Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 102                                        12.06.2012 год.                                         Град  Царево

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Царевският районен съд                                                                         наказателен състав

на пети юни                                                                           две хиляди и дванадесета година

в публично заседание, в следния състав:                                     Председател: Минчо Танев

Секретар: Н.С.

като разгледа докладваното от съдия Минчо Танев

НАХД номер 382 по описа на съда за 2012 год. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е от административно наказателен характер, по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН. 

Образувано е по повод постъпила жалба от Х.И.И., ЕГН **********,***, против наказателно постановление № 29/12 от 20.03.2012 год. на Началник РУП- Приморско, с което на основание чл. 53 от ЗАНН, чл. 177, ал. 1, т. 2, предл 1, чл. 185, предл. 1 и чл. 183, ал. 1, т. 1, предл. 1 от ЗДвП, му е наложено административно наказание „глоба” в размер общо на 330,00 лв. и на основание Наредба N І-1959 на МВР му се отнемат общо 6 контролни точки, за нарушение на чл. 150а, ал. 1, чл. 100, ал. 2, предл. 1 и чл. 100, ал. 1, т. 1, предл. 1 от ЗДвП.

В жалбата се излагат съображения за неправилност на атакуваното наказателно постановление. Жалбоподателят иска от съда да го отмени, алтернативно да намали размера на наложената санкция.

В съдебно заседание, жалбоподателят не се явява, не изпраща представител.

Ответникът по жалбата РУП- Приморско, не изпращат представител, не вземат становище по случая. Явява се актосъставителя.

По делото се събраха множество писмени доказателства, разпита се актосъставителя, който в показанията си описва фактическата обстановка по съставяне на АУАН.

Съдът, като взе предвид събрания по делото доказателствен материал, намира за установено от фактическа страна следното:

На 12.03.2012 год. актосъставителя- служител в РУП- Приморско, съвместно със свои колеги, спрели за проверка товарен автомобил марка „ГАЗ 66“ движещ се по посока с. Ясна поляна- гр. Приморско, обл. Бургаска. Товарния автомобил бил управляван от жалбоподателя. На водача били поискани документи за проверка, но се установило, че същия не носи такива. При извършената проверка било констатирано, че жалбоподателя управлява товарния автомобил, без да притежава СУМПС със съответната категория, за управляваното от него МПС. Било установено също така, че на предното стъкло на автомобила, няма залепен винетен стикер. Констатираното нарушение, мотивирало актосъставителя да състави акт за установяване на административно нарушение № 29 от 12.03.2012 год. в който нарушението било описано както следва: „…… по пътя от с. Ясна поляна, за гр. Приморско … управлява МПС … без да притежава СУМПС валидно за категорията управлявано МПС … управлява МПС без залепен винетен стикер … не носи СУМПС и контролен талон …“. Жалбоподателя присъствал по време на съставяне на акта. АУАН му бил представен лично и получен от без отбелязано възражение. Наказващият орган- Началник РУП- Приморско, въз основа на съставения АУАН издал обжалваното наказателно постановление, в което административното нарушение е описано по същия както в АУАН начин. АНО е квалифицирал деянието като нарушение на чл. 150а, ал. 1, чл. 100, ал. 2, предл. 1 и чл. 100, ал. 1, т. 1, предл. 1 от ЗДвП, поради което и на основание чл. 53 от ЗАНН, чл. 177, ал. 1, т. 2, предл 1, чл. 185, предл. 1 и чл. 183, ал. 1, т. 1, предл. 1 от ЗДвП, наложил на жалбоподателя административно наказание „глоба” в размер на общо 330,00 лв. и на основание Наредба N І-1959 на МВР му се отнемат общо 6 контролни точки.

 Изложената фактическа обстановка, съда установи по безспорен начин от събраните по делото писмени доказателства, както и от показанията на свидетеля- полицейски служител, които кредитира изцяло. Същите са обективни, безпротиворечиви и кореспондират изцяло със събраните по делото писмени доказателства, дадени са под страх от наказателна отговорност и не е налице индиция за тяхната заинтересованост.

При така установената фактическа обстановка и след като съобрази разпоредбите на закона, съда прие от правна страна следното:

Жалбата е подадена от легитимирано да обжалва лице, посочено в наказателното постановление като нарушител, в законоустановения срок по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН, съдържа всички необходими реквизити, поради което същата е процесуално допустима и като такава следва да бъде разгледана.

Разгледана по същество обаче, същата е неоснователна.

Настоящото производство е от административно- наказателен характер. Същественото при него е да се установи има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение по смисъла на чл. 6 от ЗАНН, това деяние извършено ли е от лицето посочено в акта и наказателното постановление като нарушител, както и дали деянието е извършено от това лице виновно. Освен това, за да бъде наказателното постановление правилно и законосъобразно е необходимо стриктно да бъдат спазени изискванията на ЗАНН относно съставянето на акта и издаването на наказателното постановление.

В конкретния казус, съда съобрази следното:   

В настоящият случай, актът за установяване на нарушението е съставен от служител на РУП- Приморско, а атакуваното наказателно постановление е издадено от Началник РУП- приморско, т.е. в съответствие с разпоредбите на чл. 37 и чл. 47 от ЗАНН.

След внимателен анализ на събраните по делото гласни и писмени доказателства, съда намира, че при съставянето на акта и при издаването на наказателното постановление не са допуснати нарушения на ЗАНН и ЗДвП. Актът за установяване на административното нарушение е съставен съобразно нормите на ЗДвП и ЗАНН и съгласно разпоредбата на чл. 189, ал. 2 от ЗДвП, като редовно съставен акт има доказателствена сила за посочените в него обстоятелства до доказване на противното. По делото не са установени различни факти и обстоятелства, както и не са ангажирани достоверни доказателства, оборващи констатациите в акта, поради което съдът приема описаното в него за безспорно установено.

С оглед на гореизложеното, съдът намира че описаното в АУАН и НП деяние съдържа всички обективни и субективни признаци на административно нарушение по ЗДвП, което нарушението е извършено от жалбоподателя, поради което правилно е била ангажирана административно- наказателна отговорност спрямо него.

Размера на наказанията е определен съгласно нормативно регламентирания такъв, но според съда, при индивидуализирането им, административно наказващия орган не ги е съобразил с разпоредбите на чл. 27 от ЗАНН. Така, на жалбоподателя е наложена „глоба“ в максимален размер от 300.00 лева за извършеното от него нарушение по 150а от ЗДвП. Предвид липсата на данни за утежняващи вината обстоятелства, съдът счита че атакуваното НП в тази му част следва да бъде изменено в частта му досежно размера на наложеното наказание, като за извършеното нарушение, на жалбоподателя следва да бъде наложено наказание клонящо към минималния размер предвиден в санкционната норма, а именно наказание „глоба“ в размер на 150.00 лева.   

По изложените съображения, съдът намира, че обжалваното НП в останалата си част е правилно и законосъобразно и следва да се потвърди. Както при съставянето на АУАН, така и при издаването на обжалваното НП, са спазени всички процесуални правила и норми. Същите са постановени от оправомощени лица, в кръга на тяхната материална и териториална компетентност, при спазване на изискванията за форма и съдържание. Посочените в него фактически обстоятелства са безспорно установени в хода на съдебното производство. Правилно са приложени и съотносимите законови разпоредби към установеното административно нарушение.

Мотивиран от горните съображения и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И

             

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление, № 29/12 от 20.03.2012 год. на Началник РУП- Приморско, с което на основание чл. 53 от ЗАНН, чл. 177, ал. 1, т. 2, предл 1, чл. 185, предл. 1 и чл. 183, ал. 1, т. 1, предл. 1 от ЗДвП, на Х.И.И., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер общо на 330,00 лв. и на основание Наредба N І-1959 на МВР му се отнемат общо 6 контролни точки, за нарушение на чл. 150а, ал. 1, чл. 100, ал. 2, предл. 1 и чл. 100, ал. 1, т. 1, предл. 1 от ЗДвП, в частта му досежно размера на наложената санкция на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, предл. 1 от ЗДвП, за нарушение на чл. 150а, ал. 1 от ЗДвП, като за извършеното нарушение на чл. 150а, ал. 1 от ЗДвП, НАЛАГА на Х.И.И., ЕГН **********, наказание „глоба“ в размер на 150.00 лв. /сто и петдесет лева/.

ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно.

 

 

Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.

 

                                         

                                                          СЪДИЯ :