Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№:                                    10 септември 2019 г.                     Град Царево

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Царевският районен съд,                                             наказателен състав

На втори септември                             две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание, в следния състав:         Председател: Минчо Танев

Секретар: Нели Стоянова

 

като разгледа докладваното от съдия Минчо Танев

НАХД № 207 по описа на съда за 2019 год. за да се произнесе, взе пред вид следното:

 

 

 

 

Производството е по реда на чл. 59- чл. 63 от ЗАНН.

Образувано е по жалба на „Бул Прим Груп“ ООД, ЕИК 121896178, срещу наказателно постановление № 423728-F401849/ 11.02.2019 г. на Началник отдел „Оперативни дейности“ ЦУ на НАП- гр. Бургас, с което на основание  чл. 185, ал. 2, вр. ал. 1 от Закона за данъка върху добавената стойност, на „Бул Прим Груп“ ООД, ЕИК 121896178, е наложена имуществена санкция в размер на 500,00 лева за нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба Н-18/ 13.12.2006 г. на МФ.

С жалбата се иска да бъде отменено наказателното постановление като се сочат възражения.

Редовно призован в съдебно заседание жалбоподателя не изпраща упълномощен представител. Иска се отмяна на НП, с представено по делото писмено становище.

За административнонаказващия орган- ТД на НАП в гр. Бургас не се явява упълномощен представител.

В хода на съдебното следствие съдът разпита в качеството на свидетел актосъставителя.

Жалбата е подадена от лице посочено в НП като нарушител и в срока по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН. Съдържа изискуемите от закона реквизити и производството пред ЦРС е редовно образувано.

След по отделна и съвкупна преценка на доказателствата по делото и направената служебна проверка, съдът, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Административнонаказателното производство е започнало със съставяне на акт за констатиране на административно нарушение на 24.08.2018 г. за това, че на 16.08.2018 г. при извършена проверка и съставен за това протокол в търговски обект е било констатирана касовата наличност и налични парични средства към момента на започване на проверката както следва: разчетна касова наличност – 1346,70 лева; фактическа наличност – 653,30 лева и съответно разлика от 693,40 лева.

В ЕКАФП не са били отразени служебно въведени или служебно изведени суми, видно от разпечатан по време на проверката дневен финансов отчет.

Горната фактическа обстановка е отразени в акта за установяване на административно нарушение и правната квалификация на установеното нарушение е по чл. 33, ал.1 от Наредба Н-18/13.12.2006 г. на МФ. Съставянето на акта е станало в присъствието на представител на жалбоподателя. АУАН е подписан от актосъставителя и от свидетеля очевидец на нарушението и при съставяната на акта.

Като взел предвид акта, протокола за извършена проверка и приложените към него фискални бонове и другите писмени доказателства административнонаказващият орган е издал атакуваното наказателно постановление. В него при идентичност на фактическата обстановка е направена същата правна квалификация.

На основание  чл. 185, ал. 2, вр. ал. 1 от ЗДДС на търговеца–жалбоподател е наложено административно наказание имуществена санкция в размер от 500,00 лева.

Изложената фактическа обстановка се установява от писмените и гласни доказателства по делото. Съдът кредитира показанията на актосъставителя, тъй като ги намира за последователни, и безпристрастни.

Съгласно разпоредбата на чл. 33, ал. 1 от Наредба Н-18/2006 г. на МФ извън случаите на продажби, всяка промяна на касовата наличност (начални сума, въвеждане, извеждане на пари в или извън касата) на фискалното устройство се регистрира във ФУ чрез операциите "служебно въведени" или "служебно изведени".

Съгласно разпоредбата на  чл. 185, ал. 2 от ЗДДС лице, което извърши или допусне извършването на нарушение по чл. 118 или на нормативен акт по неговото прилагане, се налага глоба –за физическо лице, което не е търговец в размер от 300 до 1000 лева, или имуществена санкция –за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 3000 до 10 000 лева. Когато нарушението не води до не отразяване на приходи се налага санкциите по чл. 185, ал.1 от ЗДДС. Нормата е бланкетна, поради което наказващият орган е посочил за нарушение нормата на чл. 33, ал. 1 от Наредба Н-18/2006 г. на МФ. В настоящия случай е констатирано, че ЕКАФП има заложени опции "въвеждане" и "извеждане" на сумите, поради което наличната парична сума е следвало да бъде въведена. В този смисъла деянието правилно е квалифицирано като нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба Н-18/2006 г. на МФ. Освен изложеното от съществено значение за осъществяване на елементите от обективна страна на  чл. 185, ал. 2 изречение второ от ЗДДС е неизпълнението на задължението към Държавата да е довело до неотразяване на приходи. Макар че, нито в акта, нито в наказателното постановление са изложени мотиви по какъв начин от фактическа страна неизпълнението на задължението по чл. 33, ал. 1 от Наредба Н-18/2006 г. на МФ е довело до неотразяване на приходи, АНО е съобрази това обстоятелство и е санкционирал жалбоподателя по чл. 185, ал. 2, вр. ал. 1 от ЗДДС. В изпълнение на санкцията правилно е наложена в границите посочени в чл. 185, ал. 1 от ЗДДС, а не съгласно  чл. 185, ал. 2 изречение второ от ЗДДС, поради което последната е правилно определена, следователно правилно е приложен материалният закон.

Съдът намира възраженията на жалбоподателя за допуснати процесуални нарушения за неоснователни.

При внимателен прочит на АУАН и атакуваното НП, съда констатира, че както при съставянето на АУАН, така и при издаването на обжалваното НП, са спазени всички процесуални правила и норми. Същите са постановени от оправомощени лица, в кръга на тяхната материална и териториална компетентност, при спазване на изискванията за форма и съдържание. Посочените в него фактически обстоятелства са безспорно установени в хода на съдебното производство. Правилно са приложени и съотносимите законови разпоредби към установеното административно нарушение. При индивидуализация на санкцията са спазени изискванията на чл. 27, ал. 1 и 2 от ЗАНН, същата е в рамките на закона, в минималния законоустановен размер.

Нормата на чл. 28 от ЗАНН в случая е неприложима- касае се за нарушение което е формално.  

Ето защо, наказателното постановление- като законосъобразен акт, следва да бъде потвърдено.

Мотивиран от гореизложеното на основание чл. 63, ал. 1 предложение трето от ЗАНН, съда

Р     Е     Ш     И  

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 423728-F401849/ 11.02.2019 г. на Началник отдел „Оперативни дейности“ ЦУ на НАП- гр. Бургас, с което на основание  чл. 185, ал. 2, вр. ал. 1 от Закона за данъка върху добавената стойност, на „Бул Прим Груп“ ООД, ЕИК 121896178, е наложена имуществена санкция в размер на 500,00 лева за нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба Н-18/ 13.12.2006 г. на МФ.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Бургаски административен съд, в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

 

 

СЪДИЯ :