Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер                                           12.09.2019 год.                                  Град  Царево

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Царевският районен съд                                                              наказателен състав

На втори септември                                           две хиляди и деветнадесета година

в публично заседание, в следния състав:                      Председател: Минчо Танев

            Секретар: Нели Стоянова

 

като разгледа докладваното от съдия Минчо Танев

НАХД номер 210 по описа на съда за 2019 год. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е от административно наказателен характер, по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН. 

Образувано е по повод депозирана жалба от „Холидейинвест 2009“ ЕООД, ЕИК 200548590, срещу наказателно постановление № 11/ 21.06.2019 год. на Директор на дирекция „Управление на морските плажове“ в Министерство на туризма, с което на основание чл. 23, вр. чл. 10, ал. 6 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК) на „Холидейинвест 2009“ ЕООД, ЕИК 200548590, е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 10000,00 лева, за нарушение на чл. 10, ал. 4 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие.

В жалбата се твърди, че атакуваното наказателно постановление е незаконосъобразно, тъй като дружеството жалбоподател не е нарушител. Навеждат се доводи за допуснати в хода на производството съществени, процесуални нарушения, водещи. Иска се от съда пълна отмяна на атакуваното НП.

В съдебно заседание, жалбоподателят се представлява от упълномощен защитник. Пледира НП да бъде отменено.

Ответникът по жалбата, редовно призовани, се представляват от упълномощен представител- адвокат. Пледират за потвърждаване на НП. 

По делото се събраха множество писмени доказателства, разпита се актосъставителя.

Съдът, като взе предвид събрания по делото доказателствен материал, намира за установено от фактическа страна следното:

С договор за наем № Т-РД-35-6/28.03.2017 г. жалбоподателя е придобил временно право на ползване за срок от 5 /пет/ години върху морски плаж „Царево- Василико“, община Царево, област Бургас, който представлява поземлен имот изключителна държавна собственост, е обща площ от 4 953 /четири хиляди деветстотин петдесет и три/ кв.м. е идентификатор 48619.505.600 по кадастрална карта и кадастралните регистри на землището на гр. Царево и индивидуализиран, съгласно специализираната карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета от Агенцията по геодезия, картография и кадастър е Протокол № 6 от 05.12.2012 г.

На 30.08.2018 г. в резултат на извършен геодезически мониторинг на морски плаж „Царево-Василико”, община Царево, област Бургас, по изпълнение на задълженията на наемателя по договора за отдаване под наем на морски плаж „Царево- Василико”, в т.ч. и за осигуряването на не по-малко от 50 на сто от активната плажна площ за свободно разполагане на плажни принадлежности от страна на посетителите на морски плаж „Царево-Василико“, съгласно одобрена схема от министъра на туризма на 23.05.2017 г. и други задължения по договор, се установило, че жалбоподателя е осигурил зона за свободно разполагане на плажни принадлежности от страна на посетителите в размер на 43,15 /четиридесет и три цяло и петнадесет стотни/ на сто от активната плажна площ, вместо законово изискваните не по-малко от 50 /петдесет/ на сто. Констатираното нарушение при извършения мониторинг на 30.08.2018 г. е било установено от длъжностни лица от Министерството на туризма в изпълнение на служебните им задължения и на Заповед № Т-РД-16-156/29.05.2018 г. на министъра на туризма Николина Ангелкова, във връзка с осъществяване на контрола по изпълнението на условията и задълженията на концесионерите и наемателите по сключените договори за предоставените на концесия и отдадените под наем морски плажове и лица, правоспособни да изпълняват дейности по геодезия, картография и кадастър, вписани в регистъра на правоспособните лица по кадастъра по чл. 12, т. 8 вр. чл. 16 от Закона за кадастъра и имотния регистър, извършили геодезически мониторинг, като при геодезическото заснемане е използвана GPS технология, като са спазени всички изисквания на Инструкция № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г. за определяне на геодезически точки с помощта на Глобални Навигационни Спътникови Системи /ГНСС/. Измерването е извършено с три двучестотни GPS комплекта за работа: Leica Geosystems 1230, Leica VIVA и Trimble R2. Използван е кинематичен режим на работа, в реално време (продължителност наизмерванията 10-15 секунди, вертикална маска 10° на хоризонта, отдалеченост до 1 км. от референтната станция, скорост на излъчване на диференциалните корекции през 1 секунда). Пространствените координати на измерените точки са получени в реално време. Ползвани са изходни данни от сертифицираната ГНСС - инфраструктурна мрежа GeoNet. Преминаването в проекционни координати в Координатна система „БГС 2005- кадастрална“ е извършено в контролерите по аналитични формули, съгласно „Наредба № 2 от 30 юли 2010 г. за дефиниране, реализация и поддържане на Българската геодезическа система“. Мониторинговите дейности са били извършени на основание възлагателно писмо № Т-99-00-340/09.07.2018 г. във връзка с изпълнение на граждански договори № Т-РД-30- 40/05.07.2018 г. и № Т-РД-30-41/05.07.2018 г. и двата с предмет „Да подпомага дирекция УМП чрез извършване на мониторинг на морски плажове“ и анекси № 1 към тях от 09.07.2018 г. Констатираното, мотивирало актосъставителят да състави Акт за установяване на административно нарушение № 7/27.11.2018 г. връчен на упълномощен представител на жалбоподателя. Наказващия орган, въз основа на съставения АУАН, издал обжалваното наказателно постановление, в което административното нарушение е описано по същия като в АУАН начин. Наказващият орган е квалифицирал деянието като нарушение по чл. 10, ал. 4 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие и го санкционирал на основание чл. 23 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие, като наложил на жалбоподателя административно наказание „имуществена санкция” в размер на 10000,00 лева.

Изложената фактическа обстановка, съда установи по безспорен начин от събраните по делото писмени доказателства, както и от показанията на актосъставителя, които съда кредитира изцяло. 

При така установената фактическа обстановка и след като съобрази разпоредбите на закона, съда достигна до следните правни изводи:

Жалбата е подадена от легитимирано да обжалва лице, посочено в наказателното постановление като нарушител, в законоустановения срок по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН, съдържа всички необходими реквизити, поради което същата е процесуално допустима и като такава следва да бъде разгледана.

Разгледана по същество, същата е основателна.

Настоящото производство е от административно- наказателен характер. Същественото при него е да се установи има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение по смисъла на чл. 6 от ЗАНН, това деяние извършено ли е от лицето посочено в акта и наказателното постановление като нарушител. Освен това, за да бъде наказателното постановление правилно и законосъобразно е необходимо стриктно да бъдат спазени изискванията на ЗАНН относно съставянето на акта и издаването на наказателното постановление.

В конкретния казус, съда съобрази следното: 

Основателно е наведеното от страна на жалбоподателя твърдение, че при съставяне на АУАН и при издаване на НП са допуснати съществени, процесуални нарушения, водещи до отмяна на НП. 

На първо място, АУАН е съставен на 27.11.2018 год. а НП е издадено но 21.06.2019 год. т.е. след срока по 34, ал. 3 от ЗАНН.

По изложените съображения, съдът счита, че наказателното постановление, като неправилно и незаконосъобразно, следва да бъде отменено изцяло.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 63 от ЗАНН, съдът

 

Р     Е     Ш     И  

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 11/ 21.06.2019 год. на Директор на дирекция „Управление на морските плажове“ в Министерство на туризма, с което на основание чл. 23, вр. чл. 10, ал. 6 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК) на „Холидейинвест 2009“ ЕООД, ЕИК 200548590, е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 10000,00 лева, за нарушение на чл. 10, ал. 4 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ: