Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер                                     23.08.2010 год.                                        Град  Царево

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

Царевският районен съд                                                                                   граждански състав

На двадесет и трети август                                                   две хиляди и десета година

в публично заседание в следния състав:                          Председател: Минчо Танев                                                        

Секретар: К.Д.

 

като разгледа докладваното от съдия Минчо Танев

гражданско дело №49 по описа на съда за 2010 година, за да се произнесе взе предвид следното

 

 

Производството по делото е по реда на чл. 12 и сл. от Закона за защита срещу домашното насилие (ЗЗДН).

Р  Е  Ш  И

 

 

НАЛАГА мярка за защита на Б.В.И. срещу упражненото от съпруга й К. В.Г., домашно насилие спрямо нея, както следва:

1. ЗАДЪЛЖАВА К.В.Г. да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо Б.В.И.

          2. ЗАБРАНЯВА на К.В.Г. да доближава жилището, обитавано от пострадалото лице, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице, на разстояние от 100 (сто) метра за срок от 3 (три) месеца, считано от днес.

3. ОПРЕДЕЛЯ временно, за срок от 12 (дванадесет) месеца, местоживеенето на детето В.К.Г. да бъде при пострадалия родител Б.В.И. Ако в този срок, съдебен състав се произнесе с окончателен съдебен акт, относно упражняването на родителските права, мярката се отменя. Определя режим на срещи на бащата К.В.Г. с детето, два пъти месечно- всяка първа и трета събота от месеца- след изтичане на срока по т. 2 от мерките по настоящото решение.

ОСЪЖДА К.В.Г. да заплати  на основание чл. 5, ал. 3 от ЗЗДН по сметка на ЦРС, глоба в размер на 200 лв. (двеста лева), както и 5 (пет) лева за служебно издаване на изпълнителен лист.

          ОСЪЖДА К.В.Г. да заплати по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 50,00 лв. (петдесет лева), представляваща определената от съда държавна такса за производството.

          Да се издаде Заповед по чл. 15 ал. 2 от ЗЗДН, като предупреждава К. В. Г. за последиците по чл. 21, ал. 2 от ЗЗДН при неизпълнение на заповедта.

          Заповедта подлежи на незабавно изпълнение.

          Указва на РУП- Царево да следи за изпълнението на заповедта.

На основание чл. 19 от ЗЗДН, издадената заповед за незабавна защита има действие до издаването на заповедта за защита.

          Решението може да бъде обжалвано пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок от връчването му.

          Обжалването не спира изпълнението на заповедта.

 

 

 

СЪДИЯ :