Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:                     02.09.2019г.              гр.Царево,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Царевският районен съд,                             наказателен състав

На втори септември                          две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                Председател: Минчо Танев

Секретар: Нели Стоянова

Прокурор:

като разгледа докладваното от съдия Танев  АНД  № 230 по описа за 2019г. на съда

 

Р     Е     Ш     И   :

 

ПРИЗНАВА обвиняемия Е.О.Г. - ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН за това, че: на 14.07.2019 год. в с. Синеморец, общ. Царево, обл. Бургаска, ул. Бутамя, без надлежно разрешително съгласно чл. 73, ал. 1 и ал. 2, чл. 30 и чл. 31 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите /НУРРД/ по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗКНВП, вр. чл. 3, т. 1 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1 – Списък № 1 от същата “Растенията и веществата с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, както следва: Обект № 1 – КОНОП / канабис, марихуана / с нетно тегло 2.945 грама и съдържание на тетрахироканабинол 15.70 % на стойност 17.67 лева, като 1 гр. КОНОП / КАНАБИС, МАРИХУАНА / е на стойност 6.00 лева, определено съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., като деянието представлява маловажен случай престъпление по чл. 354а, ал.5 във  вр. ал. 3, т. 1, предл. първо от НК, вр. чл. 3, ал. 1, 2 и 3 от ЗКНВП, във вр. с Приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от Наредбата за реда за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, поради което и на основание чл.78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание - ГЛОБА в размер на 1 000.00 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съда.

На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Е.О.Г., ЕГН **********  да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР-Бургас направените разноски по делото в размер 59.62 лева.

На основание чл.354а, ал.6, вр. чл.53, ал.1, б.“б“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата вещественото доказателство –

Обект №1 коноп /канабис,  марихуана/ с нетно тегло 2.945 грама и съдържание на тетрахироканабинол 15.70 %, с изключение на количествата използвани за анализ – 0.500 грама растителна маса от Обект 1, запечатани в плик с две восъчни пломби и един печат на Базово научно техническа лаборатория при ОД на МВР – Бургас са предадени с приемо-предавателен протокол на служба УССД при ОД на МВР – Бургас и изпратени за съхранение с писмо с рег. №302000-915/18.07.2019г. на осн. чл.91 от ЗКНВП в ЦМУ отдел „МРР – НОП“ гр.София, които ДА БЪДАТ УНИЩОЖЕНИ по предвидения от закона ред.

След влизане в сила, препис от решението да се изпрати на ЦМУ отдел „МРР-НОП“.

На основание чл.53, ал.1, б.“б“ от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства – 1бр. хартиен плик с надпис „Веществени доказателства“ по ДП 302-ЗМ – 135/2019г., Експертиза № Е 564/2019г., Опаковки БНТЛ, ОД МВР – Бургас и три сини печата на гърба съдържащ: опаковки /стъклено бурканче с вместимост 0.130л. /диаметър 5.5см. и височина 7.9см./ и полиетиленови пликове, намиращи се на съхранение в РУ – Царево, които ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи без стойност, след влизане на делото в архив. 

Решението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд- Бургас.

 

 

 

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ :