Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 65                                      05.08.2010 год.                                            Град  Царево

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

Царевският районен съд                                                                  наказателен състав

на дванадесети юли                                                           две хиляди и десета година

в публично заседание, в следния състав:                         Председател: М. Т.

Секретар: К.Д.

 

като разгледа докладваното от съдия М. Т.

НАХД номер 331 по описа на съда за 2010 год. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е от административно наказателен характер, по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН. 

Образувано е по повод постъпила жалба от „ММ" ЕООД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление в ***, представляван от М.Т.М., ЕГН: **********- ***, против Наказателно постановление № СК-34/ 01.02.2010 год. на Началник на Регионален отдел Гл. Дирекция "Надзор на пазара" гр. Бургас, на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), оправомощен със заповед № А-557/ 03.09.2009 год. на и.д. председател на ДАМТН, с което на основание чл. 18, чл. 53, ал. 2, чл. 83 от ЗАНН и чл. 52б, чл. 52в, чл. 52г и чл. 52д от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), на жалбоподателя е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер общо на 4000,00 лв. за нарушение на чл. 4б , т. 1, т. 2, т 3 и т. 4 от Закона за техническите изисквания към продуктите, вр. чл. 23, ал. 1, чл. 24 от Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП, приета на основание чл. 7, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите.

В жалбата се навеждат доводи, че наказателното постановление е неправилно и незаконосъобразно, поради което жалбоподателя иска от съда то да бъде отменено.

В съдебно заседание, жалбоподателят се представлява от упълномощен защитник. Пледира за отмяна на наказателното постановление, като незаконосъобразно. Твърди, че не е извършил нарушението за което е санкциониран. Ангажира доказателства.

Ответникът по жалбата не изпращат представител.

Явяват се свидетелите по съставяне на акта. По делото се събраха множество писмени доказателства, разпитаха се свидетелите по акта.

Съдът, като взе предвид събрания по делото доказателствен материал, намира за установено от фактическа страна следното:

            На 21.10.2009 год. актосъставителя С.Д. М.- К.- *** на РО- Бургас, на ГД „Надзор на пазара” към ДАМТН- Бургас, извършила проверка на **„***” в ***, стопанисван от дружеството жалбоподател. При извършената проверка било констатирано, че в проверявания обект се предлагат за продажба продукти- „машинна мазилка, марка- betta, в торби по 30 кг.произход- Турция” като въпросните продукти се предлагат за продажба без наименование и адрес на управление на лицето което пуска продукта на пазара, маркировка за съответствие, декларация за съответствие, инструкция за употреба на български език. С писмо, дружеството жалбоподател било поканено да изпрати представител в РО- Бургас, на ГД „Надзор на пазара” към ДАМТН- Бургас, за да бъде съставен акт за установяване на административно нарушение. На посочената дата се явил упълномощен от дружеството жалбоподател представител, който представил пред длъжностните лица, всички изискуеми по закон документи, за предлаганите за продажба стоки. Въпреки това, на жалбоподателя бил съставен АУАН, в който нарушението било описано както следва: „ при извършена проверка, на 21.10.2009 год. в ** „**" с адрес:***, стопанисван от „ММ" ЕООД, констатирах, че търговецът предлага следните продукти: „машинна мазилка, марка- betta, в торби по 30 кг. произход- Турция. Провереният продукт попадат в обхвата на Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета на основание чл. 7, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите. Проверените продукти се предлага за продажба без: наименование и адрес на управление на лицето което пуска продукта на пазара, маркировка за съответствие, декларация за съответствие, инструкция за употреба на български език, в нарушение на чл. 46 , т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 от Закона за техническите изисквания към продуктите във връзка с чл. 23, ал. 1, чл. 24 от НСИСОССП”. АУАН бил съставен в присъствие на упълномощен представител на жалбоподателя и получен лично от него, с депозирани възражения по акта. Наказващият орган- Началник на Регионален отдел Гл. Дирекция "Надзор на пазара" гр. Бургас, на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, не приел депозираните възражения и въз основа на съставения АУАН издал обжалваното наказателно постановление, в което административното нарушение е описано по същия като в АУАН начин. Деянието е квалифицирано като нарушение на чл. 4б , т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от Закона за техническите изисквания към продуктите, вр. чл. 23, ал. 1, чл. 24 от НСИСОССП, приета на основание чл. 7, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите и на основание чл. 18, чл. 53, ал. 2, чл. 83 от ЗАНН и чл. 52б, чл. 52в, чл. 52г и чл. 52д от Закона за техническите изисквания към продуктите, на жалбоподателя са били наложени наказания „имуществена санкция” в размер от по 1000,00 лева за всяко констатирано нарушение.

Изложената фактическа обстановка, съда установи по безспорен начин от събраните по делото писмени доказателства, както и от показанията на свидетелите, които кредитира изцяло.

При така установената фактическа обстановка и след като съобрази разпоредбите на закона, съда прие от правна страна следното:

Жалбата е подадена от легитимирано да обжалва лице, посочено в наказателното постановление като нарушител, в законоустановения срок по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН, съдържа всички необходими реквизити, поради което същата е процесуално допустима (в тази връзка вж. Определение № 1232/ 21.05.2010 год. на БАС) и като такава следва да бъде разгледана.

Разгледана по същество, същата е основателна.

Настоящото производство е от административно- наказателен характер. Същественото при него е да се установи има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение по смисъла на чл. 6 от ЗАНН и това деяние извършено ли е от лицето посочено в акта и наказателното постановление като нарушител. Следва и да се отбележи, че актовете за установяване на административни нарушения нямат обвързваща, доказателствена сила, т.е. посоченото в акта не се счита за доказано, тъй като при това производство се прилагат съответно правилата на НПК, съгласно чл. 14 от НПК обвиняемият /в случая административно отговорното лице/ се счита за невинен до доказване на противното, /ППВС № 10/ 1973 год./. Това от своя страна означава, че в тежест на административно наказващия орган е да докаже по безспорен начин пред съда, че има административно нарушение. Освен това, за да бъде наказателното постановление правилно и законосъобразно е необходимо стриктно да бъдат спазени изискванията на ЗАНН относно съставянето на акта и издаването на наказателното постановление.

В конкретния казус, съда съобрази следното:   

В настоящият случай, актът за установяване на нарушението е съставен от служители на Регионален отдел Гл. Дирекция "Надзор на пазара" гр. Бургас, на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, а атакуваното наказателно постановление е издадено от Началник на Регионален отдел Гл. Дирекция "Надзор на пазара" гр. Бургас, на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, оправомощен със заповед № А-557/ 03.09.2009 год. на и.д. председател на ДАМТН, т.е. в съответствие с разпоредбите на чл. 37 и чл. 47 от ЗАНН.

Жалбоподателят в жалбата си и в съдебно заседание чрез процесуалния си представител оспорва акта и наказателното постановление, като твърди на първо място, че в АУАН и НП са допуснати нарушения, а именно цитирания в двата акта продукт не е машинна мазилка, а лепило за гипсокартон, както и че не е извършил нарушенията за което е привлечен към отговорност, тъй като за въпросното лепило дружеството жалбоподател има всички необходими документи, които се изискват по закон, но тъй като към момента на проверката управителя на дружеството не е бил на мястото, същите не са били представени на проверяващите. Заявява, че всички необходими документи са били представени на административно наказващия орган, в законен срок. В подкрепа на твърдението си ангажира писмени доказателства- наименование и адрес на управление на лицето което пуска продукта на пазара, маркировка за съответствие, инструкция за монтаж и инструкция за употреба на български език, документи за произход. Във връзка с това, съда кредитира наведените от страна на жалбоподателя доводи като основателни и оборващи констатациите на административно наказващия орган, досежно това, че посочените в АУАН и атакуваното НП продукти са се предлагали без посочените документи.

На първо място, видно от приложените по делото доказателства, действително в случая се касае за предлагане на лепило за гипсокартон, а не за машинна мазилка- така както е посочено в АУАН и атакуваното НП. Видно от същите доказателства, гипсовата мазилка се предлага в опаковки от по 35, а не от по 30 килограма. Това обстоятелство, по своята същност представлява съществено нарушение на процесуалните правила и само то е достатъчно да бъде отменено издаденото срещу жалбоподателя НП, тъй като в случая жалбоподателя е санкциониран за нарушение което не е извършил- по делото не се ангажираха никакви доказателства от страна на административно- наказващия орган, че действително дружеството е предлагало продукта описан в АУАН и НП, с посочените там нарушения.

По тези съображения, съдът намира, че жалбата се явява основателна, поради което следва да бъде уважена.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

Р     Е     Ш     И  

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № СК-34/ 01.02.2010 год. на Началник на Регионален отдел Гл. Дирекция "Надзор на пазара" гр. Бургас, на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, оправомощен със заповед № А-557/ 03.09.2009 год. на и.д. председател на ДАМТН, с което на основание чл. 18, чл. 53, ал. 2, чл. 83 от ЗАНН и чл. 52б, чл. 52в, чл. 52г и чл. 52д от Закона за техническите изисквания към продуктите, на „ММ" ЕООД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление***, представляван от М.Т.М., ЕГН: **********- *** е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер общо на 4000,00 лв. за нарушение на чл. 4б , т. 1, т. 2, т 3 и т. 4 от Закона за техническите изисквания към продуктите, вр. чл. 23, ал. 1, чл. 24 от Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета на основание чл. 7, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите.

 

Решението подлежи на касационно обжалване, пред Бургаски административен съд, в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ :