Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:         79                            18.10.2010г.                            гр.Царево,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Царевският районен съд,                                                граждански състав

На пети октомври,                                             две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

Председател:…Румен Йосифов

Членове:......................................

Съдебни заседатели:…..............

Секретар: Н.С.

Прокурор:

като разгледа докладваното от Румен Йосифов

гр.дело № 73 по описа за 2010год., за да се произнесе взе пред вид следното:

 

…………………………………………………………………………..

 

                                                            Р  Е  Ш  И :

 

ДОПУСКА развод между С.О.Г., ЕГН-**********,*** и И.В.Г., ЕГН-**********,*** и ПРЕКРАТЯВА сключения между тях граждански брак на `````````, за което е издаден акт за брак № `````````о, поради дълбокото и непоправимо разстройство на брака.

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху роденото от брака им непълнолетно дете – Я.И.Г., роден на ***г., на бащата И.В.Г..

ОПРЕДЕЛЯ режим на свиждане на майката С.О.Г. с това дете, както следва: всяка първа и трета събота в месеца, както и един месец през лятото, несъвпадащ с годишния отпуск на бащата.

ОПРЕДЕЛЯ месечна издръжка за детето Я.И.Г. в размер на 80 лева месечно, платими от майката С.О.Г., начиная от 01.10.2010г., до настъпването на законни причини за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.

ПРЕДОСТАВЯ на съпруга И.В.Г. ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, общинска собственост, находящо се в Ц..

ПОСТАНОВЯВА след развода жената да запази брачното си фамилно име Г..

ОСЪЖДА И.В.Г. да заплати на Районен съд гр.Царево сумата от 25лева, представляваща държавна такса за развода и сумата от 43.20лв., представляваща държавна такса върху размера на издръжката.

ОСЪЖДА С.О.Г. да заплати на Районен съд гр.Царево сумата от 115,20лв., представляваща държавна такса върху размера на издръжката.

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Бургаски окръжен съд.

 

 

                                                                                                            СЪДИЯ: