Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:                     05.09.2019г.              гр.Царево,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Царевският районен съд,                             наказателен състав

На пети септември                            две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                Председател: Минчо Танев

Секретар: Нели Стоянова

Прокурор:

като разгледа докладваното от съдия Танев  АНД  № 274 по описа за 2019г. на съда

 

Р     Е     Ш     И   :

 

ПРИЗНАВА обвиняемия А.С.К. - ЕГН  **********, ЗА ВИНОВЕН за това, че на 24.07.2019г.,  в гр.Приморско, обл.Бургас, на ул.»Иглика», в маловажен случай, без надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал.1 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/,  държал в мъжката си чанта високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 вр. ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, вр. чл.3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение №1, Списък I от същата, а именно:

– коноп с нетно тегло  0,828 (нула цяло осемстотин двадесет и осем) грама, със съдържание на активно действащо вещество тетрахидроканабинол – 8,40%, на стойност 4.97 лева /четири лева и деветдесет и седем стотинки/,

- коноп с нетно тегло  1,562 (едно цяло петстотин шестдесет и два) грама, със съдържание на активно действащо вещество тетрахидроканабинол – 9,30%, на стойност 9.37 лева /девет лева и тридесет и седем стотинки/, всички високорискови наркотични вещества с общо тегло 2.390 грама, на обща стойност 14.34 лева/ четиринадесет лева и тридесет и четири стотинки / престъпление по чл. 354а, ал.5, вр. ал.3, т.1 от НК, вр. чл. 3 ал.1, 2 и 3 от ЗКВНВП, във връзка с Приложение №1 към чл.3 т.1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, поради което и на основание чл.78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1 000.00 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съда.

На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА А.С.К., ЕГН  ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР-Бургас направените разноски по делото в размер 85.86 лева.

На основание чл.354а, ал.6, вр. чл.53, ал.2 от НК ОТНЕМА в полза на държавата вещественото доказателство –

Обект №1 КОНОП с нетно тегло 0.828 / нула цяло осемстотин двадесет и осем/ грама със съдържание на активно действащо вещество тетрахидроканабинол – 8.40%;

Обект №2 – КОНОП с нетно тегло 1.562 / едно цяло петстотин шестдесет и два/ грама със съдържание на активно действащо вещество тетрахидроканабинол – 9.30% предадени с приемо-предавателен протокол и изпратени с писмо до ЦМУ – София за съхранение, които ДА БЪДАТ УНИЩОЖЕНИ по предвидения от закона ред.

След влизане в сила, препис от решението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП“.

На основание чл.53, ал.1, б.“б“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства – 1бр. бял хартиен плик с надпис „Експертиза № Е 626/2019г. Веществени доказателства по ДП 4635-ЗМ – 161/2019г. РУ - Приморско, ОД на МВР - Бургас, Разследващ полицай Яни Драчев, ОПАКОВКИ БНТЛ, ОД МВР – Бургас“, залепен на обратната си страна с тиксо и с поставени 3 броя мокри печати, предаден в деловодството на съда с протокол на служител на ЦРП, които ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи без стойност, след влизане на делото в архив. 

Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас.

 

 

 

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ :