Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 41                                     18.05.2010 год.                                              Град  Царево

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

Царевският районен съд                                                                          граждански състав

на седемнадесети май                                                                   две хиляди и десета година

в публично заседание в следния състав:                      Председател: Минчо Танев                                                            Секретар: К.Д.

 

като разгледа докладваното от съдия Минчо Танев

гражданско дело № 26 по описа на съда за 2010 год. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството по делото е образувано по подадена молба, с правно основание в чл. 50 от СК.

Р Е Ш И

 

ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА като дълбоко и непоправимо разстроен гражданския брак, сключен между К.Г. ***, ЕГН-********** и М.М.Г. ***, ЕГН-********** ***, с акт за сключен граждански брак №**/ ** год.  без съдът да се произнася по въпроса за вината.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между К.Г. ***, ЕГН-********** и М.М.Г. ***, ЕГН-**********, споразумение за следното :

1.                 Жилището, в което са живели през време на брака си съпрузите (находящо се в гр. Ц.), същите са дарили на двете си деца през ** год. съгласно Нотариален акт за дарение на недвижим имот № **, том **, дело №**/ ** год. на Д. Р.- нотариус при БРС, като право на ползване в същото си е запазила съпругата К.Г.Г., която ще продължи да го ползва и след развода за в бъдеще, така както го е правила до момента.

2.                 Съпругът М.М.Г. ще продължи да живее и ползва, жилище, находящо се в гр. Ц., на улица ****,

3.                 Съпрузите притежават по силата на Нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот №**, том **, peг. №**, дело № *** от *** год. по описа на М. В.- нотариус, акта вписан в Службата по вписвания при PC- Ц., акт №, том , дело №, вх. peг. № / *** год. недвижими имот, придобит през време на брака им, представляващ ***идеални части от самостоятелен обект- жилище, апартамент № **, на *** етаж на *** сграда с идентификатор *** по действащата кадастрална карта и регистри на гр. Ц., одобрени със заповед № **/ *** година на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, изменени със Заповед КД-***/** год. на началника на СГКК- Бургас, с брой етажи на сградата: **, със застроена площ на сградата от ***кв.м. с адрес на сградата: гр. Ц., с предназначение: жилищна сграда- ***, изградена въз основа на отстъпено право на строеж върху общинско дворно място, находящо се в кв. ** на гр. Ц. област, цялото с площ от *** кв.м. за което съгласно гореописаната кадастрална карта и регистри на гр. Ц., е отреден поземлен имот с идентификатор ***, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване, стар идентификатор: квартал **, парцел **, при съседи: Поземлени Имоти с № № , които апартамент №**, целият е със застроена площ от ***кв.м. и с идентификатор ** по действащата кадастрална карта и регистри на гр. Ц., с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: **, с адрес на имота: ***, ведно със съответните ** кв.м. идеални части от общите части на сградата, или с обща площ на апартамента от ** кв.м. състоящ се от: ****, при граници и съседи съгласно архитектурен проект: *** и апартамент №** на **етаж от сградата; ***; **, и **, при граници съгласно схема с № **/** год. на началника па СТКК-Бургас: на същия етаж: под обекта:  и над обекта: ведно със съответното право на строеж върху терена, както и всички подобрения и приращения в този самостоятелен обект- апартамент, която идеална част в размер на **идеални части от гореописания апартамент, след прекратяване на брака става изключителна собственост на М.М.Г., ЕГН-**********.

4.                 Други права на собственост върху недвижими имоти или ограничени вещни права съпрузите не са придобили през време на брака си.

5.                 През време на брака си, съпрузите са придобили моторно превозно средство, лек автомобил, марка "**", модел "**", с peг. № **, цвят **, **, № **, рама № **, с дата на първа регистрация ** год. което след прекратяване на брака става изключителна собственост на М.М.Г., ЕГН-**********.

6.                 Съпрузите не притежават друго движимо имущество, придобито през време на брака, както и не притежават спестовни влогове в банки.

7.                 След прекратяване на брака, съпругата си възстановява предбрачното фамилно име "Т.".

8.                 След брака, страните не си дължат взаимно издръжка.

9.                 С настоящото споразумение, страните уреждат отношенията помежду си изцяло и нямат никакви претенции един спрямо друг по отношение на движимо и недвижимо имущество.

10.             Разноските по делото остават за всеки от съпрузите така, както са направени.

ОСЪЖДА К.Г.Г., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Ц. сумата от 7,50 лв. (седем лева и 50 стотинки), допълнителна държавна такса за производството.

ОСЪЖДА М.М.Г., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Ц. сумата от 7,50 лв. (седем лева и 50 стотинки), допълнителна държавна такса за производството и държавна такса върху стойността на присъденото имущество в размер на 217,10 лв. (двеста и седемнадесет лева и 10 стотинки).

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

СЪДИЯ: