – обиждал служителите на хотела с думите: „Курви, педераст!“, уринирал върху барплота на хотела, викал, крещял, обиждал и псувал пристигналите на място служители на РУ гр. Царево – Георги Лапчев и Милен Иванов  с думите: „Педерасти!”, като всячески се съпротивлявал срещу действията на полицейските служители, пречейки им да го задържат, като деянието е съпроводено със съпротива срещу орган на власт, изпълняващ задълженията си по опазване на обществения ред - престъпление по чл.325, ал.2, пр.1 във вр. ал.1 от НК.

За посоченото престъпление по чл.325, ал.2, пр. 1, вр. ал.1 от НК, на основание чл.325, ал.2, пр.1, вр. ал.1 от НК, вр. чл.54, ал.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия Р.К., на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ТРИ МЕСЕЦА.  

 На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание Лишаване от свобода за срок от три месеца, с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

Разноски по делото направени за преводач остават за сметка на съда.

Веществени доказателства няма.

Причинени от престъплението  имуществени вреди  няма.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На основание чл.24, ал.3 от НПК,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №380/2019 г. по описа на РС-Царево.

Освобождава подсъдимия от зала.

Подсъдимият /чрез преводача/: Заявявам, че в настоящето съдебно производство текста на окончателно вписаното в протокола споразумение ми бе преведено от български език на руски език, както и постановеното от съда определение за прекратяване на наказателното производство.

Протоколът, изготвен в с.з.

Заседанието приключи в 13.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    СЪДИЯ: