Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:          125                         24.09.2012г.                              гр.Царево,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Царевският районен съд,                                                            наказателен състав

На осемнадесети септември,                            две хиляди и дванадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател:……………..…Румен Йосифов

Членове:...........................................................

Съдебни заседатели:......................................

Секретар: К.Д.

докладваното от Румен Йосифов

н.а.х.дело № 401 по описа за 2012год., за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Производство по делото е образувано по жалба на Столична община, представлявана от кмета Й.Ф., против наказателно постановление № МДТ-46 от 28.05.2012г. на кмета на Община Царево.

В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност на обжалваното наказателно постановление и се иска неговата отмяна, тъй като съставянето и връчването на акта за установяване на административно нарушение не е станало в присъствието на законния представител на Столична община и той не е бил поканен за съставянето му, а наказващият орган вместо да върне акта на актосъставителя за да бъде връчен редовно, е издал незаконосъобразно наказателно постановление.

В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от редовно упълномощен юрисконсулт, който поддържа жалбата и пледира за отмяна на обжалваното постановление.

Ответникът по жалбата също се представлява от юрисконсулт, който счита обжалваното постановление за законосъобразно и пледира за отхвърляне на жалбата срещу него.

По делото бяха събрани писмени доказателства. Разпитан беше актосъставителя П.К..

 

Въз основа на събраните доказателства, съдът установи от фактическа страна следното:

С договор да продажба на недвижим имот – частна общинска собственост от 20.05.2011г., Община Царево продала на Столична община общо четиринадесет имота, между които и поземлен имот с идентификатор 00878.503.390 по кадастралната карта на гр.Ахтопол, представляващ УПИ ХІІІ-434 по ПУП на града с площ от 971кв.м. Този договор бил вписан на 11.07.2012г. в Службата по вписванията при Районен съд Царево.

Така придобитият имот е деклариран от Столична община съгласно правната уредба по чл.14 ЗМДТ – с декларация подадена в Общинската администрация Царево, отдел „Местни данъци и такси“ едва на 02.05.2012г., т.е. след изтичане на двумесечния срок по чл.14, ал.1 ЗМДТ. Декларацията била подадена от лицето E.Т. на длъжност младши експерт в дирекция „Общинска собственост“ към Столична община, която била писмено упълномощена с пълномощно с нотариална заверка на подписа, от кмета Й.Ф. със следните права: Да представлява Столична община пред АГКК, АВп и всички общински служби във връзка четиринадесетте придобити имота, като: 1.Подписва, подава и прави всякакви искания за издаване на скици, данъчни оценки и др.документи свързани собствеността и управлението на имотите; 2.Получава всякакви документи представляващи: скици, данъчни оценки и др.документи свързани собствеността и управлението на имотите; 3.Декларира имотите в Данъчна служба Царево и СГКК; 4.Впише съответните актове за частна общинска собственост в СВп; 5.Заплаща всякакви административни и съдебни такси и др.суми, свързани с исканията и документите на имотите.

Декларирането на имота след изтичане на двумесечния срок станало повод актосъставителят П.К.,*** оправомощена със заповед № РД-01-26 от 12.01.2006г. на кмета на общината, да издаде срещу Столична община акт за установяване на административно нарушение. Вместо да бъде поканен нарушителя да изпрати представител за съставяне на акта, същият бил издаден в присъствието на лицето E.Т., като било счетено, че същата притежава представителна власт на представлява Столична община и в процедурата по ЗАНН.

Административно-наказващият орган – кметът на Община Царево на 28.05.2012г. издал обжалваното наказателно постановление, с което на Столична община за нарушение по чл.14 ЗМДТ, на осн. чл.123, ал.1 от ЗМДТ е наложена имуществена санкция в размер на 500лв.

Установената фактическа обстановка се доказа от представените по делото писмени доказателства, твърденията на страните и разпита на актосъставителя.

 

При така установената фактическа обстановка, съдът прие от правна страна следното:

Жалбата е подадена в срока за обжалване, тъй като наказателното постановление е връчено на 07.06.2012г., а жалбата е подадена по пощата на 14.08.2012г. (Съгласно чл.84 от ЗАНН относно изчисляването на срокове в административно-наказателното производство се прилагат субсидиарно правилата на НПК, който в своя чл.183, ал.2 е предвидил, че срокът който се изчислява в дни, започва да тече на следващия ден и изтича в края на последния ден).

Разгледана по същество същата се явява основателна.

Настоящото производство е от административно наказателен характер. Същественото при него е да се установи има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН, дали това деяние е извършено от лицето посочено в акта и наказателното постановление като нарушител и дали е извършено от това лице виновно. В настоящия случай въпроса за вината не може да бъде изследван, защото субект на отговорност е юридическо лице – правно образование, което не може да има психическо отношение към извършеното нарушение.

В конкретния казус съдът съобрази следното: В чл.14, ал.1 ЗМДТ е регламентирано задължение за собствениците и носителите на ограничени вещни права върху новопостроени или придобити по друг начин имоти да ги декларират в общината по местонахождението на имота в двумесечен срок от придобиването им, чрез подаване на декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти. В конкретния случай няма спор, че Столична община след като на 20.05.2011г. е придобила процесния имот, не е спазила срока за декларирането му и е подала декларация по чл.14, ал.1 ЗМДТ едва на 02.05.2012г., т.е. почти след една година. С това е осъществен предвидения в чл.123, ал.1 от ЗМДТ административно-наказателен състав, т.е. фактът на извършено нарушение от страна на жалбоподателя е безспорен.

Съдът обаче констатира, че при установяване на нарушението и при издаване на атакуваното постановление са допуснати съществени нарушения на установената в ЗАНН процедура, които нарушават правото на защита.

На първо място актът е бил ненадлежно издаден и връчен на нарушителя. Нормата на чл.40, ал.1 ЗАНН изрично предвижда, че актът се съставя в присъствието на нарушителя, респ. на неговия законен представител, като следваща алинея изисква същият да бъде поканен за съставянето на акта. Тези норми са строго императивни, защото чрез въвеждането на тази усложнена процедура законодателят гарантира правото на защита на нарушителя да разбере в извършителството, респ. допустителството, на какво административно нарушение е обвинен. Нарушението на тези императивни правила опорочава административно-наказателната процедура, тъй като накърнява правото на защита. В случая актосъставителят неправилно е приел, че лицето E.Т. след като е била упълномощена да декларира имотите в данъчната служба и да извърши други фактически действия във връзка с това, е имала представителна власт да представлява кмета на Столична община и във връзка с реализирането на административно-наказателна отговорност на последната. Такива права не са й дадени в пълномощното и тяхното наличие не може да се извлече от неговото съдържание.

На второ място наказващият орган също е допуснал незаконосъобразност в действията си. Съгласно чл.52, ал.2 ЗАНН, когато установи, че актът не е бил предявен надлежно на нарушителя, той е длъжен да го върне на актосъставителя за изпълнение на процедурата по чл.43, ал.4 ЗАНН, т.е. след като има ред за отстраняване на тази нередовност, не е допустимо тя да се счита за санирана на осн. чл.53, ал.2 ЗАНН. Кметът на Община Царево обаче не е констатирал нередовното връчване на акта за установяване на административно нарушение и е издал обжалваното наказателно постановление при опорочена процедура, накърняваща правото на защита на нарушителя.

Тези нарушения на процесуалните и материалните правила при издаването на акта и наказателното постановление опорочават същото до степен, която налага неговата отмяна.

Мотивиран от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, Царевският районен съд

 

Р     Е     Ш     И   :

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление № МДТ-46 от 28.05.2012г. на кмета на Община Царево, с което на основание чл.123, ал.1 ЗМДТ на Столична община, е наложена имуществена санкция от 500лв. за нарушение на чл.14 ЗМДТ.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаския административен съд.

 

 

 

 

                                                                СЪДИЯ: