Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№:                                     12.09.2019 год.                     Град Царево

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

 

 

Царевският районен съд,                                     наказателен  състав

На втори септември                     две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:  Председател: Минчо Танев

Секретар: Нели Стоянова

 

като разгледа докладваното от съдия Минчо Танев

НАХД № 213 по описа на съда за 2019 год. за да се произнесе, взе пред вид следното:

 

 

 

 

Производството е от административно наказателен характер, с правно основание по чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба на Б.Р. И. с ЕГН: **********, срещу наказателно постановление № 65 от 04.06.2019 год. на Председател на Патентно ведомство на РБългария, с което на основание чл. 81, ал. 1 от Закон за марките и географските открития, на Б.Р. И.с ЕГН: **********, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1500.00 лева и на основание чл. 81, ал. 5 от ЗМГО са отнети в полза на Държавата и е постановено унищожаването стоките предмет на нарушението.

В жалбата се релевират оплаквания за неправилност и незаконосъобразност на атакуваното с нея наказателно постановление. Твърди се, че са допуснати съществени процесуални и материални нарушения, като се излагат подробни съображения в тази насока. Моли съда да постанови решение, с което да отмени атакуваното наказателно постановление на Председателя на Патентно ведомство на Република България, алтернативно- да намали размер на наложената глоба до минимума, предвиден в закона.

В съдебно заседание, жалбоподателя, редовно призован не се явява и не се представлява.

Административно наказващият орган- Патентно ведомство на Република България, редовно призовани, не изпращат представител.

Районна прокуратура- Царево, редовно призована, не изпраща представител и не заявяват становище по подадената жалба и атакуваното с нея наказателно постановление.

Съдът, за да се произнесе по основателността на жалбата и след като се запозна и прецени събраните доказателства при извършената проверка на обжалваното наказателно постановление, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

На 20.06.2018 г. около 9.30 ч. на второстепенен път II-99 на около 150 м. преди моста на река Караагач, служители на ГПУ -Царево спират за проверка лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „Ванео“ с ДК№ ****, управляван от лицето Б.Р. И., ЕГН: ********** с адрес: ***. При проверката служителите на ГПУ-Царево установили, че лицето Б.Р. И. съхранява с цел продажба в лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „Ванео“ с ДК№ **** следните стоки: 146(сто четиридесет и шест) броя къси шорти, означени със знаци „Porshe”, 3(три) броя спортни комплекти, означени със знаци „Adidas”, 3 (три) броя спортни комплекти , означени със знаци „Рита”,4 (четири ) броя спортни комплекти , означени със знаци „Nike”. Стоките били иззети с протокол за оглед на местопроишествието от 20.06.2018г. За стоките Б.Р. И. не представил документи за произход. В хода на образуваното досъдебно производство е назначена и изготвена съдебно - маркова експертиза. Съгласно експертизата, веществените доказателства - 146 (сто четиридесет и шест) броя къси шорти, означени със знаци „Porshe”, сходни на регистрираните марки с per. №№5832878 и 73098. Вещественото доказателство е идентично на стоките от клас 25 „облекло“, за които са регистрирани марките. Сходството между знаците, изобразени върху вещественото доказателства и горепосочените регистрирани марки се дължи на фонетичното и/или визуалното сходство между словните и/или образните елементи, влизащи в състава на знаците, изобразени върху веществените доказателства и регистрираните марки. Налице е вероятност за объркване на потребителите, която се изразява в погрешната представа, която може да се създаде у тях, относно действителния произход на означената стока, а именно, че тя е произведена от или със съгласието, или под контрола на притежателя на регистрираните марки - DR. ING. h. с. F., Porshe Aktiengesellschaft, DE. Съгласно експертизата, веществените доказателства - 3 (три) броя спортни екипи, означени със знаци „Adidas”, сходни на регистрираните марки с per. №№12670 и 10533 . Вещественото доказателство е идентично на стоките от клас 25 „облекло“, за които са регистрирани марките. Сходството между знаците, изобразени върху вещественото доказателства и горепосочените регистрирани марки се дължи на фонетичното и/или визуалното сходство между словните и/или образните елементи, влизащи в състава на знаците, изобразени върху веществените доказателства и регистрираните марки. Налице е вероятност за объркване на потребителите, която се изразява в погрешната представа, която може да се създаде у тях, относно действителния произход на означената стока, а именно, че тя е произведена от или със съгласието, или под контрола на притежателя на регистрираните марки - Adidas International Marketing B.V. Съгласно експертизата, веществените доказателства - 3 (три) броя спортни екипи, означени със знаци „Рита”, сходни на регистрираните марки с peг. №№11518 и 12579694 . Вещественото доказателство е идентично на стоките от клас 25 „облекло“, за които са регистрирани марките. Сходството между знаците, изобразени върху вещественото доказателства и горепосочените регистрирани марки се дължи на фонетичното и/или визуалното сходство между словните и/или образните елементи, влизащи в състава на знаците, изобразени върху веществените доказателства и регистрираните марки. Налице е вероятност за объркване на потребителите, която се изразява в погрешната представа, която може да се създаде у тях, относно действителния произход на означената стока, а именно, че тя е произведена от или със съгласието, или под контрола на притежателя на регистрираните марки - PUMA SEDE. Съгласно експертизата, вещественото доказателство - 4 (четири) броя спортни комплекти, означена със знаци „Nike”, сходни на регистрираните марки с per. №№12063 и 63293. Вещественото доказателство е идентично на стоките от клас 25 „облекло“, за които са регистрирани марките. Сходството между знаците, изобразени върху вещественото доказателства и горепосочените регистрирани марки се дължи на фонетичното и/или визуатното сходство между словните и/или образните елементи, влизащи в състава на знаците, изобразени върху веществените доказателства и регистрираните марки. Налице е вероятност за объркване на потребителите, която се изразява в погрешната представа, която може да се създаде у тях, относно действителния произход на означената стока, а именно, че тя е произведена от или със съгласието, или под контрола на притежателя на регистрираните марки — NIKE INNOVATE, C.V., САЩ.

На 12.12.2018 г. с вх. № 11-00-899 в Патентно ведомство на Република България е постъпило влязло в сила Постановление за прекратяване на наказателно производство, пр. пр. № 266/ 2018 г. с което на Патентно ведомство се изпраща заверен препис от Постановлението ведно с част от материалите по преписката с оглед образуване на административно наказателно производство по компетентност и налагане на административно наказание.

Съгласно разпоредбата на чл. 36, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/, административно наказателна преписка се образува и без да е съставен акт за установяване на административно нарушение, когато производството е прекратено от съда или от прокурора и е препратено на наказващия орган. Компетентен да се произнесе по преписката е председателят на Патентно ведомство, с оглед неговото правомощие да координира работата по изпълнение на основните функции по предоставяне на правна закрила на обектите на индустриална собственост.

При издаване на наказателното постановление, административно - наказващият орган е възприел изцяло фактическите констатации, до които са стигнали органите на досъдебното производство.

Изложената дотук фактическа обстановка е категорично установена от представените по делото писмени и устни доказателства, събрани в хода на досъдебното производство и приобщени към делото по реда на чл. 283 от НПК, относно фактите, свързани с извършване от полицейските органи на процесната проверка и констатираните в нейния ход обстоятелства, както и относно факта, кой субект осъществява търговската дейност в проверения обект, на които съдът дава вяра като логически последователни и вътрешно безпротиворечиви.

При така установените факти съдът намира от правна страна следното:

Жалбата е подадена от легитимирано да обжалва лице, посочено в наказателното постановление като нарушител, в законоустановения срок по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН, съдържа всички необходими реквизити, поради което същата е процесуално допустима и като такава следва да бъде разгледана по същество.

Настоящото производство е от административно наказателен характер. Същественото при него е да се установи има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение по смисъла на чл. 6 от ЗАНН, дали това деяние е извършено от лицето посочено в акта и наказателното постановление като нарушител и дали е извършено от това лице виновно. Освен това, за да бъде наказателното постановление правилно и законосъобразно е необходимо стриктно да бъдат спазени и изискванията на ЗАНН относно съставянето на акта и издаването на наказателното постановление.

Съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 1 Закона за марките и географските означения, правото върху марка включва правото на притежателя й да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност знак, който е идентичен на марката за стоки или услуги, идентични на тези, за които марката е регистрирана или поради неговата идентичност или сходство с марката и идентичността или сходството на стоките или услугите на марката и знака съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знака с марката. Според чл. 13, ал. 2, т. 2 ЗМГО, използване в търговската дейност по смисъла на ал. 1 е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак. По силата на 81, ал. 1 ЗМГО, лице, което използва в търговската дейност по смисъла на чл. 13 от същия закон, стоки или услуги, означени със знак, идентичен или сходен на регистрирана марка, без съгласието на нейния притежател, се наказва с глоба от 500,00 до 1500,00 лв. а едноличните търговци и юридически лица - с имуществена санкция в размер от 1000,00 до 3000,00 лв. а според ал. 5 стоките по ал. 1, независимо чия собственост са, се отнемат в полза на държавата и се предават за унищожаване, като притежателят на марката или упълномощено от него лице може да присъства на унищожаването. В чл. 85 от ЗМГО закон пък е предвидено, че наказателните постановления се издават от председателя на Патентното ведомство или от упълномощено от него длъжностно лице. Следователно, деянието, за което е наложена глоба на жалбоподателя е обявено от закона за наказуемо с административна санкция.

Наказателното постановление е издадено от компетентен орган - Председателя на Патентно ведомство на Република България, при спазване на формата и реда за издаването му, спазени са процесуалните срокове по чл. 34 ЗАНН, предвид проведеното наказателно производство, а по съдържанието си отговаря на законовите изисквания по чл. 57 от ЗАНН откъм необходими реквизити. Деянието е описано пълно, точно и ясно, а дадената правна квалификация по  чл. 81, ал. 1 ЗМГО е релевантна на въведените фактически твърдения, поради което съдът не констатира допуснати процесуални нарушения от категорията на съществените, които да налагат неговата отмяна на това основание и по съображения, свързани с нарушаване правото на защита на санкционирания субект.

От материално правна страна обстоятелствата, изложени в наказателното постановление, проверени от съда с допустими по закон доказателствени средства, включително и от гледна точка на необходимия наказателно правен интензитет в рамките на проведеното досъдебно производство, се установяват по недвусмислен и категоричен начин. Доказано е, че на посочената в НП дата жалбоподателя е използвал без правно основание в търговската дейност по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 2 вр. ал. 1 от ЗМГО, процесните стоки, които са обект на изключително право. Стоките, които са предмет на нарушение, са приобщени по надлежен начин със способите за събиране на доказателства по НПК, след като са предадени доброволно на полицейските органи от жалбоподателя с Протокол за доброволно предаване.

Както уместно в санкционния акт, наказващият орган е приел и след направения анализ на съставна нарушение по 81, ал. 1 ЗМГО се налага извода, че нормата е бланкетна. Съдържанието на изпълнителното деяние се извежда от разпоредбите на специалния Закон за марките и географските означения - чл. 13 от ЗМГО. За да бъде осъществен съставът на административно нарушение, предвиден в цитираната разпоредба, за което на жалбоподателя е ангажирана отговорност, е необходимо някой от изброените субекти, при наличие на отрицателната предпоставка, свързана с липсата на съгласие на притежателя на марката, да използва в търговската дейност стоки с поставени знаци, идентични или сходни на тази марка, когато сходството е в степен да доведе до объркване на потребителя, която включва възможност за свързване на знака с марката. Понятието "използване в търговската дейност" включва поставянето на знака върху стоки или техни опаковки, или предлагането на такива стоки с за продажба или пускането им на пазара, както е изрично посочено в чл. 13 от ЗМГО и категорично установено по делото. За да е осъществено "използване в търговската дейност" по смисъла на  чл. 81, ал. 1, вр. чл. 13 от ЗМГО, е достатъчно да е осъществено което и да е от посочените действия, представляващи отделните, самостоятелни форми на изпълнителното деяние на визираното административно нарушение. Описаните изделия, означени с марки с посочени регистрационни номера са регистрирани за стоки от клас 14 на МКСУ, поради което представляват годен предмет, както на престъпление по чл. 172б, ал. 1 НК, така и на административно нарушение по  чл. 81, ал. 1 ЗМГО. Следователно при доказаната липса на съгласие на притежателите на правото върху съответните търговски марки, са установени кумулативно дадените признаци от обективна страна на деяние по цитираните по – горе норми. На следващо място, отказа да се образува наказателно преследване на лицето за престъпление по чл. 172б, ал. 1 от НК, свързана с преценката на прокурора, за ниската степен на обществена опасност на деянието и дееца и на смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства както и със стойността на предмета на престъпление, обосновавайки хипотеза по чл. 9, ал. 2 НК, което пък обективира хипотезата на  чл. 81, ал. 1 ЗМГО за търсене на административно наказателна отговорност.

От друга страна, изложеното от фактическа страна, както вече бе посочено по – горе обосновава извод за осъществяване от обективна страна признаците на състава на административно нарушение по  чл. 81, ал. 1 от ЗМГО, както правилно деянието е квалифицирано от административнонаказващия орган, доколкото цитираната разпоредба материализира едновременно както признаците на самото нарушение, обосноваващи неговата съставомерност от обективна страна, така и предвидената санкция за това нарушение. В случая отговорността е ангажирана по отношение на жалбоподателя- установен да извършва търговска дейност, т.е. на субект, разполагащ с надлежна пасивна материално правна легитимация да отговаря за това нарушение с налагане на санкция, изрично предвидено като възможност в приложимата административно наказателна разпоредба.

На следващо място, съдът намира обаче, че наказващият орган не е съобразил в пълна степен разпоредбата на чл. 27 ЗАНН, като е определил наказанието за нарушението по чл. 81, ал. 1 от КТ в размер за глобата от 1500,00 лева. При преценката на въпроса дали нарушението трябва да се квалифицира като маловажен случай, АНО правилно е отчел фактът, че макар да не са настъпили съставомерни щети, притежателите на търговските марки са претърпели друг тип вреди, изразяващи се в увреждане на доброто им име, поради това, че у потребителя се изгражда логическата връзка "марка- некачествена стока". Настоящото административно нарушение, за което е ангажирана отговорността на жалбоподателя е такова на просто извършване, а не резултатно. Ето защо, в производството не е необходимо да се доказва настъпването на конкретни вреди, измервани с конкретен количествен показател. Нарушенията в областта на индустриалната собственост са с висока степен на обществена опасност, тъй като засягат не само реда на държавно управление, но и правата на притежателите на търговски марки, от една страна, и правата на потребителите, от друга. В конкретния случай, при преценката за маловажност по смисъла на чл. 28 от ЗАНН, АНО правилно е намерил, че извършеното нарушение не попада под хипотезата на чл. 28 от ЗАНН.

Съдът намира също така, че материалният закон е приложен правилно и в частта относно законовите последици по чл. 81, ал. 5 ЗМГО по отношение на предмета на нарушение.

Според настоящия състав обаче, в конкретния случай, размера на наказанието е определен в границите на нормативно- определения размер, но според съда при индивидуализирането му, административно- наказващият орган не го е съобразил с разпоредбите на чл. 27, ал. 2 от ЗАНН. Съдът счита, че административно- наказващия орган неправилно е отчел факторите определящи тежестта на наказанието, така както повелява чл. 27, ал. 2 от ЗАНН, поради което е наложил наказанието в размер доста над минималния. Съда прецени, че с оглед на обстоятелството, че нарушението е за първи път и стоките предмет на нарушението са на ниска стойност, санкцията следва да е в минимален размер. 

Цитираното до тук, налага изменяне на обжалваното наказателно постановление, в частта му относно размера на санкцията и потвърждаване в останалата му част.

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

Р     Е     Ш     И 

 

ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 65 от 04.06.2019 год. на Председател на Патентно ведомство на РБългария, с което на основание чл. 81, ал. 1 от Закон за марките и географските открития, на Б.Р. И. с ЕГН: **********, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1500.00 лева и на основание чл. 81, ал. 5 от ЗМГО са отнети в полза на Държавата и е постановено унищожаването стоките предмет на нарушението, в ЧАСТТА му досежно размерите на определеното административно наказание, като за извършеното нарушение НАЛАГА на Б.Р. И. с ЕГН: **********, административно наказание “глоба” в размер на 500.00 лева.

 ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ: