П Р О Т О К О Л

 

 

16.07.2019 година                                                                     Град Царево

Царевският районен съд                                                Наказателен състав

На шестнадесети юли две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИНЧО ТАНЕВ

                                                                                                                  

Секретар: Нели Стоянова

Прокурор: Анелия Стойчева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Минчо Танев

НОХ дело номер 221 по описа за 2019 година

          На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

За РП-Царево, редовно призована, се явява прокурор Стойчева.

Обвиняемият И.Г.Г., редовно призован, се явява лично и със служебния си защитник - адв. Д.Д..

          Прокурорът - Да се даде ход на делото.

Адв.Д. - Да се даде ход на делото.

Обвиняемият - Да се даде ход на делото.

С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕМА самоличност на обвиняемия по данни от ДП и данни заявени от него, както следва:

И.Г.Г.ЕГН **********,

          Съдът разясни правата на страните в настоящото производство.

Прокурорът – Няма да правя отводи.

Адв.Д. – Няма да правя отводи.

Обвиняемият - Разбрах правата си, няма да правя отводи на състава на съда, съдебния секретар и прокурора. Ще бъда представляван от адв.Д..

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

ПРИЕМА материалите по БЪРЗО ПРОИЗВОДСТВО № 117/2019г. по описа на РУ-Приморско, преписка вх. № 334/2019г. по описа на РП-Царево.

Дава думата на прокурора.

Прокурорът – Постигнахме споразумение за решаване на делото по Бързо производство № 117/2019г. по описа на РУ-Приморско, преписка вх. № 334/2019г. по описа на РП-Царево с обвиняемия И.Г.Г. и защитника му адв.Д., съгласно условията на което обвиняемият И.Г.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.3  от НК, за това, че на 10.07.2019 год., в гр. Приморско, обл. Бургас, по ул. „Трети март“, в посока към ул. „Шипка“, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Ауди“, модел „А 4“, с рег. № *** след употреба на наркотични вещества – метамфетамин, установено по надлежния ред посочен в чл.1, ал.3 от Наредба № 1 от 19.07.2017г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози /обн., ДВ, бр. 61 от 28.07.2017 г., в сила от 29.09.2017 г., изм. и доп., бр. 81 от 02.10.2018 г., в сила от 06.10.2019 г./ с тест, за установяване на употреба на наркотични вещества или техни аналози -  “Drager Drug Test 5000“ с № ARKL-0027. За посоченото  престъпление обвиняемият  И.Г.Г., ЕГН ********** ще изтърпи наказания както следва: при условията на  чл.343б, ал.3  от НК, във вр. чл. 55, ал. 1, т.1 от НК  ТРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“, като на основание чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание да бъде отложено за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. На основание чл. 55, ал.2 във вр.чл.55, ал.1, т.1 НК се налага наказание  „ГЛОБА“ в размер на  ДВЕСТА И ПЕТДЕСЕТ  лева. На основание чл. 343г НК във вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК се налага и наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от  ОСЕМ   МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 от НК да се приспада времето,  през което за същото деяние е бил лишен от това право по административен ред, считано от 10.07.2019г.

Веществени доказателства - 1 / един/  брой тест  „Drager Drug Test 5000“, приложен по делото, да  бъде отнет в полза на държавата и унищожен като вещи без стойност.

Разноските по делото - не са направени.

От престъплението не са причинени имуществени вреди.

Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала.

Адв.Д. - Постигнали сме споразумение с представителя на ЦРП, същото не противоречи на закона и морала, подписано е от моя подзащитен доброволно, същият е запознат с него, наясно е с правните последици. Съгласен съм със споразумението и условията, които предлага прокуратурата и моля да го одобрите, като  непротиворечащо на закона и морала.

Обвиняемият - Разбирам обвинението. Съжалявам. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Същото не противоречи на закона и морала и моля от съда да бъде одобрено. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

                                       

Прокурор:                                                      Обвиняем:

/Анелия Стойчева/                                           / И.Г.Г./  

                  

 

                                                                 Защитник:

                                                                /адв.Д.Д./

 

                                                             

ЦРС счита, че така постигнатото споразумение следва да бъде одобрено, доколкото престъплението, за което е повдигнато обвинение на обвиняемия позволява сключването на споразумение, определеното на обвиняемия наказание е съобразено с данните за личността му и доказателствата по делото, поради което съдът счита, че споразумението не противоречи на закона и морала.

Така мотивиран и на осн.чл.382, ал.7 от НПК

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ: №

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по Бързо производство № 117/2019г. по описа на РУ-Приморско, преписка вх. № 334/2019г. по описа на РП-Царево, представлявана от прокурор Стойчева, обвиняемият И.Г.Г. – ЕГН **********, и неговия защитник - адв.Д.Д., съгласно което обвиняемият И.Г.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.3  от НК, за това, че на 10.07.2019 год., в гр. Приморско, обл. Бургас, по ул. „Трети март“, в посока към ул. „Шипка“, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Ауди“, модел „А 4“, с рег. **** след употреба на наркотични вещества – метамфетамин, установено по надлежния ред посочен в чл.1, ал.3 от Наредба № 1 от 19.07.2017г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози /обн., ДВ, бр. 61 от 28.07.2017 г., в сила от 29.09.2017 г., изм. и доп., бр. 81 от 02.10.2018 г., в сила от 06.10.2019 г./ с тест за установяване на употреба на наркотични вещества или техни аналози -  “Drager Drug Test 5000“ с № ARKL-0027.

За посоченото престъпление по чл. 343б, ал.3 от НК, на основание чл.343б, ал.3 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия И.Г.Г., ЕГН **********, на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 250.00 лева.

 На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от три месеца с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 343г,  във вр. с чл. 343б, ал. 3, във вр. чл.36 и  чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА И.Г.Г., ЕГН ********** от право да управлява  МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.

На основание чл.59, ал.4 НК ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият И.Г.Г., ЕГН ********** е бил лишен от това право по административен ред, считано от 10.07.2019г.

          Вещественото доказателство 1 / един/  брой тест  „Drager Drug Test 5000“, приложен по делото, ДА СЕ ОТНЕМЕ в полза на държавата и УНИЩОЖИ като вещ с малозначителна стойност, след влизане на делото в архив.

         Разноски по делото няма.

Причинени от престъплението  имуществени вреди  няма.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На основание чл.24, ал.3 от НПК,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 221/2019 г. по описа на РС-Царево.

Съдът, като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на основание чл. 309, ал.4 от НПК

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия И.Г.Г., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка”.

Съдът на основание чл.182, ал.2 от ДОПК, УКАЗВА на обвиняемия И.Г.Г., ЕГН **********, че има възможност в седемдневен срок, считано от датата на сключване на споразумението, да заплати доброволно глобата в размер на 250.00 /двеста и петдесет /лева по сметка на РС - Царево.  В платежните документи следва да посочи номера на делото, име на задълженото лице и вида на задължението, като представи копие от платежния документ в съда.

В случай, че сумата не бъде платена доброволно в указания срок и не бъдат представени доказателства за това в деловодството на съда, предстои предприемане на действия за принудителното й събиране, като обвиняемият дължи 5.00 лева държавна такса за служебно издаване на изпълнителен лист в полза на бюджета на съдебната власт.

Протоколът, изготвен в с.з.

Заседанието приключи в 13.20 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: