Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:         80                           02.05.2012г.                            гр.Царево,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Царевският районен съд,                                                                 наказателен състав

На двадесет и пети април,                                       две хиляди и дванадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател:…Румен Йосифов

Членове:…....................................

Съдебни заседатели:…...............

Секретар: Н.С.

Прокурор:

като разгледа докладваното от Румен Йосифов

Н.А.Х.дело № 355 по описа за 2012год., за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Съдебното производство е по реда на чл.59 и сл. от Закона за административните нарушения и наказания и е образувано по жалба на М.Г.Д., ЕГН-********** *** ``, срещу наказателно постановление №25/12 от 08.02.2012г. на началника на РУП-Царево.

С жалбата се иска отмяна на обжалваното наказателно постановление поради допуснати съществени процесуални нарушения – неточностти при посочване на установената концентрация на алкохол и типа на управляваното от жалбоподателя превозно средство. Алтернативно се иска намаляне размера на санкцията лишаване от правоуправление.

В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от упълномощен от него адвокат, който поддържа жалбата на изложените в нея основания.

Административно наказващият орган, редовно уведомен не изпраща представител в съдебно заседание и не изразява становище по жалбата.

По делото бяха събрани писмени доказателства, разпитани бяха актосъставителят Д.Ш. и свидетелят по акта Н.Н..

 

Въз основа на събраните доказателства, съдът установи от фактическа страна следното:

На 02.02.2012г. актосъставителят Д.Ш.,***, в присъствието на колегата си св.Н.Н., съставил акт за установяване на административно нарушение против жалбоподателя за това, че около 17.00ч. на същия ден, управлявал т.а. Фолксваген Транспортер, ```` в гр.Царево, района на Амфитеатъра, след употреба на алкохол, установена с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410+” с № 0006, чиято скала отчела 1,07 промила на хиляда. Със съставянето на акта на осн. чл.171, т.1, б.”б” ЗДвП временно било отнето свидетелството за правоуправление на жалбоподателя и му бил издаден талон за медицинско изследване.

На 08.02.2012г. началникът на РУП-Царево издал обжалваното наказателно постановление с което квалифицирал деянието на жалбоподателя като нарушение по чл.174, ал.1, предл.1 от ЗДвП и му наложил глоба в размер на 200лв. и дванадесет месеца лишаване от право да управлява МПС.

Жалбоподателят, не оспорва така установената фактическа обстановка. Посочва като смекчаващи вината обстоятелства в жалбата, че е семен с две деца и сам се грижи за издръжката на семейстовото, защото съпругата му е безработна, а работата с която добива доходите си е свързана с управление на МПС. С жалбата е представен талона за регистрация на автомобила на жалбоподателя марка Фолксваген, модел Транспортер, видно от който същият е записан като лек.

Горната фактическа обстановка се установява по безспорен начин от събраните по делото писмени доказателства, показанията на актосъставителя и свидетеля.

 

При така установената фактическа обстановка, съдът намира жалбата за основателна, а наказателното постановление за незаконосъобразно в частта му досежно размера на определеното наказание лишаване от право за управление на МПС, а в останалата му част за законосъобразно, обосновано и правилно. Няма допуснати процесуални нарушения и при съставянето на акта и наказателното постановление.

Безспорно от събраните по делото доказателства се установи, че е налице административно нарушение на чл.174, ал.1 от ЗДП от ЗДП от страна на жалбоподателя. Последният не оспорва констатациите в акта. Установената концентрация на алкохол в кръвта е точно записана в акта и наказателното постановление – 1,07 промила на хиляда. Обстоятелството, че при описанието на автомобила на жалбоподателя е допусната неточност в акта и наказателното постановление, като вместо лек, той е записан като товарен, не е с интензитет да опорочи цялата процедура по установяване и наказване на нарушението. Безспорно жалбоподателят е управлявал моторно превозно средство след употреба на алкохол, което точно е описано в обжалваното постановление. Обстоятелството, че същото е било лек автомобил, а не товарен, практически е без правно значение за възложената му административно-наказателна отговорност – чл.174, ал.1 от ЗДП от ЗДП санкционира управление на МПС, трамвай или самоходна машина без да прави разграничение между леки и товарни автомобили.

Административно-наказващият орган законосъобразно е квалифицирал деянието, правилно е определил вида на наказанията, но не е съобразил размера на лишаването от правоуправление с тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства. Като смекчаващо вината обстоятелство следва да се отчете изложеното от жалбоподателя, че работата с която осигурява препитание на семейството си е свързана с управление на МПС. Отегчаващо вината обстоятелство е високата концентрация на алкохол. При определяне размера на наказанието лишаване от право за управление на МПС, наказващият орган е приел, че нарушението е извършено при наличие единствено на отегчаващи вината обстоятелства. Заради паритета между смекчаващите и отекчаващите вината обстоятелства, съдът прие, че наказанието лишаване от правоуправление следва да е в размер на средния, а именно шест месеца. При определянето на наказанието глоба за това нарушение, наказващият орган явно е взел предвид смекчаващи вината обстоятелства, като е наложил това наказание в размер на минимума, но не е използвал същите критерии при определяне на наказанието лишаване от правоуправление. В тази връзка не може да бъде намаляван размера на наказанието глоба за нарушението по чл.174, ал.1 от ЗДП.

Предвид изложеното до тук, съдът намира, че обжалваното наказателно постановление следва да бъде изменено досежно размера на наказанието лишаване от правоуправление, а в останалата си част следва да бъде потвърдено като законосъобразно.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.63 от ЗАНН съдът

 

Р     Е     Ш     И   :

 

ИЗМЕНЯ  наказателно постановление №25/12 от 08.02.2012г. на началника на РУП-Царево против М.Г.Д., ЕГН-********** *** ``, в частта му досежно размера на наложеното наказание лишаване от право да управлява МПС и постановява: НАЛАГА на М.Г.Д. за това нарушение шест месеца лишаване от право да управлява МПС.

ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаски административен съд.

 

 

 

                                                                           СЪДИЯ: