Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:                     05.09.2019г.              гр.Царево,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Царевският районен съд,                             наказателен състав

На пети септември                            две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                Председател: Минчо Танев

Секретар: Нели Стоянова

Прокурор:

като разгледа докладваното от съдия Танев  АНД  № 272 по описа за 2019г. на съда

 

Р     Е     Ш     И   :

 

ПРИЗНАВА обвиняемия Б.К.С. - ЕГН ************ ЗА ВИНОВЕН за това, че на 26.07.2019 год. в гр. Царево, обл. Бургаска, в маловажен случай, без надлежно разрешително съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП) - „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1 на ЗКВНП“, държал в обитавания от него апартамент на ул.Александър Стамболийски №13, високорискови наркотични вещества  по смисъла  на Списък I  – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г., както следва:

– метамфетамин с нетно тегло 0.714 грама и със съдържание на основно вещество метаамфетамин 17.00 %, на стойност 17.85 лева престъпление по чл. 354а, ал.5, вр. ал.3, т.1 от НК, вр. чл. 3 ал.1, 2 и 3 от ЗКВНВП, във връзка с Приложение №1 към чл.3 т.1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, поради което и на основание чл.78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1 000.00 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съда.

На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Б.К.С. - ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР-Бургас направените разноски по делото в размер 71.62 лева.

На основание чл.354а, ал.6, вр. чл.53, ал.2 от НК ОТНЕМА в полза на държавата вещественото доказателство –

Обект №1 Метамфетамин с нетно тегло 0.714 грама и съдържание на основно вещество метамфетамин 17.00%, с изключение на количествата използвани за анализ – 0.025 грама от Обект №1, запечатани в плик с две восъчни пломби и един печат на Базово научно техническа лаборатория при ОД на МВР – Бургас са предадени с приемо-предавателен протокол на служба УССД при ОД на МВР – Бургас и изпратени за съхранение с писмо с рег. №302000-1021/31.07.2019г. на основание чл.91 от ЗКНВП в ЦМУ отдел „МРР – НОП“ гр.София, които ДА БЪДАТ УНИЩОЖЕНИ по предвидения от закона ред.

След влизане в сила, препис от решението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП“.

На основание чл.53, ал.1, б.“б“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства – 1бр. хартиен плик с надпис „Веществени доказателства“ по ДП 302-ЗМ – 156/2019г., Експертиза № Е 639/2019г., Опаковки БНТЛ, ОД МВР – Бургас и три сини печата на гърба съдържащ: опаковки / жълт, пластмасов контейнер от шоколадово яйце / и полиетиленови пликове, намиращи се на съхранение в РУ – Царево, които ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи без стойност, след влизане на делото в архив. 

Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас.

 

 

 

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ :