Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:          135                         05.01.2010г.                             гр.Царево,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Царевският районен съд,                                                       наказателен състав

На двадесет и първи декември,                                две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

Председател:…Румен Йосифов

Членове:......................................

Съдебни заседатели:.................

Секретар: Н.С.

Прокурор:

като разгледа докладваното от Румен Йосифов

Н.А.Х.дело № 440 по описа за 2009год., за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Съдебното производство е по реда на чл. 59 и сл. от Закона за административните нарушения и наказания и е образувано по жалба на Н.Д.Я., ЕГН-**********,***, срещу наказателно постановление № 549 от 17.09.2009г. на началника на сектор ПП-КАТ при ОДП-Бургас. С жалбата се изразява несъгласие с обжалваното наказателно постановление и се иска неговата отмяна. В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от адвокат, който не оспорва фактическата обстановка и пледира за намаляване на наложеното наказание към минимума предвиден в закона с мотив, че деянието е извършено за първи път.

Ответникът по жалбата - началник на сектор ПП-КАТ при ОДП-Бургас, редовно уведомен, не изпраща представител и не изразява становище по жалбата.

По делото бяха събрани писмени доказателства. Разпитани са актосъставителя Р.И. и свидетелите по акта – Ц. Х и М.Н..

 

Въз основа на събраните доказателства, съдът установи от фактическа страна следното:

На 05.09.2009г. около 16.00 часа в гр.Приморско на ул.Съединение, актосъставителят Р.И. – мл. автоконтрольор при ОДП-Бургас и свидетелите  Ц. Х и М.Н., също служители на МВР, спрели за проверка жалбоподателя Н.Д.Я., която управлявал мотоциклет, без да притежава категория „А”, изискуема за управлението на това МПС, като по време на движение с мотопеда той не използвал обезопасителна каска.

За констатираните нарушения Р.И. издал срещу жалбоподателя акт за установяване на административно нарушение, в който нарушенията са подробно описани. Актът е подписан без възражение от нарушителя.

На 17.09.2009г., началникът на сектор ПП-КАТ при ОДП-Бургас издал обжалваното наказателно постановление, с което квалифицирал деянията (описани както в акта) и на основание чл.183, ал.4, т.7, предл.ІІ от ЗДвП наложил на Я. глоба от 50лв., а на основание чл.177, ал.1, т.2 от ЗДвП му наложил глоба в размер на 200лв.,

 

При така установената фактическа обстановка, съдът прие от правна страна следното:

Жалбата е подадена в срок и от надлежно лице посочено като нарушител, поради което същата е допустима.

Разгледана по същество, същата обаче се явява неоснователна.

Настоящото производство е от административно наказателен характер. Същественото при него е да се установи има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение по смисъла на чл. 6 от ЗАНН, дали това деяние е извършено от лицето посочено в акта и наказателното постановление като нарушител и дали е извършено от това лице виновно.

Следва да се отбележи, че актовете за установяване на административно нарушение нямат обвързваща доказателствена сила, т. е. посоченото в акта не се счита за доказано, тъй като при това производство се прилагат съответно правилата на НПК, а съгласно чл.16 от НПК обвиняемият (административно отговорното лице) се счита за невиновен до доказване на противното.  (Така и ППВС № 10/1973 г.). Това означава, че в тежест на административно наказващия орган е да докаже по безспорен начин пред съда, че има административно нарушение. Освен това, за да бъде наказателното постановление правилно и законосъобразно е необходимо стриктно да бъдат спазени и изискванията на ЗАНН относно съставянето на акта и издаването на наказателното постановление.

В конкретния казус съдът съобрази следното:

От доказателствата по делото се установи, че жалбоподателят е извършил  виновно нарушенията за които е санкциониран. Правилно са определени и наложените му наказания по вид. При определяне конкретния размер на наказанието за второто нарушение наказващият орган неправилно е преценил, че са налице отегчаващи вината обстоятелства и наложил наказанието глоба в размер на средния. Такива отегчаващи вината обстоятелства не се установиха, а като смекчаваща вината обстоятелства, следва да се отчетат признанието и липсата на предходни нарушения по ЗДвП (обратното не е отбелязано в акта и НП), поради което съдът прецени, че наказанието за това нарушение, следва да бъде в размер на минимума в закона, а именно: глоба в размер на 100лв., като наказателното постановление следва да бъде изменено в тази насока.

По отношение наложеното наказание по чл.183, ал.4, т.7, предл.ІІ от ЗДвП, то е в размер на 50 лева и съгласно чл.189, ал.5 от ЗДвП постановлението в тази му част не подлежи на обжалване, поради което жалбата в тази й част следва да бъде оставена без разглеждане.

Мотивиран от гореизложеното съдът

 

Р     Е     Ш     И   :

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Н.Д.Я., ЕГН-**********,***, срещу наказателно постановление № 549 от 17.09.2009г. на началника на сектор ПП-КАТ при ОДП-Бургас, в частта й досежно нарушението по чл.183, ал.4, т.7, предл.ІІ от ЗДвП.

ИЗМЕНЯВА наказателно постановление № 549 от 17.09.2009г. на началника на сектор ПП-КАТ при ОДП-Бургас, в частта му досежно наложеното наказание за нарушението по чл.177, ал.1, т.2 от ЗДвП, като НАЛАГА на Н.Д.Я., ЕГН-********** за това нарушение: глоба в размер на 100лв.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаски административен съд.

 

 

 

                                                                                  СЪДИЯ: