Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  14                                     16.02.2010 год.                                            Град  Царево

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

Царевският районен съд                                                                        наказателен състав

на осми февруари                                                                          две хиляди и десета година

в публично заседание, в следния състав:                                     Председател: Минчо Танев

Секретар: П.Б.

 

като разгледа докладваното от съдия Минчо Танев

НАХД номер 458 по описа на съда за 2009 год. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Съдебното производство е по реда на чл. 59 и сл. от Закона за административните нарушения и наказания и е образувано по жалба на Д.С.К., ЕГН **********,***, срещу наказателно постановление № ** от ** год. на Началник отдел „РК”- ТЗ на ИАРА- Бургас, с което на основание чл. 56, ал. 1 от Закона за рибарство и аквакултурите (ЗРА) му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500.00 лева, за нарушение на чл. 17, ал. 1 от ЗРА.

В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност на обжалваното наказателно постановление и се иска неговата отмяна, алтернативно намаляване размера на наложената санкция.

Пред съда жалбоподателят се представлява от адвокат, който поддържа жалбата. Моли съда да отмени наказателното постановление, като неправилно, незаконосъобразно, издадено при нарушение на материалния и процесуалния закон.

Ответникът по жалбата, не се представлява в съдебно заседание, взема писмено становище по жалбата.

По делото бяха събрани множество писмени доказателства. Разпитани са актосъставителя и свидетели.

Въз основа на събраните доказателства, съдът установи от фактическа страна следното:

На 10.10.2009 г. в по получен сигнал, че в района на къмпинг „Оазис" системно се поставят мрежи за риболов, актосъставителя- *** на **, съвместно със свои колеги, извършили проверка на мястото. Когато пристигнали на посоченото място, те видели, че в морето са поставени мрежи, които били поставени близо до брега и се виждали с просто око. Изчакали на мястото около час и половина, след което видели как в морето влиза гумена лодка. Проверяващите видели, че лодката отива до мрежите и човекът в нея започнал да ги прибира. Служителите изчакали лодката да излезе на брега, като междувременно поискали съдействие от Гранична полиция. Когато лодката излязла на брега, пристигнали и служители на Гранична полиция, сред които и св. В.. Проверяващите поискали от човека в лодката- жалбоподателя К.- разрешително за стопански риболов но такова не им било представено. Жалбоподателя представил на длъжностните лица безсрочно разрешително за лодка, което обаче не било за лодката с която в момента риболувал. Жалбоподателя нямал и разрешително за ползване на рибен ресурс и за извършване на промишлен риболов. Констатираното нарушение, мотивирало актосъставителя да състави АУАН № ***/** год. в който нарушението било описано по следния начин „….извършва стопански риболов без риболовен билет….”. Акта за установяване на административно нарушение би съставен в присъствието на нарушителя, като бил получен и подписан от него. Въз основа на съставения АУАН, наказващият орган издал обжалваното наказателно постановление. В НП нарушението е описано по следния начин: „..на 10.10.2009 г. в 09.00 часа, в района на плажа на къмпинг "Оазис" извършва стопански риболов без издадени от ИАРА документи /Безсрочно разрешително и удостоверение за стопански риболов/…”. Деянието е квалифицирано като нарушение на чл. 17, ал. 1 от Закона за рибарство и аквакултури, поради което и на основание чл. 56, ал. 1 от ЗРА, на жалблоподателя била наложена глоба в размер на 500,00 лв.

Изложената фактическа обстановка, съда установи по безспорен начин от събраните по делото писмени доказателства, както и от показанията на свидетелите, които кредитира изцяло. Същите са обективни, безпротиворечиви вътрешно и помежду си и кореспондират изцяло със събраните по делото писмени доказателства, дадени са под страх от наказателна отговорност и не е налице индиция за тяхната заинтересованост.  

При така установената фактическа обстановка и след като съобрази разпоредбите на закона, съда прие от правна страна следното:

Жалбата е подадена от легитимирано да обжалва лице, посочено в наказателното постановление като нарушител, в законоустановения срок по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН, съдържа всички необходими реквизити, поради което същата е процесуално допустима и като такава следва да бъде разгледана.

Разгледана по същество, жалбата е частично основателна.

Настоящото производство е от административно- наказателен характер. Същественото при него е да се установи има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение по смисъла на чл. 6 от ЗАНН, това деяние извършено ли е от лицето посочено в акта и наказателното постановление като нарушител, както и дали деянието е извършено от това лице виновно. Следва и да се отбележи, че актовете за установяване на административни нарушения нямат обвързваща, доказателствена сила, т.е. посоченото в акта не се счита за доказано, тъй като при това производство се прилагат съответно правилата на НПК, съгласно чл. 14 от НПК обвиняемият /в случая административно отговорното лице/ се счита за невинен до доказване на противното. /ППВС № 10/ 1973 год./. Това от своя страна означава, че в тежест на административно наказващия орган е да докаже по безспорен начин пред съда, че има административно нарушение. Освен това, за да бъде наказателното постановление правилно и законосъобразно е необходимо стриктно да бъдат спазени изискванията на ЗАНН относно съставянето на акта и издаването на наказателното постановление.

В конкретния казус, съда съобрази следното:   

В настоящият случай, актът за установяване на нарушението е съставен от служител на ИАРА- Бургас, а атакуваното наказателно постановление е издадено от Началник отдел „РК”- ТЗ на ИАРА- Бургас, т.е. в съответствие с разпоредбите на чл. 37 и чл. 47 от ЗАНН.

Безспорно се установи по делото, че жалбоподателя е извършвал стопански риболов на посоченото АУАН и НП място и време, без да притежава изискващите се по закон документи. Това не се оспорва и от представителя на жалбоподателя. Предвид това, съда намира, че описаното в АУАН и НП деяние съдържа всички обективни и субективни признаци на административно нарушение на ЗРА, което нарушението е извършено от жалбоподателя, поради което правилно е била ангажирана административно- наказателна отговорност спрямо него.

Процесуалния представител на жалбоподателя, пледира за допуснати нарушения на установената в ЗАНН процедура. Твърди, че при издаване на АУАН и НП не са спазени законовите изисквания относно формата, необходимите реквизити и начина на съставяне. Съда намира тези възражения за неоснователни. Съгласно разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗАНН, в АУАН трябва да се съдържа информация относно времето, мястото и обстоятелствата, при които е извършено нарушението. В настоящия случай, АУАН съдържа всички необходими реквизити, съгласно изискванията на ЗАНН и при съставянето му не са допуснати нарушения, които да се явяват съществени с оглед правото на жалбоподателя да разбере в извършването на какво нарушение е обвинен. Действително при съставяне на АУАН е допусната грешка при възпроизвеждането на разпоредбата на чл. 17, ал. 1 от ЗРА, но от описаната в АУАН и наказателното постановление фактическа обстановка е видно, че се касае именно за извършване на стопански риболов без изискуемите от закона документи. В тази връзка, следва да се има впредвид, разпоредбата на чл. 53, ал.2 от ЗАНН, която допуска издаване на Наказателно постановление и при нередовност на АУАН, стига да е установено по безспорен начин извършването на нарушението, самоличността на нарушителя и неговата вина. Според съда, в конкретния случай допуснатата нередовност в АУАН се санира по реда на чл. 53, ал.2 от ЗАНН. Във връзка с изложеното, за съда се налага извода, че при издаването на обжалваното НП, са спазени всички процесуални правила и норми. АУАН и НП са постановени от оправомощени лица, в кръга на тяхната материална и териториална компетентност, при спазване на изискванията за форма и съдържание, в изискуемия срок. Посочените в тях фактически обстоятелства са безспорно установени в хода на съдебното производство. Правилно са приложени и съотносимите законови разпоредби към установеното административно нарушение.

Вида и размера на административните наказания, които могат да бъдат наложени за констатираното нарушение, са определени в чл. 56, ал. 1 от ЗРА, където е посочено, че който извършва стопански риболов без разрешително, в нарушение на чл. 17, се наказва с глоба от 300 до 600 лв. Това налага извода, че в конкретния случай, размера на наказанието е определен в границите на нормативно- определения размер, но според съда при индивидуализирането му, административно- наказващият орган не го е съобразил с разпоредбите на чл. 27, ал. 2 от ЗАНН. Съдът счита, че административно- наказващия орган неправилно е отчел факторите определящи тежестта на наказанието, така както повелява чл. 27, ал. 2 от ЗАНН, поради което е наложил наказанието в близък до максималния законоустановен размер. Последните основания обуславят намаляване на размера на така наложената санкция, като прекалено голяма, с оглед тежестта на извършеното нарушение, като според съда, липсата на отегчаващи вината обстоятелства следва да бъде отчетена и наказанието следва да бъде в минималния законоустановен размер, като точния размер на наказанието да бъде „глоба” в размер на 300.00 лева.

Цитираното до тук, налага изменяне на обжалваното наказателно постановление, в частта му относно размера на санкцията и потвърждаване в останалата му част.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

Р     Е     Ш     И  

 

ИЗМЕНЯ наказателно постановление № **от ** год. на Началник отдел „РК”- ТЗ на ИАРА- Бургас, с което на основание чл. 56, ал. 1 от Закона за рибарство и аквакултурите (ЗРА) на Д.С.К., ЕГН **********,*** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500.00 лева, за нарушение на чл. 17, ал. 1 от ЗРА, в частта му досежно размерите на определеното административно наказание, като за извършеното нарушение  НАЛАГА на Д.С.К., ЕГН ********** наказание както следва: „глоба” в размер на 300,00 лв. (триста лева) и ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

Решението подлежи на касационно обжалване, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Административен съд, гр. Бургас.

 

 

                                                               

 

СЪДИЯ: