РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 01.11.2011г. до 30.11.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 117/2011, II състав Развод по взаимно съгласие Т.Г.В.,
П.И.В.
  Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 01.11.2011г., в законна сила от 01.11.2011г.
ДОПУСКА развода и ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Т.Г.В., ЕГН*** и П.И.В., ЕГН***, сключен на *** в гр. М., обл. Б., поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод на съпрузите.
УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между тях, съгласно което:
1. Относно упражняването на родителските права: родените по време на брака деца И.П.В., ЕГН***, З.П.В., ЕГН*** и Г.П.В., ЕГН*** към момента са пълнолетни и родителски права не следва да се определят.
2. По отношение на семейното жилище: Жилището, в което са живели през време на брака си съпрузите, находящо се в гр. Ц., община Ц., Б. област, в кв.***, на ул.***, представляващо еднофамилна едноетажна жилищна сграда с идентификатор *** съгласно кадастралната карта и регистри на гр. Ц., Б. област, одобрени със Заповед № РД-18-56/24.08.2006 год. на Изп. Директор на Агенцията по кадастъра, изградена в дворно място в кв.*** на гр.Ц., Б. област, цялото с площ по документ за собственост от 665 кв.м. бивш УПИ ***, кв.*** по ПУП /ПРЗ/ на гр. Ц., кв.***, за което дворно място съгласно кадастрална карта и регистри на гр. Ц., е отреден поземлен имот с идентификатор *** ще продължи да се ползва от двамата съпрузи, така както са го правили до момента.
3. По отношение имуществените отношения между съпрузите: През време на брака си съпрузите не са придобили недвижими имоти или ограничени вещни права, както и нямат спестовни влогове в банки. Съпрузите, не притежават движимо или недвижимо имущество, придобито през време на брака.
4. След развода, съпрузите няма да си дължат взаимно издръжка.
5. След прекратяване на брака съпругата Т.Г.В. ще възстанови предбрачното си фамилно име Г.
6. Разноските по делото са за всяка от страните, така както са ги направили.
ОСЪЖДА Т.Г.В., ЕГН***, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 7,50 лв. (седем лева и 50 стотинки), допълнителна държавна такса за производството.
ОСЪЖДА П.И.В., ЕГН***, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 7,50 лв. (седем лева и 50 стотинки), допълнителна държавна такса за производството.

 
2 НАХД No 459/2011, II състав По ЗД по пътищата Г.Д.Д. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 01.11.2011г.
НП-изменено
 
3 НАХД No 483/2011, II състав По ЗД по пътищата С.Х.С. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 01.11.2011г.
НП-изменено
 
4 НАХД No 381/2011, II състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) ЛОЗЕНЕЦ ИН ООД ТД НА НАП Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 02.11.2011г.
НП-потвърдено
 
5 НАХД No 397/2011, II състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) ПЕТРОЛ АД ТД НА НАП БУРГАС Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 02.11.2011г.
НП-потвърдено.
 
6 НАХД No 456/2011, I състав Административни дела ИРЕНЕЛЛИ ЕООД ОБЩИНА ГР.ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 02.11.2011г.
НП-потвърдено
 
7 НАХД No 460/2011, I състав По ЗД по пътищата Н.И.Т. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 02.11.2011г.
НП-изменено
 
8 НАХД No 461/2011, II състав Административни дела И.С.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 02.11.2011г.
НП-отменено
 
9 НАХД No 462/2011, I състав По ЗД по пътищата Р.Г.Д. РУП - ПРИМОРСКО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 02.11.2011г.
НП-отменено
 
10 НОХД No 145/2011, II състав ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Р.Й.Й. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 03.11.2011г., в законна сила от 03.11.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №145/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Е. и обвиняемия Р.Й.Й.ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият Р.Й.Й. ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.339, ал.1 от НК, а именно, че на 25.09.2011г. в с.Н.П., обл.Б. местността *** придобил и държал до 27.10.2011г. в местността *** землище на с.В., обл.Б. огнестрелно оръжие – 1 бр. пушка марка “ХАТСАН”, модел 125 – турско производство, кал.5.5мм. с надпис на цевта 0209 00522 22 кал./5.5мм./, самоделно преработена за патрони кал.5.6мм. /22/ и боеприпаси – 10бр. флоберови патрони кал.5.6мм./22/, без да има за това надлежно разрешение.
За посоченото престъпление по чл.339, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Р.Й.Й. на основание чл.339, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

Р.Й.Й.
За посоченото престъпление по чл.339, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Р.Й.Й. на основание чл.339, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

 
11 НАХД No 464/2011, I състав По ЗД по пътищата Г.С.М. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - БУРГАС Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 03.11.2011г.
НП-отменено
 
12 НАХД No 490/2011, I състав По ЗД по пътищата П.П.Н. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - БУРГАС Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 03.11.2011г.
НП-потвърдено
 
13 Гражданско дело No 59/2011, II състав Искове по СК З.Н.Т. Т.Г.Т. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 04.11.2011г.
Допуска развода и прекратява брака. Утвърждава постигнатото между страните споразумение.

 
14 Гражданско дело No 62/2011, II състав Облигационни искове ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД Т.И.С. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 04.11.2011г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Т.И.С., ЕГН ***, че същия дължи на „ЕВН България Електроснабдяване“ АД, ЕИК 123526430, сумата в размер на 6717.08 лв. (шест хиляди седемстотин и седемнадесет лева и 08 стотинки), за консумирана електрическа енергия за периода от 18.12.2008 год. до 19.02.2011 год. по издадени фактури ФЕ 1012486383, ФЕ 1014097211, ФЕ 1016628262, ФЕ 1017996030, ФЕ 1019118655, ФЕ 1020612286, ФЕ 1022401326, ФЕ 1023650692, ФЕ 1025934023, ФЕ 1027466591, ФЕ 1029017355, ФЕ 1030496671, ФЕ 1031841365, ФЕ 1030497127, ФЕ 1031837918, ФЕ 1034534500, ФЕ 1036771288, ФЕ 1038311259, ФЕ 1039317254, ФЕ 1041451651, ФЕ 1042991533, ФЕ 1044505690, ФЕ 1046095135, ФЕ 1047449481, ФЕ 1049211780, ФЕ 1050768582, ФЕ 1052381229, ведно с дължимата съгласно Общите условия на договорите за продажба на ел. енергия лихва за периода от 26.02.2009 год. до 20.04.2011 год. в размер на 981.19 лв. (деветстотин осемдесет и един лева и 19 стотинки) или общо задължение в размер на 7698.27 лв. (седем хиляди шестстотин деветдесет и осем лева и 27 стотинки), ведно със законната лихва върху тази сума считано от 21.04.2011 год. до окончателното и изплащане.
ОСЪЖДА Т.И.С., ЕГН ***, да заплати на „ЕВН България Електроснабдяване“ АД, ЕИК 123526430, сумата от 748.56 лв. (седемстотин четиридесет и осем лева и 56 стотинки), за разноски по делото.


 
15 Гражданско дело No 85/2011, II състав Облигационни искове ДАЙНЪРС КЛУБ БЪЛГАРИЯ АД К.М.Я. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 04.11.2011г., в законна сила от 12.12.2011г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на К.М.Я., ЕГН ***, че същата дължи изпълнение на парично задължение въз основа на запис на заповед от 22.02.2008 год. към „Дайнърс клуб България” АД, ЕИК 121230735, в размер на 1250,00 /хиляда двеста и петдесет/ евро, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 10.06.2011 год. до окончателното и изплащане.
ОСЪЖДА К.М.Я., ЕГН ***, да заплати „Дайнърс клуб България” АД, ЕИК 121230735, сумата от 648,09 лв. /шестстотин четиридесет и осем лева и 09 стотинки/ за направени по настоящото производство разноски.

 
16 НОХД No 147/2011, I състав ГЛ.IV. ПРЕСТЪПЛ-Я П-В БРАКА,СЕМЕЙСТВ.И МЛАДЕЖТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Ю.М.Ю. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 04.11.2011г., в законна сила от 04.11.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №147/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и подсъдимия Ю. М. Ю., със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.192а, ал.1 от НК, за това, че в периода от 28.06.2011год. - 14.07.2011год. в с.Л., обл.Б., в павилион за продажба на закуски на ул.** №*, стопанисван от фирма „**" ЕООД, в качеството си на управител и едноличен собственик на капитала, като работодател, без надлежно разрешение от Дирекция “Инспекция по труда” гр.Бургас, чл.303, ал.3, вр. ал.4 от КТ, вр. чл.15 от Наредба №6/24.07.2006г. за условия и реда за издаване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години, издадено от МТСП и МЗ /ДВ.бр.64/08.08.2006 год./, приел на работа като продавач лице, ненавършило 18 /осемнадесет/ годишна възраст - непълнолетната З. Д. Ж., ЕГН **.
За посоченото престъпление обвиняемият Ю. М. Ю., ЕГН *** на основание чл.192а, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл.55, ал.3 от НК на обв. Ю. М. Ю. не се налага по - лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.
На осн. чл.25, вр. чл.23 от НК НАЛАГА на подсъдимия Ю. М. Ю. общо наказание измежду наказанията по настоящото споразумение и споразумение по НОХД №137/2011г. по описа на РС Царево, влязло в сила на 26.10.2011г., а именно Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
3.150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.

Ю.М.Ю.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №147/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и подсъдимия Ю. М. Ю., със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.192а, ал.1 от НК, за това, че в периода от 28.06.2011год. - 14.07.2011год. в с.Л., обл.Б., в павилион за продажба на закуски на ул.** №*, стопанисван от фирма „**" ЕООД, в качеството си на управител и едноличен собственик на капитала, като работодател, без надлежно разрешение от Дирекция “Инспекция по труда” гр.Бургас, чл.303, ал.3, вр. ал.4 от КТ, вр. чл.15 от Наредба №6/24.07.2006г. за условия и реда за издаване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години, издадено от МТСП и МЗ /ДВ.бр.64/08.08.2006 год./, приел на работа като продавач лице, ненавършило 18 /осемнадесет/ годишна възраст - непълнолетната З. Д. Ж., ЕГН **.
За посоченото престъпление обвиняемият Ю. М. Ю., ЕГН *** на основание чл.192а, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл.55, ал.3 от НК на обв. Ю. М. Ю. не се налага по - лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.
На осн. чл.25, вр. чл.23 от НК НАЛАГА на подсъдимия Ю. М. Ю. общо наказание измежду наказанията по настоящото споразумение и споразумение по НОХД №137/2011г. по описа на РС Царево, влязло в сила на 26.10.2011г., а именно Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
3.150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.

 
17 ЧГД No 1469/2011, II състав Други ЧГД С.Р.Г.   Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 07.11.2011г., в законна сила от 07.11.2011г.
Оставя без уважение молбата
 
18 НАХД No 389/2011, II състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) ЧИСТОТА 98 ЕООД РИОСВ БУРГАС Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 07.11.2011г.
НП-отменено
 
19 НАХД No 457/2011, II състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) П.Я.А. РИОСВ БУРГАС Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 07.11.2011г.
НП-отменено
 
20 ЧНД No 807/2011, II състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК Ц.М.С.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО
  Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 07.11.2011г.
Оставя без уважениеС Определение №98 от 02.11.2011 година ЦРС ОСТАВЯ без уважение жалбата на Ц.С., срещу постановление на РП - Царево от 25.10.2011 година по ДП №15-281/2010 година по описа на РУП-Приморско. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕОБЖАЛВАЕМО
 
21 Гражданско дело No 36/2011, I състав Вещни искове В.Н.Р.,
И.В.Д.,
Н.Н.Т.
К.А.К.,
М.А.Я.,
К.П.К.,
К.К.С.,
С.Т.Н.,
Н.Т.С.,
С.Т.Н.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 08.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на В.Н.Р., ЕГН-********** ***, И.В.Д., ЕГН-********** и Н.Н.Т., ЕГН-**********,***, `````, против: К.А.К., ЕГН-**********,***, ``````, М.А.Я., ЕГН-**********,***, ``````, К.П.К., ЕГН-**********,***, ``````, К.К.С., ЕГН-**********,***, С.Т.Н., ЕГН-**********,***, ``````, Н.Т.С., ЕГН-**********,*** и С.Т.Н., ЕГН-********** ***, ``````, с който моли съда да осъди ответниците К.А.К. и М.А.Я. да им предадат владението върху собствените им 78кв.м. ид.части от УПИ V-2, кв.2 по плана на с.Писменово, а ответниците К.П.К., К.К.С., С.Т.Н., Н.Т.С. и С.Т.Н. да им предадат владението върху собствените им 75кв.м. ид.части от УПИ ХІХ-2, кв.2 по плана на с.Писменово
 
22 Гражданско дело No 46/2011, II състав Облигационни искове С.И.П. Б.Т.П. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 10.11.2011г., в законна сила от 02.12.2011г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Б.Т.И., ЕГН ***, че същата дължи изпълнение на парично задължение въз основа на Договор за наем от 01.12.2010 год. на С.И.П., ЕГН ***, в размер общо на 638,72 лв. (шестстотин тридесет и осем лева и 72 стотинки), представляващи дължими суми за незаплатен наем за м. януари 2011 г. в размер на 50,00 лв. (петдесет лева) незаплатен наем за м. февруари 2011 г. в размер на 250,00 лв. (двеста и петдесет лева) консумирана електроенергия за периода от 01.12.2010 г. до 19.02.2011 г. в размер на 305,27 лв. (триста и пет лева и 27 стотинки) консумирана вода за периода от 01.12.2010 г. до 19.02.2011 г. в размер на 33,45 лв. (тридесет и три лева и 45 стотинки), ведно със законната лихва върху присъдените суми, считано от 24.03.2011 г. до окончателното им заплащане.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен, предявения иск в частта му, в която се иска да бъде прието за установено по отношение на Б.Т.И., ЕГН ***, че същата дължи изпълнение на парично задължение въз основа на Договор за наем от 01.12.2010 год. на С.И.П., ЕГН *** в размер на 750.00 лв. представляващи неустойка по т. 9 от Договора.
ОСЪЖДА Б.Т.И., ЕГН ***, да заплати С.И.П., ЕГН ***, сумата от 107,06 лв. (сто и седем лева и 06 стотинки) за направени по настоящото производство разноски, съобразно уважената част на иска.

 
23 НОХД No 118/2011, I състав Гл.II. Блудство - чл.149 и 150 НК /без чл.149, ал.5 НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.М.Х. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 10.11.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.М.Х. ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 26.06.2011г. около 16.00 часа в землището на с.П., обл.Б., местност ***, извършил действия – опипване по гърдите, прегръщане с ръце през кръста, с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление по отношение на И.А.С. – престъпление по чл.149, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.55 от НК ГО ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС, като ГО ОПРАВДАВА за това, че извършил действия – привеждане напред, допиране и отъркване на половия си член между краката в задната част на бедрата по отношение на И.А.С..
На основание чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието наложено на подсъдимия И.М.Х. със споразумение по НОХД №123/2009г. на РС Карнобат, в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.
ОСЪЖДА подсъдимият И.М.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 440.00лв. за разноски по делото.

И.М.Х.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.М.Х. ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 26.06.2011г. около 16.00 часа в землището на с.П., обл.Б., местност ***, извършил действия – опипване по гърдите, прегръщане с ръце през кръста, с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление по отношение на И.А.С. – престъпление по чл.149, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.55 от НК ГО ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС, като ГО ОПРАВДАВА за това, че извършил действия – привеждане напред, допиране и отъркване на половия си член между краката в задната част на бедрата по отношение на И.А.С..
На основание чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието наложено на подсъдимия И.М.Х. със споразумение по НОХД №123/2009г. на РС Карнобат, в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.
ОСЪЖДА подсъдимият И.М.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 440.00лв. за разноски по делото.

Мотиви от 16.11.2011г.
Мотивите предадени на 16.11.2011г.
 
24 НОХД No 122/2011, I състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Х.Н.М. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 10.11.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Х. Н. М. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 10.05.2011г. на вътрешен път гр.К. – гр.П., обл.Б., в лек автомобил марка “**”, модел “*” с рег. № *** и в къща в гр.К., ул.** №*, държал акцизни стоки цигари без бандерол – 22бр. кутии цигари марка “MANCHESTER”, 80мм на стойност 94.60лв., 208бр. кутии цигари марка “SLIMS RAQUEL”, 80мм на стойност 956.00лв., 186бр. кутии цигари марка “SLIMS TABACCUS”, 80мм на стойност 855.60лв., 364бр. кутии цигари марка “MARBLE”, 80мм на стойност 1783.60лв., 95бр. кутии цигари марка “Merelin” - червен, 80мм на стойност 408.50лв., 53бр. кутии цигари марка “Merelin” - син, 80мм на стойност 227.90лв., 275бр. кутии цигари марка “COOPEER”, 80мм на стойност 770.00лв., 160 кутии цигари марка “Marlboro”, 80мм на стойност 880.00лв., 78бр. кутии цигари марка “VIGOR premium”, 80мм на стойност 358.80лв., 22бр. кутии цигари марка “VIGOR ocean blue”, 80мм на стойност 101.20лв. 171бр. кутии цигари марка “OME KARELIA”, 80мм на стойност 769.50лв., 141бр. пакета цигари марка “LM” – 100MM, на стойност 606.30лв., 30бр. кутии цигари марка “PREZIDENT”, 80мм на стойност 132.00лв., 98бр. кутии цигари марка “CAPITAL”, 80мм на стойност 441.00лв., 34 кутии цигари марка “BARON”, 80мм на стойност 149.60лв., 273бр. кутии цигари марка “RAY”, 80мм на стойност 1201.20лв., 314 кутии цигари марка “ROYALS BASINESS”, 80мм на стойност 1381.00лв., 105бр. кутии цигари марка “KING”, 80мм на стойност 441.00лв., 270бр. кутии цигари марка “Partner”, 80мм на стойност 1080.00лв., 356бр. кутии цигари марка “MOND”, 80мм на стойност 1459.60лв., 207бр. кутии цигари марка “Karelia SLIMS”, 80мм на стойност 972.90лв., 26бр. кутии цигари марка “VERTUS”, 80мм на стойност 111.80лв., 186бр. кутии цигари марка “GOLD MOUNT”, 80мм на стойност 781.20лв., 193бр. кутии цигари марка “HD”, 80мм на стойност 829.90лв., 54бр. кутии цигари марка “TABACCUS” - със златист цвят, 80мм на стойност 237.60лв., 11бр. кутии цигари марка “ORIS”, 80мм на стойност 44.00лв., 192бр. кутии цигари марка “WINSTON”, 80мм на стойност 864.00лв., 278бр. кутии цигари марка “GRAND – premium”, 80мм на стойност 1056.40лв., 40бр. кутии цигари марка “EVA – slims”, 80мм на стойност 180.00лв., 30бр. кутии цигари марка “PRIVATE – POINT”, 80мм на стойност 135.00лв., 7бр. кутии цигари марка “Victory”, 80мм на стойност 32.20лв., 5бр. кутии цигари марка “ASSOS”, 80мм на стойност 21.50лв., 7бр. кутии цигари марка “Palace”, 80мм на стойност 32.20лв., всичко на обща стойност 19 316.70лв., когато такъв се изисква по закон, като предметът на престъплението е в големи размери и не представлява маловажен случай - престъпление по чл.234, ал.2, т.3, вр. ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА като на осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
Х.Н.М.
ПРИЗНАВА подсъдимия Х. Н. М. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 10.05.2011г. на вътрешен път гр.К. – гр.П., обл.Б., в лек автомобил марка “**”, модел “*” с рег. № *** и в къща в гр.К., ул.** №*, държал акцизни стоки цигари без бандерол – 22бр. кутии цигари марка “MANCHESTER”, 80мм на стойност 94.60лв., 208бр. кутии цигари марка “SLIMS RAQUEL”, 80мм на стойност 956.00лв., 186бр. кутии цигари марка “SLIMS TABACCUS”, 80мм на стойност 855.60лв., 364бр. кутии цигари марка “MARBLE”, 80мм на стойност 1783.60лв., 95бр. кутии цигари марка “Merelin” - червен, 80мм на стойност 408.50лв., 53бр. кутии цигари марка “Merelin” - син, 80мм на стойност 227.90лв., 275бр. кутии цигари марка “COOPEER”, 80мм на стойност 770.00лв., 160 кутии цигари марка “Marlboro”, 80мм на стойност 880.00лв., 78бр. кутии цигари марка “VIGOR premium”, 80мм на стойност 358.80лв., 22бр. кутии цигари марка “VIGOR ocean blue”, 80мм на стойност 101.20лв. 171бр. кутии цигари марка “OME KARELIA”, 80мм на стойност 769.50лв., 141бр. пакета цигари марка “LM” – 100MM, на стойност 606.30лв., 30бр. кутии цигари марка “PREZIDENT”, 80мм на стойност 132.00лв., 98бр. кутии цигари марка “CAPITAL”, 80мм на стойност 441.00лв., 34 кутии цигари марка “BARON”, 80мм на стойност 149.60лв., 273бр. кутии цигари марка “RAY”, 80мм на стойност 1201.20лв., 314 кутии цигари марка “ROYALS BASINESS”, 80мм на стойност 1381.00лв., 105бр. кутии цигари марка “KING”, 80мм на стойност 441.00лв., 270бр. кутии цигари марка “Partner”, 80мм на стойност 1080.00лв., 356бр. кутии цигари марка “MOND”, 80мм на стойност 1459.60лв., 207бр. кутии цигари марка “Karelia SLIMS”, 80мм на стойност 972.90лв., 26бр. кутии цигари марка “VERTUS”, 80мм на стойност 111.80лв., 186бр. кутии цигари марка “GOLD MOUNT”, 80мм на стойност 781.20лв., 193бр. кутии цигари марка “HD”, 80мм на стойност 829.90лв., 54бр. кутии цигари марка “TABACCUS” - със златист цвят, 80мм на стойност 237.60лв., 11бр. кутии цигари марка “ORIS”, 80мм на стойност 44.00лв., 192бр. кутии цигари марка “WINSTON”, 80мм на стойност 864.00лв., 278бр. кутии цигари марка “GRAND – premium”, 80мм на стойност 1056.40лв., 40бр. кутии цигари марка “EVA – slims”, 80мм на стойност 180.00лв., 30бр. кутии цигари марка “PRIVATE – POINT”, 80мм на стойност 135.00лв., 7бр. кутии цигари марка “Victory”, 80мм на стойност 32.20лв., 5бр. кутии цигари марка “ASSOS”, 80мм на стойност 21.50лв., 7бр. кутии цигари марка “Palace”, 80мм на стойност 32.20лв., всичко на обща стойност 19 316.70лв., когато такъв се изисква по закон, като предметът на престъплението е в големи размери и не представлява маловажен случай - престъпление по чл.234, ал.2, т.3, вр. ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА като на осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
Мотиви от 15.11.2011г.
Мотивите предадени на 15.11.2011г.
 
25 НОХД No 125/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО А.Д.Д.,
В.Й.Р.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 10.11.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия А. Д. Д. - ЕГН ***, ЗА ВИНОВЕН в това, че на **.07.2011г. в гр.П., обл.Б., ул.** №* от стая на втори жилищен етаж, след предварителен сговор в съучастие като съизвършител с подс.В. Р., чрез използване на техническо средство – отверка, отнел от владението и собственост на М. А. Р.движими вещи – 1бр. мобилен телефон марка “Нокия”, модел 6230 И на стойност 161.36 лева, 1бр. сим карта на “Виваком” на стойност 5.00 лева, 1бр. банкнота с номинал 50 евро на стойност 97.79 лева и сумата от **0.00 лева, всичко на обща стойност 414.** лева, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай – престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ПРИЗНАВА подсъдимия В. Й. Р. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на **.07.2011г. в гр.П., обл.Б., ул.** №*, от стая на втори жилищен етаж, след предварителен сговор в съучастие като съизвършител с подс.А. Д. чрез използване на техническо средство – отвертка, отнел от владението и собственост на М.А. Р.движими вещи – 1бр. мобилен телефон марка “Нокия”, модел 623 ОИ на стойност 161.36 лева, 1бр. сим карта на “Виваком” на стойност 5.00 лева, 1бр. банкнота с номинал 50 евро на стойност 97.79 лева и сумата от **0.00 лева, всичко на обща стойност 414.** лева, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай, като подсъдимият В. Р. макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си – престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, поради което и на осн. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА като на осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

А.Д.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимия А. Д. Д. - ЕГН ***, ЗА ВИНОВЕН в това, че на **.07.2011г. в гр.П., обл.Б., ул.** №* от стая на втори жилищен етаж, след предварителен сговор в съучастие като съизвършител с подс.В. Р., чрез използване на техническо средство – отверка, отнел от владението и собственост на М. А. Р.движими вещи – 1бр. мобилен телефон марка “Нокия”, модел 6230 И на стойност 161.36 лева, 1бр. сим карта на “Виваком” на стойност 5.00 лева, 1бр. банкнота с номинал 50 евро на стойност 97.79 лева и сумата от **0.00 лева, всичко на обща стойност 414.** лева, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай – престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

В.Й.Р.

ПРИЗНАВА подсъдимия В. Й. Р. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на **.07.2011г. в гр.П., обл.Б., ул.** №*, от стая на втори жилищен етаж, след предварителен сговор в съучастие като съизвършител с подс.А. Д. чрез използване на техническо средство – отвертка, отнел от владението и собственост на М.А. Р.движими вещи – 1бр. мобилен телефон марка “Нокия”, модел 623 ОИ на стойност 161.36 лева, 1бр. сим карта на “Виваком” на стойност 5.00 лева, 1бр. банкнота с номинал 50 евро на стойност 97.79 лева и сумата от **0.00 лева, всичко на обща стойност 414.** лева, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай, като подсъдимият В. Р. макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си – престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, поради което и на осн. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА като на осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

Мотиви от 16.11.2011г.
Мотивите предадени на 16.11.2011г.
 
26 НАХД No 403/2011, II състав Административни дела Р.Н.Г. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 11.11.2011г.
НП-отменено
 
27 НАХД No 406/2011, II състав Административни дела И.Л.М. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 11.11.2011г.
НП-отменено
 
28 НАХД No 407/2011, II състав Административни дела И.Л.М. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 11.11.2011г.
НП-отменено
 
29 Гражданско дело No 55/2011, II състав Облигационни искове Н.Й.К. ВЕРМАШ-90 ЕООД В ЛИКВИДАЦИЯ Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 14.11.2011г.
ОСЪЖДА „Вермаш - 90 ЕООД“ в ликвидация, ЕИК 102006540, да заплати на Н.Й.К., ЕГН ***, сумата от 5180,00 лв. (пет хиляди сто и осемдесет лева), представляваща даденото по предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 27.01.2009 год.
ОСЪЖДА „Вермаш - 90 ЕООД“ в ликвидация, ЕИК 102006540, да заплати на Н.Й.К., ЕГН ***, сумата от 518,00 лв. (петстотин и осемнадесет лева), представляваща обезщетение за вреди поради неизпълнението на предварителния договор-неустойка съгласно т. IV- 10 от Договора, ведно със законната лихва върху присъдените суми, считано от 06.06.2011 год. до окончателното им изплащане.
ОСЪЖДА „Вермаш - 90 ЕООД“ в ликвидация, ЕИК 102006540, да заплати на Н.Й.К., ЕГН ***, сумата от 710,84 лв. (седемстотин и десет лева), за направени по настоящото производство разноски.


 
30 Гражданско дело No 102/2011, I състав Делби Д.П.Б. Д.П.И. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 14.11.2011г., в законна сила от 29.11.2011г.
Прекратява производството по делото и връща исковата молба, поради неотстраняване на нередовностите й в срок
 
31 НАХД No 428/2011, I състав Административни дела И.Л.М. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 14.11.2011г.
НП-отменено
 
32 НАХД No 429/2011, I състав Административни дела И.Л.М. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 14.11.2011г., в законна сила от 09.12.2011г.
НП-отменено
 
33 НАХД No 431/2011, I състав Административни дела И.Л.М. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 14.11.2011г.
НП-отменено
 
34 НАХД No 433/2011, I състав Административни дела И.Л.М. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 14.11.2011г., в законна сила от 09.12.2011г.
НП-отменено
 
35 НАХД No 435/2011, I състав Административни дела И.Л.М. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 14.11.2011г., в законна сила от 09.12.2011г.
НП-отменено
 
36 НОХД No 70/2011, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.Д.П. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 15.11.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.Д.П.- ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 10.00 часа на 07.08.2010 год. до 10.00 часа на 08.08.2010 год. в гр.К., обл.Б., почивна станция на "***", от втори етаж на бунгало №***, отнел чужди движими вещи - 1бр. мобилен телефон марка "LG", модел "KG 800" на стойност 251.53 лева, 1бр. мобилен телефон марка "Нокия", модел 6600 на стойност 208.53 лева, 1бр. дамски кожен портфейл на стойност 2.50 лева, 1 бр. Сим карта на "М-тел" на стойност 5.90 лева, 1бр. Сим карта на "Виваком" на стойност 5.00 лева и 1бр. дебитна карта на стойност 0.00 лева, всичко на обща стойност 473.46 лева от владението и собственост на Д.М.М., без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено е в условията на опасен рецидив - престъпление по чл.196, ал.1, т.1, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б. "а" и "б" от НК, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.1, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б. "а" и "б" от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, което наказание да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален “строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.
И.Д.П.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.Д.П.- ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 10.00 часа на 07.08.2010 год. до 10.00 часа на 08.08.2010 год. в гр.К., обл.Б., почивна станция на "***", от втори етаж на бунгало №***, отнел чужди движими вещи - 1бр. мобилен телефон марка "LG", модел "KG 800" на стойност 251.53 лева, 1бр. мобилен телефон марка "Нокия", модел 6600 на стойност 208.53 лева, 1бр. дамски кожен портфейл на стойност 2.50 лева, 1 бр. Сим карта на "М-тел" на стойност 5.90 лева, 1бр. Сим карта на "Виваком" на стойност 5.00 лева и 1бр. дебитна карта на стойност 0.00 лева, всичко на обща стойност 473.46 лева от владението и собственост на Д.М.М., без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено е в условията на опасен рецидив - престъпление по чл.196, ал.1, т.1, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б. "а" и "б" от НК, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.1, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б. "а" и "б" от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, което наказание да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален “строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.
Мотиви от 25.11.2011г.
Мотивите изготвени в срок.
 
37 НАХД No 420/2011, I състав Административни дела И.Л.М. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 15.11.2011г., в законна сила от 12.12.2011г.
НП-отменено
 
38 НАХД No 422/2011, I състав Административни дела И.Л.М. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 15.11.2011г., в законна сила от 12.12.2011г.
НП-отменено
 
39 НАХД No 423/2011, I състав Административни дела И.Л.М. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 15.11.2011г., в законна сила от 12.12.2011г.
НП-отменено
 
40 НАХД No 425/2011, I състав Административни дела И.Л.М. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 15.11.2011г., в законна сила от 12.12.2011г.
НП-отменено
 
41 НАХД No 442/2011, I състав Административни дела И.Л.М. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 15.11.2011г., в законна сила от 12.12.2011г.
НП-потвърдено
 
42 НАХД No 414/2011, II състав Административни дела И.Л.М. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 16.11.2011г.
НП-отменено
 
43 НАХД No 418/2011, II състав Административни дела И.Л.М. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 16.11.2011г.
НП-отменено
 
44 НАХД No 419/2011, II състав Административни дела И.Л.М. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 16.11.2011г.
НП-отменено
 
45 НАХД No 421/2011, II състав Административни дела И.Л.М. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 16.11.2011г.
НП-отменено
 
46 НАХД No 424/2011, II състав Административни дела И.Л.М. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 16.11.2011г., в законна сила от 12.12.2011г.
НП-отменено
 
47 НАХД No 426/2011, II състав Административни дела И.Л.М. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 16.11.2011г.
НП-отменено
 
48 НАХД No 427/2011, II състав По ЗГ и ЗЛОД И.Л.М. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 16.11.2011г.
НП-отменено
 
49 НАХД No 430/2011, II състав Административни дела И.Л.М. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 16.11.2011г.
НП-отменено
 
50 НАХД No 432/2011, II състав По ЗГ и ЗЛОД И.Л.М. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 16.11.2011г.
НП-отменено
 
51 НАХД No 434/2011, II състав Административни дела И.Л.М. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 16.11.2011г.
НП-отменено
 
52 НАХД No 436/2011, II състав Административни дела И.Л.М. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 16.11.2011г.
НП-отменено
 
53 НАХД No 441/2011, II състав Административни дела И.Л.М. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 16.11.2011г.
НП-отменено
 
54 НАХД No 493/2011, II състав Административни дела М.Н.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 16.11.2011г.
НП-ОТМЕНЕНО
 
55 Гражданско дело No 5/2010, II състав Делби Л.П.Й. М.Й.Й. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 17.11.2011г.
ИЗВЪРШВА СЪДЕБНА ДЕЛБА и РАЗПРЕДЕЛЯ допуснатите до делба недвижими имоти, представляващи два броя магазини, построени в южната част на парцел *** в квартал 16 по плана на гр. П., Б. обл. с идентификатори 58356.506.185.2.1 и 58356.506.185.2.2, всеки един на стойност от 18 800.00 лв. /осемнадесет хиляди и осемстотин лева/, между съделителите Л. П Й. /П./, ЕГН *** и М. Й. Й. ЕГН *** по реда на чл. 352 от ГПК, както следва :
ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Л. П.Й. /П./, ЕГН ***, следния недвижим имот : един брой магазин, построен в южната част на парцел *** в квартал 16 по плана на гр. П., Б.обл. с идентификатор 58356.506.185.2.1, на стойност от 18 800.00 лв. /осемнадесет хиляди и осемстотин лева/
ПОСТАВЯ В ДЯЛ на М. Й.Й., ЕГН *** следния недвижим имот : един брой магазин, построен в южната част на парцел *** в квартал 16 по плана на гр. П., Б. обл. с идентификатор 58356.506.185.2.2, на стойност от 18 800.00 лв. /осемнадесет хиляди и осемстотин лева/
ОСЪЖДА Л. П. Й. /П./, ЕГН ***, да заплати по сметка на Районен съд– гр. Царево държавна такса в размер на 752,00 лв. /седемстотин петдесет и два лева/.
ОСЪЖДА М. Й. Й., ЕГН ***, да заплати по сметка на Районен съд– гр. Царево държавна такса в размер на 752,00 лв. /седемстотин петдесет и два лева/. 
56 НАХД No 465/2011, I състав Административни дела ЕТ ТЕОДОРА - КРЪСТЮ ФАКАЛИЙСКИ ИА ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 17.11.2011г.
НП-изменено
 
57 НАХД No 467/2011, I състав Административни дела ЕТ ТЕОДОРА - КРЪСТЮ ФАКАЛИЙСКИ ИА ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 17.11.2011г.
НП-изменено
 
58 НАХД No 473/2011, I състав Административни дела АКВАВИТ 09 ООД ИА ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 17.11.2011г.
НП-изменено
 
59 НАХД No 476/2011, I състав Административни дела АКВАВИТ 09 ООД ИА ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 17.11.2011г.
НП-изменено
 
60 НАХД No 485/2011, I състав Административни дела АМИГОС ООД ИА ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 17.11.2011г.
НП-изменено
 
61 НАХД No 488/2011, I състав Административни дела АМИГОС ООД ИА ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 17.11.2011г.
НП-изменено
 
62 НОХД No 41/2011, II състав ГЛ.V. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.Я.В. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 18.11.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.Я.В. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 31.03.2010г. около 09.00ч. в гр.П., обл.Б., ул.*** в и пред заведение – кафе *** противозаконно унищожил чужди движими вещи, собственост на Г.С.А. – 1бр. мобилен телефон марка “Нокия”, модел 6500 на стойност 315.43лв., 1бр. слънчеви очила марка “***” на стойност 425.00лв. и чрез използване на лек автомобил – джип марка *** с рег. №***, собственост на подсъдимия, повредил чужди движими вещи – преден десен калник на стойност 104.60лв., преден капак на стойност 121.60лв., праг ляв на стойност 50.60лв., средна лява колонка на стойност 55.60лв. и предна дясна врата на стойност 97.60лв. и унищожил чужди движими вещи – преден ляв калник на стойност 79.25лв., предна лява врата на стойност 629.00лв., задна лява врата на стойност 611.00лв., стъкло на предна дясна врата на стойност 76.82лв., предна броня на стойност 160.00лв. на лек автомобил марка ***, модел ***, с рег. № ***, собственост на Г.А., всичко на обща стойност 2 726.50лв. – престъпление по чл.216, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”, със следните пробационни мерки:
1/. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО пред пробационен служител за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.
2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.
На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия С.Я.В. по-тежкото измежду определеното с настоящата присъда наказание и наказанието му по Присъда №60/2010г., постановена по НОХД №66/2010г. по описа на РС-Царево, а именно наказание “ПРОБАЦИЯ”, със следните пробационни мерки:
1/. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО пред пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА;
2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На осн. чл.25, ал.2 от НПК ПРИСПАДА изтърпяното до момента наказание Пробация, считано от 20.04.2011г.
ОСЪЖДА подсъдимия С.Я.В. да заплати на Г.С.А. сумата от 740.43лв. причинени от престъплението имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 31.03.2010г. до окончателното изплащане.

С.Я.В.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.Я.В. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 31.03.2010г. около 09.00ч. в гр.П., обл.Б., ул.*** в и пред заведение – кафе *** противозаконно унищожил чужди движими вещи, собственост на Г.С.А. – 1бр. мобилен телефон марка “Нокия”, модел 6500 на стойност 315.43лв., 1бр. слънчеви очила марка “***” на стойност 425.00лв. и чрез използване на лек автомобил – джип марка *** с рег. №***, собственост на подсъдимия, повредил чужди движими вещи – преден десен калник на стойност 104.60лв., преден капак на стойност 121.60лв., праг ляв на стойност 50.60лв., средна лява колонка на стойност 55.60лв. и предна дясна врата на стойност 97.60лв. и унищожил чужди движими вещи – преден ляв калник на стойност 79.25лв., предна лява врата на стойност 629.00лв., задна лява врата на стойност 611.00лв., стъкло на предна дясна врата на стойност 76.82лв., предна броня на стойност 160.00лв. на лек автомобил марка ***, модел ***, с рег. № ***, собственост на Г.А., всичко на обща стойност 2 726.50лв. – престъпление по чл.216, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”, със следните пробационни мерки:
1/. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО пред пробационен служител за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.
2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.
На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия С.Я.В. по-тежкото измежду определеното с настоящата присъда наказание и наказанието му по Присъда №60/2010г., постановена по НОХД №66/2010г. по описа на РС-Царево, а именно наказание “ПРОБАЦИЯ”, със следните пробационни мерки:
1/. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО пред пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА;
2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На осн. чл.25, ал.2 от НПК ПРИСПАДА изтърпяното до момента наказание Пробация, считано от 20.04.2011г.


Мотиви от 22.11.2011г.
Мотивите изготвени в срок.
 
63 НАХД No 469/2011, I състав Административни дела БЛУ КОМЕРС ЕООД ИА ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 18.11.2011г.
НП-потвърдено
 
64 НАХД No 477/2011, I състав Административни дела ЕТ ДАРИЯ - ДАНЧО КУВАНДЖИЕВ ИА ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 18.11.2011г.
НП-изменено
 
65 НАХД No 479/2011, II състав Административни дела И.Л.М. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 21.11.2011г.
НП-потвърдено
 
66 НАХД No 482/2011, II състав Административни дела И.Л.М. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 21.11.2011г.
НП-потвърдено
 
67 НАХД No 498/2011, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО П.Л.М. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 21.11.2011г.
Освобождава от наказателна отговорност и налага административно наказание глоба.
П.Л.М.
ПРИЗНАВА обвиняемия П.Л.М., ЕГН *** от гр.С., обл.П., ул.*** № **, ЗА ВИНОВЕН в това, че през месец юли 2011 год. в гр.К., обл.Б., снек бар *** без надлежно разрешение от Дирекция „Инспекцията по труда" гр.Б. приел на работа лицето Г.Б.Г., ЕГН ***- ненавършило 18-годишна възраст-престъпление по чл. 192а, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание- глоба в размер на 1000,00 /хиляда/лева.
Мотиви от 21.11.2011г.
 
68 Гражданско дело No 110/2011, I състав Развод по взаимно съгласие М.М.Т.,
Д.Т.Т.
ДСП ГР.ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 22.11.2011г., в законна сила от 30.11.2011г.
Прекратява производството по гр. д.№110/2011г.
 
69 ЧГД No 1555/2011, II състав Други ЧГД Г.Р.С.   Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 22.11.2011г.
Разрешава на Г.Р.С., ЕГН ********** - майка и законен представител на малолетните деца Гергана Галева С. и Рос-Мари Галева С. да изтегли сумата от 200,00лв. и 100,00 лв., които суми да се използват за закупуването на учебници, учебни помагала и облекло на децата
 
70 НАХД No 472/2011, II състав По ЗД по пътищата И.Д.С. РУП - ПРИМОРСКО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 22.11.2011г.
НП-отменено
 
71 НОХД No 123/2011, I състав Гл.II. Изнасилване - чл.152 НК /без чл.152, ал.4 НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.А.Д. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 24.11.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.А. Д. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че:
На 20.07.2011г. в около 04.00 часа в гр.П., Б. област, **, чрез употреба на сила спрямо Г. Д. Д. – блъскане с ръце, събаряне на земята, поставяне на пръсти от двете си ръце в устата и дърпането им в две противоположни страни, притискане към земята и сядайки върху гърба се съвъкупил с лице от женски пол – Г. Д. Д. ЕГН *** - престъпление по чл.152, ал.1, т.2, предл. първо от НК, поради което и на осн. чл.58а, ал.1 от НК, вр. чл.54 от НК, ГО ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На 20.07.2011г. в около 04.00 часа в гр.П., Б.област, **, отнел от владението и собственост на Г. Д. Д. движими вещи – мобилен телефон марка “Нокия”, модел 2330, С-2, /класик/ на стойност 123.95 лева, 1бр. сим карта на “Глобул” на стойност 6.00 лева, всичко на обща стойност 129.95 лева, без нейно съгласие с намерението противозаконно да го присвои – престъпление по чл.194, ал.1 от НК, поради което и на чл.58а, ал.1 от НК, вр. чл.54 от НК, ГО ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На осн. чл.23, ал.1 от НК, НАЛАГА на подсъдимия А. А. Д. най-тежкото от двете наказания, а именно ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи в затворническо общежитие от открит тип на осн. чл.59, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „общ” режим на осн. чл.61, т.3 от ЗИНЗС.

А.А.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.А. Д. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че:
На 20.07.2011г. в около 04.00 часа в гр.П., Б. област, **, чрез употреба на сила спрямо Г. Д. Д. – блъскане с ръце, събаряне на земята, поставяне на пръсти от двете си ръце в устата и дърпането им в две противоположни страни, притискане към земята и сядайки върху гърба се съвъкупил с лице от женски пол – Г. Д. Д. ЕГН *** - престъпление по чл.152, ал.1, т.2, предл. първо от НК, поради което и на осн. чл.58а, ал.1 от НК, вр. чл.54 от НК, ГО ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На 20.07.2011г. в около 04.00 часа в гр.П., Б.област, **, отнел от владението и собственост на Г. Д. Д. движими вещи – мобилен телефон марка “Нокия”, модел 2330, С-2, /класик/ на стойност 123.95 лева, 1бр. сим карта на “Глобул” на стойност 6.00 лева, всичко на обща стойност 129.95 лева, без нейно съгласие с намерението противозаконно да го присвои – престъпление по чл.194, ал.1 от НК, поради което и на чл.58а, ал.1 от НК, вр. чл.54 от НК, ГО ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На осн. чл.23, ал.1 от НК, НАЛАГА на подсъдимия А. А. Д. най-тежкото от двете наказания, а именно ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи в затворническо общежитие от открит тип на осн. чл.59, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „общ” режим на осн. чл.61, т.3 от ЗИНЗС.

Мотиви от 28.11.2011г.
Мотивите предадени на 28.11.2011г.
 
72 Гражданско дело No 57/2011, I състав Облигационни искове ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД В.З.Т. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 25.11.2011г., в законна сила от 20.12.2011г.
ПРИЕМА за установено вземането на „ЕВН България Електроснабдяване”АД, ЕИК 123526430 против В.З.Т., ЕГН-**********, в размер на 1`314,50лв., представляваща стойността на консумирана електрическа енергия за периода от 16.06.2009г. до 16.11.2009г. и 200,30лв. представляваща стойността на законната лихва за забава за периода 26.08.2009г. – 05.04.2011г., ведно със законната лихва върху главницата от 06.04.2011г. до окончателното плащане, както и сумата от 130,30лв. за разноски в производството по чл.410 ГПК и осъжда В.З.Т. да заплати тези суми на ищеца.
 
73 Гражданско дело No 115/2011, II състав Дела от административен характер Й.М.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 25.11.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Й.М.К. от гр.С.*** срещу решение по т. 3 от дневния ред на проведеното заседание на Общински съвет гр.Ц., отразено в протокол № 49/ 08.06.2011 г. с което не е прието направеното предложение за „Одобряване и предоставяне проектен имот № 66528.34.285 с площ от 40,00 дка, част от имот № 66528.34.13 в землището на с.С. за обезщетение на собственици на земеделски земи" прието на основание § 27, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.


 
74 ЧГД No 1558/2011, I състав Отказ от наследство С.Г.С. Г.В.С. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Разпореждане от 25.11.2011г.
Да се впише
 
75 ЧГД No 1559/2011, II състав Отказ от наследство В.Г.С. Г.В.С. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Разпореждане от 25.11.2011г.
Да се впише
 
76 НОХД No 150/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Н.М.К. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 25.11.2011г., в законна сила от 25.11.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №150/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Е. и подсъдимата К., със снета по-горе самоличност, представлявана от нейния защитник адв.Д., съгласно условията на което подсъдимата се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че нa 12.08.2011г. около 06.40 часа в гр.П., Б. обл., по ул.*** управлявала моторно превозно средство – лек автомобил марка *** модел *** с рег. № ***след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.39 промила на хиляда, установено по надлежния ред – със съдебно-медицинска експертиза №422/2011г. на отделение по съдебна медицина при МБАЛ АД, гр.Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимата Н.М.К.ще изтърпи наказание при условията на чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдената в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
На осн. чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА Н.М.К.от право да управлява моторно превозно средство за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.3 от НК се приспадне времето, през което подсъдимата е била лишена по административен ред от това право, считано от 12.08.2011г.

Н.М.К.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимата Н.М.К.ще изтърпи наказание при условията на чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдената в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
На осн. чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА Н.М.К.от право да управлява моторно превозно средство за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.3 от НК се приспадне времето, през което подсъдимата е била лишена по административен ред от това право, считано от 12.08.2011г.

 
77 НАХД No 480/2011, I състав Административни дела И.Л.М. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 25.11.2011г.
НП-потвърдено
 
78 НАХД No 481/2011, I състав Административни дела И.Л.М. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 25.11.2011г.
НП-потвърдено
 
79 НОХД No 151/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.Т.Р. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 28.11.2011г., в законна сила от 28.11.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №151/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от районния прокурор Е. и обвиняемия И.Т.Р. ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 21.11.2011 год. около 17.15 часа в гр.П., обл.Б., по ул.*** в посока резиденция *** управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка ***, модел *** с рег. № ***след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила на хиляда, а именно 3.07 промила на хиляда, установено по надлежния ред с съдебно-медицинска експертиза №518/2011 год. на отделение по съдебна медицина при МБАЛ гр.Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия И.Т.Р., ЕГН *** на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия И.Т.Р. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.3 от НК се приспадне времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 21.11.2011 год.
Веществени доказателства няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди няма.
ОСЪЖДА И.Т.Р., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 57.00 лева за разноски по делото.
Причинени от престъплението имуществени вреди няма.
На основание чл. 24, ал. 3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №151/2011г. по описа на ЦРС.

И.Т.Р.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия И.Т.Р., ЕГН *** на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия И.Т.Р. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.3 от НК се приспадне времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 21.11.2011 год.
 
80 Гражданско дело No 88/2011, II състав Вещни искове Б.К.Т. М.П.С. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 29.11.2011г.
Прекратява производството и изпраща делото по подсъдност на Окръжен съд Бургас
 
81 Гражданско дело No 100/2011, I състав Искове по СК Я.Д.Н. С.Т.Х. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 29.11.2011г.
Оставя без уважение искането на ответника за изпращане настоящето производство по подсъдност на РС София. Съединява гр.д. 100/2011г. и 123/2011г. в едно производство и съдът ще се произнесе с едно общо решение. Производството ще продължи под № 123/11г. по описа на РС Цалево.
 
82 Гражданско дело No 61/2011, I състав Облигационни искове ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД С.К.К. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 30.11.2011г., в законна сила от 05.01.2012г.
ПРИЕМА за установено вземането на „ЕВН България Електроснабдяване”АД, ЕИК 123526430, гр.Пловдив,ул."Христо Г.Данов" 37 против С.К.К., ЕГН-**********,*** 1, в размер на 5`002,73лв., представляваща стойността на консумирана електрическа енергия за периода от 27.11.2008г. до 21.12.2010г., както и сумата от 866,19лв. представляваща стойността на законната лихва за забава за периода от 26.01.2009г. до 20.04.2011г., ведно със законната лихва върху главницата от 21.04.2011г. до окончателното плащане, както сумата от 433,45лв. за разноските по делото.
 
83 НЧХД No 1002/2011, I състав НЧХД Г.П.П. В.П.Л. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 30.11.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимата В. П. Л. - ЕГН *** за ВИНОВНА в това, че на 21.06.2011г. написала жалба/сигнал в гр.Ц., която подала на 27.06.2011г. до търговския директор на “**” АД, в която преписала престъпление по чл.301 от НК на Г. П.П., ЕГН ***, в качеството му на длъжностно лице – регионален мениджър на „***” АД, по повод изпълнение на функциите му - престъпление по чл.148, ал.2, вр. ал.1, т.3, вр. чл.147, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.78а от НК Я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като й налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.
ОСЪЖДА В. П. Л. да заплати на Г. П. П. сумата от 1000.00лв., причинени от деянието неимуществени вреди ведно със законната лихва, считано от 27.06.2011г., като отхвърля гражданския иск до останалата му част до размера от 3000лв. като неоснователен.
ОСЪЖДА В. П. Л.да заплати на Г. П. П. сумата от 332.00лв. за разноски по делото.
ОСЪЖДА В. П.Л. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Ц сумата в размер на 50.00лв. държавна такса върху уважение размер на гражданския иск.

В.П.Л.
ПРИЗНАВА подсъдимата В. П. Л. - ЕГН *** за ВИНОВНА в това, че на 21.06.2011г. написала жалба/сигнал в гр.Ц., която подала на 27.06.2011г. до търговския директор на “**” АД, в която преписала престъпление по чл.301 от НК на Г. П.П., ЕГН ***, в качеството му на длъжностно лице – регионален мениджър на „***” АД, по повод изпълнение на функциите му - престъпление по чл.148, ал.2, вр. ал.1, т.3, вр. чл.147, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.78а от НК Я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като й налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.
ОСЪЖДА В. П. Л. да заплати на Г. П. П. сумата от 1000.00лв., причинени от деянието неимуществени вреди ведно със законната лихва, считано от 27.06.2011г., като отхвърля гражданския иск до останалата му част до размера от 3000лв. като неоснователен.
ОСЪЖДА В. П. Л.да заплати на Г. П. П. сумата от 332.00лв. за разноски по делото.
ОСЪЖДА В. П.Л. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Ц сумата в размер на 50.00лв. държавна такса върху уважение размер на гражданския иск.

Мотиви от 02.12.2011г.
Мотивите предадени на 02.12.2011г.