Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер   84                                               20.10.2010 год.                                        Град  Царево

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Царевският районен съд                                                                 наказателен състав

на деветнадесети октомври                                                              две хиляди и десета година

в публично заседание, в следния състав:                               Председател: Минчо Танев

            Секретар: Н.С.

 

като разгледа докладваното от съдия Минчо Танев

НАХД номер 389 по описа на съда за 2010 год. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството по делото е от административно наказателен характер, по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН. 

Образувано е по повод депозирана жалба от Г.В.С., ЕГН **********,***, срещу наказателно постановление № ОА-75/ 13.09.2010 год. на кмета на Община Царево, с което на основание чл. 47, ал. 2 от Наредба за опазване на обществения ред и околната среда на територията на Община Царево (НООРОС), му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200,00 лева, за нарушение на чл. 31, т. 1 и т. 2 от Наредба за опазване на обществения ред и околната среда на територията на Община Царево.

В жалбата се навеждат доводи, че атакуваното наказателно постановление е незаконосъобразно, необосновано и несправедливо, издадено при допуснати нарушения на материалния и процесуалния закон, поради което жалбоподателя моли съда то да бъде отменено.

В съдебно заседание, жалбоподателят не се явява, не се представлява. Не взема становище по случая.

Ответникът по жалбата- Община Царево- редовно призовани, се представляват от юрисконсулт. Процесуалния представител на Общината пледира за потвърждаване на атакуваното НП, като правилно и законосъобразно.

По делото се събраха множество писмени доказателства, разпита се актосъставителя и свидетели.

Съдът, като взе предвид събрания по делото доказателствен материал, намира за установено от фактическа страна следното:

На 01.07.2010 год. св. Г. и М.-***- видели в границите на селото пуснати прасета, които животни ровели по улиците на селото, по градините на жителите и нанасяли щети на посетите растения. За пуснатите свободно животни, свидетелите знаели, че са собственост на жалбоподателя, тъй като същите животни редовно били пуснати свободно из селото и системно нанасяли щети на личните стопанства на живущите там. За пуснатите животни, свидетелите уведомили кмета на с. Кости- св. Я.. Последния, който бил добре запознат със случая, тъй като и на него му било известно, че жалбоподателя системно пуска животните си свободно из селото и околностите му и нееднократно го е санкционирал за това, съставил на жалбоподателя АУАН № 000502/ 02.07.2010 год. където нарушението било описано както следва „..пуснал на свободна паша 15 бр. прасета в люцерните на с. Кости…в строителните граници на селото, в дворовете на къщи, улици и тротоари..”. Акта бил съставен в отсъствието на жалбоподателя връчен при условията на отказ, което е удостоверено с подписите на свидетели. Наказващият орган- Кмета на Община Царево- въз основа на съставения АУАН, издал обжалваното наказателно постановление, в което административното нарушение е описано по същия начин. Наказващият орган е квалифицирал деянието като нарушение по чл. 31, т. 1 и т. 2 от НООРОС и на основание чл. 47, ал. 2 от същата наредба му е наложил административно наказание „глоба” в размер на 200,00 лева.

Изложената фактическа обстановка, съда установи по безспорен начин от събраните по делото писмени доказателства, както и от показанията на свидетелите, които кредитира изцяло. Същите са обективни, безпротиворечиви и кореспондират изцяло със събраните по делото писмени доказателства. 

При така установената фактическа обстановка и след като съобрази разпоредбите на закона, съда достигна до следните правни изводи:

Жалбата е подадена от легитимирано да обжалва лице, посочено в наказателното постановление като нарушител, в законоустановения срок по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН, съдържа всички необходими реквизити, поради което същата е процесуално допустима и като такава следва да бъде разгледана.

Разгледана по същество, същата е неоснователна.

Настоящото производство е от административно- наказателен характер. Същественото при него е да се установи има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение по смисъла на чл. 6 от ЗАНН, това деяние извършено ли е от лицето посочено в акта и наказателното постановление като нарушител, както и дали деянието е извършено от това лице виновно. Следва и да се отбележи, че актовете за установяване на административни нарушения нямат обвързваща, доказателствена сила, т.е. посоченото в акта не се счита за доказано, тъй като при това производство се прилагат съответно правилата на НПК, съгласно чл. 14 от НПК обвиняемият /в случая административно отговорното лице/ се счита за невинен до доказване на противното. /ППВС № 10/ 1973 год./. Това от своя страна означава, че в тежест на административно наказващия орган е да докаже по безспорен начин пред съда, че има административно нарушение. Освен това, за да бъде наказателното постановление правилно и законосъобразно е необходимо стриктно да бъдат спазени изискванията на ЗАНН относно съставянето на акта и издаването на наказателното постановление.

В конкретния казус, съда съобрази следното:   

В настоящият случай, актът за установяване на нарушението е съставен от Кмета на с. Кости, а атакуваното наказателно постановление е издадено от Кмета на Община Царево, т.е. в съответствие с разпоредбите на чл. 37 и чл. 47 от ЗАНН.

Деянието предмет на настоящото производство и неговия автор, съда намира за категорично и безспорно установени- в тази насока са приложените писмени доказателства и свидетелските показания на разпитаните по делото лица. Доказателства в противната насока не бяха представени, поради което и съда счита отразеното в АУАН и атакуваното НП за безспорно установено.

От друга страна, при внимателен прочит на атакуваното НП, съда констатира, че жалбоподателя е наказан за нарушение извършено повторно. В тази насока обаче, административно- наказващия орган- чиято е доказателствената тежест- не ангажира никакви годни доказателства. В тази връзка и предвид безспорно установеното от съда, а именно- извършено е деяние, което е административно нарушение и това деяние е извършено виновно от жалбоподателя- настоящата инстанция счита, че деянието и санкцията следва да бъдат преквалифицирани по по- лекия състав на чл. 47, ал. 1 от Наредба за опазване на обществения ред и околната среда на територията на Община Царево, който състав е по- благоприятен за дееца, като следва в тази връзка да бъде изменен размера на наложената санкция, като наказанието да бъде „глоба” в размер на 100.00 лева.

Цитираното до тук, налага изменяне на обжалваното наказателно постановление, в частта му относно размера на санкцията и потвърждаване в останалата му част.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

Р     Е     Ш     И  

 

ИЗМЕНЯ наказателно постановление № ОА-75/ 13.09.2010 год. на кмета на Община Царево, с което на основание чл. 47, ал. 2 от Наредба за опазване на обществения ред и околната среда на територията на Община Царево на Г.В.С., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200,00 лева, за нарушение на чл. 31, т. 1 и т. 2 от Наредба за опазване на обществения ред и околната среда на територията на Община Царево, в частта му досежно размера на определеното административно наказание, като за извършеното нарушение  НАЛАГА на Г.В.С., ЕГН **********, на основание чл. 47, ал. 1 от НООРОС, наказание „глоба” в размер на 100,00 /сто/ лева.

ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

 

СЪДИЯ: