Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№:                                          09.09.2019 год.                        Град Царево

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

Царевският районен съд,                                             наказателен състав

На втори септември                             две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание, в следния състав:         Председател: Минчо Танев

Секретар: Нели Стоянова

 

като разгледа докладваното от съдия Минчо Танев

НАХД № 262 по описа на съда за 2019 год. за да се произнесе, взе пред вид следното:

 

Производството по делото е от административно наказателен характер, по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН. 

Образувано е по повод постъпила жалба от М.В.Д., ЕГН **********, срещу Наказателно постановление № 19-0302-000069 от 27.03.2019 год. на Началника на РУП- Царево, с което на основание чл. 175, ал. 3, предл. 2 от ЗДвП, на М.В.Д., ЕГН **********, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца, за нарушение на чл. 140, ал. 1 от ЗДвП.

В жалбата се излагат съображения за процесуална незаконосъобразност на наказателното постановление. Изтъкват се доводи за допуснати съществени процесуални нарушения при провеждане на административно наказателното производство, в хода на което е издадено обжалваното наказателно постановление, както и противоречие на същото с материалния закон. Поради изложените причини, се иска от съда да  отмени атакуваното НП.

В съдебно заседание, жалбоподателят се представлява от упълномощен представител- адвокат. Моли наказателното постановление да бъде отменено.

Ответникът по жалбата, редовно уведомен, не изпраща представител и не изразява становище по жалбата.

По делото бяха събрани множество писмени доказателства. Разпитани са актосъставителят.

Съдът, като взе предвид събрания по делото доказателствен материал, намира за установено от фактическа страна следното:

На 14.03.2019 год. актосъставителят- служител на РУП- Приморско, спрял за проверка жалбоподателя, който управлявал МПС „Ямаха“. При проверката се установило, че МПС не е регистрирано. Констатираното нарушение мотивирало актосъставителя, да състави акт за установяване на административно нарушение № 0651908 от 14.03.2019 год. в който било описано извършеното нарушение ясно и точно. АУАН бил връчен на жалбоподателя лично и приет без възражения. Материалите по преписката били изпратени на РП- Царево за образуване на НП /прекратено от прокуратурата/. Наказващият орган- Началника на РУП-Приморско, въз основа на съставения АУАН и постановлението за прекратяване на НП, издал обжалваното наказателно постановление, в което административното нарушение е описано, но не по същия като в АУАН начин. Деянието е квалифицирано като нарушение на чл. 140, ал. 1 от ЗДвП и санкционирано по чл. 175, ал. 3, предл. 2 от ЗДвП.

Изложената фактическа обстановка, съда установи по безспорен начин от събраните по делото писмени доказателства, както и от показанията на разпитаните свидетели. 

При така установената фактическа обстановка и след като съобрази разпоредбите на закона, съда прие от правна страна следното:

Жалбата е подадена от легитимирано да обжалва лице, посочено в наказателното постановление като нарушител, в законоустановения срок по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН, съдържа всички необходими реквизити, поради което същата е процесуално допустима и като такава следва да бъде разгледана.

Разгледана по същество, същата е основателна.

Настоящото производство е от административно- наказателен характер, като същественото при него е да се установи има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение по смисъла на чл. 6 от ЗАНН и това деяние извършено ли е от лицето посочено в акта и наказателното постановление като нарушител. Освен това, за да бъде наказателното постановление правилно и законосъобразно е необходимо стриктно да бъдат спазени изискванията на ЗАНН относно съставянето на акта и издаването на наказателното постановление.

В конкретния казус, съда констатира следното:     

При установяване на нарушението и при издаване на атакуваното наказателното постановление, административно- наказващият орган е допуснал съществено нарушение на установената в ЗАНН процедура.

На първо място, от съдържанието на атакуваното НП е видно, че е допуснато съществено процесуално нарушение, в съобразно на чл. 57, ал. 1, т. 6 от ЗАНН. Така, в атакуваното НП, като нарушена законова разпоредба е посочена нормата на чл. 140, ал. 1 от ЗДвП, според който текст, по пътищата отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са е табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места. Тази норма обаче има бланкетен характер и препраща към други, специални разпоредби- Наредба № I- 45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства. В случая обаче, АНО не е конкретизирал кой ред се явява надлежен, чрез посочване на нарушените конкретно разпоредби, като по този начин фактически и правно се обосновава отговорността на соченото като нарушител лице. Липсата на този реквизит в постановлението следва да се определи като съществено процесуално нарушение, което е основание за отмяна.

Отделно от това, според легалното определение дадено в §6, т. 11 от ДР на ЗДвП „Моторно превозно средство“ е пътно превозно средство, снабдено е двигател за придвижване, с изключение на релсовите превозни средства, т.е. за да се обоснове задължение за регистрация на дадено превозно средство, следва да се изследва подлежи на регистрация, която зависи от техническите му характеристики. В конкретния случай, АНО е посочил единствено марката и цвета на превозното средство, които признаци не го индивидуализират в достатъчна степен, респ. не може да бъде извършена преценка за съставомерността на констатираното нарушение. Отделно от това, в наказателното постановление не са посочени и останалите му индивидуализиращи белези, например номер на рама и идентификационен номер.

По изложените съображения, съдът счита, че в хода на административно наказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения, водещи до отмяна на наказателното постановление.

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

Р     Е     Ш     И  

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 19-0302-000069 от 27.03.2019 год. на Началника на РУП- Царево, с което на основание чл. 175, ал. 3, предл. 2 от ЗДвП, на М.В.Д., ЕГН **********, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца, за нарушение на чл. 140, ал. 1 от ЗДвП.

 

 

Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.

 

 

 

СЪДИЯ :