П Р О Т О К О Л

 

 

11.09.2019 година                                                      Град Царево

Царевският районен съд                                            Наказателен състав

На единадесети септември две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ МОСКОВА                                                                                                                                   

Секретар: Нели Стоянова

Прокурор: Анелия Стойчева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Мария Москова

НОХ дело номер  379 по описа за 2019 година

На именното повикване в 12:25 часа се явиха:

За РП-Царево, редовно призовани, се явява прокурор Стойчева.

Подсъдимият А.Д.С., редовно призован, се явява лично и ведно със защитника си адв.Т.С..

          Прокурорът - Да се даде ход на делото.

Адв.С. - Да се даде ход на делото.

Подсъдимият  - Да се даде ход на делото.

С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕМА самоличност на подсъдимия по данни от ДП и данни заявени от него, както следва:

А.Д.С. - ЕГН **********, Съдът разясни правата на страните в настоящото производство.

Прокурорът – Няма да правя отводи.

Адв.С. – Няма да правя отводи.

Подсъдимият - Разбрах правата си, няма да правя отводи на състава на съда, съдебния секретар и прокурора. Ще бъда представляван от адв.С..

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

ПРИЕМА материалите по Досъдебно производство №272/2019г. по описа на РУ-Приморско, преписка вх. № 626/2019г. по описа на РП-Царево.

Дава думата на прокурора.

Прокурорът – Постигнахме споразумение за решаване на делото по Досъдебно производство №272/2019г. по описа на РУ-Приморско, преписка вх. № 626/2019г. по описа на РП-Царево с обвиняемият А.Д.С. и защитника му адв. С., съгласно условията, на което подсъдимия А.Д.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 325, ал.2 във вр. ал.1  от НК, за това, че на 08.09.2019г., в гр.Приморско, обл.Бургас, на къмпинг”Перла”, е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, а именно крещял:  „Ще ви заколя, ще ви намушкам…..”, посегнал с юмрук да удари в лицето Д. П. Д., държал нож в ръката си и причинил прорезна рана в областта на дясната длан на Д. Й. Я., като деянието по своето съдържание се отличава с изключителна дързост. За посоченото престъпление подсъдимия А.Д.С., ЕГН ********** ще изтърпи наказания както следва: при условията на  чл.325, ал.2 във вр. ал.1 от НК, във вр. чл. 55, ал. 1, т.1 от НК  ТРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“, като на основание чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание да бъде отложено за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

Веществени доказателства:

         - на основание чл.53, ал.1 б. „а“ от НК – обект №1 - 1 брой метално острие с дължина 13,5см, като същото и с режеща част от едната страна с дължина 12,5см, със засъхнали петна с червеникавокафяв цвят петна; обект №2  - дървена дръжка от нож с дължина 11см и дебелина 1,5см, като в средата на дръжката по дължина се установява метална част с дължина 7 см, като и двмата предмета са запечатани в хартиен плик с три печата на РУ – Приморско и с положени подписи на обвиняем, защитник и разследващ полицай;

       -  натривка от устната кухина на обвиняемия А.Д.С.,

да бъдат отнети  в полза на държавата.

Разноските по делото – 100.80лв. за съдебномедицинска експертиза

От престъплението не са причинени имуществени вреди

Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено.

Адв.С. - Постигнали сме споразумение с представителя на ЦРП, същото не противоречи на закона и морала, подписано е от моя подзащитен доброволно, същият е запознат с него, наясно е с правните последици. Съгласен съм със споразумението и условията, които предлага прокуратурата и моля да го одобрите, като  непротиворечащо на закона и морала.

Подсъдимият - Разбирам обвинението. Съжалявам. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Същото не противоречи на закона и морала и моля от съда да бъде одобрено. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

                                       

Прокурор:                                                Подсъдим:

/Анелия Стойчева/                                      / А.Д.С. /  

                  

                                                          Защитник:

                                                          /адв.Т.С./                                    

ЦРС счита, че така постигнатото споразумение следва да бъде одобрено, доколкото престъплението, за което е повдигнато обвинение на подсъдимия позволява сключването на споразумение, определеното на обвиняемия наказание е съобразено с данните за личността му и доказателствата по делото, поради което съдът счита, че споразумението не противоречи на закона и морала.

Така мотивиран и на основание чл.382, ал.7 от НПК

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ: №

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство Досъдебно производство №272/2019г. по описа на РУ-Приморско, преписка вх. № 626/2019г. по описа на РП-Царево, представлявана от прокурор Стойчева, подсъдимият А.Д.С. - ЕГН: **********, и неговия защитник - адв.Т.С., съгласно което подсъдимият А.Д.С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 325, ал.2 във вр. ал.1 от НК, за това, че на 08.09.2019г., в гр.Приморско, обл.Бургас, на къмпинг ”Перла”, е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, а именно крещял:  „Ще ви заколя, ще ви намушкам…..”, посегнал с юмрук да удари в лицето Д. П. Д., държал нож в ръката си и причинил прорезна рана в областта на дясната длан на Д. Й. Я., като деянието по своето съдържание се отличава с изключителна дързост.

За посоченото престъпление по чл. 325, ал.2 във вр. ал.1  от НК, на основание чл. 325, ал.2 във вр. ал.1 от НК, и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия А.Д.С., ЕГН **********, на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ТРИ МЕСЕЦА.

 На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание Лишаване от свобода за срок от три месеца, с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.Д.С., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР - Бургас направените разноски по делото в размер на 100.80 лева.

На основание чл.53, ал.1 б. „а“ от НК ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА веществени доказателства:

         Обект №1 - 1 брой метално острие с дължина 13,5см, като същото и с режеща част от едната страна с дължина 12,5см, със засъхнали петна с червеникавокафяв цвят петна; и Обект №2  - дървена дръжка от нож с дължина 11см и дебелина 1,5см, като в средата на дръжката по дължина се установява метална част с дължина 7 см, като и двата предмета са запечатани в хартиен плик с три печата на РУ – Приморско и с положени подписи на обвиняем, защитник и разследващ полицай; намиращи се на съхрание в съда;

-  натривка от устната кухина на обвиняемия А.Д.С., намиращи се на съхранение в РУ – Приморско при ОД на МВР – Бургас, които ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи с малозначителна стойност след влизане на делото в архив.

Причинени от престъплението  имуществени вреди няма.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На основание чл.382, ал.10 от НПК да се съобщи на пострадалото лице Д. Й. Я. за определението по ал.7 на съда, с указание, че може да предяви граждански иск за неимуществени вреди пред гражданския съд.

На основание чл.24, ал.3 от НПК,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №379/2019 г. по описа на РС-Царево.

Като взе предвид, че наказателното производство спрямо подсъдимия е прекратено на основание чл.24, ал.3 и чл. 309, ал.4 от НПК

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия А.Д.С., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка”.

Съдът на основание чл.182, ал.2 от ДОПК, УКАЗВА на подсъдимия А.Д.С., ЕГН **********, че има възможност в седемдневен срок, считано от датата на сключване на споразумението, да заплати доброволно разноските в размер на 100.80 лева по сметка на ОД на МВР-Бургас.  

В платежните документи следва да посочи номера на делото, име на задълженото лице и вида на задължението, като представи копие от платежния документ в съда.

В случай, че сумата не бъде платена доброволно в указания срок и не бъдат представени доказателства за това в деловодството на съда, предстои предприемане на действия за принудителното й събиране, като подсъдимият дължи 5.00 лева държавна такса за служебно издаване на изпълнителен лист в полза на бюджета на съдебната власт.

Протоколът, изготвен в с.з.

Заседанието приключи в 12.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                 СЪДИЯ: