Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:          9                         11.02.2010г.                          гр.Царево,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

Царевският районен съд,                                                   наказателен състав

На трети февруари,                                             две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

Председател:…Румен Йосифов

Членове:..................................

Съдебни заседатели:...............

Секретар: К.Д.

Прокурор:

като разгледа докладваното от Румен Йосифов

н.а.х.дело № 457 по описа за 2009год., за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Производството е от административно наказателен характер, с правно основание по чл.59 и сл. от ЗАНН и е образувано по жалба на Г.В.С., ЕГН-**********,***, ````````, срещу наказателно постановление №ОА-100/ 04.12.2009 год. на кмета на Община Царево.

В жалбата се сочи, че атакуваното наказателно постановление е незаконосъобразно и се иска от съда то да бъде отменено.

По делото бяха събрани писмени доказателства. Разпитани са актосъставителят И.Я. и свидетелите по акта В.Г. и З.Г..

 

Въз основа на събраните доказателства, съдът установи от фактическа страна следното:

През есента на 2009г. актосъставителят И.Я. ***, много пъти установявал, че жалбоподателя отглежда на улицата и тротоара пред дома си в селото малки прасенца. Я. отправил няколко предупреждения до жалбоподателя, но последния не прибрал животните си. След като прасетата – общо 16 броя, поотраснали и станали по около 25кг. всяко, те започнали да обикалят цялото село. Това било наблюдавано от свидетелите по акта. Кметът Я. посетил заедно с комисия от отдел „Екология” към общината, посетили отново жалбоподателя С. и му съставили протокол. Г.В.С. първоначално подписал протокола, но в последствие се скарал с член на комисията, скъсал протокола и отказал да прибере прасетата си. Последното мотивирало актосъставителят да състави акт за установяване на административно нарушение № 501/20.11.2009г. против жалбоподателя. Актът бил предявен на жалбоподателя, който отказал да го подпише.

На 04.12.2009г. Кметът на Община Царево издал обжалваното наказателно постановление, с което деянието на жалбоподателя било квалифицирано като нарушение на чл.31, т.1 от НООРОС (съкр. на Наредба за опазване на обществения ред и околната среда на територията на Община Царево от 2008г., която е публикувана в официалната интернет страница на общината на адрес: http://www.tzarevo.net/naredba3_new08.htm ), и му наложил административно наказание „глоба” в размер на 500,00 лева. Наказанието е наложено на основание чл.49, ал.1 и чл.53, ал.1 от ЗАНН, като не е посочена нормата по която е санкциониран жалбоподателя от НООРОС.

 

При така установената фактическа обстановка, съдът прие от правна страна следното:

Жалбата е подадена в срок, видно от обратната разписка за връчване на постановлението и входящия индекс на жалбата, от надлежно лице посочено като нарушител, поради което същата е допустима.

Разгледана по същество, същата е основателна.

Настоящото производство е от административно наказателен характер. Същественото при него е да се установи има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН, дали това деяние е извършено от лицето посочено в акта и наказателното постановление като нарушител и дали е извършено от това лице виновно.

Следва да се отбележи, че актовете за установяване на административно нарушение нямат обвързваща доказателствена сила, т. е. посоченото в акта не се счита за доказано, тъй като при това производство се прилагат съответно правилата на НПК, а съгласно чл.14 от НПК обвиняемият (административно отговорното лице) се счита за невиновен до доказване на противното.  (Така и ППВС № 10/1973 г.). Това означава, че в тежест на административно наказващия орган е да докаже по безспорен начин пред съда, че има административно нарушение. Освен това, за да бъде наказателното постановление правилно и законосъобразно е необходимо стриктно да бъдат спазени и изискванията на ЗАНН относно съставянето на акта и издаването на наказателното постановление.

В настоящият случай, актът за установяване на нарушението е съставен от кмет на кметство от съставните кметства на Община Царево, а атакуваното наказателно постановление е издадено от Кмета на Община Царево, т.е. в съответствие с разпоредбите на чл.37, ал.1, б.”а” от ЗАНН, вр. чл.48, ал.2 от  НООРОС и чл.47, ал.1, б.”а” от ЗАНН, вр. чл.48, ал.3 от НООРОС.

При издаването на обжалваното постановление, административно-наказващият орган е допуснал съществено нарушение на установената в ЗАНН процедура. Съгласно чл.57, ал.1, т.1 и т.6 от ЗАНН, наказателното постановление трябва да съдържа собственото, бащиното и фамилното име и длъжността на лицето, което го е издало, както и законните разпоредби, които са били нарушени виновно. В обжалваното постановление са посочени само две имена на кмета на общината и е посочено, че административното наказание се налага на основание чл.49, ал.1 и чл.53, ал.1 от ЗАНН и съобразно тези разпоредби е определен вида и размера на наказанието. Чл.49 от ЗАНН касае подсъдност, а не определяне на наказание, а чл.53, ал.1 от ЗАНН е общата норма предвиждаща издаване на наказателните постановления. Наказанията, които могат да се налагат за констатираното нарушение на чл.31, т.1 от НООРОС, са определени в чл.47, ал.1 и 2 от НООРОС, но тази норма не е посочена в атакуваното постановление. По чл.49, ал.1, се санкционираха преди такива нарушения, но не по действащата НООРОС от 2008г. – в нея чл.49 не съществува, а по отменената Наредба за обществения ред в Община Царево от 2004г. (виж http://www.tzarevo.net/naredbiobs.htm). Сега тази наредба не е действащ нормативен акт и по нея не могат да се налагат санкции. Второто от така установените процесуални нарушения е съществено, защото е довело до невъзможност да се индивидуализира нормата по която е санкционирано деянието, а с това е накърнено правото на защита на нарушителя, което налага отмяна на обжалваното наказателно постановление.

Мотивиран от гореизложеното съдът

 

Р     Е     Ш     И   :

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление №ОА-100/ 04.12.2009 год. на кмета на Община Царево, с което на Г.В.С., ЕГН-**********,***, ````````, за нарушение на чл.31, т.1 от НООРОС, е наложена глоба от 500,00лв.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                                                            СЪДИЯ: