Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:         48                           31.05.2010г.                             гр.Царево,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Царевският районен съд,                                                      граждански състав

На двадесет и пети май,                                      две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

Председател:…Румен Йосифов

Членове:......................................

Съдебни заседатели:.................

Секретар: Н.С.

Прокурор:

като разгледа докладваното от Румен Йосифов

гр.дело № 106 по описа за 2009год., за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Производството по делото е образувано по постъпила искова молба от ищец: „Водоснабдяване и канализация”ЕАД, гр.Бургас,кв.Победа, ул.Генерал Владимир Вазов №3 (съкр. „ВиК”ЕАД), против ответник: Община Приморско.

Предявеният иск е с правно основание чл.79, ал.1 от ЗЗД, вр. чл.415, ал.1 и чл.422, ал.1 от ГПК и с него ищцовото дружество моли съда да признае съществуване на вземането му и да приеме за установено, че ответната община му дължи сумата от 23`788,62лв., представляваща стойността на доставена, отведена и пречистена вода, за периода от 20.04.2007г. до 21.07.2009г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от дата на подаване на заявлението по чл.410 ГПК, като я осъди да му заплати тази сума. Претенцията е уточнена в съдебно заседание на 16.03.2010г.

С исковата молба се твърди, че ищцовото дружество е подало заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 ГПК, за което е образувано ч.гр.д.№ 1156/2009г. на РС-Царево. Ответната община е подала възражение срещу издадената от съда заповед за изпълнение, което е станало повод за предявяване на иска. Ищецът твърди също, че ответната община е негов абонат и като такъв следва да заплаща ежемесечно задълженията си към него за доставена, отведена и пречистена вода. Ответната община е извършила плащания в полза на ищеца за периода от 02.09.2009г. до 09.09.2009г., като тези плащания са извършени след подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение на 25.08.2009г. Според ищеца последното представлява признание от страна на ответника, че е титуляр на водната партида и потребител на ищцовото дружество. Ищецът твърди също, че обстоятелството, че ответната община е негов абонат, се доказва и с представените по делото акт за частна общинска собственост и договор за замяна между Община Пловдив и Община Приморско, според които ответната община е собственик на водоснабдяваните обекти включени в партидата по абонатен номер 200870, като след възражение на ответника подава конкретни данни за тяхното местонахождение и отчитане на изразходена вода, които установява както с представените с исковата молба карнети, ката и с извършената по негово искане съдебно-техническа експертиза. Ищецът твърди, че е изпратил покана за доброволно изпълнение на ответната община, получена на 16.07.2009г., но въпреки това общината системно не изпълнявала задълженията си.

Като писмени доказателства с исковата молба ищеца представя: 10бр. фактури за процесния период, цитираните карнети, счетоводна справка, цитираните акт за общинска собственост, договор за замяна и покана за доброволно изпълнение. По негово искане са извършени съдебно-икономическа и съдебно-техническа експертизи с поставени задачи. Разпитани са и двама свидетели

В отговора на исковата молба ответната община заявява, че счита иска за недопустим, тъй като ищецът не е конкретизирал за който точно обект, собственост на общината се претендира плащане, плащане по кои от фактурите се претендира и в какъв размер, а също кога ищецът счита, че ответникът е изпаднал в забава, за какъв период и ако този период предхожда предявяването на иска, да посочи конкретен размер на лихвата (това уточняване ищецът извърши в първото съдебно заседание). Освен това ответната община оспорва предявения иск, като оспорва твърдението, че с плащанията от 02.09.2009г. и 09.09.2009г. е признала претендираното вземане. Твърди се, че общината не е изразходвала водата посочена във фактурите. Оспорва се и верността на фактурите, като се твърди, че те не отразяват действително изразходените количества вода. В тях не са посочени името и фамилията на съставителя по чл.7 от ЗСч. По отношение на карнетите счита, че те не представляват документ, защото не е уточнен техния автор, няма подпис и дата на съставяне.

Ответната община не представя писмени доказателства и не прави доказателствени искания.

 

След поотделна и съвкупна преценка на събраните по делото доказателства съдът намери за установено следното:

Видно от приложеното ч.гр.д.№ 1156/2009г. със заявление по чл.410 ГПК, подадено на 25.08.2009г., „ВиК”ЕАД е поискало от РС-Царево да се издаде заповед за изпълнение против Община Приморско за сумата от 23`788,62лв., ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението до окончателното изплащане. За обстоятелства от които произтича вземането е посочено, че общината е абонат на ищцовото дружество с абонатен № 200870 и като такъв не е заплатила задълженията си произтичащи от доставена, отведена и пречистена вода, за периода 20.04.2007г. до 21.07.2009г.

Съдът е уважил заявление, като на 26.08.2009г. е издал заповед № 698 срещу общината. Последната е била уведомена за издадената заповед на 31.08.2009г. чрез кмета на общината и на 03.09.2009г., т.е. в срок е депозирала писмено възражение по чл.414, ал.1 ГПК.

Подаването на заявлението е станало повод ищецът да предяви настоящия иск за признаване съществуването на вземането в размер на 23`788,62лв., представляваща стойността на доставена, отведена и пречистена вода, за периода от 20.04.2007г. до 21.07.2009г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от дата на подаване на заявлението.

В исковата си молба ищецът заявява, че ответната е започнала частично плащане на задълженията си, като представя и счетоводна справка за това, видно от която общината на 02.09.2009г. му е заплатила сумата от 3`915,49лв. и на 09.09.2009г. – още 4`391,61лв.

Съгласно извършената в хода на делото съдебно-икономическа експертиза от в.л. М.З., в счетоводството на ищцовото дружество са установени негови вземания срещу ответната община в размер на 23`788,62лв., като са регистрирани три плащания по тях от страна на общината. Първи две са цитираните в счетоводната справка на ищеца, а третото е извършено на 08.12.2009г. и е в размер на 7`603,11лв., с което общия размер на погасеното задължение от общината възлиза на 15`910,21лв.

По делото е извършена и изключително подробна съдебно-техническа експертиза от строителния техник със специалност ВиК П.П., която е извършила лично проверка и засичане на водомерите на всички 23 обекта, които са включени в абонатен № 200870 на общината и чрез изчисления е установила, че общото отчетено количество питейна вода в измервателните устройства на ответника за периода от 20.04.2007г. до 21.07.2009г. възлиза на 132`072 куб.м.

 

При така установената фактическа обстановка съдът намира иска за основателен.

От съдебно-техническата експертиза по делото се установява, че Община Приморско е абонат под № 200870 на ищцовото дружество и към датата на подаването на заявлението по чл.410 ГПК – 25.08.2009г. от икономическата експертиза се установява, че не е заплатила на същото сумата от 23`788,62лв., за консумирана от нейни обекти доставена, отведена и пречистена вода за периода от 20.04.2007г. до 21.07.2009г.  След това общината е извършила частично плащане на дължимата сума в размер на 15`910,21лв. в тази връзка следва да се приеме, че към настоящия момент общината държи на ищцовото дружество сума от 7`878,41лв. (първоначалния размер на претенцията от 23`788,62лв. минус платените в хода на делото 15`910,21лв.) до който размер следва да бъде уважен иска.

Досежно претендираните разноски от страна на ищеца, те са в размер на 2065,77лв. и следва да му бъдат заплатени изцяло от ответника, защото общината с поведението (неплащане на задължението и оспорване на иска) е станала повод за завеждане на иска в пълния му размер.

Мотивиран от гореизложеното съдът

 

Р        Е        Ш       И      :

 

ПРИЕМА за установено по отношение на Община Приморско, че дължи на „Водоснабдяване и канализация”ЕАД, гр.Бургас,кв.Победа, ул.Генерал Владимир Вазов №3, сумата от 7`878,41лв., представляваща стойността на доставена, отведена и пречистена вода, за периода от 20.04.2007г. до 21.07.2009г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 25.08.2009г. до окончателното изплащане и осъжда общината да заплати тази сума на ищеца, като отхвърля иска в останалата му част до размера от 23`788,62лв., като неоснователен.

ОСЪЖДА Община Приморско да заплати на „Водоснабдяване и канализация”ЕАД направените в настоящото производство разноски в размер на 2065,77 лв.

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Бургаски окръжен съд.

След влизане в сила на решението препис от него да се приложи по ч.гр.д.№ 1156/2009г., като изпълнителен лист се издаде само до уважения размер на претенцията с настоящото решение.

 

 

                                                                                    СЪДИЯ: