П Р О Т О К О Л

 

 

12.09.2019 година                                                      Град Царево

Царевският районен съд                                            Наказателен състав

На дванадесети септември две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИНЧО ТАНЕВ                                                                                                                               

Секретар: Нели Стоянова

Прокурор: Анелия Стойчева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Минчо Танев

НОХ дело номер  376 по описа за 2019 година

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

За РП-Царево, редовно призовани, се явява прокурор Стойчева.

Обвиняемият Х.О.Х., редовно призован, се явява лично и ведно със защитника си адв.Ж.Н..

          Прокурорът - Да се даде ход на делото.

Адв.Н. - Да се даде ход на делото.

Обвиняемият   - Да се даде ход на делото.

С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕМА самоличност на обвиняемия по данни от ДП и данни заявени от него, както следва:

Х.О.Х. - ЕГН **********, Съдът разясни правата на страните в настоящото производство.

Прокурорът – Няма да правя отводи.

Адв.Н. – Няма да правя отводи.

Обвиняемият  - Разбрах правата си, няма да правя отводи на състава на съда, съдебния секретар и прокурора. Ще бъда представляван от адв.Н..

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

ПРИЕМА материалите по Бързо производство № 4635 ЗМ 253/2019г. по описа на РУ - Приморско, преписка вх.   № 583/2019г. по описа на РП-Царево.

          Дава думата на прокурора.

Прокурорът – Постигнахме споразумение за решаване на делото Бързо производство № 4635 ЗМ 253/2019г. по описа на РУ - Приморско, преписка вх.   № 583/2019г. по описа на РП-Царево с обвиняемият Х.О.Х. и защитника му адв.Н., съгласно условията, на което обвиняемият Х.О.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК в това, че на 29.08.2019 г., около 17.20 часа в гр. Китен, обл. Бургас, по ул. „Корал“ в посока към ул. „Георги Бенковски“ управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Рено“, модел „Меган“, с рег. № ***** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,54 на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол в кръвта № 343/30.08.2018 година.

За посоченото престъпление обвиняемият Х.О.Х., ЕГН ********** ще изтърпи наказания както следва: при условията на  чл.343б, ал.1  от НК, във вр. чл. 55, ал. 1, т.1 от НК  ПЕТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“, като на основание чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание да бъде отложено за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. На основание чл. 55, ал.2 във вр. ал.1 , т.1 НК се налага наказание  „ГЛОБА“ в размер на  СТО И ПЕТДЕСЕТ лева. На основание чл. 343г НК във вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК се налага и наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, считано от 29.08.2019г. Веществени доказателства – няма.  Разноските по делото – 61.41лв. за СХЕ. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено.

Адв.Н. - Постигнали сме споразумение с представителя на ЦРП, същото не противоречи на закона и морала, подписано е от моя подзащитен доброволно, същият е запознат с него, наясно е с правните последици. Съгласен съм със споразумението и условията, които предлага прокуратурата и моля да го одобрите, като  непротиворечащо на закона и морала.

Обвиняемият  - Разбирам обвинението. Съжалявам. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Същото не противоречи на закона и морала и моля от съда да бъде одобрено. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

                                       

Прокурор:                                                Обвиняем:

/Анелия Стойчева/                                      /Х.О.Х./  

                  

 

                                                          Защитник:

                                                          /адв.Ж.Н./                                   

ЦРС счита, че така постигнатото споразумение следва да бъде одобрено, доколкото престъплението, за което е повдигнато обвинение на обвиняемия позволява сключването на споразумение, определеното на обвиняемия наказание е съобразено с данните за личността му и доказателствата по делото, поради което съдът счита, че споразумението не противоречи на закона и морала.

Така мотивиран и на основание чл.382, ал.7 от НПК

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ: №

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство Бързо производство № 4635 ЗМ 253/2019г. по описа на РУ - Приморско, преписка вх. № 583/2019г. по описа на РП-Царево, представлявана от прокурор Стойчева, обвиняемия Х.О.Х. - ЕГН **********, и неговия защитник - адв.Ж.Н., съгласно което обвиняемият Х.О.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК в това, че на 29.08.2019 г., около 17.20 часа в гр. Китен, обл. Бургас, по ул. „Корал“ в посока към ул. „Георги Бенковски“ управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Рено“, модел „Меган“, с рег. № ***** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,54 на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол в кръвта № 343/30.08.2018 година. 

За посоченото престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК, и чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия Х.О.Х., ЕГН **********, на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ПЕТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 150.00 /сто и петдесет/ лева.

 На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание Лишаване от свобода за срок от пет месеца, с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл.343г връзка чл.343б, ал.1 връзка чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА Х.О.Х., ЕГН **********, от право да управлява  МПС за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА.

На основание чл.59, ал.4 НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимия Х.О.Х., ЕГН ********** е бил лишен от това право по административен ред, считано от 29.08.2019г.

На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Х.О.Х., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР - Бургас направените разноски по делото в размер на 61.41 лева.

Веществени доказателства няма.

Причинени от престъплението  имуществени вреди няма.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На основание чл.24, ал.3 от НПК,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №376/2019 г. по описа на РС-Царево.

Като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено, на основание чл.24, ал.3 и чл. 309, ал.4 от НПК

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия Х.О.Х., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка”.

Съдът на основание чл.182, ал.2 от ДОПК, УКАЗВА на обвиняемия Х.О.Х., ЕГН **********, че има възможност в седемдневен срок, считано от датата на сключване на споразумението, да заплати доброволно глобата в размер на 150.00 лева по сметка на РС – Царево, както и разноските по делото в размер на 61.41 лева по сметка на ОД на МВР – Бургас.  

В платежните документи следва да посочи номера на делото, име на задълженото лице и вида на задължението, като представи копие от платежния документ в съда.

В случай, че сумата не бъде платена доброволно в указания срок и не бъдат представени доказателства за това в деловодството на съда, предстои предприемане на действия за принудителното й събиране, като подсъдимият дължи 5.00 лева държавна такса за служебно издаване на изпълнителен лист в полза на бюджета на съдебната власт.

Протоколът, изготвен в с.з.

Заседанието приключи в 11.45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                 СЪДИЯ: