Р Е Ш Е Н И Е

 

                           96                        19.06.2012г.                                         град Царево

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Царевски Районен съд                                                                 Наказателен състав

На тридесети май две хиляди и дванадесета година

В публично заседание в следния състав:

                    

                                                   Председател :   ТАТЯНА СТАНЧЕВА

                                  Съдебни заседатели :1.

                                                                       2.

Секретар Н.С.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията Станчева

НАХ дело № 384 по описа за 2012 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на С.С.Х., ЕГН: ********** ***, против наказателно постановление № 90/27.03.2012 г. на Началника на РУП гр.Царево към ОДМВР – Бургас. С цитираното наказателно постановление на жалбоподателя са наложени административни наказания: глоба в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 месеца на основание чл.174, ал. 1 предл. първо от ЗДвП,  както и глоба в размер на 50 лв., на основание чл.182, ал.2 т.2 от ЗДвП. В жалба се излагат основания за намаляване на  наложените наказания  глоба в размер на 200 лв. и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 месеца.

Административнонаказващият орган, редовно уведомен, не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима, а разгледана по същество е частично основателна.

Съдът намира за установено от фактическа страна следното:

На 11.03.2012 г., полицейските служители при РУП-Царево - св. Г.П.П. и св.Г.Ж.Л. били на работа. Около 09.00 часа полицейските служители били на контролно пропускателен пункт на река Краагач. Полицейските служители  работели с техническо средство „радар“, с което следели скоростта на движение на автомобилите. Около  09.10 часа, полицейските служители спрели лек автомобил БМВ 520 с рег. ***, който се движел със скорост 77 км/час, при максимално разрешена 60 км/час. Водач на автомобила бил жалбоподателят. Полицейските служители спрели автомобила и извършили проверка на документите на водача. Била извършена проверка на жалбоподателя за употреба на алкохол с  техническо средство  Дрегер 7410 + фабр. номер 0006, при която уредът отчел наличие на алкохол 1.08 промила в издишания въздух. Полицейските служители показали на жалбоподателя резултата от теста с Дрегера и му издали талон за кръвна проба № 191343. 

Срещу жалбоподателя С.С.Х.  бил съставен АУАН № 90/11.03.2012 г. за това, че на 11.03.2012 година, около 09.10 часа, по ВП -99, на КПП –Караагач, като водач на МПС - лек автомобил БМВ 520, с рег. №***, управлява след употреба на алкохол с концентрация на алкохол 1,08 промила, измерена в издишания въздух с техническо средство Алкотест  Дрегер 7410+ с фабр. № 0006, както и за това, че управлява със скорост 77 км/час при максимално допустима 60 км/час, указана с пътен знак В 26 – нарушения съответно по чл.5, ал.3 т.1 от ЗДвП и чл.21, ал.2 от ЗДвП. В съставения АУАН, жалбоподателят е направил възражение, като е записал, че същият ден не е консумирал алкохол.

Въз основа на констатациите от АУАН № 90/2012 година, Началникът на РУП-Царево е издал наказателно постановление № 90 от 27.03.2012 година, с което на основание чл.174, ал.1 предл. първо от ЗДвП, на жалбоподателя са наложени наказания: глоба в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 месеца и са му отнети 10 контролни точки по Наредба № 1-1959 на Министъра на вътрешните работи и на основание чл. 182, ал.2 т.2 от ЗДвП е наложено административно наказание  глоба в размер на 50 лв.

Жалбоподателят и неговият защитник не оспорват фактическата обстановка, във връзка с установяване на нарушението, като твърдят че наложеното административно наказание – лишаване от право да се управлява моторно превозно средство за срок от осем месеца и наложената  глоба в размер на 200 лева, следва да бъдат намалени. Като основание за това се сочи обстоятелството, че в кръвната проба, дадена от жалбоподателя е установено ниско съдържание на етилов алкохол, а именно 0,79 промила.

Съдът намира, че извършеното от жалбоподателя нарушение е съставомерно, т. е. съставлява фактическия състав на визираната в наказателното постановление законова норма. При съставянето на акта и издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, водещи до отмяна на наказателното постановление. Актосъставителят и административнонаказващият орган са спазили разпоредбите, съответно на чл.40-44 и чл.57, 58 от ЗАНН.

При определяне на административното наказание, наказващият орган е наложил наказание в рамките на констатираното с акта и наложената санкция е в пределите, предвидени в закона - разпоредбата на чл. 174, ал. 1, предл. първо от ЗДвП, която предвижда наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 1 месец до 12 месеца и глоба от 200 до 500 лв. за всеки, който управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително. Административнонаказващият орган е наложил глоба в размер на 200 лева, която санкция е в минимален размер за това нарушение и не подлежи на съдебен контрол. Административнонаказващият орган, обаче не е съобразил в достатъчна степен, че при направеното изследване на кръвната проба на жалбоподателя - протокол за химическа експертиза №131/12.03.2012 г. на БНТЛ при ОД на МВР-Бургас, е установено значително по-ниско количество на алкохол в кръвта, отколкото при проверката с техническото средство, което обуславя и налагането на по-ниско наказание лишаване от право да се управлява моторно превозно средство.

Предвид изложеното съдът намира, че жалбата е основателна в частта, в която е наложено административно наказание лишаване от право да управлява МПС, като същото следва да бъде намалено от 8(осем) месеца лишаване от право да се управлява моторно превозно средство на 6 (шест) месеца лишаване от право да се управлява моторно превозно средство.

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

 

Р  Е  Ш  И :

 

ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 90/27.03.2012 г. на Началника на РУП – Царево  към ОДМВР – Бургас, с което на С.С.Х., ЕГН: ********** *** в частта, с която на същия е наложено наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 8(осем) месеца, като намалява размера на наказанието на лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от  6(шест) месеца.

 

Потвърждава наказателното постановление в останалата му част.

 

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ: