Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:         30                              13.04.2010г.                          гр.Царево,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Царевският районен съд,                                                 граждански състав

На тридесети март,                                           две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

Председател:…Р. Йосифов

Членове:......................................

Съдебни заседатели:.................

Секретар: К.Д.

Прокурор:

като разгледа докладваното от Р. *** по описа за 2010год., за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Производството по делото е образувано по постъпила искова молба от ищец: „К-С-Проект инженеринг”ООД, гр.С..., против ответник: Община Царево.

Исковата молба е подадена пред РС-София, който е извършил администрирането й, а след изпращането й на ответника и получения от него отговор, във връзка с направено от последния възражение за подсъдност, делото е изпратено по подсъдност на РС-Царево. В тази връзка следва да се приеме, че процедурата по размяна на книжа между страните е изпълнена редовно от РС-София.

Предявен иск с правно основание чл.79, ал.1 от ЗЗД и с него ищецът моли съда да осъди ответната община да му заплати сумата от 17`994,00лв. с ДДС, ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска до окончателното изплащане. Претендират се и разноските по делото.

С исковата молба се твърди, че на 23.04.2008г. ищцовото дружество в качеството му на изпълнител е сключило с ответната община договор за проектиране на сграда на ОДЗ”Ален мак”-гр.Царево. Срещу това общината е поела задължение да заплати на ищеца сумата от 29`990,00лв. без ДДС в срок от 10 работни дни от подписването на договора. Ищцовото дружество твърди, че е изпълнило качествено и в срок поръчката, като изготвения проект е бил приет без забележки от общината с приемателен протокол. На 23.06.2008г. кметът на общината е уведомил по телефона ищцовото дружество, че заради финансови трудности може да заплати на тогавашния етап само 17`994,00лв., което е само половината от общо дължимата сума с ДДС. На същата дата е издадена фактура от ищеца за тази сума, в която е посочено, че тази сума се явява от общо дължимата сума по договора. Общината заплатила сумата от 17`994,00лв., поради което ищецът твърди, че същата му дължи по договора заплащане на още 17`994,00лв. с ДДС. Ищецът поканил на няколко пъти ответната община да изпълни своето задължение, но плащане не последвало.

Като писмени доказателства с исковата молба ищецът представя цитираните договор за проектиране, приемателен протокол, фактура, извлечение по банкова сметка, ***.

В отговора си ответната община оспорва иска, като твърди, че ищецът не е изпълнил задължението си по договора да представи три екземпляра от изработените проекти, а е представил само два екземпляра, освен това в приемателния протокол не е указано качеството на лицето на което са предадени проектите и липсва волеизявление за приемането им. В случай, че съдът приеме претендираната сума за дължима, ответникът твърди, че тя следва да се заплати след изпълнение на насрещно задължение от страна на ищеца – да издаде фактура.

Ответната община не представя писмени доказателства и не прави доказателствени искания.

 

След поотделна и съвкупна преценка на събраните по делото доказателства съдът намери за установено следното:

Видно от представения по делото договор за проектиране рег.№ ПЕС/069230042008, сключен на 23.04.2008г. между страните, ответната Община Царево е възложила на „К-С-Проект инженеринг”ООД да извърши срещу възнаграждение, архитектурно заснемане, конструктивно становище и проекти по части: архитектурна, конструкции, ВК, ЕЛ, ОВ и ПБЗ на сградата на ОДЗ”Ален мак”-гр.Царево. Стойността на договора е определена от страните в размер на 29`990.00лв. без ДДС, като е посочено в чл.3 на договора, че възнаграждението на изпълнителя ще заплати от възложителя в 10-дневен срок от подписването на договора, по банков път и срещу издаване на надлежен документ по Закона за счетоводството от изпълнителя. Срокът за изпълнение на договора и изпълнение на проучвателните и проектантски работи е определен на 10 дни.

Независимо от договорения 10 дневен срок, още същия ден – 23.04.2008г. е съставен приемателен протокол в изпълнение на процесния договор, с който протокол ищцовото дружество е предало на инж.Зл.К. 2бр. папки архитектурно заснемане, конструктивно становище и проекти по части: архитектурна, конструкции, ВиК, Ел, ОВ и ПБЗ на сградата на ОДЗ”Ален мак”-гр.Царево, като е уточнено, че един екземпляр от проекта е внесен за кандидатстване. Общината не оспорва, че е приела два екземпляра от изработения проект, но възразява на ищцовото твърдение, че е получила третия екземпляр, което е задължително съгласно чл.5, ал.2 от договора. Това възражение на общината обаче не отчита посоченото в предавателния протокол, че единият екземпляр от проекта е представен още при провеждането на процедурата по малката обществена поръчка. В тази връзка съдът не приема за доказано възражението на общината, че не е получила от ищцовото дружество всички три екземпляра от проекта.

Не е спорно между страните, че по фактура 77/23.06.2008г. ответната община е заплатила на ищеца сумата от 17`994,00лв. с ДДС в изпълнение на процесния договор, което представлява половината от договореното възнаграждение на изпълнителя. Последвали са две покани от ищеца до Община Царево за заплащане на остатъка от дължимото възнаграждение по договора в размер на още 17`994,00лв. с ДДС, втората покана връчена с писмо с обратна разписка на 17.12.2008г., но ново плащане не е последвало.

 

 

При така установената фактическа обстановка съдът достигна до следните правни изводи.

В хода на делото се установи, че страните са били в облигационни отношения по валидно сключен между тях договор за проектиране на сграда, собственост на ответната община, която е възложител по договора, а изпълнител е ищцовото дружество.

При това положение Община Царево дължи на ищеца, съобразно договорните обвързаности които сама е поела, заплащане на стойността на договореното възнаграждение. Общината е заплатила само половината от договореното възнаграждение, поради което тя държи на „К-С-Проект инженеринг”ООД остатъка от възнаграждението в размер на 17`994,00лв. с ДДС, при заплащането на което ищецът следва да издаде надлежен документ по Закона за счетоводството, както това страните са определили в чл.2, ал.3 от договора, във връзка с възражението в тази насока на ответната община.

По отношение разноски по делото, при този резултат на делото – уважаване на иска изцяло, разноските на ищеца следва да бъдат уважени в размера в който са извършени, а именно 1`420.00лв.

Мотивиран от гореизложеното съдът

 

Р        Е        Ш       И      :

 

ОСЪЖДА Община Царево, да заплати на „К-С-Проект инженеринг”ООД, гр.С..., сумата от 17`994,00лв. с ДДС, ведно със законната лихва от 27.10.2009г. до окончателното изплащане, при заплащането на която „К-С-Проект инженеринг”ООД следва да издаде надлежен документ по Закона за счетоводството.

ОСЪЖДА Община Царево, да заплати на „К-С-Проект инженеринг”ООД сумата от 1`420.00лв. за съдебно деловодни разноски.

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Бургаски окръжен съд.

 

 

 

                                                                                    СЪДИЯ: