П Р О Т О К О Л

 

 

19.07.2019 година                                                              Град Царево 

Царевският районен съд                                           Наказателен състав

На деветнадесети юли две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИНЧО ТАНЕВ

                                                                                                                  

Секретар: Нели Стоянова

Прокурор: Николай Бочев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Минчо Танев

НОХ дело номер 229 по описа за 2019 година

На именното повикване в 12.20 часа се явиха:

За РП-Царево, редовно призовани, се явява прокурор Бочев.

Обвиняемият Д.М.А., редовно призован, се явява лично и със служебния си защитник адв.М.Н..

          Прокурорът - Да се даде ход на делото.

Адв.Н. - Да се даде ход на делото.

Обвиняемият - Да се даде ход на делото.

С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕМА самоличност на обвиняемият по данни от ДП и данни заявени от него, както следва:

Д.М.А.  -  ЕГН **********, Съдът разясни правата на страните в настоящото производство.

Прокурорът – Няма да правя отводи.

Адв.Н. – Няма да правя отводи.

Обвиняемият - Разбрах правата си, няма да правя отводи на състава на съда, съдебния секретар и прокурора. Владея писмено и говоримо български език. Ще бъда представляван от адв.Н..

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

ПРИЕМА материалите по Бързо производство № ЗМ 133/2019 г. по описа на РУ гр.Царево, прокурорска преписка № 349/2019 г. по описа на РП - Царево.

Дава думата на прокурора.

Прокурорът – Постигнахме споразумение за решаване на делото по Бързо производство № ЗМ 133/2019 г. по описа на РУ гр.Царево, прокурорска преписка № 349/2019 г. по описа на РП - Царево с обвиняемият Д.М.А. и защитника му адв.М.Н., съгласно условията на което обвиняемият Д.М.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 354а, ал. 3, т.1 от НК, вр. с чл. 3, ал.1, 2 и 3 от ЗКНВП, във вр. с Приложение № 1към чл. 3, т.1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, за това, че на 12.07.2019 г., в с. Лозенец, общ. Царево,  без надлежно разрешително съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП)  „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1 на ЗКВНП“,  държал в обитаваната от него стая, намираща се на приземния етаж от двуетажна сграда, в местността „Иванови колиби“, високорискови наркотични вещества  по смисъла  на Списък I  – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г. -  КОНОП / канабис, марихуана / с нетно тегло 6.637 / шест грама и шестстотин тридесет и седем сантиграма /  грама, със съдържание на активно наркотичнодействащ компонет тетрахидроканабинол 18.10 %,  на стойност 39.82 /тридесет и девет лева и осемдесет и две стотинки/ лева престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК във вр. чл. 3, ал. 1, 2 и 3 от ЗКНВП, във вр. с Приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични.

Деянието е извършено виновно при форма на вина пряк умисъл.

С престъплението не са причинени имуществени вреди, поради което не се налага възстановяването или обезпечаването им.

На основание чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК във вр. чл. 3, ал. 1, 2 и 3 от ЗКНВП, във вр. с Приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични вр. чл. 36 и чл.55, ал.1, т.1 от НК на Д.М.А. / ЕГН- **********, ЛНЧ- ********** да бъде наложено наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ МЕСЕЦА, чието изпълнение на основание чл. 66, ал. 1 от НК да бъде отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл.55,  ал.3 във вр. чл.54, ал.1 от НК на Д.М.А. / ЕГН- **********, ЛНЧ- ********** не се налага наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

На основание чл. 381, ал. 5, т. 6, пр. 2 от НПК във връзка с чл. 189, ал. 3 от НПК на обвиняемият Д.М.А. ЕГН- **********, ЛНЧ- ********** да се възложат разноските по наказателното производство в размер на 59.62 лева.

На основание чл. 381, ал. 5, т. 6, пр. 1 от НПК, във връзка с чл. 53, ал.2, б. „а“ от НК веществените доказателства – КОНОП / канабис, марихуана / с нетно тегло 6.637 / шест грама и шестстотин тридесет и седем сантиграма /  грама, със съдържание на активно наркотичнодействащ компонет тетрахидроканабинол 18.10 %  запечатени в плик с две пломби и с червен восъчен печат на БНТЛ при ОД на МВР гр.Бургас  - изпратени за съхранение в ЦМУ гр. София, съгласно писмо рег.№30200 - 918/18.07.2019 год. по описа на РУ гр. Царево да бъдат отнети в полза на държавата и унищожени, като вещи предмет на престъплението, притежаването на които е забранено.

Вещественото доказателство – пластмасова бутилка с надпис „POWERда бъде унищожено като вещ без стойност.      

Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено.

Адв.Н. - Постигнали сме споразумение с представителя на ЦРП, същото не противоречи на закона и морала, подписано е от моя подзащитен доброволно, същият е запознат с него, наясно е с правните последици. Съгласна съм със споразумението и условията, които предлага прокуратурата и моля да го одобрите, като  непротиворечащо на закона и морала.

Обвиняемият  - Разбирам обвинението. Съжалявам. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

                                       

Прокурор:                                       Обвиняем:

/Николай Бочев/                                    / Д.М.А. /  

                  

                                               Защитник:

                                                              /адв.М.Н./

                                                             

ЦРС счита, че така постигнатото споразумение следва да бъде одобрено, доколкото престъплението, за което е повдигнато обвинение на обвиняемия позволява сключването на споразумение, определеното на обвиняемия наказание е съобразено с данните за личността му и доказателствата по делото, поради което съдът счита, че споразумението не противоречи на закона и морала.

Така мотивиран и на осн.чл.382, ал.7 от НПК

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ: №

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № ЗМ 133/2019 г. по описа на РУ гр.Царево, прокурорска преписка № 349/2019 г. по описа на РП - Царево, представлявана от прокурор Бочев, обвиняемият Д.М.А. - ЕГН **********, и защитника му - адв. М.Н., съгласно което обвиняемият Д.М.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 354а, ал. 3, т.1 от НК, вр. с чл. 3, ал.1, 2 и 3 от ЗКНВП, във вр. с Приложение № 1към чл. 3, т.1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, за това, че на 12.07.2019 г., в с. Лозенец, общ. Царево,  без надлежно разрешително съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП)  „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1 на ЗКВНП“,  държал в обитаваната от него стая, намираща се на приземния етаж от двуетажна сграда, в местността „Иванови колиби“, високорискови наркотични вещества  по смисъла  на Списък I  – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г. -  КОНОП / канабис, марихуана / с нетно тегло 6.637 / шест грама и шестстотин тридесет и седем сантиграма /  грама, със съдържание на активно наркотичнодействащ компонет тетрахидроканабинол 18.10 %,  на стойност 39.82 /тридесет и девет лева и осемдесет и две стотинки/ лева престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК във вр. чл. 3, ал. 1, 2 и 3 от ЗКНВП, във вр. с Приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични.

За посоченото престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 от НК, на основание по чл. 354а, ал.3, т.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия Д.М.А. ЕГН **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.

 На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

            На основание чл. 55, ал. 3 от НК НЕ НАЛАГА на обвиняемия Д.М.А. ЕГН **********, кумулативно предвиденото наказание „Глоба”.

На основание чл.354а, ал.6, вр. чл.53, ал.1, б.“б“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата вещественото доказателство – КОНОП / канабис, марихуана / с нетно тегло 6.637 / шест грама и шестстотин тридесет и седем сантиграма / грама, със съдържание на активно наркотичнодействащ компонет тетрахидроканабинол 18.10 %  запечатени в плик с две пломби и с червен восъчен печат на БНТЛ при ОД на МВР гр.Бургас  - изпратени за съхранение в ЦМУ гр. София, съгласно писмо рег.№30200 - 918/18.07.2019 год. по описа на РУ гр. Царево, което да бъде унищожено по предвидения от закона ред.

След влизане в сила, препис от споразумението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП“.

На основание чл.53, ал.1, б.“б“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата вещественото доказателство - пластмасова бутилка с надпис „POWER“, намираща се на съхранение в РУ- Царево, което ДА СЕ УНИЩОЖИ като вещ без стойност, след влизане на делото в архив.  

На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Д.М.АЕГН **********, да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР-Бургас направените разноски по делото в размер 59.62 лева.

Причинени от престъплението имуществени вреди няма.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На основание чл.24, ал.3 от НПК,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №229/2019 г. по описа на ЦРС.

Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на основание чл. 309, ал.4 от НПК

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия Д.М.А.  ЕГН **********, мярка за неотклонение „Подписка”.

 

Съдът на основание чл.182, ал.2 от ДОПК, УКАЗВА на обвиняемия Д.М.А. / -  ЕГН **********, че има възможност в седемдневен срок, считано от датата на сключване на споразумението, да заплати доброволно разноските по делото в размер на 59.62 лева по сметка на ОД на МВР - Бургас, като в същия срок следва да представи доказателства на съда за извършеното плащане.

В платежните документи следва да посочи номера на делото, име на задълженото лице и вида на задължението.

В случай, че сумата не бъде платена доброволно в указания срок и не бъдат представени доказателства за това в деловодството на съда, предстои предприемане на действия за принудителното й събиране, като подсъдимият дължи 5.00 лева държавна такса за служебно издаване на изпълнителен лист в полза на бюджета на съдебната власт.

Протоколът, изготвен в с.з.

Заседанието приключи в 12.35 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                 СЪДИЯ: