Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:                     10.09.2019г.            гр.Царево,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Царевският районен съд,                                                  наказателен състав

На десети септември две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:         МАРИЯ МОСКОВА

 

Секретар: Стефка Илиева

Прокурор: Николай Бочев

като разгледа докладваното от съдия Москова АНД №321 по описа за 2019г. на съда

 

                                       Р     Е     Ш     И   :

 

ПРИЗНАВА В.А.Н. - ЕГН **********, ****************************** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 09.08.2019 год. в с.******, общ.***** обл.****, в района на плаж „********“, в маловажен случай, без надлежно разрешително, съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП) - „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1 на ЗКВНП“, държал в себе си високорискови наркотични вещества по смисъла на Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г., както следва:

- амфетамин с нетно тегло 1,522 / един грам и петстотин и двадесет и два сантиграма/ грама, със съдържание на активно вещество амфетамин 16.80 % тегловни процента, на стойност 45.66лв. / четиридесет и пет лева и шестдесет и шест стотинки/;

- амфетамин с нетно тегло 0,401 / четиристотин и един сантиграма сантиграма/ грама, със съдържание на активно вещество амфетамин 18.90 % тегловни процента, на стойност 12.63лв. / дванадесет лева и шестдесет и три стотинки/;

- коноп / канабис, марихуана / с нетно тегло 2.732/ два грама и седемстотин тридесет и два сантиграма/ грама, със съдържание на активно наркотичнодействащ компонет тетрахидроканабинол 16.40 % на стойност 16.40лв. / шестнадесет лева и четиридесет стотинка / лева; всички високорискови наркотични вещества на обща стойност 74.69 лв./седемдесет и четири лева и шестдесет и девет стотинки/ - престъпление по чл. 354а, ал.5, вр. ал.3, т.1 от НК, вр. чл. 3 ал.1, 2 и 3 от ЗКВНВП, във връзка с Приложение №1 към чл.3 т.1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, поради което и на основание чл.78а от НК, ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1 000 /хиляда/ лева.

На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА В.А.Н., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР-Бургас направените разноски по делото в размер 114.31 лева.

На основание чл.354а, ал.6, вр. чл.53, ал.2 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства:

- Амфетамин с нетно тегло 1,522 / един грам и петстотин и двадесет и два сантиграма/ грама, със съдържание на активно вещество амфетамин 16.80 % тегловни процента, на стойност 45.66лв. / четиридесет и пет лева и шестдесет и шест стотинки/;

- Амфетамин с нетно тегло 0,401 / четиристотин и един сантиграма сантиграма/ грама, със съдържание на активно вещество амфетамин 18.90 % тегловни процента, на стойност 12.63лв. / дванадесет лева и шестдесет и три стотинки/;

- Коноп / канабис, марихуана / с нетно тегло 2.732/ два грама и седемстотин тридесет и два сантиграма/ грама, със съдържание на активно наркотичнодействащ компонет тетрахидроканабинол 16.40 % на стойност 16.40лв. / шестнадесет лева и четиридесет стотинка / лева, изпратени с писмо с изх.№302000-1132/15.08.2019г. на Агенция Митници, които ДА БЪДАТ УНИЩОЖЕНИ по предвидения от закона ред.

След влизане в сила, препис от решението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП“.

На основание чл.53, ал.1, б.“б“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства – 1бр. бял хартиен плик на който е записано, че има опаковки към Експертиза №732/2019х. на БНТЛ – Бургас, намиращи се на съхранение в РУ – Царево, които ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи без стойност, след влизане на решението в сила. 

Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас.

 

 

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ :