РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 01.11.2010г. до 30.11.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НАХД No 373/2010, I състав Административни дела Н.Б.Н. ОБЩИНА ГР.ПРИМОРСКО,
И.С.Л.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 01.11.2010г.
НП-потвърдено
 
2 НОХД No 105/2010, II състав Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Т.Е.Т. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 02.11.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Т. Е. Т. - роден на ***, живущ ***, ЕГН*** ЗА ВИНОВЕН в това че: В периода м. юли 2009 год. до м. септември 2009 год. и от месец март 2010 год. до м. август 2010 год. в гр. Китен, обл. Бургаска, след като е осъден да издържа своите низходящи - малолетните си деца Е. Т. Т., род. на *** год. и Т. Т. Т., род. на ***., съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно 9 месечни вноски в размер на 990.00 лева- престъпление по чл. 183, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.183, ал.1 от НК и чл.58а, ал. 4, вр. чл.55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявения граждански иск.
Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.

Т.Е.Т.
ПРИЗНАВА подсъдимия Т. Е. Т. - роден на ***, живущ ***, ЕГН*** ЗА ВИНОВЕН в това че: В периода м. юли 2009 год. до м. септември 2009 год. и от месец март 2010 год. до м. август 2010 год. в гр. Китен, обл. Бургаска, след като е осъден да издържа своите низходящи - малолетните си деца Е. Т. Т., род. на *** год. и Т. Т. Т., род. на ***., съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно 9 месечни вноски в размер на 990.00 лева- престъпление по чл. 183, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.183, ал.1 от НК и чл.58а, ал. 4, вр. чл.55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявения граждански иск.


Мотиви от 10.11.2010г.
Мотивите изготвени в срок.
 
3 Гражданско дело No 68/2010, II състав Облигационни искове МОБИЛТЕЛ ЕАД ЕТ ПРИМА-КАТЯ ЯНАКИЕВА Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 04.11.2010г., в законна сила от 04.11.2010г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „Мобилтел" ЕАД, ЕИК 131468980, че ЕТ *** Булстат:, му дължи сума в общ размер общо от 343.27 лв. (триста четиридесет и три лева и 27 стотинки), представляващи сбор от главниците по данъчни фактури № 0165132210 от 09.11.2008 г. издадена за сумата от 235.31 лв. представляваща 196.09 лв. разговори, данни, съобщения и други такси и услуги (с приспадната отстъпка в размер на 92.07 лв.) и 39.22 лв. ДДС, по която е извършено частично плащане в размер на 7.76 лв. и е налице непогасен остатък в размер на 227.55 лв. и фактура № 0166563090 от 09.12.2008 г. издадена за сумата от 115.72 лв. представляваща 36.81 лв. месечни такси (абонаментни такси, лизингови вноски, пакети минути и др.), 59.62 лв. разговори, данни, съобщения и други такси и услуги (с приспадната отстъпка в размер на 118.82 лв.) и 19.29 лв. ДДС, ведно със законната лихва върху тази сума начиная от 16.06.2010 год. до окончателното изплащане на задължението.
ОСЪЖДА ЕТ *** Булстат:***, да заплати на „Мобилтел" ЕАД, ЕИК 131468980, сумата от 130,00 лв. (сто и тридесет лева), за разноски по делото.

 
4 НОХД No 133/2008, II състав Гл.X. Хулиганство - чл.325 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО А.Я.С.,
Д.Д.Д.,
Д.П.Л.,
Д.П.Д.,
Р.М.К.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 04.11.2010г.
ОПРЕДЕЛЯ наказанието на А. Я.С. по присъда №33/15.07.2009г. по НОХД №133/2008 г. по описа на Районен съд гр.Царево ”Лишаване от свобода” за срок от една година и шест месеца, при първоначален „строг” да се изтърпи в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип.
ОПРЕДЕЛЯ наказанието на Р. М. К. по присъда №33/15.07.2009г. по НОХД №133/2008 г. по описа на Районен съд гр.Царево ”Лишаване от свобода” за срок от една година при първоначален „строг” режим, да се изтърпи в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип.


А.Я.С.
ОПРЕДЕЛЯ наказанието на А. Я. С. по присъда №33/15.07.2009г. по НОХД №133/2008 г. по описа на Районен съд гр.Царево ”Лишаване от свобода” за срок от една година и шест месеца, при първоначален „строг” да се изтърпи в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип.Д.Д.Д.
Д.П.Л.
Д.П.Д.
Р.М.К.
ОПРЕДЕЛЯ наказанието на Р. М. К. по присъда №33/15.07.2009г. по НОХД №133/2008 г. по описа на Районен съд гр.Царево ”Лишаване от свобода” за срок от една година при първоначален „строг” режим, да се изтърпи в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип.


Мотиви от 04.11.2010г.
 
5 НОХД No 108/2010, II състав ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Ц.Р.А. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 04.11.2010г., в законна сила от 04.11.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 108/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия Ц.Р.А. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Н., съгласно условията на което подсъдимият Ц.Р.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 131, ал.2, т.3, вр. чл.130, ал.1 от НК, а именно, че на 20.06.2010 год. в гр.А. в ***** нанесъл удар в областта на десен глезен със стенен часовник на св.Г.Ж.Л. - полицейски орган при РУП гр.Ц. при изпълнение на службата и му причинил лека телесна повреда, изразяваща се в порезна рана по предна повърхност на дясна подколенница над глезена, квалифицираща се като временно разстройство на здравето, неопасно за живота.
За посоченото престъпление по чл.131, ал.2, т.3, вр. чл.130, ал.1 от НК подсъдимият Ц.Р.А. на основание чл.131, ал.2, т.3, вр. чл.130, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА подсъдимия Ц.Р.А. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 40.00 лв. за разноски по делото.
Причинените от престъплението имуществени вреди няма.
Вещественото доказателство - 1 бр. стенен часовник с надпис „Rock Well" счупен на части СЕ ОТНЕМА в полза на държавата.


Ц.Р.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 108/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия Ц.Р.А. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Н., съгласно условията на което подсъдимият Ц.Р.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 131, ал.2, т.3, вр. чл.130, ал.1 от НК, а именно, че на 20.06.2010 год. в гр.А. в ***** нанесъл удар в областта на десен глезен със стенен часовник на св.Г.Ж.Л. - полицейски орган при РУП гр.Ц. при изпълнение на службата и му причинил лека телесна повреда, изразяваща се в порезна рана по предна повърхност на дясна подколенница над глезена, квалифицираща се като временно разстройство на здравето, неопасно за живота.
За посоченото престъпление по чл.131, ал.2, т.3, вр. чл.130, ал.1 от НК подсъдимият Ц.Р.А. на основание чл.131, ал.2, т.3, вр. чл.130, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА подсъдимия Ц.Р.А. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 40.00 лв. за разноски по делото.
Причинените от престъплението имуществени вреди няма.
Вещественото доказателство - 1 бр. стенен часовник с надпис „Rock Well" счупен на части СЕ ОТНЕМА в полза на държавата.


 
6 ЧНД No 2016/2010, II състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Р.М.К. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 04.11.2010г.
НАЛАГА на Р. М. К., ЕГН *** едно общо наказание измежду наказанията по присъда по НОХД № 133/2008 год. на Районен съд- Царево и присъда по НОХД 145/2009 год. на PC- Луковит, в размер на по- тежкото от тях, а именно наказание ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи при първоначален "СТРОГ" режим в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип.
На основание чл. 25, ал. 3 от НК, ПРИСПАДА от така определеното му наказание изтърпяното от 09.09.2009 год. до 09.05.2010 год. наказание пробация по присъда по НОХД 145/2009 год. на PC- Луковит, като два дни пробация се зачитат за един ден лишаване от свобода.


Р.М.К.
НАЛАГА на Р.М. К., ЕГН ***едно общо наказание измежду наказанията по присъда по НОХД № 133/2008 год. на Районен съд- Царево и присъда по НОХД 145/2009 год. на PC- Луковит, в размер на по- тежкото от тях, а именно наказание ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи при първоначален "СТРОГ" режим в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип.
На основание чл. 25, ал. 3 от НК, ПРИСПАДА от така определеното му наказание изтърпяното от 09.09.2009 год. до 09.05.2010 год. наказание пробация по присъда по НОХД 145/2009 год. на PC- Луковит, като два дни пробация се зачитат за един ден лишаване от свобода.


Мотиви от 04.11.2010г.
 
7 НОХД No 113/2010, II състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Р.М.К.,
РУП - ПРИМОРСКО
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 05.11.2010г., в законна сила от 05.11.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №113/2010г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия Р. М. К. - роден ***, адрес за призоваване ***, ЕГН***, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, а именно, че на 28.07.2010 год. в гр.Приморско, обл.Бургаска, в търговски обект на ул.„Трети март", като собственик на ***, без правно основание и без съгласието на притежателя на изключителното право, а именно *** и ***използвал в търговската дейност - /по смисъла на чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак/, а именно предлагане с цел продажба, пускане на пазара и съхранение на следните стоки с марките „Пума" - „PUMA Actiengesellschaft Rudolf Dassler Sport - Germany" и „Томи Хилфигер", „Tommy Hilfiger Licensing LLC" - United States, а именно - 31бр. къси панталони с м. „Пума" на стойност 372.00 лева, 2бр. анорак с м. „Пума" на стойност 68.00 лева, 2бр. анцунгова горница с м. „Пума" на стойност 50.00 лева, 2бр. клин 7/8 с м. „Пума" на стойност 30.00 лева, 57бр. тениски с м. „Пума" на стойност 1140.00 лева, 5бр. дамски потници с м. „Пума" на стойност 57.50 лева, 1бр. комплект анцунг с марка „Пума" на стойност 42.50 лева, 1бр. мъжки потник с марка „Пума" на стойност 14.00 лева, 1бр. суитчър с марка „Пума" на стойност 32.50 лева, 34бр. тениски с м. „Томи Хилфигер" на стойност 646.00 лева, всичко на обща стойност 2452.50 лева., обект на това изключително право.
За посоченото престъпление по чл.172б, ал.1 от НК подсъдимият Р. М. К. ще изтърпи на наказание на осн. чл.172б, ал.1 от НК, чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, а именно “Пробация” със следните пробационни мерки:
1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО пред съответния пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, както и ГЛОБА в размер на 200.00 /двеста/ лева.
ОСЪЖДА Р. М. К. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 207.00лв. за разноски по делото.
На осн. чл.172б, ал.3, вр. чл.53, ал.2, б.”а” от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и се унищожат веществени доказателства - 31бр. къси панталони с марка "Пума", 2бр. анорак с марка "Пума", 2бр. анцунгова горница с марка "Пума", 2бр. клин 7/8 с марка "Пума", 57бр. тениски с марка "Пума", 5бр. дамски потници с марка "Пума", 1бр. комплект анцунг с марка „Пума", 1бр. мъжки потник с марка "Пума", 1бр. суитчър с марка "Пума" и 34бр. тениски с марка "Томи Хилфигер".
Причинени от деянието имуществени вреди - няма.

На основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №113/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл.309, ал.2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия Р. М. К., ЕГН *** мярка за неотклонение „Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7 - дневен срок считано от днес.


Р.М.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №113/2010г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия Р. М. К. - роден ***, адрес за призоваване ***, ЕГН***, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, а именно, че на 28.07.2010 год. в гр.Приморско, обл.Бургаска, в търговски обект на ул.„Трети март", като собственик на ***, без правно основание и без съгласието на притежателя на изключителното право, а именно *** и ***използвал в търговската дейност - /по смисъла на чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от ЗМГО е предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак/, а именно предлагане с цел продажба, пускане на пазара и съхранение на следните стоки с марките „Пума" - „PUMA Actiengesellschaft Rudolf Dassler Sport - Germany" и „Томи Хилфигер", „Tommy Hilfiger Licensing LLC" - United States, а именно - 31бр. къси панталони с м. „Пума" на стойност 372.00 лева, 2бр. анорак с м. „Пума" на стойност 68.00 лева, 2бр. анцунгова горница с м. „Пума" на стойност 50.00 лева, 2бр. клин 7/8 с м. „Пума" на стойност 30.00 лева, 57бр. тениски с м. „Пума" на стойност 1140.00 лева, 5бр. дамски потници с м. „Пума" на стойност 57.50 лева, 1бр. комплект анцунг с марка „Пума" на стойност 42.50 лева, 1бр. мъжки потник с марка „Пума" на стойност 14.00 лева, 1бр. суитчър с марка „Пума" на стойност 32.50 лева, 34бр. тениски с м. „Томи Хилфигер" на стойност 646.00 лева, всичко на обща стойност 2452.50 лева., обект на това изключително право.
За посоченото престъпление по чл.172б, ал.1 от НК подсъдимият Р. М. К. ще изтърпи на наказание на осн. чл.172б, ал.1 от НК, чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, а именно “Пробация” със следните пробационни мерки:
1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО пред съответния пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, както и ГЛОБА в размер на 200.00 /двеста/ лева.
ОСЪЖДА Р. М. К. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 207.00лв. за разноски по делото.
На осн. чл.172б, ал.3, вр. чл.53, ал.2, б.”а” от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и се унищожат веществени доказателства - 31бр. къси панталони с марка "Пума", 2бр. анорак с марка "Пума", 2бр. анцунгова горница с марка "Пума", 2бр. клин 7/8 с марка "Пума", 57бр. тениски с марка "Пума", 5бр. дамски потници с марка "Пума", 1бр. комплект анцунг с марка „Пума", 1бр. мъжки потник с марка "Пума", 1бр. суитчър с марка "Пума" и 34бр. тениски с марка "Томи Хилфигер".
Причинени от деянието имуществени вреди - няма.


 
8 Гражданско дело No 14/2010, II състав Вещни искове А.П.П.,
Л.Г.П.
П.С.К.,
Ц.З.К.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 08.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения от А. П. П., ЕГН *** и Л. Г. П., ЕГН *** иск против П. С. К., ЕГН *** и Ц. З. К., ЕГН ***, с който се иска от съда да постанови решение, с което да обяви за окончателен сключения между ищците и ответниците предварителен договор за бартерна продажба на недвижим имот, в частта относно неизпълненото задължение от страна на ответниците за бартерната продажба на 1000 кв. метра идеални части от съсобствен недвижим имот, за който понастоящем са отредени поземлени имоти с идентификатори съответно № *** с площ от *** кв. метра и имот с идентификатор № ***.
ОСЪЖДА А. П. П., ЕГН *** и Л. Г. П., ЕГН ***, да заплатят на П.С. К., ЕГН *** и Ц. З. К., ЕГН ***, сумата от 1500,60 лв. (хиляда и петстотин лева и 60 стотинки) за направени по делото разноски.

Решението подлежи на въззивно обжалване, в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, пред Окръжен съд, гр. Бургас.


 
9 Гражданско дело No 59/2010, I състав Вещни искове А.И.Д.,
В.В.Ч.,
Д.И.Д.
И.Н.Н.,
С.Н.И.,
ОБЩИНА ГР.ПРИМОРСКО
Докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 08.11.2010г.
Прекратява производството по делото.
 
10 Гражданско дело No 78/2010, I състав Делби П.К.П. Т.Н.П. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 09.11.2010г.
Одобрява постигнатата съдебна спогодба между страните по делото, съгласно условията изложени в нея.Прекратява производството по гр.дело №78/2010г. по описа на РС-Царево.
 
11 НАХД No 356/2010, I състав По ЗГ и ЗЛОД В.К.С. ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО,
Г.Д.Д.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 09.11.2010г.
Прекратява административно наказателно производство образувано срещу В.К.С. по НП №21/01.07.2010г. на ДГС Царево.
 
12 НАХД No 393/2010, II състав По ЗД по пътищата Н.Г.Н. РУП - ПРИМОРСКО,
Д.М.В.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 09.11.2010г.
НП-потвърдено
 
13 НОХД No 100/2010, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Б.Н.М.,
Ц.К.Т.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 10.11.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Б. Н. М. – ***, ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 08.08.2008г. в с.Лозенец, обл.Бургаска, от *** в хотел *** и от банкомат, в условията на продължавана престъпна дейност, в съучастие като съизвършител с подс.Ц. К. Т., след предварителен сговор, по специален начин и чрез използване на техническо средство – дебитна карта на ***, отнел от владението и собственост на А. С. М. движими вещи – 1бр. мобилен телефон марка “***” модел “***” *** на стойност 1094.09 лева ведно с 1бр. Сим карта на М-тел на стойност 9.90 лв., 1бр. кожена мъжка чантичка на стойност 42.00 лева, 1бр. преносим УЕП /електронен подпис/ на стойност 36.50 лева, 3бр. батерии за мобилен телефон марка “***” общо на стойност 74.25 лева, 1 бр. ключ за апартамент, 1 бр. ключ за лек автомобил марка “***” модел “***”, 1 бр. ролон марка “Армани” на стойност 39.50 лева, 1 бр. пакет ножчета за бръснене марка “Жилет” на стойност 20.00 лева, 4 бр. батерии 1.5V общо на стойност 4.00 лева, 1 бр. слънчеви очила марка “Рейбан” на стойност 350.00 лева, 1 бр. мъжко портмоне “Пинин Фарина” на стойност 101.25 лева, ведно с 2 бр. дебитни карти, 2 бр. кредитни карти, 1 бр. ОК-карта, 1 бр. свидетелство за управление на МПС и 1 бр. контролен талон, сумата от 460.00 лева и сумата от 95.00 евро на стойност 185.80 лева по курс на БНБ 1 евро – 1.95583 лева и от владението и собственост на Д. А. З. движими вещи – 1бр. дамски парфюм “Бърбъри” на стойност 128.31 лева, 1 бр. дамски парфюм марка “Ексес” на стойност 54.13 лева, 1бр. дамска чанта за козметика на стойност 5.62 лева, всичко на обща стойност 2605.35 лева, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и трето и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.

ПРИЗНАВА подсъдимия Ц. К. Т. –***, ЕГН*** ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 08.08.2008г. в с.Лозенец, обл. Бургаска, от *** в хотел ***, от банкомат и от лек автомобил марка “***” модел “***” с рег. №***, в условията на продължавана престъпна дейност, сам и в съучастие като съизвършител с подс. Б. Н. М., след предварителен сговор, по специален начин и чрез използване на технически средства – дебитна карта на *** и ключ, отнел от владението и собственост на А. С. М. движими вещи – 1бр. мобилен телефон марка *** модел *** на стойност 1094.09 лева ведно с 1бр. Сим карта на М-тел на стойност 9.90 лв., 1бр. кожена мъжка чантичка на стойност 42.00 лева, 1бр. преносим УЕП /електронен подпис/ на стойност 36.50 лева, 3бр. батерии за мобилен телефон марка “***” общо на стойност 74.25 лева, 1бр. ключ за апартамент, 1бр. ключ за лек автомобил марка “***” модел “***”, 1бр. ролон марка “Армани” на стойност 39.50 лева, 1бр. пакет ножчета за бръснене марка “Жилет” на стойност 20.00 лева, 4 бр. батерии 1.5V общо на стойност 4.00 лева, 1 бр. слънчеви очила марка “Рейбан” на стойност 350.00 лева, 1бр. мъжко портмоне “Пинин Фарина” на стойност 101.25 лева, ведно с 2бр. дебитни карти, 2бр. кредитни карти, 1бр. ОК-карта, 1бр. свидетелство за управление на МПС и 1бр. контролен талон, 1 бр. СД плеър марка “Панасоник” на стойност 128.15 лева, сумата от 460.00 лева и сумата от 95.00 евро на стойност 185.80 лева по курс на БНБ 1 евро – 1.95583 лева и от владението и собственост на Д. А. З. движими вещи – 1 бр. дамски парфюм “Бърбъри” на стойност 128.31 лева, 1 бр. дамски парфюм марка “Ексес” на стойност 54.13 лева, 1 бр. дамска чанта за козметика на стойност 5.62 лева, всичко на обща стойност 2733.50 лева, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и трето и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА – 1бр. полиетиленов плик с остатъци от суха тревна маса, 1 бр. полиетиленов плик със следи от бяло прахообразно вещество на осн. чл.53, ал.2, б.”а” от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и следва да бъдат предадени за унищожаване.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 2 бр. дънкови панталони “Гетие”, 1 бр. мъжка риза “Тера нова”, 1 бр. метална плочка с верижка с надпис “*** ЕГН *** да се върнат на собственика им Б. Н. М..
ОСЪЖДА подсъдимите Б. Н. М. и Ц. К. Т. да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд - Царево сумата в размер на 270.00лв., по 135.00лв. за всеки един от тях за разноски по делото.
Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.

Б.Н.М.
ПРИЗНАВА подсъдимия Б. Н. М. – ***, ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 08.08.2008г. в с.Лозенец, обл.Бургаска, от *** в хотел *** и от банкомат, в условията на продължавана престъпна дейност, в съучастие като съизвършител с подс.Ц. К. Т., след предварителен сговор, по специален начин и чрез използване на техническо средство – дебитна карта на ***, отнел от владението и собственост на А. С. М. движими вещи – 1бр. мобилен телефон марка “***” модел “***” *** на стойност 1094.09 лева ведно с 1бр. Сим карта на М-тел на стойност 9.90 лв., 1бр. кожена мъжка чантичка на стойност 42.00 лева, 1бр. преносим УЕП /електронен подпис/ на стойност 36.50 лева, 3бр. батерии за мобилен телефон марка “***” общо на стойност 74.25 лева, 1 бр. ключ за апартамент, 1 бр. ключ за лек автомобил марка “***” модел “***”, 1 бр. ролон марка “Армани” на стойност 39.50 лева, 1 бр. пакет ножчета за бръснене марка “Жилет” на стойност 20.00 лева, 4 бр. батерии 1.5V общо на стойност 4.00 лева, 1 бр. слънчеви очила марка “Рейбан” на стойност 350.00 лева, 1 бр. мъжко портмоне “Пинин Фарина” на стойност 101.25 лева, ведно с 2 бр. дебитни карти, 2 бр. кредитни карти, 1 бр. ОК-карта, 1 бр. свидетелство за управление на МПС и 1 бр. контролен талон, сумата от 460.00 лева и сумата от 95.00 евро на стойност 185.80 лева по курс на БНБ 1 евро – 1.95583 лева и от владението и собственост на Д. А. З. движими вещи – 1бр. дамски парфюм “Бърбъри” на стойност 128.31 лева, 1 бр. дамски парфюм марка “Ексес” на стойност 54.13 лева, 1бр. дамска чанта за козметика на стойност 5.62 лева, всичко на обща стойност 2605.35 лева, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и трето и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.


Ц.К.Т.
ПРИЗНАВА подсъдимия Ц. К. Т. –***, ЕГН*** ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 08.08.2008г. в с.Лозенец, обл. Бургаска, от *** в хотел ***, от банкомат и от лек автомобил марка “***” модел “***” с рег. №***, в условията на продължавана престъпна дейност, сам и в съучастие като съизвършител с подс. Б. Н. М., след предварителен сговор, по специален начин и чрез използване на технически средства – дебитна карта на *** и ключ, отнел от владението и собственост на А. С. М. движими вещи – 1бр. мобилен телефон марка *** модел *** на стойност 1094.09 лева ведно с 1бр. Сим карта на М-тел на стойност 9.90 лв., 1бр. кожена мъжка чантичка на стойност 42.00 лева, 1бр. преносим УЕП /електронен подпис/ на стойност 36.50 лева, 3бр. батерии за мобилен телефон марка “***” общо на стойност 74.25 лева, 1бр. ключ за апартамент, 1бр. ключ за лек автомобил марка “***” модел “***”, 1бр. ролон марка “Армани” на стойност 39.50 лева, 1бр. пакет ножчета за бръснене марка “Жилет” на стойност 20.00 лева, 4 бр. батерии 1.5V общо на стойност 4.00 лева, 1 бр. слънчеви очила марка “Рейбан” на стойност 350.00 лева, 1бр. мъжко портмоне “Пинин Фарина” на стойност 101.25 лева, ведно с 2бр. дебитни карти, 2бр. кредитни карти, 1бр. ОК-карта, 1бр. свидетелство за управление на МПС и 1бр. контролен талон, 1 бр. СД плеър марка “Панасоник” на стойност 128.15 лева, сумата от 460.00 лева и сумата от 95.00 евро на стойност 185.80 лева по курс на БНБ 1 евро – 1.95583 лева и от владението и собственост на Д. А. З. движими вещи – 1 бр. дамски парфюм “Бърбъри” на стойност 128.31 лева, 1 бр. дамски парфюм марка “Ексес” на стойност 54.13 лева, 1 бр. дамска чанта за козметика на стойност 5.62 лева, всичко на обща стойност 2733.50 лева, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и трето и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.

Мотиви от 15.11.2010г.
Мотиввите предадени на 15.11.2010
 
14 НОХД No 102/2010, I състав ГЛ.VI. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО С.И.М. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 10.11.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С. И. М. -***, живущ ***, ЕГН***ЗА ВИНОВЕН в това, в периода от 05.06.2010г. – 20.07.2010г. в гр.Ахтопол, обл.Бургаска ул.Я.** сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителна система на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр.Бургас, с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода – престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00лв. /хиляда/ лева.
Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15 дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.С.И.М.
ПРИЗНАВА подсъдимия С. И. М. -***, живущ ***, ЕГН***ЗА ВИНОВЕН в това, в периода от 05.06.2010г. – 20.07.2010г. в *** сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителна система на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр.Бургас, с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода – престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00лв. /хиляда/ лева.
Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15 дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.Мотиви от 12.11.2010г.
Мотивите предадени на 12.11.2010
 
15 НОХД No 104/2010, I състав ГЛ.VI. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО И.И.Х. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 10.11.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия И. И. Х. -***, ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, в периода от 05.06.2010г. – 20.07.2010г. в *** сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителна система на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр.Бургас, с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода – престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.2, б”б” от НК ГО ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване два пъти седмично пред съответния пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА ГОДИНИ; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15 дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.

И.И.Х.
ПРИЗНАВА подсъдимия И. И. Х. -***, ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, в периода от 05.06.2010г. – 20.07.2010г. в *** сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителна система на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр.Бургас, с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода – престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.2, б”б” от НК ГО ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване два пъти седмично пред съответния пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА ГОДИНИ; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.


Мотиви от 12.11.2010г.
Мотивите предадени на 12.11.2010г.
 
16 НОХД No 124/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.Д.Х. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 10.11.2010г., в законна сила от 10.11.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №124/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия И. Д. Х.- ***, ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно, че на 23.09.2010 год. около 16.45 часа в гр .Царево, обл.Бургаска, по ул. "***" посока бензиностанция „***" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „ ***" , модел „***" с рег.№ *** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 промила на хиляда - 1,90 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство „Дрегер 7410+" с фабр.№ 0006, след като е осъден с влязла в сила присъда за деянието по ал.1 със споразумение по НОХД № 102/2009 год. по описа на Районен съд гр.Царево.
За посоченото престъпление по чл. 343б, ал.2, вр. ал.1 от НК обвиняемият И. Д. Х., ЕГН *** ще изтърпи наказание на основание чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК, а именно Пробация при условията на чл. 42а, ал.2, т.1, т. 2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ТРИ ПЪТИ седмично за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ДВЕ ГОДИНИ .
3. 320 /триста и двадесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от две години.
НАЛАГА на обвиняемия И.Д. Х., ЕГН*** и наказание ГЛОБА в размер на 200.00 лева.
На основание чл. 343 г, вр. чл. 37, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия И. Д. Х., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
Веществени доказателства - няма.
Разноски по делото – няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди - няма.
На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №124/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия И. Д. Х., ЕГН *** мярка за неотклонение „Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7 - дневен срок считано от днес.


И.Д.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №124/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия И. Д. Х.- ***, ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно, че на 23.09.2010 год. около 16.45 часа в гр .Царево, обл.Бургаска, по ул. "***" посока бензиностанция „***" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „ ***" , модел „***" с рег.№ *** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 промила на хиляда - 1,90 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство „Дрегер 7410+" с фабр.№ 0006, след като е осъден с влязла в сила присъда за деянието по ал.1 със споразумение по НОХД № 102/2009 год. по описа на Районен съд гр.Царево.
За посоченото престъпление по чл. 343б, ал.2, вр. ал.1 от НК обвиняемият И. Д. Х., ЕГН *** ще изтърпи наказание на основание чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК, а именно Пробация при условията на чл. 42а, ал.2, т.1, т. 2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ТРИ ПЪТИ седмично за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ДВЕ ГОДИНИ .
3. 320 /триста и двадесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от две години.
НАЛАГА на обвиняемия И.Д. Х., ЕГН*** и наказание ГЛОБА в размер на 200.00 лева.
На основание чл. 343 г, вр. чл. 37, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия И. Д. Х., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
Веществени доказателства - няма.
Разноски по делото – няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди - няма.
На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №124/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия И. Д. Х., ЕГН *** мярка за неотклонение „Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7 - дневен срок считано от днес.


 
17 Гражданско дело No 74/2010, II състав Вещни искове Д.К.М. ОБЩИНА ГР.ПРИМОРСКО Докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 11.11.2010г.
Прекратява производството по гр. дело №74/2010г. по описа на ЦРС. Връща исковата молба на Д.К.М..
 
18 Гражданско дело No 113/2010, II състав Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ЦАРЕВО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО,
Х.З.М.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 11.11.2010г.
ПРОМЕНЯ на мярката за закрила спрямо непълнолетния Х.З. М., ЕГН ***, като ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето Х. З. М., ЕГН ***, в семейството на К. Р. М., ЕГН *** и М. М. М., ЕГН *** и НАСТАНЯВА детето Х. З. М., ЕГН*** в семейството на неговия дядо по майчина линия Р. К. М., ЕГН ****, за срок от 1 (една) година.

Решението подлежи на незабавно изпълнение.
То може да бъде обжалвано 7-дневен срок от обявяването му на страните, пред Бургаски окръжен съд.


 
19 НОХД No 50/2010, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Ц.А.К.,
А.К.К.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 11.11.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Ц. А. К. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 13.01.2010г. до 15.01.2010г. в гр.П., обл.Б., в с. о.У., чрез използване на техническо средство – нож, отнел от владението и собственост на Я. И.К.движими вещи – 30.00 метра меден проводник със сечение 5х10, на стойност 271.80 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на повторност и не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.58а, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи в затвор и затворническо общежитие от закрит тип на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.
ПРИЗНАВА подсъдимата А. К.К. - , ЕГН *** ЗА ВИНОВНА в това, че за времето от 13.01.2010г. до 15.01.2010г. в гр.П., обл.Б., с цел да набави за себе си имотна облага, спомогнала да бъдат отчуждени чужди движими вещи – 30.00 метра меден проводник със сечение 5х10, на стойност 271.80 лева, собственост на Я. И. К., за които знаела, че са придобити от Ц. А.К. чрез престъпление - кражба - престъпление по чл.215, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.58а, вр. чл.55, ал.1, т.2, б”б” от НК Я ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване два пъти седмично пред съответния пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3/.200 /ДВЕСТА/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23 от НК определя на подсъдимата А. К. К. измежду така определеното наказание и наказанието наложено й по НОХД №52/2010г. на РС Царево, по-тежкото от тях, а именно “ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване два пъти седмично пред съответния пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3/.200 /ДВЕСТА/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА, като от така определеното общо наказание приспада изцяло изтърпяната част от наказанието по НОХД №52/2010г. на РС Царево.
ОСЪЖДА Ц. А. К. и А. К.К. да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 56.20лв., по 28.10лв. за всеки един от тях за разноски по делото.

Ц.А.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия Ц. А. К. - ЕГН ***ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 13.01.2010г. до 15.01.2010г. в гр.**, обл.**, в с. о.**, чрез използване на техническо средство – нож, отнел от владението и собственост на Я. И. К. движими вещи – 30.00 метра меден проводник със сечение 5х10, на стойност 271.80 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на повторност и не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.58а, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи в затвор и затворническо общежитие от закрит тип на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.


А.К.К.
ПРИЗНАВА подсъдимата А. К. К. - ЕГН *** ЗА ВИНОВНА в това, че за времето от 13.01.2010г. до 15.01.2010г. в гр.П., обл.Б., с цел да набави за себе си имотна облага, спомогнала да бъдат отчуждени чужди движими вещи – 30.00 метра меден проводник със сечение 5х10, на стойност 271.80 лева, собственост на Я.И. К. за които знаела, че са придобити от Ц. А. К. чрез престъпление - кражба - престъпление по чл.215, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.58а, вр. чл.55, ал.1, т.2, б”б” от НК Я ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване два пъти седмично пред съответния пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3/.200 /ДВЕСТА/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23 от НК определя на подсъдимата А. К. К.измежду така определеното наказание и наказанието наложено й по НОХД №52/2010г. на РС Царево, по-тежкото от тях, а именно “ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване два пъти седмично пред съответния пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3/.200 /ДВЕСТА/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА, като от така определеното общо наказание приспада изцяло изтърпяната част от наказанието по НОХД №52/2010г. на РС Царево.


Мотиви от 12.11.2010г.
Мотивите предадени на 12.11.2010
 
20 НОХД No 101/2010, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО С.Д.Г. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 11.11.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.Д. Г. -***, ЕГН*** ЗА ВИНОВЕН в това, че през месец април 2010г. в *** от имот №*** чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка “***”, ***, с рег. № ***, собственост на *** отнел от владението и собственост на К. С. К., движими вещи – 1бр. метална цистерна на стойност 166.25 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо, вр. чл.194, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА подсъдимия С. Д. Г. да заплати на К. С. К., ЕГН*** сумата от 166.25лв. за причинени от престъплението имуществени вреди.

ОСЪЖДА подсъдимия С. Д. Г. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд - Царево сумата от 55.00лв. за разноски по делото, както и 50.00лв. държавна такса върху уважение размер на гражданския иск.
Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15 дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.

С.Д.Г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.Д. Г. -***, ЕГН*** ЗА ВИНОВЕН в това, че през месец април 2010г. в *** от имот №*** чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка “***”, ***, с рег. № ***, собственост на *** отнел от владението и собственост на К. С. К., движими вещи – 1бр. метална цистерна на стойност 166.25 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо, вр. чл.194, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА подсъдимия С. Д. Г. да заплати на К. С. К., ЕГН*** сумата от 166.25лв. за причинени от престъплението имуществени вреди.

ОСЪЖДА подсъдимия С. Д. Г. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд - Царево сумата от 55.00лв. за разноски по делото, както и 50.00лв. държавна такса върху уважение размер на гражданския иск.


Мотиви от 15.11.2010г.
Мотивите предадени на 15.11.2010
 
21 НОХД No 103/2010, I състав ГЛ.V. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Д.Г.С.,
Х.Р.Д.,
И.Х.А.,
С.С.М.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 11.11.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С С. М. -***, ЕГН*** ЗА ВИНОВЕН в това, че:
За времето от 19.04.2010г. и 20.04.2010г. в местността “***”, землището на гр.*****, след предварителен сговор в съучастие като съизвършител с подсъдимите Д. Г. С., Х. Р. Д. и И.Х. А., чрез използване на моторни превозни средства – лек автомобил марка “***”, модел “***” с рег. №*** собственост на Ж. П. Х., ЕГН ***, лек автомобил марка “***”, модел “***” с рег. № *** собственост на Д. Г. Х. и лек автомобил марка “***, модел “***” с рег. № *** собственост на С. С. М.и чрез използване на технически средства 2бр. прави лопати, 1бр. тесла, 2бр. ножовки, 1бр. нож, синджир с дължина около 2м. и 1бр. трион, отнел от владението и собственост на “*** МОЛ И. Г. Б.движими вещи – 130 метра съобщителен кабел МККБ 4х4х1.2 + 15х4х1.2 /магистрален, комбиниран, брониран/ 76 жила с оловна обвивка на стойност 982.80, без съгласието на собственика с намерението противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.58а, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
За времето от 19.04.2010г. и 20.04.2010г. в местността “Л.”, землището на гр.А., обл.Б., действайки в условията на продължавана престъпна дейност, след предварителен сговор в съучастие като съизвършител с подсъдимите Д. Г. С., Х. Р. Д.и И.Х. А., противозаконно унищожил чужди движими вещи елементи от дълекосъобщителната мрежа – кабелно трасе с дължина 130 метра съобщителен кабел МККБ 4х4х1.2 + 15х4х1.2 /магистрален, комбиниран, брониран/ 76 жила с оловна обвивка на стойност - 982.80лв., собственост на “VIVACOM” /ВИВАКОМ/с МОЛ И.Г. Б. – престъпление по чл.216, ал.5, предл. четвърто, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.58а, ал.1 от НК, ГО ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На осн. чл.23, ал.1 от НК, НАЛАГА на подсъдимия С. С. М.по-тежкото от така определените наказанията, а именно ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от три години.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д. Г. С. - ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че:
За времето от 19.04.2010г. и 20.04.2010г. в местността “**”, землището на гр.А., обл.Б., след предварителен сговор в съучастие като съизвършител с подсъдимите С. С. М., Х. Р. Д. и И.Х. А., чрез използване на моторни превозни средства – лек автомобил марка “**”, модел “**” с рег. № ** собственост на Ж. П. Х., лек автомобил марка “**”, модел “**” с рег. № **, собственост на Д. Г. Х. и лек автомобил марка “**”, модел “**” с рег. № *** собственост на С. С. М.и чрез използване на технически средства 2бр. прави лопати, 1бр. тесла, 2бр. ножовки, 1бр. нож, синджир с дължина около 2м. и 1бр. трион, отнел от владението и собственост на “VIVACOM” /ВИВАКОМ/ с МОЛ И.Г. Б.движими вещи – 130 метра съобщителен кабел МККБ 4х4х1.2 + 15х4х1.2 /магистрален, комбиниран, брониран/ 76 жила с оловна обвивка на стойност 982.80, без съгласието на собственика с намерението противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн.58а, ал.1 от НК, ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
За времето от 19.04.2010г. и 20.04.2010г. в местността “**”, землището на гр.А., обл.Б., действайки в условията на продължавана престъпна дейност, след предварителен сговор в съучастие като съизвършител с подсъдимите С. С. М. Х. Р. Д. и И. Х. А., противозаконно унищожил чужди движими вещи елементи от дълекосъобщителната мрежа – кабелно трасе с дължина 130 метра съобщителен кабел МККБ 4х4х1.2 + 15х4х1.2 /магистрален, комбиниран, брониран/ 76 жила с оловна обвивка на стойност - 982.80лв., собственост на “VIVACOM” /ВИВАКОМ/с МОЛ И. Г. Б. – престъпление по чл.216, ал.5, предл. четвърто, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.58а, ал.1 от НК, ГО ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На осн. чл.23, ал.1 от НК, НАЛАГА на подсъдимия Д. Г.С. по-тежкото от така определените наказанията, а именно ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от три години.
ПРИЗНАВА подсъдимия Х. Р.Д. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че:
За времето от 19.04.2010г. и 20.04.2010г. в местността “**”, землището на гр.А., обл.Б., след предварителен сговор в съучастие като съизвършител с подсъдимите С. С. М., Д. Г. С. и И.Х. А., чрез използване на моторни превозни средства – лек автомобил марка “**”, модел “**” с рег. № *** собственост на Ж. П. Х., ЕГН ***, лек автомобил марка “**”, модел “**” с рег. № ***, собственост на Д. Г. Х. и лек автомобил марка “**”, модел “**” с рег. № *** собственост на С. С. М. и чрез използване на технически средства 2бр. прави лопати, 1бр. тесла, 2бр. ножовки, 1бр. нож, синджир с дължина около 2м. и 1бр. трион, отнел от владението и собственост на “VIVACOM” /ВИВАКОМ/ с МОЛ И. Г. Б.движими вещи – 130 метра съобщителен кабел МККБ 4х4х1.2 + 15х4х1.2 /магистрален, комбиниран, брониран/ 76 жила с оловна обвивка на стойност 982.80, без съгласието на собственика с намерението противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.58а, ал.1 от НК, ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА..
За времето от 19.04.2010г. и 20.04.2010г. в местността “**”, землището на гр.А., обл.Б., действайки в условията на продължавана престъпна дейност, след предварителен сговор в съучастие като съизвършител с подсъдимите С. С.М., Д. Г. С. и И. Х. А., противозаконно унищожил чужди движими вещи елементи от дълекосъобщителната мрежа – кабелно трасе с дължина 130 метра съобщителен кабел МККБ 4х4х1.2 + 15х4х1.2 /магистрален, комбиниран, брониран/ 76 жила с оловна обвивка на стойност - 982.80лв., собственост на “VIVACOM” /ВИВАКОМ/с МОЛ И.Г. Б. – престъпление по чл.216, ал.5, предл. четвърто, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.58а, ал.1 от НК, ГО ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На осн. чл.23, ал.1 от НК, НАЛАГА на подсъдимия Х. Р. Д. по-тежкото от така определените наказанията, а именно ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от три години.
ПРИЗНАВА подсъдимия И. Х. А.- ЕГН ** ЗА ВИНОВЕН в това, че:
За времето от 19.04.2010г. и 20.04.2010г. в местността “**”, землището на гр.А. обл.Б., след предварителен сговор в съучастие като съизвършител с подсъдимите С.С. М., Д. Г. С. и Х. Р. Д., чрез използване на моторни превозни средства – лек автомобил марка “**”, модел “**” с рег. № *** собственост на Ж. П. Х., ЕГН*** лек автомобил марка “**”, модел “**” с рег. № **, собственост на Д. Г. Х. и лек автомобил марка “**”, модел “***” с рег. № ** собственост на С. С. М. и чрез използване на технически средства 2бр. прави лопати, 1бр. тесла, 2бр. ножовки, 1бр. нож, синджир с дължина около 2м. и 1бр. трион, отнел от владението и собственост на “VIVACOM” /ВИВАКОМ/ с МОЛ И. Г. Б. движими вещи – 130 метра съобщителен кабел МККБ 4х4х1.2 + 15х4х1.2 /магистрален, комбиниран, брониран/ 76 жила с оловна обвивка на стойност 982.80, без съгласието на собственика с намерението противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.58а, ал.1 от
Д.Г.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д. Г. С.- ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че:
За времето от 19.04.2010г. и 20.04.2010г. в местността “**”, землището на гр.А., обл.Б., след предварителен сговор в съучастие като съизвършител с подсъдимите С. С. М. Х. Р. Д. и И.Х. А., чрез използване на моторни превозни средства – лек автомобил марка “**”, модел “**” с рег. № *** собственост на Ж. П. Х., ЕГН *** лек автомобил марка “**”, модел “***” с рег. № ****, собственост на Д. Г.Х. и лек автомобил марка “**”, модел “**” с рег. № *** собственост на С.С.М. и чрез използване на технически средства 2бр. прави лопати, 1бр. тесла, 2бр. ножовки, 1бр. нож, синджир с дължина около 2м. и 1бр. трион, отнел от владението и собственост на “VIVACOM” /ВИВАКОМ/ с МОЛ И. Г. Б. движими вещи – 130 метра съобщителен кабел МККБ 4х4х1.2 + 15х4х1.2 /магистрален, комбиниран, брониран/ 76 жила с оловна обвивка на стойност 982.80, без съгласието на собственика с намерението противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн.58а, ал.1 от НК, ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
За времето от 19.04.2010г. и 20.04.2010г. в местността “**”, землището на гр.А., обл.Б., действайки в условията на продължавана престъпна дейност, след предварителен сговор в съучастие като съизвършител с подсъдимите С. С. М., Х. Р. Д. и И. Х. А., противозаконно унищожил чужди движими вещи елементи от дълекосъобщителната мрежа – кабелно трасе с дължина 130 метра съобщителен кабел МККБ 4х4х1.2 + 15х4х1.2 /магистрален, комбиниран, брониран/ 76 жила с оловна обвивка на стойност - 982.80лв., собственост на “VIVACOM” /ВИВАКОМ/с МОЛ И. Г. Б. – престъпление по чл.216, ал.5, предл. четвърто, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.58а, ал.1 от НК, ГО ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На осн. чл.23, ал.1 от НК, НАЛАГА на подсъдимия Д. Г. С.по-тежкото от така определените наказанията, а именно ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от три години.

Х.Р.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимия Х. Р.Д. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че:
За времето от 19.04.2010г. и 20.04.2010г. в местността “**”, землището на гр.А., обл.Б., след предварителен сговор в съучастие като съизвършител с подсъдимите С.С. М., Д. Г. С.и И. Х. А., чрез използване на моторни превозни средства – лек автомобил марка “**”, модел “**” с рег. № *** собственост на Ж. П. Х., ЕГН ***, лек автомобил марка “**”, модел “**” с рег. № ***, собственост на Д. Г.Х. и лек автомобил марка “**”, модел “**” с рег. № *** собственост на С. С. М. и чрез използване на технически средства 2бр. прави лопати, 1бр. тесла, 2бр. ножовки, 1бр. нож, синджир с дължина около 2м. и 1бр. трион, отнел от владението и собственост на “VIVACOM” /ВИВАКОМ/ с МОЛ И. Г. Б. движими вещи – 130 метра съобщителен кабел МККБ 4х4х1.2 + 15х4х1.2 /магистрален, комбиниран, брониран/ 76 жила с оловна обвивка на стойност 982.80, без съгласието на собственика с намерението противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.58а, ал.1 от НК, ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА..
За времето от 19.04.2010г. и 20.04.2010г. в местността “**”, землището на гр.А., обл.Б., действайки в условията на продължавана престъпна дейност, след предварителен сговор в съучастие като съизвършител с подсъдимите С. С. М. Д. Г.С. и И. Х. А., противозаконно унищожил чужди движими вещи елементи от дълекосъобщителната мрежа – кабелно трасе с дължина 130 метра съобщителен кабел МККБ 4х4х1.2 + 15х4х1.2 /магистрален, комбиниран, брониран/ 76 жила с оловна обвивка на стойност - 982.80лв., собственост на “VIVACOM” /ВИВАКОМ/с МОЛ И.Г. Б. – престъпление по чл.216, ал.5, предл. четвърто, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.58а, ал.1 от НК, ГО ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На осн. чл.23, ал.1 от НК, НАЛАГА на подсъдимия Х. Р. Д. по-тежкото от така определените наказанията, а именно ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от три години.

И.Х.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.Х. А. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че:
За времето от 19.04.2010г. и 20.04.2010г. в местността “**”, землището на гр.А., обл.Б., след предварителен сговор в съучастие като съизвършител с подсъдимите С. С.М., Д. Г. С.и Х. Р. Д., чрез използване на моторни превозни средства – лек автомобил марка “**”, модел “**” с рег. № *** собственост на Ж. П. Х., ЕГН **, лек автомобил марка “**”, модел “**” с рег. № **** собственост на Д. Г. Х. и лек автомобил марка “**”, модел “***” с рег. № *** собственост на С. С.М.и чрез използване на технически средства 2бр. прави лопати, 1бр. тесла, 2бр. ножовки, 1бр. нож, синджир с дължина около 2м. и 1бр. трион, отнел от владението и собственост на “VIVACOM” /ВИВАКОМ/ с МОЛ И. Г.Б. движими вещи – 130 метра съобщителен кабел МККБ 4х4х1.2 + 15х4х1.2 /магистрален, комбиниран, брониран/ 76 жила с оловна обвивка на стойност 982.80, без съгласието на собственика с намерението противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.58а, ал.1 от НК, ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
За времето от 19.04.2010г. и 20.04.2010г. в местността “**”, землището на гр.А., обл.Б., действайки в условията на продължавана престъпна дейност, след предварителен сговор в съучастие като съизвършител с подсъдимите С. С. М., Д. Г. С. и Х. Р. Д., противозаконно унищожил чужди движими вещи елементи от дълекосъобщителната мрежа – кабелно трасе с дължина 130 метра съобщителен кабел МККБ 4х4х1.2 + 15х4х1.2 /магистрален, комбиниран, брониран/ 76 жила с оловна обвивка на стойност - 982.80лв., собственост на “VIVACOM” /ВИВАКОМ/с МОЛ И.Г.Б. – престъпление по чл.216, ал.5, предл. четвърто, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл. 58а, ал.1 от НК, ГО ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На осн. чл.23, ал.1 от НК, НАЛАГА на подсъдимия И. Х. А. по-тежкото от така определените наказанията, а именно ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от три години.

С.С.М.
ПРИЗНАВА подсъдимия С. С. М. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че:
За времето от 19.04.2010г. и 20.04.2010г. в местността “**”, землището на гр.А., обл.Б., след предварителен сговор в съучастие като съизвършител с подсъдимите Д. Г. С., Х.Р. Д. и И.Х. А., чрез използване на моторни превозни средства – лек автомобил марка “**”, модел “**” с рег. № ***собственост на Ж. П. Х., ЕГН ***, лек автомобил марка “**”, модел “**” с рег. № ***, собственост на Д. Г. Х. и лек автомобил марка “**”, модел “**” с рег. № **** собственост на С. С. М. и чрез използване на технически средства 2бр. прави лопати, 1бр. тесла, 2бр. ножовки, 1бр. нож, синджир с дължина около 2м. и 1бр. трион, отнел от владението и собственост на “VIVACOM” /ВИВАКОМ/ с МОЛ И. Г. Б. движими вещи – 130 метра съобщителен кабел МККБ 4х4х1.2 + 15х4х1.2 /магистрален, комбиниран, брониран/ 76 жила с оловна обвивка на стойност 982.80, без съгласието на собственика с намерението противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.58а, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
За времето от 19.04.2010г. и 20.04.2010г. в местността “**”, землището на гр.А., обл.Б., действайки в условията на продължавана престъпна дейност, след предварителен сговор в съучастие като съизвършител с подсъдимите Д. Г. С., Х. Р. Д. и И.Х. А., противозаконно унищожил чужди движими вещи елементи от дълекосъобщителната мрежа – кабелно трасе с дължина 130 метра съобщителен кабел МККБ 4х4х1.2 + 15х4х1.2 /магистрален, комбиниран, брониран/ 76 жила с оловна обвивка на стойност - 982.80лв., собственост на “VIVACOM” /ВИВАКОМ/с МОЛ И. Г. Б. – престъпление по чл.216, ал.5, предл. четвърто, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.58а, ал.1 от НК, ГО ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На осн. чл.23, ал.1 от НК, НАЛАГА на подсъдимия С. С. М. по-тежкото от така определените наказанията, а именно ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от три години.

Мотиви от 15.11.2010г.
Мотивите предадени на 15.11.2010г.
 
22 НАХД No 358/2010, II състав По ЗГ и ЗЛОД В.С.Д. ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 12.11.2010г.
НП-изменено
 
23 НАХД No 400/2010, I състав По ЗД по пътищата Н.Г.С. РУП - ПРИМОРСКО,
Д.М.В.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 12.11.2010г.
НП-изменено
 
24 НОХД No 106/2010, II състав ГЛ.X. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ РЕДА И ОБЩ. СПОКОЙСТВИЕ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО П.А.В. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 15.11.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия П.А.В.- роден на ***, ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това че: На 02.02.2010 год. в гр. Ц., в дом на ул. ***, самоволно, не по установения от закона ред осъществил едно свое предполагаемо право - на едноличен собственик на комин, като запушил коминна клетка, ползвана от свидетелите М.Р.В., А.Н.В. и Р.Н.В. - престъпление по чл.323, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.323, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в следните пробационни мерки:
1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения за явяване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
На основание чл.55, ал.3 от НК съдът не налага по-лекото наказание „Глоба”, което законът предвижда наред с наказанието „Лишаване от свобода”.
ОСЪЖДА П.А.В. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 234.00 лв. за разноски по делото.

П.А.В.
ПРИЗНАВА подсъдимия П.А.В.- роден на ***, ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това че: На 02.02.2010 год. в гр. Ц., в дом на ул. ***, самоволно, не по установения от закона ред осъществил едно свое предполагаемо право - на едноличен собственик на комин, като запушил коминна клетка, ползвана от свидетелите М.Р.В., А.Н.В. и Р.Н.В. - престъпление по чл.323, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.323, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в следните пробационни мерки:
1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения за явяване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
На основание чл.55, ал.3 от НК съдът не налага по-лекото наказание „Глоба”, което законът предвижда наред с наказанието „Лишаване от свобода”.
ОСЪЖДА П.А.В. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 234.00 лв. за разноски по делото.

Мотиви от 17.11.2010г.
Мотивите изготвени в срок.
 
25 НОХД No 115/2010, II състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Т.П.Н. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 15.11.2010г., в законна сила от 15.11.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД 115/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия Т.П.Н. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, пр. първо от НК, а именно, че на неустановена дата през месец август 2010 год., в гр. П., обл. Б., без надлежно разрешително придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал до 20.08.2010 год. в себе си високо рисково наркотично вещество - АМФЕТАМИН СОЛ със съдържание на основно вещество 11.00% и допълнително добавен кофеин, с нетно тегло 15.113 грама, на стойност 453.39 лева - 1 гр. АМФЕТАМИН СОЛ е на стойност 30.00 лв. съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год.
За посоченото престъпление по чл.354а, ал.3 т.1 предл.първо от НК подсъдимият Т. П.Н. ще изтърпи наказание на основание чл.354а, ал.3 т.1 предл.първо от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание СЕ ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия няма да бъде наложено по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно “Глоба”.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 1 бр. синджир от бял метал, 1 бр. мобилен телефон марка "Нокия" модел Е 50, 1 бр. мобилен телефон марка "Нокия" модел 6300, 1 бр. мобилен телефон марка "Нокия" модел Е 50, 1 бр. мобилен телефон марка "Сименс" модел А 70, 2 бр. Сим карта на Вивател ДА БЪДАТ ВЪРНАТИ на собственика им като, ако не бъдат потърсени в едногодишния срок, ДА СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - Полиетиленови пликчета от наркотично вещество СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата.
От престъплението не са причинени имуществени щети.
ОСЪЖДА подсъдимия Т.П.Н. да заплати в полза на държавата сумата от 188.60 лв. за разноски по делото.


Т.П.Н.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД 115/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия Т.П.Н. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, пр. първо от НК, а именно, че на неустановена дата през месец август 2010 год., в гр. П., обл. Б., без надлежно разрешително придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал до 20.08.2010 год. в себе си високо рисково наркотично вещество - АМФЕТАМИН СОЛ със съдържание на основно вещество 11.00% и допълнително добавен кофеин, с нетно тегло 15.113 грама, на стойност 453.39 лева - 1 гр. АМФЕТАМИН СОЛ е на стойност 30.00 лв. съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год.
За посоченото престъпление по чл.354а, ал.3 т.1 предл.първо от НК подсъдимият Т. П.Н. ще изтърпи наказание на основание чл.354а, ал.3 т.1 предл.първо от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание СЕ ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия няма да бъде наложено по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно “Глоба”.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 1 бр. синджир от бял метал, 1 бр. мобилен телефон марка "Нокия" модел Е 50, 1 бр. мобилен телефон марка "Нокия" модел 6300, 1 бр. мобилен телефон марка "Нокия" модел Е 50, 1 бр. мобилен телефон марка "Сименс" модел А 70, 2 бр. Сим карта на Вивател ДА БЪДАТ ВЪРНАТИ на собственика им като, ако не бъдат потърсени в едногодишния срок, ДА СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - Полиетиленови пликчета от наркотично вещество СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата.
От престъплението не са причинени имуществени щети.
ОСЪЖДА подсъдимия Т.П.Н. да заплати в полза на държавата сумата от 188.60 лв. за разноски по делото.


 
26 ЧНД No 2019/2010, II състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО А.С.Ц.Ц. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 15.11.2010г.
НАЛАГА на А. С. Ц. /А. С. Ц./, ЕГН ***, едно общо наказание измежду наказанията му по споразумение по НОХД №117/2010 год. на Районен съд - Царево и присъда по НОХД №91/2010 год. на PC- Царево, в размер на по-тежкото от тях, а именно наказание ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66, ал.1 от НК, отлага изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
Определението подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд Бургас.

А.С.Ц.Ц.
НАЛАГА на А. С. Ц. /А. С. Ц./, ЕГН ***, едно общо наказание измежду наказанията му по споразумение по НОХД №117/2010 год. на Районен съд - Царево и присъда по НОХД №91/2010 год. на PC- Царево, в размер на по-тежкото от тях, а именно наказание ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66, ал.1 от НК, отлага изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
Определението подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд Бургас.

Мотиви от 15.11.2010г.
 
27 НАХД No 391/2010, I състав По Закона за авторското право ЗИГРА 2008 ЕООД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА,
Ч.И.П.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 16.11.2010г.
НП-потвърдено
 
28 НАХД No 392/2010, II състав По ЗД по пътищата А.И.Т. РУП - ПРИМОРСКО,
Д.М.В.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 16.11.2010г.
НП-потвърдено
 
29 Гражданско дело No 75/2010, II състав Облигационни искове ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД Т.И.Ф. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 17.11.2010г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на "ТИ БИ АЙ КРЕДИТ" ЕАД, ЕИК: 121554961, че Т.И.Ф., ЕГН *** му дължи изпълнение на парично задължение, в размер на сумата от 428,61 лв. (четиристотин двадесет и осем лева и 61 стотинки), представляваща както следва: неизплатена главница- 395.01 лв. (триста деветдесет и пет лева и 01 стотинки), такса обслужване- 33,60 лв. (тридесет и три лева и 60 стотинки), договорна лихва- 83,07 лв. (осемдесет и три лева и 07 стотинки), неустойка- 10.41 лв. (десет лева и 41 стотинки), ведно със законната лихва върху тази сума начиная от 09.07.2010 год. до окончателното изплащане на задължението.
ОСЪЖДА Т.И.Ф., ЕГН ***, да заплати на "ТИ БИ АЙ КРЕДИТ" ЕАД, ЕИК: 121554961, сумата от 250,00 лв. (двеста и петдесет лева), за разноски по делото.

 
30 Гражданско дело No 77/2010, II състав Облигационни искове ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД М.Й.Б. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 17.11.2010г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕАД, ЕИК 812115210, че М.Й.Б., ЕГН ***, дължи на ищеца сумата в размер на 410.65 лв. (четиристотин и десет лева и 65 стотинки) за доставена, отведена и пречистена вода, за периода от 18.08.2009 год. до 20.05.2010 год. ведно със законната лихва върху сумата, начиная от 09.07.2010 год. до окончателното изплащане на задължението.
ОСЪЖДА М.Й.Б., ЕГН *** да заплати на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕАД, ЕИК 812115210, сумата от 125,00 лв. (сто двадесет и пет лева) за разноски по делото.

 
31 Гражданско дело No 94/2010, II състав Облиг.искове - дела по гл.8-ма от ЗЗППТ БУЛГА М-50 ЕООД ТРЕСАМ ООД,
ЛОРЕНТ ГРУП БУЛГАРИ ЕООД
Докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 17.11.2010г.
Изпраща делото по подсъдност на Окръжен съд гр.Бургас
 
32 Гражданско дело No 101/2010, II състав Развод по взаимно съгласие П.Ц.Д.,
И.Д.Д.
ДСП ГР.ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 17.11.2010г.
На основание чл.330, ал.2 от ГПК съдът прекратява производството по делото.
 
33 НАХД No 367/2010, II състав Административни дела Ц.М.М. РИОКОЗ Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 17.11.2010г.
НП-отменено
 
34 НАХД No 388/2010, II състав По ЗГ и ЗЛОД Д.С.Г. ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 17.11.2010г.
НП-потвърдено
 
35 НАХД No 399/2010, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО К.И.Я. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 17.11.2010г.
ПРИЗНАВА К.И.Я., ЕГН ***, за ВИНОВНА за това, че за времето 10.08.2010 год. до 16.08.2010 год. в гр. П., обл. Б., от хотел *** противозаконно присвоила чужди движими вещи- сумата от 3400.00 лв. собственост на "***" ООД, с МОЛ Т.П.И., които владеела, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд присвоеното имущество е внесено на собственика му- престъпление по чл. 206, ал. 6, т. 1, вр. ал. 1, поради което и на основание чл. 78а от НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като и НАЛАГА административно наказание- глоба в размер на 1000,00 /хиляда/лева.


К.И.Я.
ПРИЗНАВА К.И.Я., ЕГН ***, за ВИНОВНА за това, че за времето 10.08.2010 год. до 16.08.2010 год. в гр. П., обл. Б., от хотел *** противозаконно присвоила чужди движими вещи- сумата от 3400.00 лв. собственост на "***" ООД, с МОЛ Т.П.И., които владеела, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд присвоеното имущество е внесено на собственика му- престъпление по чл. 206, ал. 6, т. 1, вр. ал. 1, поради което и на основание чл. 78а от НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като и НАЛАГА административно наказание- глоба в размер на 1000,00 /хиляда/лева.


Мотиви от 17.11.2010г.
 
36 НОХД No 128/2010, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Г.Г.В.,
С.В.С.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 18.11.2010г., в законна сила от 18.11.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №128/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия Г. Г. В. -***, ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197 т.1, вр. чл.194, ал.1 от НК за това, че на 26.08.2010 год. в гр.Приморско, обл.Бургаска, ресторант „Морски вълни" отнел от владението и собственост на св.С. В. С. движими вещи- 1 бр. мобилен телефон марка „***" модел „***" на стойност 535.50 лева, ведно със Сим карта на „***" на стойност 6.00 лева, всичко на обща стойност 541.50 лева без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати и заместени.
За посоченото престъпление по чл. 197 т.1, вр. чл. 194, ал.1 от НК обвиняемият Г. Г. В., ЕГН *** на основание чл. 197 т.1, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 55, ал.1, т.2, буква "б" от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1, т. 2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА .
3. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА .
Вещественото доказателство - 1 бр. мобилен телефон марка „***" модел „***" да бъде върнат на собственика му С. В. С..
Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 541.50 лв. са възстановени.
ОСЪЖДА Г. Г. В. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 55.00 лв. за разноски по делото.

На основание чл. 24, ал. 3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №128/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия Г. Г. В., ЕГН *** мярка за неотклонение „Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7 - дневен срок считано от днес.


Г.Г.В.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №128/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия Г. Г. В. - ***, ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197 т.1, вр. чл.194, ал.1 от НК за това, че на 26.08.2010 год. в гр.Приморско, обл.Бургаска, ресторант „***" отнел от владението и собственост на св.С. В. С. движими вещи- 1 бр. мобилен телефон марка „***" модел „***" на стойност 535.50 лева, ведно със Сим карта на „***" на стойност 6.00 лева, всичко на обща стойност 541.50 лева без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати и заместени.
За посоченото престъпление по чл. 197 т.1, вр. чл. 194, ал.1 от НК обвиняемият Г. Г. В., ЕГН*** на основание чл. 197 т.1, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 55, ал.1, т.2, буква "б" от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1, т. 2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА .
3. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА .
Вещественото доказателство - 1 бр. мобилен телефон марка „***" модел „***" да бъде върнат на собственика му С. В. С..
Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 541.50 лв. са възстановени.
ОСЪЖДА Г. Г. В. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 55.00 лв. за разноски по делото.

На основание чл. 24, ал. 3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №128/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия Г. Г. В., ЕГН *** мярка за неотклонение „Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7 - дневен срок считано от днес.


С.В.С.
 
37 НАХД No 402/2010, II състав Административни дела М.В.А. РИОКОЗ Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 18.11.2010г.
НП-потвърдено
 
38 НАХД No 395/2010, II състав Административни дела Ж.Д.Е. РИОКОЗ Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 19.11.2010г.
НП-отменено
 
39 Гражданско дело No 107/2009, II състав Вещни искове МЕХАНИЗАЦИЯ И БОРБА С ЕРОЗИЯТА ООД П.Д.П. Докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 22.11.2010г.
Прекратява производството по делото в частта с която е предявен иск да бъде премахнат ел. кабел над едноетажна, селскостопанска сграда.
 
40 Гражданско дело No 128/2009, I състав Делби Ю.И.А. Ц.П.Ц.,
Ц.И.Т.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 23.11.2010г.
ДОПУСКА извършването на делба между съделителите: Ю.И.А., ЕГН-**********, при квота – 1/3 ид.част и Ц.П.Ц., ЕГН-**********, при квота 2/3 ид.част, на следния недвижим имот: Първи етаж от триетажна масивна жилищна сграда, находяща се в имот с идентификатор 58456.501.362 по кадастралната карта на гр.Приморско, западна секция, с площ на този етаж от 110,80кв.м. и се състоящ се от четири стаи, баня, тоалетна с предверие, коридор и тераси, ведно западната част от гаражния етаж в същата секция с площ от 47,90кв.м. и светла височина от 2,25м., разпределен като четири стаи и баня-тоалетна, като отхвърля иска в останалата му част, както за делбата на северната част от таванския етаж, състоящ се от три стаи, килер и коридор с площ от 47кв.м. и 1/6ид.част от парцел – 70кв.м., ведно с отстъпеното право на строеж върху сградата, така и по отношение на третия съделител – Ц.И.Т., ЕГН-**********.
 
41 НОХД No 99/2010, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Х.А.Х. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 23.11.2010г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД 99/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимият Х. А. Х., със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1, вр.чл.26, ал.1 от НК, за това, че: за времето месец февруари – месец март 2010г. в гр.Ц., Б. област, ул.*** №* действайки в условията на продължавана престъпна дейност, чрез използване на техническо средство – неустановено, отнел от владението и собственост на А. Б. Р., движими вещи – 10бр. жабки за строително скеле на обща стойност 42.00 лева, 1бр. абсорбатор /омекотител/ за кафе машина на стойност 24.00 лева, части от кафе машина марка “Етерна” – 1бр. нагревател на стойност 50.00 лева, 1бр. фланец на стойност 12.00 лева, 1бр. клапан баланс на стойност 20.00 лева, 1бр. пресостат на стойност 80.00 лева, 1бр. водна помпа на стойност 80.00 лева, 1бр. електромотор на стойност 90.00 лева и 1бр. магнит вентил на стойност 75.00 лева, всичко на обща стойност 473.00 лева, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд откраднатите вещи са заместени.
За посоченото престъпление подсъдимият Х. А. Х. на осн. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, ще изтърпи наказание “Пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.
3.150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
ОСЪЖДА Х.А. Х. да заплати в полза на държавата сумата в размер на 70.00лв. за разноски по делото.
Имуществените щети в размер на 473.00 лв. са възстановени в пълен размер от подсъдимия.

Х.А.Х.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД 99/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимият Х. А. Х., със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1, вр.чл.26, ал.1 от НК, за това, че: за времето месец февруари – месец март 2010г. в гр.Ц., Б.област, ул.*** №* действайки в условията на продължавана престъпна дейност, чрез използване на техническо средство – неустановено, отнел от владението и собственост на А. Б. Р., движими вещи – 10бр. жабки за строително скеле на обща стойност 42.00 лева, 1бр. абсорбатор /омекотител/ за кафе машина на стойност 24.00 лева, части от кафе машина марка “Етерна” – 1бр. нагревател на стойност 50.00 лева, 1бр. фланец на стойност 12.00 лева, 1бр. клапан баланс на стойност 20.00 лева, 1бр. пресостат на стойност 80.00 лева, 1бр. водна помпа на стойност 80.00 лева, 1бр. електромотор на стойност 90.00 лева и 1бр. магнит вентил на стойност 75.00 лева, всичко на обща стойност 473.00 лева, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд откраднатите вещи са заместени.
За посоченото престъпление подсъдимият Х. А. Х. на осн. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, ще изтърпи наказание “Пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.
3.150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
ОСЪЖДА Х. А. Х. да заплати в полза на държавата сумата в размер на 70.00лв. за разноски по делото.
Имуществените щети в размер на 473.00 лв. са възстановени в пълен размер от подсъдимия.

 
42 НОХД No 109/2010, I състав Гл.V. Измама - чл.209-211 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.Й.А. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 24.11.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимата С. Й.А. - ЕГН *** ЗА ВИНОВНА в това че: За времето от 29 – 31.07.2010г. в гр.П., обл.Б., в магазин за дрехи на ул.*** №* с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и поддържала заблуждение у К. М. Д.като й обещала доставка на конфискувана от митницата стока на ниски цени, а именно компютри, ядки и електроуреди с което причинила имотна вреда на К. М. Д. в размер на 586.00лв., като деянието е извършено повторно и не представлява маловажен случай - престъпление по чл.210, ал.1, т.4, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.54 от НК Я ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА при първоначален „строг” режим съгласно чл.61, т.2 от ЗИНЗС, в затвор и затворническо общежитие от закрит тип съгласно чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.
ОСЪЖДА С. Й. А. да заплати на К. М. Д. сумата от 586.00лв. причинени й от престъплението имуществени вреди,
ОСЪЖДА С. Й.А.да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 50.00лв. държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.

С.Й.А.
ПРИЗНАВА подсъдимата С.Й.А.- ЕГН *** ЗА ВИНОВНА в това че: За времето от 29 – 31.07.2010г. в гр.П., обл.Б., в магазин за дрехи на ул.** №* с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и поддържала заблуждение у К. М. Д. като й обещала доставка на конфискувана от митницата стока на ниски цени, а именно компютри, ядки и електроуреди с което причинила имотна вреда на К. М. Д. в размер на 586.00лв., като деянието е извършено повторно и не представлява маловажен случай - престъпление по чл.210, ал.1, т.4, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.54 от НК Я ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА при първоначален „строг” режим съгласно чл.61, т.2 от ЗИНЗС, в затвор и затворническо общежитие от закрит тип съгласно чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.
ОСЪЖДА С. Й. А. да заплати на К. М. Д. сумата от 586.00лв. причинени й от престъплението имуществени вреди,
ОСЪЖДА С. Й. А.да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 50.00лв. държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.
Присъдата може да бъде обжалвана или
 
43 Гражданско дело No 97/2010, I състав Искове по СК Б.В.Ж. В.С.Ж. Докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 25.11.2010г.
Изпраща делото по подсъдност на Софийски районен съд
 
44 Гражданско дело No 103/2010, II състав Вещни искове ЦЕНТРАЛЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ ОБЩИНА ПРИМОРСКО Докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 25.11.2010г.
Прекратява производството и изпраща по подсъдност на Окръжен съд Бургас
 
45 НОХД No 107/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО И.С.К. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 25.11.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.С.К.- ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 09.07.2010г. около 18.50часа на второстепенен път ІІ – 99км. 44 в посока гр.П. - гр.Ц., обл.Б., управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “**”, модел “**” с рег. № *** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.41 промила на хиляда, установено по надлежния ред – протокол за химическа експертиза №623/12.07.2010г. на БНТЛ при ОДМВР гр.Бургас – престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, ГО ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване два пъти седмично пред съответния пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия И.С. К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК се приспада времето, през което е бил лишен по административен ред от това право, считано от 09.07.2010г.
ОСЪЖДА И.С.К.да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Ц сумата от 32.00лв. за разноски по делото.

И.С.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.С.К. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 09.07.2010г. около 18.50часа на второстепенен път ІІ – 99км. 44 в посока гр.П. - гр.Ц., обл.Б., управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “**”, модел “** с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.41 промила на хиляда, установено по надлежния ред – протокол за химическа експертиза №623/12.07.2010г. на БНТЛ при ОДМВР гр.Бургас – престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, ГО ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване два пъти седмично пред съответния пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия И.С. К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК се приспада времето, през което е бил лишен по административен ред от това право, считано от 09.07.2010г.
ОСЪЖДА И.С. К. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Ц сумата от 32.00лв. за разноски по делото.

 
46 НОХД No 71/2010, I състав Гл.V. Документна измама - чл.212 /без чл.212, ал.5/, 212а НК, 212б НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО В.Х.К.П.,
Т.К.А.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 26.11.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимата В. Х. К. /В. Х. П./ - ЕГН ***
*.ЗА ВИНОВНА в извършване на престъпление по чл.212, ал.2, вр. ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.58а, ал.1 от НК, Я ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
2.ЗА ВИНОВНА в извършване на престъпление по чл.212, ал.1, вр. чл.20, ал.4 от НК, поради което и на осн. чл.58а, ал.1 от НК Я ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
3.ЗА ВИНОВНА в извършване на престъпление по чл.284, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл. 58а, ал.1 от НК Я ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На осн. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимата В. Х.К. най-тежкото от така определените наказания, а именно ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ПРИЗНАВА подсъдимият Т.К.А. - ЕГН ***:
*.ЗА ВИНОВЕН в извършване на престъпление по чл.309, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.58а, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
2.ЗА ВИНОВЕН в извършване на престъпление по чл.212, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.58а, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На осн. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимият Т.К. А. по-тежкото от така определените наказания, а именно ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА В. Х.К. и Т.К. А.да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 199.40лв. за разноски по делото, по 99.70лв. за всеки един от тях.
Веществените доказателства – 1бр. преносим компютър марка “Асус”, модел К 50 IJ и 1бр. преносим компютър марка “Асус” ЕЕЕРС 900А да се върнат на собственика им.
В.Х.К.П.
ПРИЗНАВА подсъдимата В. Х. К. /В.Х.П./ - ЕГН **********:
*.ЗА ВИНОВНА в това, че на 21.10.2009г. в гр.П., обл.Б., офис “Гет Конектет” подсъдимата В. Х. К. чрез съставяне на неистински частни документи – договор заявка формат А1 с №8989791/21.10.2009г. между Х. А. Д. и “БТК” АД, приемно – предавателен протокол от 21.10.2009г. между В.Х.К.и Х.А. Д., анекс към договор заявка Форма 1Б №8989791/21.10.2009г. между клиент Х. А. Д.и “БТК” АД, като положила подпис за клиент и на които е придаден вид, че са подписани от Х.А.Д. в частта за подпис на клиент, като същият не е присъствувал при подписване на документите и не е полагал подпис за клиент, съзнателно дала възможност на подсъдимия Т. К. А.да получи чуждо движимо имущество без правно основание – 1бр. преносим компютър марка “Асус”, модел К 50IJ на стойност 889.87лв., сериен № 352079031257973, ведно с USB модем марка “Алкател” на стойност 209.90лв., 1бр. сим карта за трафик на интернет на стойност 15.00лв., всичко на обща стойност 1114.77лв., предлагани на промоционален пакет за сумата от 199.00лв., собственост на “Гет конектет” ООД, представлявано от Н.В.Н. - престъпление по чл.212, ал.2, вр. ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.58а, ал.1 от НК, Я ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
2.ЗА ВИНОВНА в това, че на 21.10.2009г. в гр.П., обл.Б. офис “Гет Конектет” подсъдимата В. Х. К. действувайки като помагач в съучастие с подсъдимия Т. К. А. в качеството му на извършител, умишлено улеснила подсъдимия А., последния използвайки неистински частни документи – договор заявка форма А1 с № 8989335/21.10.2009г. сключен между И.К. М. “БТК” АД, приемо – предавателен протокол от 21.10.2009г. между И.К. М. и В. Х.К., анекс към договор заявка №8989335 Форма 1Б между И.К. М. и В. Х. К., като представител на “БТК” АД, на които е предаден вид, че са подписани от И.К. М., като изготвила и написала договор заявка форма А1 с №8989335/21.10.2009г. сключен между И. К. М. и “БТК” АД, приемо – предавателен протокол от 21.10.2009г. между И. К. М. и В. Х.К. анекс към договор заявка № 8989335 форма 1Б между И. К. М. и В. Х. К.и се е подписала като служител за “БТК” АД, въпреки че е знаела, че клиента не е този, който е описан в документите, да получи без правно основание чуждо движимо имущество – 1бр. преносим компютър марка “Асус”, модел К 50 IJ сериен № 352079031257965 на стойност 889.87лв., ведно с USB модем марка “Алкател” на стойност 209.90лв., 1бр. сим карта за трафик на интернет на стойност 15.00лв., всичко на обща стойност 1114.77лв., предлагани на промоционален пакет за сумата от 199.00лв., собственост на “Гет конектет” ООД, представлявано от Н. В. Н. с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл.212, ал.1, вр. чл.20, ал.4 от НК, поради което и на осн. чл.58а, ал.1 от НК Я ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
3.ЗА ВИНОВНА в това, че на 21.10.2009г. в гр.П., обл.Б. офис “Гет Конектет” подсъдимата В. Х.К. в условията на продължавана престъпна дейност, в качеството си на длъжностно лице – сътрудник продажби в офис – магазин на “Гет конектет” ООД във вреда на лицата И.К.М. от гр.К. и Х.А. Д. от гр.К., изразяваща се в недопустимо съобразно чл.4, ал.1, т.2 от Закона за защита на личните данни обработване на лични данни, съобщила на подсъдимия Т. К. А. информация, представляваща “лични данни” по смисъла на чл.2, ал.1 от Закона за защита на личните данни /трите имена, единен граждански номер и адрес/, която й е била достъпна по служба и за която знае, че представлява служебна тайна – престъпление по чл.284, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл. 58а, ал.1 от НК Я ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На осн. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимата В. Х. К.най-тежкото от така определените наказания, а именно ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

Т.К.А.
ПРИЗНАВА подсъдимият Т. К. А. - ЕГН***
*.ЗА ВИНОВЕН в това, че за периода 06.10.2009г. – 21.10.2009г. в гр.П., обл.Б., офис “Гет Конектет” подсъдимият Т. К. А. в условията на продължавана престъпна дейност сам или чрез другиго съставил неистински частни документи, а именно:
- договор заявка форма А1 с №8766724/06.10.2009г. между С. М.Г. и “БТК” АД; анекс към договор заявка №8766724 форма 1Б между С. М.Г.и “БТК” АД от 06.10.2009г., приемо – предавателен протокол от 06.10.2009г. между С.М.Г.и В. Х. К. в частта за подпис на клиент,
- договор заявка форма А1 с №87668648/06.10.2009г. между А.Т. Г. и “БТК” АД; анекс към договор заявка №8768648 форма 1Б между А. Т.Г.и “БТК” АД от 06.10.2009г., приемо – предавателен протокол от 06.10.2009г. между А. Т. Г. и В. Х. К., в частта за подпис на клиент,
- договор заявка форма А1 с №8989335/21.10.2009г. между И. К. М. и “БТК” АД, приемо – предавателен протокол от 21.10.2009г. между И. К. М. и В. Х.К., анекс към договор заявка №8989335 форма 1Б между И. К. М.и В.Х.К. в частта за подпис на клиент, на които е придаден вид, че са подписани от С. М.Г. А. Т. Г. и И.К. М. като последните не са присъствували при подписване на документите и не са полагали подписа си за клиент и го употребил пред “Гет Конектет” ООД за да докаже, че е налице правоотношение между А. Т. Г. и “Гет Конектет” ООД – престъпление по чл.309, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.58а, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
2.ЗА ВИНОВЕН в това, че за периода 06.10.2009г. – 21.10.2009г. в гр.П., обл.Б., офис “Гет Конектет” подсъдимият Т. К. А. в условията на продължавана престъпна дейност сам и в съучастие действувайки като извършител с подсъдимата В. К. в качеството на помагач, използвал неистински частни документи, както следва:
- договор заявка форма А1 с №8766724/06.10.2009г. между С. М.Г. и “БТК” АД; анекс към договор заявка №8766724 форма 1Б между С. М.Г.и “БТК” АД от 06.10.2009г., приемо – предавателен протокол от 06.10.2009г. между С. М. Г. и В. Х. К., на които е придаден вид, че са подписани от С. М. Г.в частта за подпис на клиент, като същата не е присъствувала при подписване на документите и не е полагала подпис за клиент,
- договор заявка форма А1 с №87668648/06.10.2009г. между А. Т.Г. и “БТК” АД; анекс към договор заявка №8768648 форма 1Б между А. Т.Г.и “БТК” АД от 06.10.2009г., приемо – предавателен протокол от 06.10.2009г. между А. Т. Г. и В. Х.К. на които е предаден вид, че са подписани от А. Т.Г. в частта за подпис на клиент, като същата не е присъствувала при подписване на документите и не е полагала подпис за клиент,
- договор заявка форма А1 с №8989791/21.10.2009г. сключен между Х. А.Д. и “БТК” АД, приемо – предавателен протокол от 21.10.2009г. между Х. А. Д. и В. Х. К. анекс към договор заявка №8989791 форма 1Б между Х. А.Д. и “БТК” АД от 21.10.2009г., на които е придаден вид, че са подписани от Х. А.Д. в частта за подпис на клиент, като същият не е присъствал при подписване на документите и не е полагал подпис за клиент,
- договор заявка форма А1 с №8989335/21.10.2009г. сключен между И.К. М.и “БТК” АД, приемо – предавателен протокол от 21.10.2009г. между И.К. М. и В. Х.К., анекс към договор заявка №8989335 форма 1Б между И.К. М. и В. Х. К., като представител на “БТК” АД, на които е придаден вид, че са подписани от И.К. М. в частта за подпис на клиент, като същият не е присъствувал при подписване на документите и не е полагал подпис за клиент и без правно основание получил чуждо движимо имущество, а именно:
- 1бр. преносим компютър марка “Асус” модел К 50 IJ сериен № 352079030985236 на стойност 889.87 лева, ведно с USB модем марка “Алкател” на стойност 209.90лв., 1бр. сим карта за трафик на интернет на стойност 15.00лв., всичко на обща стойност 1114.77лв., предлагани на промоционален пакет за сумата от 199.00лв.,
- 1бр. преносим компютър марка “Асус” модел К 50 IJ сериен № 352079031076951 на стойност 889.87 лева, ведно с USB модем марка “Алкател” на стойност 209.90лв., 1бр. сим карта за трафик на интернет на стойност 15.00лв., всичко на обща стойност 1114.77лв., предлагани на промоционален пакет за сумата от 199.00лв.,
- 1бр. преносим компютър марка “Асус” модел К 50 IJ сериен № 352079031257973 на стойност 889.87 лева, ведно с USB модем марка “Алкател” на стойност 209.90лв., 1бр. сим карта за трафик на интернет на стойност 15.00лв., всичко на обща стойност 1114.77лв., предлагани на промоционален пакет за сумата от 199.00лв.,
- 1бр. преносим компютър марка “Асус” модел К 50 IJ сериен № 352079031257965 на стойност 889.87 лева, ведно с USB модем марка “Алкател” на стойност 209.90лв., 1бр. сим карта за трафик на интернет на стойност 15.00лв., всичко на обща стойност 1114.77лв., предлагани на промоционален пакет за сумата от 199.00лв., всичко на обща стойност 4 459.08лв., собственост на “Гет Конектет” ООД, представлявано от Н. В.Н. с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл.212, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.58а, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На осн. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимият Т. К. А. по-тежкото от така определените наказания, а именно ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.

 
47 НОХД No 114/2010, I състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО К.Д.Е. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 26.11.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.Д.Е. - ЕГН ***
*. ЗА ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през месец август 2010г. в гр.П., обл. Б., придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал до 23.08.2010г. в лек автомобил марка *** с рег. №*** и в стая №3 на хотел ***, с.Л., обл.Б., без надлежно разрешително високо рискови наркотични вещества: КОКАИН със съдържание на основно вещество 25.00 тегл. % - 14.661 грама на стойност 879.66 лева, АМФЕТАМИН – СОЛ – 60.476 грама със съдържание на основно вещество 12.00 % и допълнително добавени кодеин и лидокаин на стойност 1814.28 лева, КОНОП – 93.070 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 0.70 т.% на стойност 465.35 лева, КОНОП – 24.365 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 2.80 т. % на стойност 121.83лв., КОНОП – 2 142.7 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 1.20т. % на стойност 10 713.50лв. – 1гр. КОКАИН е на стойност 60.00лв., 1гр. АМФЕТАМИН СОЛ е на стойност 30.00 лв., 1гр. КОНОП е на стойност 5.00лв., съгласно постановление №23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества по графата за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 г. изм. ДВ бр.14 от 18.02.2000г., всичко на обща стойност 13 994.62 лева – престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, както и ГЛОБА в размер на 3000.00 лева.
2. ЗА ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата и месец през 2010г. придобил в гр.Б. и държал до 23.08.2010г. в с.Л., обл.Б., в стая №3 на хотел *** 1бр. огнестрелно оръжие – пистолет марка “ЕКОЛ ТУНА” мод. 635, кал. 8мм. “РА” / EKOL Tuna Mod. 635 Cal. 8mm. P.A./, със сериен номер **** и боеприпаси – три броя патрони 8 мм., представляващи незаводски снарядни боеприпаси – турско производство, без да има за това надлежно разрешение – престъпление по чл.339, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На осн. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия К.Д.Е. по-тежкото от така определените наказания, а именно ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи при първоначален „общ” режим съгласно чл.61, т.3 от ЗИНЗС, в затворническо общежитие от открит тип съгласно чл.59, ал.1 от ЗИНЗС, към което наказание „Лишаване от свобода” на основание чл.23, ал.3 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА изцяло наказанието ГЛОБА в размер на 3000.00 лева.
На основание чл.59, ал.1, т.1 от НК ПРИСПАДА от така определеното наказание „Лишаване от свобода” времето, през което подсъдимия К.Д.Е. е бил задържан под стража, считано от 25.08.2010г. до влизане на настоящата присъда в сила.
На основание чл.354а, ал.6, вр. чл.53, ал.2, б.”а” от НК ОТНЕМА в полза на държавата наркотичните вещества - КОКАИН със съдържание на основно вещество 25.00 тегл. % - 14.661 грама, АМФЕТАМИН – СОЛ – 60.476 грама със съдържание на основно вещество 12.00 % и допълнително добавени кодеин и лидокаин, КОНОП – 93.070 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 0.70 т.%, КОНОП – 24.365 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 2.80 т. % и КОНОП – 2 142.7 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 1.20т.%.
На основание чл.53, ал.2 б.”а” от НК ОТНЕМА в полза на държавата 1бр. пистолет марка “ЕКОЛ ТУНА” мод. 635, кал. 8мм. “РА” / EKOL Tuna Mod. 635 Cal. 8mm. P.A./, със сериен номер Т 6123731, намиращ се на съхранение в РУП Царево.
На основание чл.53, ал.1, б.”а” от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства – 1 бр. бял полиетиленов плик малък, 1бр. бял полиетиленов плик с надпис “24 – ПАПАЗ”, 1бр. опаковка с 1бр. блистер – 10бр. хапчета – Активен въглен, 1бр. електронна везна с капаче марка – “DIGITAL SKALE” сива на цвят и 1бр. кутия за нея синя на цвят, 1бр. полиетиленов плик със съдържание карта за чекиране /разпознаване/ на името на Д.С. с полепнали частици от бяло прахообразно вещество, 4бр. хартиени изрезки от списание с размери 8.5см. на 8.5см. свити по диагонал, хартиен свитък с полепнало бяло прахообразно вещество свит надлъжно с размери 4см. на 10см., 2бр. празни полиетиленови опаковки с размери 9см. на 12см. с частици от полепнало бяло прахообразно вещество от вътрешната страна, 1бр. полиетиленова торбичка, бяла прозрачна с надпис “Благодарим Ви, че пазарувахте от нас”, със съдържание в нея – други полиетиленови торбички и кутия от цигари марка “Давидов”, в които са се съхранявали наркотичните вещества и 1бр. кутия от цигари марка “Давидов” със сумата от 760.00лв. в банкноти 2х100, 4х50, 15х20 и 6х10 лв.
Веществените доказателства – 1бр. картонена чанта с надпис “Selma – Ju” с въжени дръжки, 1бр. черна раница от промазка, 1бр. мобилен телефон марка “Нокия” – 2700, 2бр. Сим карти, 1бр. мобилен телефон марка “Сименс”, 1бр. черен мъжки кожен портфейл, свидетелство за регистрация на МПС за л. а. *** с рег. №***, банкнота от 2лв., кредитни и визитни картички, сребърна карта – “Трижър” с баркод **, 1бр. мобилен телефон марка “Нокия” – 2330, 1бр. Бикънект карта на “Глобул”, 1бр. преносим компютър марка “НР” с №Р/М/ КЕ 167 US # ABB, s/n CHU 8080Q10 с 1бр. зарядно, 1бр. черен портфейл със съдържание – 2бр. кредитни карти на “Unicredit Bulbank – VISA” на името на Д.С., 1бр. ръчен часовник марка “AFLEX”, договор за покупко – продажба на МПС, полица “Гражданска отговорност”, 2бр. контролни талони ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им.

К.Д.Е.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.Д.Е. - ЕГН ***
*. ЗА ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през месец август 2010г. в гр.П., обл. Б., придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал до 23.08.2010г. в лек автомобил марка *** с рег. №*** и в стая №3 на хотел ***, с.Л., обл.Б., без надлежно разрешително високо рискови наркотични вещества: КОКАИН със съдържание на основно вещество 25.00 тегл. % - 14.661 грама на стойност 879.66 лева, АМФЕТАМИН – СОЛ – 60.476 грама със съдържание на основно вещество 12.00 % и допълнително добавени кодеин и лидокаин на стойност 1814.28 лева, КОНОП – 93.070 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 0.70 т.% на стойност 465.35 лева, КОНОП – 24.365 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 2.80 т. % на стойност 121.83лв., КОНОП – 2 142.7 грама със съдържание на тетрахидроканабинол 1.20т. % на стойност 10 713.50лв. – 1гр. КОКАИН е на стойност 60.00лв., 1гр. АМФЕТАМИН СОЛ е на стойност 30.00 лв., 1гр. КОНОП е на стойност 5.00лв., съгласно постановление №23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества по графата за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 г. изм. ДВ бр.14 от 18.02.2000г., всичко на обща стойност 13 994.62 лева – престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, както и ГЛОБА в размер на 3000.00 лева.
2. ЗА ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата и месец през 2010г. придобил в гр.Б. и държал до 23.08.2010г. в с.Л., обл.Б., в стая №3 на хотел *** 1бр. огнестрелно оръжие – пистолет марка “ЕКОЛ ТУНА” мод. 635, кал. 8мм. “РА” / EKOL Tuna Mod. 635 Cal. 8mm. P.A./, със сериен номер **** и боеприпаси – три броя патрони 8 мм., представляващи незаводски снарядни боеприпаси – турско производство, без да има за това надлежно разрешение – престъпление по чл.339, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На осн. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия К.Д.Е. по-тежкото от така определените наказания, а именно ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи при първоначален „общ” режим съгласно чл.61, т.3 от ЗИНЗС, в затворническо общежитие от открит тип съгласно чл.59, ал.1 от ЗИНЗС, към което наказание „Лишаване от свобода” на основание чл.23, ал.3 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА изцяло наказанието ГЛОБА в размер на 3000.00 лева.
На основание чл.59, ал.1, т.1 от НК ПРИСПАДА от така определеното наказание „Лишаване от свобода” времето, през което подсъдимия К.Д.Е. е бил задържан под стража, считано от 25.08.2010г. до влизане на настоящата присъда в сила.

 
48 НОХД No 118/2010, I състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО П.Н.Н. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 26.11.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия П.Н. Н.- ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 24.08.2010г. в гр.П., обл.Б. в стая на партерен етаж на кооперация “**” – ** П. държал на склад акцизни стоки без бандерол – 77бр. кутии с цигари марка “Marble Slim” /Марбле слим/ 80мм. на стойност 246.40лв., 40бр. кутии цигари марка “Lucky Strike” /Лъки страйк/ 80мм. на стойност 170.00лв. и 41бр. кутии цигари марка «Raquel Slims” /Ракел слим/ 80мм. на стойност 143.50лв., всичко на обща стойност 559.90лв., когато такъв се изисква по закон – чл.25, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия - престъпление по чл.234, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, както и ГЛОБА в размер на 5 559.00лв.
ОСЪЖДА П. Н. Н. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 57.80лв. за разноски по делото.
На осн. чл.234, ал.3, вр. чл.53, ал.2, б.”а” от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства – 77бр. кутии с цигари марка “Marble Slim” /Марбле слим/ 80мм., 40бр. кутии цигари марка “Lucky Strike” /Лъки страйк/ 80мм. и 41бр. кутии цигари марка «Raquel Slims” /Ракел слим/ 80мм. намиращи се на съхранение в РУП - П.П.Н.Н.
ПРИЗНАВА подсъдимия П.Н. Н. - ЕГН **** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 24.08.2010г. в гр.П., обл.Б. в стая на партерен етаж на кооперация “**” – ** П. държал на склад акцизни стоки без бандерол – 77бр. кутии с цигари марка “Marble Slim” /Марбле слим/ 80мм. на стойност 246.40лв., 40бр. кутии цигари марка “Lucky Strike” /Лъки страйк/ 80мм. на стойност 170.00лв. и 41бр. кутии цигари марка «Raquel Slims” /Ракел слим/ 80мм. на стойност 143.50лв., всичко на обща стойност 559.90лв., когато такъв се изисква по закон – чл.25, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия - престъпление по чл.234, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, както и ГЛОБА в размер на 5 559.00лв.
ОСЪЖДА П.Н.Н. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 57.80лв. за разноски по делото.
На осн. чл.234, ал.3, вр. чл.53, ал.2, б.”а” от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства – 77бр. кутии с цигари марка “Marble Slim” /Марбле слим/ 80мм., 40бр. кутии цигари марка “Lucky Strike” /Лъки страйк/ 80мм. и 41бр. кутии цигари марка «Raquel Slims” /Ракел слим/ 80мм. намиращи се на съхранение в РУП - П.
Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15 дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас. 
49 НОХД No 129/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Л.В.К. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 26.11.2010г., в законна сила от 26.11.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 129/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия Л. В. К. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Г. Н., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че: На 22.11.2010 год. около 15.20 часа в гр.Царево, обл.Бургаска, по ВП II 99 км.58, управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил марка „*** " с per. №***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 2.21 промила на хиляда, установено по надлежния ред - химическа експертиза №1142/23.11.2010 год.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият Л. В. К. на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл. 54, ал.1 от НК ще изтърпи наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.343г, вр.чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Л. В. К., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.
Веществени доказателства няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди няма.
ОСЪЖДА подсъдимия Л. В. К. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата от 30.00 лв. за разноски по делото.

Предвид одобряването на споразумението по отношение на подсъдимия, на осн. чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №129/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдът, като взе предвид, че наказателното производство спрямо подсъдимия е прекратено и на осн. чл.309, ал.2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо подсъдимия Л. В. К. мярката за неотклонение “Подписка”.
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7- дневен срок от днес.


Л.В.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 129/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия Л. В. К. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Г. Н., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че: На 22.11.2010 год. около 15.20 часа в гр.Царево, обл.Бургаска, по ВП II 99 км.58, управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил марка „*** " с per. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 2.21 промила на хиляда, установено по надлежния ред - химическа експертиза №*** год.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият Л. В. К.на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл. 54, ал.1 от НК ще изтърпи наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.343г, вр.чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Л. В. К., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.
Веществени доказателства няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди няма.
ОСЪЖДА подсъдимия Л. В. К. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата от 30.00 лв. за разноски по делото.


 
50 Гражданско дело No 13/2010, I състав Вещни искове АЛБЕНА АД КАПСИ ТУРС ООД Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 29.11.2010г.
ОСЪЖДА „Капси турс”ООД, ЕИК-121692026, гр.София 1111, р-н Слатина, ул.Хемус, бл.16Б, да преустанови всички действия които смущават правото на „Албена”АД, ЕИК-834025872, КК”Албена”-Административна сграда, да ползва сградата: Снек-бар „Диамант” с идентификатори 58356.502.133.1 и 58356.502.133.2, находяща се в поземлен имот с идентификатор 58356.502.133 /бивш имот пл.№ 0066001/ гр.Приморско ММЦ, като му осигури безпрепятствен достъп до сградата и до прилежащия й терен, чрез премахване на изградената ограда с бодлива тел.
 
51 Гражданско дело No 17/2010, II състав Вещни искове АЛБЕНА АД ПРЕСТИЖ ХОЛИДЕЙС АД Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 30.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен, предявения иск от "АЛБЕНА" АД, ЕИК 834025872, срещу „ПРЕСТИЖ ХОЛИДЕЙЗ” АД, ЕИК 102968139, при участието на трето лице- Община Приморско, с който се иска от съда, да постанови решение, с което да осъди „ПРЕСТИЖ ХОЛИДЕЙЗ” АД, да преустанови ползването на канално- помпената станция и да прекъсне заустването в КПС *** на канал ф 300, отвеждащ битовата канализация на Обект- Жилищен комплекс *** състоящ се от блок 1 и блок 2 в ПИ *** и ПИ ***.
ОСЪЖДА "АЛБЕНА" АД, ЕИК 834025872, да заплати на „ПРЕСТИЖ ХОЛИДЕЙЗ” АД, ЕИК 102968139, сумата от 900,00 лв. (деветстотин лева), представляващи направените по делото разноски.