Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 16                                            02.03.2012 год.                                                  Град  Царево

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

Царевският районен съд                                                                          граждански състав

на втори март                                                                        две хиляди и дванадесета година

в публично заседание в следния състав:                      Председател: Минчо Танев                                                            Секретар: К.Д.

 

като разгледа докладваното от съдия Минчо Танев

гражданско дело № 27 по описа на съда за 2012 год. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Р  Е  Ш  И

 

ДОПУСКА развода и ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Р.Г.А., ЕГН: ********** и С.И.А., ЕГН: **********, сключен на 28.04.1991 г. в гр.С., поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод на съпрузите.

УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между тях, съгласно което:

1. Относно упражняването на родителските права: родените по време на брака деца са пълнолетни и родителски права не следва да се определят.

2. По отношение на семейното жилище: Семейното жилище, описано в споразумението, след прекратяването на брака ще се ползва от съпругата Р.Г.А..

3. По отношение имуществените отношения между съпрузите: Придобитите по време на брака недвижими имоти, а именно: Поземлен имот с идентификатор 68134.8550Л354 /шест, осем,едно, три, четири, точка, осем, пет, пет, нула, точка едно, три, пет, четири/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. С., общ. С., обл. С., одобрени със заповед № РД-18- 61/27.09.2010 г на Изп. директор на АК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. С., кв. ***, ул.***; площ 468 кв.м. /четиристотин шестдесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 метра/, стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 1095, квартал: 94 /деветдесет и четири/, парцел: XXII /двадесет и втори/; съседи: 68134.8550.220, 68134.8550.1352, 68134.8550.501, 68134.8550.1095, 68134.8550.1351, 68134.8550.1350, ведно със СГРАДА с идентификатор 68134.8550Л354Л /шест, осем, едно, три, четири, точка, осем, пет, пет, нула, точка едно, три, пет, четири, точка, едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. С., общ. С., обл. С., одобрени със заповед № РД-18-61/27.09.2010 г на Изп. директор на АК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. С., кв. ***, ул. **; сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.8550.1354; застроена площ: 162 кв.м. /сто шестдесет и два квадратни метра/, брой етажи: 1/един/, предназначение: жилищна сграда- еднофамилна, стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 1219 остават изключителна собственост на съпругата Р.Г.А..

4. Съпрузите нямат други придобити по време на брака си недвижими имоти, а движимите вещи са разделили извънсъдебно.

5. След прекратяване на брака, съпрузите не си дължат взаимна издръжка.

6. След прекратяване на брака съпругата запазва брачната си фамилия А..

7. След прекратяване на брака, погасяването на ипотечния кредит, договорен с Договор за ипотечен кредит от ***г, получен от *** и обезпечен с придобитите по време на брака недвижими имоти, подробно описани в т. 3, ще продължи да се извършва само от съпругата Р.Г.А., ЕГН **********.

*. Разноските по делото са за всяка от страните, така както са ги направили.

 

ОСЪЖДА Р.Г.А., ЕГН: **********, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 7,50 лв. (седем лева и 50 стотинки), допълнителна държавна такса за производството, както и сумата от 953,88 лв. /деветстотин петдесет и три лева и 88 стотинки/, държавна такса върху поставеното в дял имущество.

ОСЪЖДА С.И.А., ЕГН: **********, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 7,50 лв. (седем лева и 50 стотинки), допълнителна държавна такса за производството.

 

Решението е окончателно.

                         

 

 

                                       СЪДИЯ: