П Р О Т О К О Л

 

 

18.07.2019 година                                                              Град Царево 

Царевският районен съд                                           Наказателен състав

На осемнадесети юли две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИНЧО ТАНЕВ

                                                                                                                 

Секретар: Нели Стоянова

Прокурор: Цанка Богомилова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Минчо Танев

НОХ дело номер 225 по описа за 2019 година

На именното повикване в 15.00 часа се явиха:

За РП-Царево, редовно призовани, се явява прокурор Богомилова.

Обвиняемият И.И.П., редовно призован, се явява лично и със служебния си защитник адв.М.Б..

          Прокурорът - Да се даде ход на делото.

Адв.Б. - Да се даде ход на делото.

Обвиняемият - Да се даде ход на делото.

С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕМА самоличност на обвиняемия по данни от ДП и данни заявени от него, както следва:

И.И.П. - ЕГН **********,

Съдът разясни правата на страните в настоящото производство.

Прокурорът – Няма да правя отводи.

Адв.Б. – Няма да правя отводи.

Обвиняемият - Разбрах правата си, няма да правя отводи на състава на съда, съдебния секретар и прокурора. Ще бъда представляван от адв.Б..

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

ПРИЕМА материалите по БЪРЗО ПРОИЗВОДСТВО № 302 ЗМ- 134 /2019 г., по описа на РУ на МВР - Царево, прокурорска преписка вх. 350 /2019г., по описа на Районна прокуратура - Царево.

Дава думата на прокурора.

Прокурорът – Постигнахме споразумение за решаване на делото по БЪРЗО ПРОИЗВОДСТВО № 302 ЗМ- 134 /2019 г., по описа на РУ на МВР - Царево, прокурорска преписка вх. 350 /2019г., по описа на Районна прокуратура – Царево с обвиняемия И.И.П. и защитника му адв.М.Б., съгласно условията на което обвиняемият И.И.П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 354а, ал. 3, т.1, предл. първо от НК, вр. с чл. 3, ал.1, 2 и 3 от ЗКНВП, във вр. с Приложение № 1към чл. 3, т.1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, за това, че на 13.07.2019г., в гр. Ахтопол общ. Царево, обл. Бургас, ул. „Нептун”, без надлежно разрешително съгласно чл. 73, ал. 1 и ал. 2, чл. 30 и чл. 31 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП,  държал без надлежно разрешително високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗКНВП, вр. с чл. 3, ал. 1 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1 – Списък № 1 от същата „Растенията и веществата с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, както следва: Обект № 1 – КОНОП /канабис, марихуана/, с нетно тегло 0,798 грама и със съдържание на  тетрахидроканабинол 9.30%, на стойност 4,79 лв.; Обект № 2 – КОНОП /канабис, марихуана/, с нетно тегло 0,820 грама и съдържание на тетрахидроканабинол 6.00%, на стойност 4,92 лева; Обект № 3 – ХАШИШ, с нетно тегло 0,866 грама и съдържание на тетрахидроканабинол  6.50%, на стойност 7,79 лева, Обект № 4 – ХАШИШ, с нетно тегло 0,891 грама и съдържание на тетрахидроканабинол 6.80%, на стойност 8,02 лева, и Обект №5–КОНОП /канабис, марихуана/, с нетно тегло 0,883 грама и съдържание на тетрахидроканабинол  14.90%, на стойност 5,30 лева, всичко на обща стойност 30,82 лева; като един грам КОНОП /канабис, марихуана/ е на стойност 6.00лв., определено съгласно Постановление № 23 на Министерския съвет от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството /обн. ДВ, бр. 15 от 06.02.1998г., изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000г./ – престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК, вр. с чл. 3,ал. 1, 2 и 3 от ЗКНВП, във вр. с Приложение № 1 към чл. 3, ал.1, т. 1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични.

За посоченото по-горе престъпление на основание чл.354а, ал.3, т.1, предл. първо, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, обв. И.И.П., се съгласява да му бъде наложено наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание „Лишаване от свобода” да бъде отложено за изпитателен срок от три години.

За посоченото престъпление, на обвиняемия И.И.П., при условията на чл.55, ал. 3 от НК да не се налага кумулативно предвиденото наказание „Глоба”.

Веществените доказателства –

Обект № 1 – КОНОП /канабис, марихуана/, с нетно тегло 0,798 грама и със съдържание на  тетрахидроканабинол 9.30%; Обект № 2 – КОНОП /канабис, марихуана/, с нетно тегло 0,820 грама и съдържание на тетрахидроканабинол 6.00%; Обект № 3 – ХАШИШ, с нетно тегло 0,866 грама и съдържание на тетрахидроканабинол 6.50%, Обект № 4 – ХАШИШ, с нетно тегло 0,891 грама и съдържание на тетрахидроканабинол 6.80%, и Обект №5–КОНОП /канабис, марихуана/, с нетно тегло 0,883 грама и съдържание на тетрахидроканабинол  14.90%, предадени за съхранение в ЦМУ-София, с изключение на количеството използвано за извършване на изследване при извършване на химическа експертиза, да бъде отнето в полза на държавата и да бъде унищожено – на основание чл. 354а, ал. 6 от НК.

- 1 бр. хартиен плик, съдържащ опаковки от химическа експертиза в БНТЛ-Бургас, намиращ се на съхранение в РУ- Царево, да бъде да бъде отнет в полза на държавата и да бъде унищожен, като вещ с незначителна стойност.

Разноските по делото – 165.03 лв. за извършена химическа експертиза.

Причинени от престъплението имуществени вреди - няма.

Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено.

Адв.Б. - Постигнали сме споразумение с представителя на ЦРП, същото не противоречи на закона и морала, подписано е от моя подзащитен доброволно, същият е запознат с него, наясно е с правните последици. Съгласна съм със споразумението и условията, които предлага прокуратурата и моля да го одобрите, като  непротиворечащо на закона и морала.

Обвиняемият  - Разбирам обвинението. Съжалявам. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

                                       

Прокурор:                                       Обвиняем:

/Цанка Богомилова/                                        / И.И.П. /  

                  

                                               Защитник:

                                                              /адв.М.Б./

                                                             

ЦРС счита, че така постигнатото споразумение следва да бъде одобрено, доколкото престъплението, за което е повдигнато обвинение на обвиняемия позволява сключването на споразумение, определеното на обвиняемия наказание е съобразено с данните за личността му и доказателствата по делото, поради което съдът счита, че споразумението не противоречи на закона и морала.

Така мотивиран и на осн.чл.382, ал.7 от НПК

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ: №

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БЪРЗО ПРОИЗВОДСТВО № 302 ЗМ- 134 /2019 г., по описа на РУ на МВР - Царево, прокурорска преписка вх. 350 /2019г., по описа на Районна прокуратура - Царево, представлявана от прокурор Богомилова, обвиняемия И.И.П. - ЕГН **********, и защитника му - адв. М.Б., съгласно което обвиняемият И.И.П. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 354а, ал. 3, т.1, предл. първо от НК, вр. с чл. 3, ал.1, 2 и 3 от ЗКНВП, във вр. с Приложение № 1към чл. 3, т.1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, за това, че на 13.07.2019г., в гр. Ахтопол общ. Царево, обл. Бургас, ул. „Нептун”, без надлежно разрешително съгласно чл. 73, ал. 1 и ал. 2, чл. 30 и чл. 31 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, държал без надлежно разрешително високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗКНВП, вр. с чл. 3, ал. 1 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1 – Списък № 1 от същата „Растенията и веществата с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, както следва: Обект № 1 – КОНОП /канабис, марихуана/, с нетно тегло 0,798 грама и със съдържание на  тетрахидроканабинол 9.30%, на стойност 4,79 лв.; Обект № 2 – КОНОП /канабис, марихуана/, с нетно тегло 0,820 грама и съдържание на тетрахидроканабинол 6.00%, на стойност 4,92 лева; Обект № 3 – ХАШИШ, с нетно тегло 0,866 грама и съдържание на тетрахидроканабинол  6.50%, на стойност 7,79 лева, Обект № 4 – ХАШИШ, с нетно тегло 0,891 грама и съдържание на тетрахидроканабинол 6.80%, на стойност 8,02 лева, и Обект №5–КОНОП /канабис, марихуана/, с нетно тегло 0,883 грама и съдържание на тетрахидроканабинол  14.90%, на стойност 5,30 лева, всичко на обща стойност 30,82 лева; като един грам КОНОП /канабис, марихуана/ е на стойност 6.00лв., определено съгласно Постановление № 23 на Министерския съвет от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството /обн. ДВ, бр. 15 от 06.02.1998г., изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000г./ – престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК, вр. с чл. 3, ал. 1, 2 и 3 от ЗКНВП, във вр. с Приложение № 1 към чл. 3, ал.1, т. 1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични.

За посоченото престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК, на основание по чл. 354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемият И.И.П., ЕГН ********** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.

 На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

            На основание чл. 55, ал. 3 от НК НЕ НАЛАГА на обвиняемия И.И.П., ЕГН ********** кумулативно предвиденото наказание „Глоба”.

На основание чл.354а, ал.6, вр. чл.53, ал.1, б.“б“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата вещественото доказателство – Обект № 1 – КОНОП /канабис, марихуана/, с нетно тегло 0,798 грама и със съдържание на  тетрахидроканабинол 9.30%; Обект № 2 – КОНОП /канабис, марихуана/, с нетно тегло 0,820 грама и съдържание на тетрахидроканабинол 6.00%; Обект № 3 – ХАШИШ, с нетно тегло 0,866 грама и съдържание на тетрахидроканабинол 6.50%, Обект № 4 – ХАШИШ, с нетно тегло 0,891 грама и съдържание на тетрахидроканабинол 6.80%, и Обект №5–КОНОП /канабис, марихуана/, с нетно тегло 0,883 грама и съдържание на тетрахидроканабинол  14.90%, предадени за съхранение в ЦМУ-София, с изключение на количеството използвано за извършване на изследване при извършване на химическа експертиза, което да бъде унищожено по предвидения от закона ред.

След влизане в сила, препис от споразумението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП“.

На основание чл.53, ал.1, б.“б“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства - 1 бр. хартиен плик, съдържащ опаковки от химическа експертиза в БНТЛ-Бургас, намиращ се на съхранение в РУ- Царево, които ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи без стойност, след влизане на делото в архив.  

На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА И.И.П., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР-Бургас направените разноски по делото в размер 165.03 лева.

Причинени от престъплението имуществени вреди няма.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На основание чл.24, ал.3 от НПК,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №225/2019 г. по описа на ЦРС.

Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на основание чл. 309, ал.4 от НПК

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия И.И.П., ЕГН **********, мярка за неотклонение „Подписка”.

 

Съдът на основание чл.182, ал.2 от ДОПК, УКАЗВА на обвиняемия И.И.П., ЕГН **********, че има възможност в седемдневен срок, считано от датата на сключване на споразумението, да заплати доброволно разноските по делото в размер на 165.03 лева по сметка на ОД на МВР, като в същия срок следва да представи доказателства на съда за извършеното плащане.

В платежните документи следва да посочи номера на делото, име на задълженото лице и вида на задължението.

В случай, че сумата не бъде платена доброволно в указания срок и не бъдат представени доказателства за това в деловодството на съда, предстои предприемане на действия за принудителното й събиране, като подсъдимият дължи 5.00 лева държавна такса за служебно издаване на изпълнителен лист в полза на бюджета на съдебната власт.

Протоколът, изготвен в с.з.

Заседанието приключи в 15.15 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                 СЪДИЯ: