Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:                     02.09.2019г.              гр.Царево,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Царевският районен съд,                             наказателен състав

На втори септември                          две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                Председател: Минчо Танев

Секретар: Нели Стоянова

Прокурор:

като разгледа докладваното от съдия Танев  АНД  № 243 по описа за 2019г. на съда

 

Р     Е     Ш     И   :

 

ПРИЗНАВА обвиняемия П.Т.Т. - ЕГН *****ЗА ВИНОВЕН за това, че на 12.07.2019 год.,в гр.Царево  в района на „Попски плаж“,  в близост до заведение „Север 5“, обл.Бургас,  без надлежно разрешително, съгласно чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКВНП) - „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл. 3, ал. 2, т. 1 на ЗКВНП“,  държал в себе си високорискови наркотични вещества  по смисъла  на Списък I  – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, приет с Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, влязла в сила от 10.11.2011 г., както следва:

         КОНОП / канабис, марихуана / с нетно тегло 1.251/ един грам и двеста петдесет и един сантиграма/грама и съдържание на активно наркотичнодействащ компонет тетрахидроканабинол  15.10 % на стойност 7.51лв. / седем лева и петдесет и една стотинка / лева;

            -амфетамин с нетно тегло 3,028 / три грама и двадесет и осем сантиграма/  гр., със съдържание на амфетамин  27.40 % тегловни процента, на стойност 90.84лв. / деветдесет лева и осемдесет и четири стотинки/ ; всички високорискови наркотични вещества на обща стойност 98.35 лв. /деветдесет и осем лева и тридесет и пет стотинки/,  съгласно постановление № 23  на МС от 29 .01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай престъпление по чл. 354а, ал.5 във  вр. ал. 3, т. 1, предл. първо от НК, вр. чл. 3, ал. 1, 2 и 3 от ЗКНВП, във вр. с Приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, поради което и на основание чл.78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1 000.00 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съда.

На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА П.Т.Т., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР-Бургас направените разноски по делото в размер 97.31 лева.

На основание чл.354а, ал.6, вр. чл.53, ал.1, б.“б“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства:

Обект №1 коноп /канабис,  марихуана/ с нетно тегло 1.251 грама и съдържание на активно наркотично действащ компонент тетрахироканабинол 15.10 %;

Обект №2 – прахообразно вещество с нетно тегло 3.028 гр., съдържание на амфетамин 27.40%, изпратени с писмо изх. №303000-917/18.07.2019г. на Агенция Митници, които ДА БЪДАТ УНИЩОЖЕНИ по предвидения от закона ред.

След влизане в сила, препис от решението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП“.

На основание чл.53, ал.1, б.“б“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства – 1бр. хартиен плик, на който е записано, че има опаковки към Експертиза №559/2019г. на БНТЛ – Бургас и 1бр. кутия за цигари с надпис „COBRANIE“,  намиращи се на съхранение в РУ – Царево, които ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи без стойност, след влизане на делото в архив. 

Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас.

 

 

 

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ :