Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  35                                        03.04.2012 год.                                         Град  Царево

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Царевският районен съд                                                                      граждански състав

на трети април                                                                 две хиляди и дванадесета година

в публично заседание в следния състав:                 Председател: Минчо Танев                                                            Секретар: К.Д.

 

като разгледа докладваното от съдия Минчо Танев

гражданско дело № 05 по описа за 2012 год. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по постъпила искова молба от „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД, ЕИК: 130697606, гр. София, ж.к. „Младост 4“ Бизнес парк София, сгр. 14, представлявано от Л.Д.П., чрез Юрисконсулт Ц.Х.Й., срещу М.М.Д. ЕГН: **********,***, с която се иска от съда, да постанови решение, с което да приеме за установено, че ответника дължи на ищеца сумата в размер на: 6 752.75 /шест хиляди и седемстотин петдесет и два и 75/ лева, представляваща главница по кредита; 4 280.81 /четири хиляди и двеста осемдесет и 81/, представляваща надбавка по чл.4 от договора; 851.67 /осемстотин петдесет и един и 67/ лева, представляваща обезщетение за забава, на основание чл. 33 от Закона за потребителския кредит, за периода от настъпването на предсрочната изискуемост на посочения кредит, а именно 30 юни 2010 г. до датата на подаване на заявлението, или общо дължима сума 11 885.23 /единадесет хиляди осемстотин осемдесет и пет и 23/ лева, ведно със законната лихва върху дължимите суми от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение до окончателното им изплащане, както и съдебните разходи по заповедно производство в размер на 237.70 /двеста тридесет и седем и 70/ лв. и юрисконсултско възнаграждение в размер на 100.00 /сто лева/ лева; да осъди ответника да заплати на ищеца и държавната такса за завеждане на иск в размер на 237.70 /двеста тридесет и седем и 70/ лв. както и юрисконсултско възнаграждение в размер на 100.00 /сто лева/ лева.

С разпореждане от 10.01.2012 год. съдът е разпоредил да се изпрати на ответника препис от исковата молба ведно с приложенията към нея, като му е дал изискуемите от закона указания.

Ответника е получил съобщението на 19.01.2012 год. но е представил своя писмен отговор в срок.

С определение, постановено в закрито заседание на 02.03.2012 год. съдът е допуснал като доказателства по делото, тези приложени с исковата молба и е насрочил делото за открито съдебно заседание на 03.04.2012 год. В първото заседание по делото ответника не се яви, не изпрати представител. Не е направил и искане за разглеждане на делото в негово отсъствие.

Преди първото по делото заседание, в деловодството на Районен съд- Царево е постъпила молба от ищеца, Вх. № 978/ 21.03.2012 год. в която молба, същия взема писмено становище по делото, както и прави искане, ако са налице условията за това, съда да се произнесе с неприсъствено решение.

Ход на делото е даден при условията на чл. 142, ал. 1 от ГПК- ответника е бил редовно призован, като призовката е приложена по делото и се счита за редовно връчена, на основание чл. 41, ал. 2 и чл. 42, ал. 2 от ГПК- на посочения от ищеца, съобразно чл. 127, ал. 1, т. 2 от ГПК адрес. Съобразена е и разпоредбата на чл. 131, ал. 1 от ГПК- на ответника е била изпратена исковата молба, ведно с всички приложения към нея, като изрично са му били указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и неявяване в съдебно заседание.

Царевският районен съд, като съобрази, че страните по спора са процесуално правоспособни, наличието на формалните предпоставки но чл. 238, ал. 1 от ГПК- ответника не се яви в първото заседание но делото, не взе становище по исковата молба и не поиска разглеждане на делото в негово отсъствие, намира, че няма пречка да постанови неприсъствено решение срещу ответника като уважи изцяло предявения иск, като на основание чл. 239, ал. 2 от ГПК, съда в случая основава решението си на наличието на предпоставките визирани в разпоредбите на чл. 239, ал. 1, т. 1 и 2 от ГПК.

Предвид решението, ответниците следва да бъдат осъдени да заплатят на ищеца и направените разноски по делото.

Водим от гореизложеното, съдът

 

Р Е Ш И

 

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на М.М.Д. ЕГН: **********, че същия дължи на „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД, ЕИК: 130697606, сумите както следва: сумата от 6 752.75 лв. /шест хиляди и седемстотин петдесет и два лева и 75 стотинки/, представляваща главница по кредит PLUS 01257519; сумата от 4 280.81 лв. /четири хиляди и двеста осемдесет лева и 81 стотинки/, представляваща надбавка по чл. 4 от договора; сумата от 851.67 лв. /осемстотин петдесет и един лева и 67 стотинки/, представляваща обезщетение за забава, на основание чл. 33 от Закона за потребителския кредит, за периода от настъпването на предсрочната изискуемост на посочения кредит, а именно 30 юни 2010 г. до датата на подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК- 20.09.2011 год. или общо дължима сума 11 885.23 лв. /единадесет хиляди осемстотин осемдесет и пет лева и 23 стотинки/, ведно със законната лихва върху дължимите суми начиная от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК- 20.09.2011 год. до окончателното им изплащане.

ОСЪЖДА М.М.Д. ЕГН: **********, да заплати на „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД, ЕИК: 130697606, сумата от 337,70 лв. /триста тридесет и седем лева и 70 стотинки/, за разноски по настоящото производство.

 

След влизане в сила на решението, препис от него да се приложи по ч.гр.д. № 1315/ 2011 год. по описа на ЦРС, като за разноските по настоящото производство да се издаде отделен изпълнителен лист, по настоящото дело.

 

 

Неприсъственото решение не подлежи на обжалване.

 

    

                 СЪДИЯ: