Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:          138                        06.01.2010г.                             гр.Царево,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Царевският районен съд,                                                     наказателен състав

На двадесет и първи декември,                           две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

Председател:…Румен Йосифов

Членове:…...................................

Съдебни заседатели:…..............

Секретар: Н.С.

Прокурор:

като разгледа докладваното от Р. Йосифов

Н.А.Х.дело № 412 по описа за 2009год., за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Съдебното производство е по реда на чл.59 и сл. от Закона за административните нарушения и наказания и е образувано по жалба на В.Х.С., ЕГН-**********,***, ``````````, срещу наказателно постановление № 325 от 23.07.2009г. на началника на сектор ПП-КАТ при ОДП-Бургас.

Жалбоподателят не оспорва фактическата обстановка, но моли съда да се измени наказателното постановление в частта му досежно размера на наложените наказания лишаване от право да управлява моторно превозно средство и глоба.

Административнонаказващият орган, редовно уведомено не изпраща представител и не изразява становище по жалбата.

По делото бяха събрани писмени доказателства, разпитан беше актосъставителят Д.В..

 

Въз основа на събраните доказателства, съдът установи от фактическа страна следното:

На 12.07.2009г. Д.В.,***, в присъствието на свидетеля Р.З. съставил акт за установяване на административно нарушение против жалбоподателя за това, че около в 01.17 часа на същия ден, управлявал лек автомобил марка ”М. след употреба на алкохол, установена с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410+” с № 0277, чиято скала отчела 0,55 промила на хиляда. Водачът дал кръв за анализ и видно от извършената химическа експертиза, концентрацията на алкохол в кръвта му била 0,73 промила на хиляда. Със съставянето на акта на осн. чл.171, т.1, б.”б” ЗДвП е временно е отнето свидетелството за правоуправление на жалбоподателя.

На 23.07.2009г. началникът на сектор ПП-КАТ при ОДП-Бургас издал обжалваното наказателно постановление с което на жалбоподателя за нарушение на чл.174, ал.1, предл.1 от ЗДвП, наложил глоба в размер на 300лв. и шест месеца лишаване от право да управлява МПС.

Жалбоподателят, не оспорва така установената фактическа обстановка в жалбата и пред съда. Посочва като смекчаващо вината обстоятелство, че осигурява прехраната на семейството си посредством дейност, свързана с автомобилен превоз.

Горната фактическа обстановка се установява по безспорен начин от събраните по делото писмени доказателства, показанията на актосъставителя и признанието на нарушителя.

 

При така установената фактическа обстановка, съдът намира жалбата за частично основателна, а наказателното постановление за незаконосъобразно в частта му досежно размера на определените наказания, а в останалата му част за законосъобразно, обосновано и правилно. Няма допуснати процесуални нарушения и при съставянето на акта.

Безспорно от събраните по делото доказателства се установи, че е налице административно нарушение на чл.174, ал.1 от ЗДП от ЗДП, от страна на жалбоподателя. Последният признава, че е управлявал автомобила след употреба на алкохол и не оспорва констатациите в акта. Административно-наказващият орган правилно е квалифицирал деянието, правилно е определил вида на наказанията, но не е съобразил техните размери с тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства. Като смекчаващи вината обстоятелства следва да се отчетат липсата на данни за други нарушения по ЗДП (обратното не е посочено в постановлението), признанието, трудовата му функция.

При определяне размера на наказанието лишаване от правоуправление – в чл.174, ал.1 ЗДвП е предвидено, че за това нарушение се налагат наказания лишаване от 1 до 12 месеца и глоба от 200 до 500лв., наказващият орган е приел, че нарушението е извършено при наличие на отегчаващите вината обстоятелства и наложил наказанието лишаване от правоуправление в рамките на средния предвиден в закона, а наказанието глоба е наложено в размер под средния. Отегчаващи вината обстоятелства, според съда не са налице, а са налице няколко изброени смекчаващи вината обстоятелства от което следва, че и наказанието лишаване от правоуправление следва да е в размер близък до минимума предвиден в закона, а именно лишаване от право за управление на МПС в размер на пет месеца, като се зачете времето през което жалбоподателят е бил лишен от това право с изземването на свидетелството му за правоуправление със съставянето на акта – считано от 12.07.2009г., а наказанието глоба бъде намалено в размер на 250лв.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.63 от ЗАНН съдът

 

Р     Е     Ш     И   :

 

ИЗМЕНЯ  наказателно постановление № 325 от 23.07.2009г. на началника на сектор ПП-КАТ при ОДП-Бургас против В.Х.С., ЕГН-**********,***, ``````````, в частта му досежно размера на наложените наказания и постановява: НАЛАГА на В.Х.С. глоба в размер на 250лв. и пет месеца лишаване от право да управлява МПС, като зачита времето през бил лишен от това право, считано от 12.07.2009г.

ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаски административен съд.

 

 

 

                                                                                                СЪДИЯ: