РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 01.10.2011г. до 31.10.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НАХД No 440/2011, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО,
РУП - ПРИМОРСКО
Д.В.Н. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 03.10.2011г., в законна сила от 15.11.2011г.
ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност Д.В.Н., роден на ***г***, ``````````````` живущ ***, ж````````` за извършеното от него престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, предл. първо от НК, а именно, на 21.08.2011г. в гр.Приморско, обл.Бургаска, кв.ММЦ, хотел Бисер, стая № 326 и стая № 438 без надлежно разрешително придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал в себе си високорискови наркотични вещества: 1бр. полиетиленов плик съдържащ коноп /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0,187 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 2,40 % на стойност 1,12 лева, 1бр. полиетиленов плик съдържащ коноп /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0,143 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 2,40 % на стойност 0,85 лева, 1бр. полиетиленов плик съдържащ коноп /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0,209 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 2,80 % на стойност 1,25 лева, 1бр. полиетиленов плик съдържащ коноп /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0,425 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 1,60% на стойност 2,55 лева, 1бр. полиетиленов плик съдържащ коноп /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0,846 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 1,70 % на стойност 5.76 лева, всичко на обща стойност 11.53 лева, като деянието представлява маловажен случай, и му НАЛАГА административно наказание по реда на чл.78а от НК, глоба в размер на 1000/хиляда/лева.
Д.В.Н.
Мотиви от 03.10.2011г.
Мотивите предадени на 03.10.2011г.
 
2 НАХД No 447/2011, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО В.Н. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 03.10.2011г.
ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност В.Н., род. на ***г***, Р.``, ```н, ````, живущ *** `````, за извършеното от него престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, предл. първо от НК, а именно, на 21.08.2011 год. в гр. Приморско, Бургаска обл., кв. ММЦ, хотел "Бисер", стая № 326, без надлежно разрешително придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал в себе си високорискови наркотични вещества: коноп /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0,169 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 1,20 % и на стойност 1.14 лева, амфетамин-сол с нетно тегло 1,974 грама и съдържание на основно вещество 12,00% на стойност 59.22 лева и амфетамин-сол, насипно с нетно тегло 0,140 грама и съдържание на основно вещество 12,00% на стойност 4.20 лева, всичко на обща стойност 64.56 лева като деянието представлява маловажен случай, и му НАЛАГА административно наказание по реда на чл.78а от НК, глоба в размер на 1000/хиляда/лева
 
3 НАХД No 390/2011, I състав Административни дела НИКА ЕООД ОБЩИНА ГР.ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 04.10.2011г.
НП-потвърдено
 
4 НАХД No 438/2011, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.Т.А. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 04.10.2011г.
ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност Д.Т.А., роден на ***г***, живущ *** ``, ```` `````, ЕГН-**********, за извършеното от него престъпление по чл.309, ал.3, вр. ал.1 от НК, а именно, на неустановена дата през месец юни, юли 2008г. в гр.Ахтопол, обл.Бургаска чрез св.Т. Д. Н. и св.И. Й. Й. преправил съдържанието на частен документ - протокол за провеждане на извънредно общо събрание на ПК"Велека 91 "гр.Ахтопол, като му придал вид, че същото е проведено на 23.05.2008г., за да удостовери волеизявление на член-кооператорите без събранието да се е състояло и го употребил, като го представил в гр.Бургас пред Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, за да докаже прекратено правоотношение като председател на ПК"Велека 91" гр.Ахтопол и деянието представлява маловажен случай, и му НАЛАГА на административно наказание глоба в размер на 500/петстотин/лева.
Д.Т.А.
Освобождава от наказателна отговорност и налага административно наказание глоба в размер на 500.00лв.
Мотиви от 04.10.2011г.
Мотивите предадени на 04.10.2011г.
 
5 Гражданско дело No 215/2007, I състав Делби М.А.К.,
П.И.К.,
З.И.К.
Д.П.М.,
В.Г.В.,
Х.С.Г.,
С.Д.Г.,
Т.Б.Ш.,
С.С.М.,
Б.С.М.,
Д.Е.М.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 06.10.2011г.
Съдът, като взе предвид изявленията на страните и постигната между тях спогодба за уреждане на взаимоотношенията им и като намери, че така направената спогодба не противоречи на закона и добрите нрави, на основание чл.234, ал.1 от ГПК
ОПРЕДЕЛИ
ОДОБРЯВА постигнатата съдебна спогодба между страните по делото, съгласно условията изложени в нея.
ОСЪЖДА М. А. К., П. И. К. и З. И. К. да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево държавна такса в размер на 652.79лв. държавна такса върху поставения дял.
ОСЪЖДА Д. П. М. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево държавна такса в размер на 667.80лв. държавна такса върху поставения дял.
ОСЪЖДА Т. Б.Ш., С. С. М. Б. С. М. и Д. Е. М. да заплатят съобразно квотите си в поставения дял, в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево държавна такса в размер на 1358.01лв. държавна такса върху поставения дял.
Предвид изчерпване предмета на делото, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.дело №215/2007г. по описа на Районен съд – гр.Царево.
Определението за одобряване на спогодбата е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
6 НОХД No 117/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.И.С.,
Х.И.Х.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 06.10.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.И.С.ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че:
1.За времето 04.04.2011г. – 08.04.2011г. в гр.А., обл.Б., местността ***, в условията на продължавана престъпна дейност, подсъдимият С. в съучастие като съизвършител с подсъдимия Х., след предварителен сговор, чрез използване на технически средства – метален лост, права лопата и клещи, отнели от владението на Г.П.Г. -Ф. – управител на фирма *** ООД, гр.С., собственост на фирма *** ООД, гр.С. движими вещи – 700кг. отпадъчен метал /скрап/ на стойност 315.00лв. и от владението на А.С.С. – *** КЕЦ, гр.П., собственост на “ЕВН – България” АД, гр.П. движими вещи – 20м. ел. кабел СВТ 3х35кв. мм. на стойност 759.00лв. и 30м. ел. кабел СВТ 4х50кв. мм. на стойност 1429.20лв., всичко на обща стойност 2503.20лв., без съгласието на собствениците им с намерението противозаконно да го присвоят, като деянието представлява немаловажен случай и е извършено от подсъдимия С. в условията на опасен рецидив – престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б. “а” и б.”б” от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1 т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
2.За времето 04.04.2011г. – 08.04.2011г. в гр.А. обл.Б., в местността ***, в условията на продължавана престъпна дейност, подсъдимият С. в съучастие като съизвършител с подсъдимия Х., повредили противозаконно електропреносна мрежа – 20м. ел. кабел СВТ 4х35кв. мм. и 30м. ел. кабел СВТ 4х50кв. мм. на обща стойност 1989.96лв., собственост на “ЕВН – България” АД, гр.П. с МОЛ А.С.С. – престъпление по чл.216, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ за срок от ДВЕ ГОДИНИ със следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, включваща явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от две години; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител или определено от него длъжностно лице за срок от две години; 3. 200 /двеста/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.
На осн. чл.23, ал.1 и чл.25, ал.1 от НК, НАЛАГА на подсъдимия С.И.С. най-тежкото между двете наказания по настоящата му присъда и наказанието по НОХД №27/2011г. на РС Царево, а именно ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.
На осн. чл.25, ал.2 от НК от така определеното общо наказание ПРИСПАДА изцяло изтърпяното наказание по НОХД №27/2011г. на РС Царево в размер на ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, считано от 16.05.2011г. до 16.08.2011г.
На основание чл.59, ал.1 и ал.3 от НК ПРИСПАДА от така определеното общо наказание времето през което С.И.С. е бил задържан под стража по настоящото дело, считано от 09.04.2011г. до 16.05.2011г. и от 16.08.2011г. до привеждане в изпълнение на настоящата присъда.
ПРИЗНАВА подсъдимия Х.И.Х. ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че:
1.За времето 04.04.2011г. – 08.04.2011г. в гр.А., обл.Б., местността ***, в условията на продължавана престъпна дейност, подсъдимият Х. в съучастие като съизвършител с подсъдимия С., след предварителен сговор, чрез използване на технически средства – метален лост, права лопата и клещи, отнели от владението на Г.П.Г.–Ф. – управител на фирма *** ООД, гр.С., собственост на фирма *** ООД, гр.С. движими вещи – 700кг. отпадъчен метал /скрап/ на стойност 315.00лв. и от владението на А.С.С. – *** КЕЦ, гр.П., собственост на “ЕВН – България” АД, гр.П. движими вещи – 20м. ел. кабел СВТ 3х35кв. мм. на стойност 759.00лв. и 30м. ел. кабел СВТ 4х50кв. мм. на стойност 1429.20лв., всичко на обща стойност 2503.20лв., без съгласието на собствениците им с намерението противозаконно да го присвоят, като деянието представлява немаловажен случай – престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1 т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.
2.За времето 04.04.2011г. – 08.04.2011г. в гр.А., обл.Б., в местността ***, в условията на продължавана престъпна дейност, подсъдимият Х. в съучастие като съизвършител с подсъдимия С., повредили противозаконно електропреносна мрежа – 20м. ел. кабел СВТ 4х35кв. мм. и 30м. ел. кабел СВТ 4х50кв. мм. на обща стойност 1989.96лв., собственост на “ЕВН – България” АД, гр.П. с МОЛ А.С.С. – престъпление по чл.216, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ за срок от ЕДНА ГОДИНА със следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, включваща явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител или определено от него длъжностно лице за срок от една година; 3. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.
На осн. чл.23, ал.1 от НК, НАЛАГА на подсъдимия Х.И.Х. по-тежкото между наказанията му по настоящата присъда, а именно ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА С.И.С. и Х.И.Х. да заплатят солидарно на “ЕВН България Електроразпределение” АД, ЕИК 115552190 чрез пълномощника и процесуален представител ю.к.П.К. сумата в размер на 1 989.96лв. за причинени им от престъплението имуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от 08.04.2011г. до окончателното плащане, като отхвърля предявения иск в останалата му част до размера от 4 493.16лв. като неоснователен.
ОСЪЖДА подсъдимият С.И.С. и Х.И.Х. да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 227.00лв. за разноски по делото, по 113.50лв. за всеки един от тях, както и 79.60лв. държавна такса върху уважения размер на гражданския иск – по 39.80лв. за всеки един от тях.
На осн. чл.53, ал.1, б.”а” от НК ОТНЕМА в полза на държавата 1бр. клещи, намиращи се на съхранение в РУП Царево, като вещ принадлежала на виновните и послужила за извършване на престъплението.
Веществените доказателства – 30кг. обгорен меден проводник, намиращи се на съхранение в РУП Царево да се върне на собственика “ЕВН България Електроразпределение” АД.

С.И.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.И.С.ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че:
1.За времето 04.04.2011г. – 08.04.2011г. в гр.А., обл.Б., местността ***, в условията на продължавана престъпна дейност, подсъдимият С. в съучастие като съизвършител с подсъдимия Х., след предварителен сговор, чрез използване на технически средства – метален лост, права лопата и клещи, отнели от владението на Г.П.Г. -Ф. – управител на фирма *** ООД, гр.С., собственост на фирма *** ООД, гр.С. движими вещи – 700кг. отпадъчен метал /скрап/ на стойност 315.00лв. и от владението на А.С.С. – *** КЕЦ, гр.П., собственост на “ЕВН – България” АД, гр.П. движими вещи – 20м. ел. кабел СВТ 3х35кв. мм. на стойност 759.00лв. и 30м. ел. кабел СВТ 4х50кв. мм. на стойност 1429.20лв., всичко на обща стойност 2503.20лв., без съгласието на собствениците им с намерението противозаконно да го присвоят, като деянието представлява немаловажен случай и е извършено от подсъдимия С. в условията на опасен рецидив – престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б. “а” и б.”б” от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1 т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
2.За времето 04.04.2011г. – 08.04.2011г. в гр.А. обл.Б., в местността ***, в условията на продължавана престъпна дейност, подсъдимият С. в съучастие като съизвършител с подсъдимия Х., повредили противозаконно електропреносна мрежа – 20м. ел. кабел СВТ 4х35кв. мм. и 30м. ел. кабел СВТ 4х50кв. мм. на обща стойност 1989.96лв., собственост на “ЕВН – България” АД, гр.П. с МОЛ А.С.С. – престъпление по чл.216, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ за срок от ДВЕ ГОДИНИ със следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, включваща явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от две години; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител или определено от него длъжностно лице за срок от две години; 3. 200 /двеста/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.
На осн. чл.23, ал.1 и чл.25, ал.1 от НК, НАЛАГА на подсъдимия С.И.С. най-тежкото между двете наказания по настоящата му присъда и наказанието по НОХД №27/2011г. на РС Царево, а именно ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.
На осн. чл.25, ал.2 от НК от така определеното общо наказание ПРИСПАДА изцяло изтърпяното наказание по НОХД №27/2011г. на РС Царево в размер на ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, считано от 16.05.2011г. до 16.08.2011г.
На основание чл.59, ал.1 и ал.3 от НК ПРИСПАДА от така определеното общо наказание времето през което С.И.С. е бил задържан под стража по настоящото дело, считано от 09.04.2011г. до 16.05.2011г. и от 16.08.2011г. до привеждане в изпълнение на настоящата присъда.

Х.И.Х.
ПРИЗНАВА подсъдимия Х.И.Х. ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че:
1.За времето 04.04.2011г. – 08.04.2011г. в гр.А., обл.Б., местността ***, в условията на продължавана престъпна дейност, подсъдимият Х. в съучастие като съизвършител с подсъдимия С., след предварителен сговор, чрез използване на технически средства – метален лост, права лопата и клещи, отнели от владението на Г.П.Г.–Ф. – управител на фирма *** ООД, гр.С., собственост на фирма *** ООД, гр.С. движими вещи – 700кг. отпадъчен метал /скрап/ на стойност 315.00лв. и от владението на А.С.С. – *** КЕЦ, гр.П., собственост на “ЕВН – България” АД, гр.П. движими вещи – 20м. ел. кабел СВТ 3х35кв. мм. на стойност 759.00лв. и 30м. ел. кабел СВТ 4х50кв. мм. на стойност 1429.20лв., всичко на обща стойност 2503.20лв., без съгласието на собствениците им с намерението противозаконно да го присвоят, като деянието представлява немаловажен случай – престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1 т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.
2.За времето 04.04.2011г. – 08.04.2011г. в гр.А., обл.Б., в местността ***, в условията на продължавана престъпна дейност, подсъдимият Х. в съучастие като съизвършител с подсъдимия С., повредили противозаконно електропреносна мрежа – 20м. ел. кабел СВТ 4х35кв. мм. и 30м. ел. кабел СВТ 4х50кв. мм. на обща стойност 1989.96лв., собственост на “ЕВН – България” АД, гр.П. с МОЛ А.С.С. – престъпление по чл.216, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ за срок от ЕДНА ГОДИНА със следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, включваща явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител или определено от него длъжностно лице за срок от една година; 3. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.
На осн. чл.23, ал.1 от НК, НАЛАГА на подсъдимия Х.И.Х. по-тежкото между наказанията му по настоящата присъда, а именно ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.

Мотиви от 11.10.2011г.
Мотивите предадени на 11.10.2011г.
 
7 НОХД No 95/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.В.А. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 07.10.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия М. В. А. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че през месец декември 2009г. в гр.А., обл.Б., местността “**”, от сервизна постройка, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита /изкъртване на входната врата/ и чрез използване на техническо средство /ножовка/ отнел от владението на П. В. Ф. движими вещи – 1бр. велосипед марка “Тирол старк” на стойност 40.00 лева, 1бр. моторен трион марка “Хускварна”, модел 55 ва днойводн 456.00 лева, 1бр. флекс марка “Енхел” на стойност 22.50 лева, 1бр. дрелка марка “Енхел” на стойност – 45.00 лева, 1бр. прободен трион “Зеге” марка “Енхел” на стойност 23.50 лева, 1бр. шмиргел марка “Стаилион” с два камъка на стойност 62.50 лева, 1бр. електрожен на стойност 225.00 лева, 1бр. удължител с дължина 10м. на стойност 20.60 лева, 1бр. удължител с дължина 10 метра на стойност 20.60 лева, 1бр. удължител с дължина 10м. на стойност 23.70 лева, 1бр. удължител с макара и дължина 25м. на стойност 31.25 лева, всичко на обща стойност – 970.90 лева, собственост на П. В. Ф., без негово съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив - престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, буква “а” и “б” от НК, поради което и на осн.чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА по-тежкото между наказанията на подсъдимия М. В. А. по настоящата присъда и наказанието по НОХД №835/2011г. на Бургаски окръжен съд, а именно ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.
На осн. чл.59, ал.1 от НК ПРИСПАДА времето през което подсъдимия М.В. А.е бил задържан по мярка за неотклонение „Задържане под стража”.

М.В.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия М. В. А. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че през месец декември 2009г. в гр.А., обл.Б., местността “**”, от сервизна постройка, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита /изкъртване на входната врата/ и чрез използване на техническо средство /ножовка/ отнел от владението на П. В. Ф. движими вещи – 1бр. велосипед марка “Тирол старк” на стойност 40.00 лева, 1бр. моторен трион марка “Хускварна”, модел 55 ва днойводн 456.00 лева, 1бр. флекс марка “Енхел” на стойност 22.50 лева, 1бр. дрелка марка “Енхел” на стойност – 45.00 лева, 1бр. прободен трион “Зеге” марка “Енхел” на стойност 23.50 лева, 1бр. шмиргел марка “Стаилион” с два камъка на стойност 62.50 лева, 1бр. електрожен на стойност 225.00 лева, 1бр. удължител с дължина 10м. на стойност 20.60 лева, 1бр. удължител с дължина 10 метра на стойност 20.60 лева, 1бр. удължител с дължина 10м. на стойност 23.70 лева, 1бр. удължител с макара и дължина 25м. на стойност 31.25 лева, всичко на обща стойност – 970.90 лева, собственост на П. В. Ф., без негово съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив - престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, буква “а” и “б” от НК, поради което и на осн.чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА по-тежкото между наказанията на подсъдимия М. В. А. по настоящата присъда и наказанието по НОХД №835/2011г. на Бургаски окръжен съд, а именно ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.
На осн. чл.59, ал.1 от НК ПРИСПАДА времето през което подсъдимия М.В. А.е бил задържан по мярка за неотклонение „Задържане под стража”.

Мотиви от 11.10.2011г.
Мотивите предадени на 11.10.2011г.
 
8 НОХД No 126/2011, I състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.А.Т. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 07.10.2011г., в законна сила от 07.10.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №126/2011г. по описа на Районен съд – гр.Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимата С.А.Т. със снета по-горе самоличност, представлявана от нейния защитник адв.Д., съгласно условията на което подсъдимата се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, а именно, че на 24.08.2011г. в гр.К., обл.Б., в търговски обект на ул.***№***, като собственик на ЕТ ***гр.Б. използвала в търговската дейност марката “Адидас” – “ADIDAS AG GERMANY”, а именно – 6бр. блузи с дълъг ръкав с марка “Адидас” на стойност 141.00лв., 5бр. къси панталони с марка “Адидас” на стойност 75.00лв., 15бр. мъжки тениски с марка “Адидас” на стойност 300.00лв., 8бр. дамски потници с марка “Адидас” на стойност 120.00лв. и 2бр. мъжки потници с марка “Адидас” на стойност 35.00 лв., 8 комплекта детски анцузи с марка “Адидас” на стойност 168.00 лв, 28 бр. комплекта големи анцузи с марка “Адидас” на стойност 1162.00лв., 5 бр. долници на анцузи с марка “Адидас” на стойност 75.00лв., 5 бр. суитчери с марка “Адидас” на стойност 162.50лв., всичко на обща стойност 2238.50 лв., без съгласието на притежателя на изключителното право – ADIDAS AG GERMANY.
За посоченото престъпление подсъдимата ще изтърпи наказание при условията на чл.172б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, а именно Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, със следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА,
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА подсъдимият С.А.Т. да заплати ГЛОБА в размер на 500.00 лв.
На осн. чл.172б, ал.3, вр. ал.1 от НК, вр.чл.53, ал.1, б.”б” от НК веществените доказателства – 6бр. блузи с дълъг ръкав с марка “Адидас”, 5бр. къси панталони с марка “Адидас”, 15бр. мъжки тениски с марка “Адидас”, 8бр. дамски потници с марка “Адидас” и 2бр. мъжки потници с марка “Адидас”, 8 комплекта детски анцузи с марка “Адидас”, 28бр. комплекта големи анцузи с марка “Адидас”, 5 бр. долници на анцузи с марка “Адидас”, 5 бр. суитчери с марка “Адидас”, които се съхраняват в РУП гр.П., ДА СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и на осн.чл.86, ал.3 от Закона за марките и географските обозначения да се предадат за унищожаване на органите на МВР – РУП гр.П.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
ОСЪЖДА С.А.Т. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 155.00лв. за разноски по делото.
Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №126/2011г.

С.А.Т.
За посоченото престъпление подсъдимата ще изтърпи наказание при условията на чл.172б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, а именно Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, със следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА,
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА подсъдимият С.А.Т. да заплати ГЛОБА в размер на 500.00 лв.

 
9 Гражданско дело No 54/2011, II състав Вещни искове Б.П.А.,
Ю.В.М.,
Р.М.М.
КИНТЕКС ЕАД Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 10.10.2011г.
Прекратява и изпраща по подсъдност на Окръжен съд Бургас
 
10 НОХД No 127/2011, I състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.М.С. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 10.10.2011г., в законна сила от 10.10.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №127/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н.и подсъдимия А.А.С. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.П., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, за това, че на 24.08.2011г. в гр.К., обл.Б., в търговски обект на ул.***, като собственик на ЕТ *** гр.Я. използвал в търговската дейност марката “Адидас” – “ADIDAS AG GERMANY”, а именно – 8бр. тениски с марка “Адидас” на стойност 160.00лв., 11бр. комплекти анцузи с марка “Адидас” на стойност 456.50 лв, 5 бр. долници на анцузи с марка “Адидас” на стойност 75.00лв., 2 бр. суитчери с марка “Адидас” на стойност 65.00лв., 3бр. горници на анцуг марка “Адидас” на стойност 82.50лв., всичко на обща стойност 839.00лв., без съгласието на притежателя на изключителното право – ADIDAS AG GERMANY.
За посоченото престъпление подсъдимият А.С. ще изтърпи наказание при условията на чл.172б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, а именно Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, със следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА,
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА подсъдимия А.А.С. да заплати ГЛОБА в размер на 500.00 лв.
На осн. чл.172б, ал.3, вр. ал.1 от НК, вр.чл.53, ал.1, б.”б” от НК веществените доказателства – 8бр. тениски с марка “Адидас”, 11бр. комплекти анцузи с марка “Адидас”, 5 бр. долници на анцузи с марка “Адидас”, 2 бр. суитчери с марка “Адидас”, 3бр. горници на анцуг марка “Адидас”, които се съхраняват в РУП гр.П., ДА СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и на осн.чл.86, ал.3 от Закона за марките и географските обозначения да се предадат за унищожаване на органите на МВР – РУП гр.П.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
ОСЪЖДА А.А.С. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 157.00лв. за разноски по делото.
Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №127/2011г.
Определението е окончателно.

А.М.С.
За посоченото престъпление подсъдимият А.С. ще изтърпи наказание при условията на чл.172б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, а именно Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, със следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА,
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА подсъдимия А.А.С. да заплати ГЛОБА в размер на 500.00 лв.

 
11 Гражданско дело No 50/2011, II състав Облигационни искове ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД МЛД КОМЕРС ЕООД Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 11.10.2011г., в законна сила от 08.11.2011г.
Прекратява производството по делото, поради оттегляне на предявения иск. Остава без уважение молбата на В и К ЕАД, с която се иска да бъдат присъдени разноски по делото
 
12 НОХД No 129/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Г.К.А. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 11.10.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №129/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия Г.К.А., със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че нa 04.10.2011г. около 20.35 часа в гр.П., обл.Б. по ул.*** в посока към ул.***, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка ***, модел *** с рег. № *** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила на хиляда – 3.35 промила на хиляда, установено по надлежния ред – съдебно-медицинска експертиза по писмени данни №446/2011г. на отделение по съдебна медицина при “МБАЛ”АД гр.Б.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият Г.К.А. на осн. чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, включваща следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;
3.150/сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На осн. чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА Г.К.А. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 04.10.2011г.
Причинени от престъплението имуществени щети няма.
ОСЪЖДА Г.К.А. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 55.00лв. за разноски по делото.
Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №129/2011г.
Определението е окончателно.

Г.К.А.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият Г.К.А. на осн. чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, включваща следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;
3.150/сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На осн. чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА Г.К.А. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 04.10.2011г.
Причинени от престъплението имуществени щети няма.
ОСЪЖДА Г.К.А. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 55.00лв. за разноски по делото.
Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №129/2011г.
Определението е окончателно.

 
13 НАХД No 453/2011, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Х.И.А. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 11.10.2011г., в законна сила от 15.11.2011г.
ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност Х.И.А., ЕГН-**********,***, живущ ***, за извършеното от него престъпление по чл.191, ал.1 НК, а именно, че за периода от 25.11.2009г. до 14.03.2010г. в гр.Приморско, обл.Бургаска, ул.Тракия, като пълнолетно лице без да е сключил брак, заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16 годишна възраст - с непълнолетната С.К. Стоянова, ЕГН-********** и му НАЛАГА административно наказание по реда на чл.78а от НК, глоба в размер на 1000/хиляда/лева.
Х.И.А.
Освобождава от наказателна отговорност и налага административно наказание глоба в размер на 1000.00лв.
Мотиви от 11.10.2011г.
Мотивите предадени на 11.10.2011г.
 
14 НОХД No 36/2010, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.Л.Г. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 12.10.2011г.
ОПРЕДЕЛЯ наложената на А.Л.Г., ЕГН *** пробационна мярка: “Забрана за напускане на гр. Р., населеното място за повече от 24 часа, без разрешение от пробационния служител или прокурора, за срок от две години” да бъде “Забрана за напускане на гр.А., обл.Б. за повече от 24 часа, без разрешение от пробационния служител или прокурора, за срок от две години”.
А.Л.Г.
ОПРЕДЕЛЯ наложената на А.Л.Г., ЕГН *** пробационна мярка: “Забрана за напускане на гр. Р., населеното място за повече от 24 часа, без разрешение от пробационния служител или прокурора, за срок от две години” да бъде “Забрана за напускане на гр.А., обл.Б. за повече от 24 часа, без разрешение от пробационния служител или прокурора, за срок от две години”.
Мотиви от 12.10.2011г.
 
15 НОХД No 15/2011, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Г.Д.В.,
Т.И.А.,
Д.А.Д.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 12.10.2011г.
НАЛАГА на Г.Д.В., ЕГН *** едно общо наказание в размер на най-тежкото измежду определените по Присъда № 40 от 16.06.2011 г. по НОХД № 15/2011 г. по описа на Царевски районен съд, влязла в законна сила на 04.07.2011 г. и по споразумение № 9/05.04.2011 год. по НОХД № 25/2011 год. на Районен съд - Царево, влязло в сила на 05.04.2011 год. а именно, наказание “ПРОБАЦИЯ” при условията на чл. 42”а”, ал. 2, т. 1, 2 и 6, със следните пробационни мерки : 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване ДВА ПЪТИ седмично пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно, за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител, планирани или извънредни, за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 /двеста/ часа годишно, за срок от ЕДНА ГОДИНА.
НАЛАГА на Т.И.А., ЕГН *** едно общо наказание в размер на най-тежкото измежду определените по Присъда № 40 от 16.06.2011 г. по НОХД № 15/2011 г. по описа на Царевски районен съд, влязла в законна сила на 04.07.2011 г., по споразумение № 9/05.04.2011 год. по НОХД № 25/2011 год. на Районен съд - Царево, влязло в сила на 05.04.2011 год., споразумение № 82/03.06.2011 год. по НОХД № 406/2011 год. на Районен съд - Несебър, а именно, наказание “ПРОБАЦИЯ” при условията на чл. 42”а”, ал. 2, т. 1, 2 и 6, със следните пробационни мерки : 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване ДВА ПЪТИ седмично пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно, за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител, планирани или извънредни, за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 /двеста/ часа годишно, за срок от ЕДНА ГОДИНА.
НАЛАГА на Д.А.Д., ЕГН *** едно общо наказание в размер на най-тежкото измежду определените по Присъда № 40 от 16.06.2011 г. по НОХД № 15/2011 г. по описа на Царевски районен съд, влязла в законна сила на 04.07.2011 г., по споразумение № 9/05.04.2011 год. по НОХД №25/2011 год. на Районен съд - Царево, влязло в сила на 05.04.2011 год., споразумение № 82/03.06.2011 год. по НОХД № 406/2011 год. на Районен съд – Несебър, а именно, наказание “ПРОБАЦИЯ” при условията на чл. 42”а”, ал. 2, т. 1, 2 и 6, със следните пробационни мерки : 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване ДВА ПЪТИ седмично пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно, за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител, планирани или извънредни, за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 /двеста/ часа годишно, за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл. 25, ал. 2 НК, ПРИСПАДА от така определеното общо наказание на Г.Д.В., ЕГН ***, Т.И.А., ЕГН *** и Д.А.Д., ЕГН ***, изтърпяната част по горепосочените присъди.

Г.Д.В.
НАЛАГА на Г.Д.В., ЕГН *** едно общо наказание в размер на най-тежкото измежду определените по Присъда № 40 от 16.06.2011 г. по НОХД № 15/2011 г. по описа на Царевски районен съд, влязла в законна сила на 04.07.2011 г. и по споразумение № 9/05.04.2011 год. по НОХД № 25/2011 год. на Районен съд - Царево, влязло в сила на 05.04.2011 год. а именно, наказание “ПРОБАЦИЯ” при условията на чл. 42”а”, ал. 2, т. 1, 2 и 6, със следните пробационни мерки : 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване ДВА ПЪТИ седмично пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно, за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител, планирани или извънредни, за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 /двеста/ часа годишно, за срок от ЕДНА ГОДИНА.

Т.И.А.
НАЛАГА на Т.И.А., ЕГН *** едно общо наказание в размер на най-тежкото измежду определените по Присъда № 40 от 16.06.2011 г. по НОХД № 15/2011 г. по описа на Царевски районен съд, влязла в законна сила на 04.07.2011 г., по споразумение № 9/05.04.2011 год. по НОХД № 25/2011 год. на Районен съд - Царево, влязло в сила на 05.04.2011 год., споразумение № 82/03.06.2011 год. по НОХД № 406/2011 год. на Районен съд - Несебър, а именно, наказание “ПРОБАЦИЯ” при условията на чл. 42”а”, ал. 2, т. 1, 2 и 6, със следните пробационни мерки : 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване ДВА ПЪТИ седмично пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно, за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител, планирани или извънредни, за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 /двеста/ часа годишно, за срок от ЕДНА ГОДИНА.

Д.А.Д.
НАЛАГА на Д.А.Д., ЕГН *** едно общо наказание в размер на най-тежкото измежду определените по Присъда № 40 от 16.06.2011 г. по НОХД № 15/2011 г. по описа на Царевски районен съд, влязла в законна сила на 04.07.2011 г., по споразумение № 9/05.04.2011 год. по НОХД №25/2011 год. на Районен съд - Царево, влязло в сила на 05.04.2011 год., споразумение № 82/03.06.2011 год. по НОХД № 406/2011 год. на Районен съд – Несебър, а именно, наказание “ПРОБАЦИЯ” при условията на чл. 42”а”, ал. 2, т. 1, 2 и 6, със следните пробационни мерки : 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване ДВА ПЪТИ седмично пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно, за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител, планирани или извънредни, за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА; 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 /двеста/ часа годишно, за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл. 25, ал. 2 НК, ПРИСПАДА от така определеното общо наказание на Г.Д.В., ЕГН ***, Т.И.А., ЕГН *** и Д.А.Д., ЕГН ***, изтърпяната част по горепосочените присъди.

Мотиви от 12.10.2011г.
 
16 НОХД No 55/2011, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.Й.И.,
А.И.А.,
С.Н.М.,
М.Н.М.,
И.Д.С.,
И.М.И.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 12.10.2011г.
ОПРЕДЕЛЯ на И.Й.И. едно общо наказание в размер на най-тежкото, измежду наказанията по споразумение по НОХД № 55/2011 год. по описа на Районен съд гр.Ц. и присъда по присъда № 1017/2010 год. по НОХД № 761/2010 год. по описа на PC гр.Я., изменена с решение №20/23.02.2011 год. по ВНОХД № 606/2010 год. а именно ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл. 25, ал. 2 НК ПРИСПАДА от така определеното му наказание изтърпяната част по горепосочените присъди.

И.Й.И.
ОПРЕДЕЛЯ на И.Й.И. едно общо наказание в размер на най-тежкото, измежду наказанията по споразумение по НОХД № 55/2011 год. по описа на Районен съд гр.Ц. и присъда по присъда № 1017/2010 год. по НОХД № 761/2010 год. по описа на PC гр.Я., изменена с решение №20/23.02.2011 год. по ВНОХД № 606/2010 год. а именно ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл. 25, ал. 2 НК ПРИСПАДА от така определеното му наказание изтърпяната част по горепосочените присъди.

А.И.А.
С.Н.М.
М.Н.М.
И.Д.С.
И.М.И.
Мотиви от 12.10.2011г.
 
17 НОХД No 64/2011, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.М.И. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 12.10.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия М. М. И. – ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че:
1.На 07.04.2009 год. в гр.Ц., обл.Б., в условията на продължавана престъпна дейност, противозаконно унищожил чужди движими вещи - 1бр. пластмасова решетка от кафе автомат марка "Зануси Венеция" на стойност 15.00 лева и 1бр. метална скоба на стойност 10.00 лева, собственост на Д. И. Д. и 1бр. пластмасова скара от кафе автомат марка "Сейко" на стойност 15.00 лева, собственост на М. П. М., всичко на обща стойност 40.00 лева, като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл.216, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.216, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
2.За времето от 00.30 ч. на 07.04.2009 год. до 03.45 ч. на 07.04.2009 год. гр. Ц., обл.Б., в условията на продължавана престъпна дейност, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот и чрез използване на техническо средство - неустановено отнел от владението и собственост на А. П. М. движими вещи - сумата от 70.00 лева, от владението и собственост на И. Е. М. движими вещи - сумата от 60.00 лева, от владението и собственост на И. Е. М. движими вещи - сумата от 170.00 лева, от владението и собственост на С. К. К.движими вещи - сумата от 70.00 лева, от владението и собственост на Т. И. Б. движими вещи - сумата от 70.00 лева и от владението на Т. Н. Т. собственост на СД "**" с MOJI Т.Н. Т. движими вещи - 1бр. монетник за кафе автомат марка "Бианчи" на стойност 500.00 лева и сумата от 50.00 лева, всичко на обща стойност 990.00 лева, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.195, ал.1, т.3 предл. първо и т.4 предл. второ, вр. чл.194, ал. 1, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.195, ал.1, т.3 предл. първо и т.4 предл. второ, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На осн. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия М.М. И. най-тежкото от така определените наказания, а именно ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА М. М.И. да заплати на А. П. М. сумата в размер на 37.19лв. представляваща причинени от престъплението имуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от 07.04.2009г. до окончателното изплащане на сумата, като отхвърля като неоснователен предявения граждански иск в останалата му част, до претендирания размер от 70.00лв.

М.М.И.
ПРИЗНАВА подсъдимия М. М. И. – ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че:
1.На 07.04.2009 год. в гр.Ц., обл.Б., в условията на продължавана престъпна дейност, противозаконно унищожил чужди движими вещи - 1бр. пластмасова решетка от кафе автомат марка "Зануси Венеция" на стойност 15.00 лева и 1бр. метална скоба на стойност 10.00 лева, собственост на Д. И. Д. и 1бр. пластмасова скара от кафе автомат марка "Сейко" на стойност 15.00 лева, собственост на М. П. М., всичко на обща стойност 40.00 лева, като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл.216, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.216, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
2.За времето от 00.30 ч. на 07.04.2009 год. до 03.45 ч. на 07.04.2009 год. гр. Ц., обл.Б., в условията на продължавана престъпна дейност, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот и чрез използване на техническо средство - неустановено отнел от владението и собственост на А. П. М. движими вещи - сумата от 70.00 лева, от владението и собственост на И. Е. М. движими вещи - сумата от 60.00 лева, от владението и собственост на И. Е. М. движими вещи - сумата от 170.00 лева, от владението и собственост на С. К. К.движими вещи - сумата от 70.00 лева, от владението и собственост на Т. И. Б. движими вещи - сумата от 70.00 лева и от владението на Т. Н. Т. собственост на СД "**" с MOJI Т.Н. Т. движими вещи - 1бр. монетник за кафе автомат марка "Бианчи" на стойност 500.00 лева и сумата от 50.00 лева, всичко на обща стойност 990.00 лева, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.195, ал.1, т.3 предл. първо и т.4 предл. второ, вр. чл.194, ал. 1, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.195, ал.1, т.3 предл. първо и т.4 предл. второ, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На осн. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия М.М. И. най-тежкото от така определените наказания, а именно ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА М. М.И. да заплати на А. П. М. сумата в размер на 37.19лв. представляваща причинени от престъплението имуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от 07.04.2009г. до окончателното изплащане на сумата, като отхвърля като неоснователен предявения граждански иск в останалата му част, до претендирания размер от 70.00лв.

Мотиви от 25.10.2011г.
Мотивите изготвени в срок.
 
18 НОХД No 86/2011, II състав Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО П.Б.Р. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 12.10.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия П.Б. Р.– ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода от месец април 2009г. до месец юни 2011г. в гр.Ц., обл.Б., след като е осъден с Решение №67/30.06.2009г. по описа на Районен съд Царево да издържа свой низходящ – малолетния си син К.П. Р., ЕГН ***, съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно в размер на 26/двадесет и шест/ месечни вноски общо в размер на 2080.00 лв. - престъпление по чл.183, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 183, ал.1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки:
1/. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване ТРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО пред съответния пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА
2/. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА
3/.300/ триста/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.

П.Б.Р.
ПРИЗНАВА подсъдимия П.Б. Р.– ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода от месец април 2009г. до месец юни 2011г. в гр.Ц., обл.Б., след като е осъден с Решение №67/30.06.2009г. по описа на Районен съд Царево да издържа свой низходящ – малолетния си син К.П. Р., ЕГН ***, съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно в размер на 26/двадесет и шест/ месечни вноски общо в размер на 2080.00 лв. - престъпление по чл.183, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 183, ал.1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки:
1/. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване ТРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО пред съответния пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА
2/. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА
3/.300/ триста/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.

Мотиви от 20.10.2011г.
Мотивите изготвени в срок.
 
19 Гражданско дело No 116/2011, I състав Дела от административен характер ДСД 2010 ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 13.10.2011г.
Прекратява производството и изпраща по подсъдност на РС Бургас
 
20 НАХД No 387/2011, II състав Административни дела ЕТ "АЛБАТРОС-ИВАН ИСИРОВ" ТД НА НАП Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 13.10.2011г.
Прекратява производството по делото.
 
21 НАХД No 404/2011, I състав Административни дела Р.Н.Г. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 13.10.2011г.
НП-потвърдено
 
22 НАХД No 443/2011, I състав Административни дела ЕН ДИ ЕС 2011 ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 14.10.2011г.
НП-отменено
 
23 НОХД No 130/2011, I състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО З.С.А. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 17.10.2011г., в законна сила от 17.10.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №130/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. подсъдимата З.С.А. със снета по-горе самоличност, представлявана от нейния защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимата се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, а именно, че в периода от месец май 2011г. до 08.07.2011г. в гр.Ц., обл.Б., ул.*** №** сама осъществила неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на “Водоснабдяване и канализация”ЕАД гр.Бургас с МОЛ Б.Д.Д., с което създала условия за непълно отчитане на потребената вода.
За посоченото престъпление подсъдимата З.С.А.на осн. чл.234в, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК със следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, както и на ГЛОБА в размер на 200.00 лв.
Веществени доказателства няма.
Разноски по делото няма.
Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №130/2011г.
Определението е окончателно.

З.С.А.
За посоченото престъпление подсъдимата З.С.А.на осн. чл.234в, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК със следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, както и на ГЛОБА в размер на 200.00 лв.

 
24 НОХД No 131/2011, I състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.Х.И. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 17.10.2011г., в законна сила от 17.10.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №131/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н.и подсъдимия Д.Х.И. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, а именно, че в периода от 24.05.2011г. до 08.07.2011г. в гр.Ц., обл.Б., ул.*** №** сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на “Водоснабдяване и канализация”ЕАД гр.Бургас с МОЛ Б.Д.Д., с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода.
За посоченото престъпление подсъдимият И. на осн. чл.234в, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА,
3. 150 часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА, както и на ГЛОБА в размер на 200.00 лв.
Веществени доказателства няма.
Разноски по делото няма.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №131/2011г.
Определението е окончателно.

Д.Х.И.
За посоченото престъпление подсъдимият И. на осн. чл.234в, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА,
3. 150 часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА, както и на ГЛОБА в размер на 200.00 лв.

 
25 НОХД No 132/2011, I състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.А.М. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 17.10.2011г., в законна сила от 17.10.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №132/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия М.А.М. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.234в, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно, че в периода от месец юни 2011г. до 08.07.2011г. в гр.Ц., обл.Б., ул.П. №** в условията на повторност сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр.Бургас с МОЛ Б.Д.Д., с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода.
За посоченото престъпление по чл.234, ал.2, вр. ал.1 от НК ОСЪЖДА М.А.М. на осн. чл.234в, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от шест месеца, изтърпяването на което отлага на осн. чл.66 от НК с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, както и ГЛОБА в размер на 200.00 лв.
Веществени доказателства няма.
Разноски по делото няма.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №132/2011г.
Определението е окончателно.

М.А.М.
За посоченото престъпление по чл.234, ал.2, вр. ал.1 от НК ОСЪЖДА М.А.М. на осн. чл.234в, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от шест месеца, изтърпяването на което отлага на осн. чл.66 от НК с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, както и ГЛОБА в размер на 200.00 лв.

 
26 НАХД No 402/2011, I състав Административни дела С.Г.С. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 17.10.2011г.
НП-потвърдено
 
27 НЧХД No 1001/2011, II състав НЧХД Т.П.А. А.М.М. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 17.10.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимата А.М. М.– ЕГН ***, за ВИНОВНА в това, че на 21.08.2011 г. около 13.30 часа в гр. П., обл. Б., на ул. „** № *, е казала нещо унизително за честта и достойнството на Т. П. А., ЕГН ***, изразяващо се в отправяне на обидни думи и изрази: “Тъпанар, глупак, простак, малоумник, за нищо не ставаш, освен за полицай и да хвърляш кошчетата” в негово присъствие, като обидата е нанесена публично- престъпление по чл.148, ал.1, т.1, вр. чл.146, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.148, ал.1, т.1, вр. чл.146, ал.1 от НК и чл.54 от НК я ОСЪЖДА на ГЛОБА в размер на ТРИ ХИЛЯДИ ЛЕВА.
ОСЪЖДА А. М. М. да заплати на Т. П. А. сумата от 500.00 лв. представляващи обезщетение за претърпени от деянието неимуществени вреди, като отхвърля гражданския иск в останалата му част до претендирания размер от 2000.00 лв. като неоснователен.

А.М.М.
ПРИЗНАВА подсъдимата А.М. М.– ЕГН ***, за ВИНОВНА в това, че на 21.08.2011 г. около 13.30 часа в гр. П., обл. Б., на ул. „** № *, е казала нещо унизително за честта и достойнството на Т. П. А., ЕГН ***, изразяващо се в отправяне на обидни думи и изрази: “Тъпанар, глупак, простак, малоумник, за нищо не ставаш, освен за полицай и да хвърляш кошчетата” в негово присъствие, като обидата е нанесена публично- престъпление по чл.148, ал.1, т.1, вр. чл.146, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.148, ал.1, т.1, вр. чл.146, ал.1 от НК и чл.54 от НК я ОСЪЖДА на ГЛОБА в размер на ТРИ ХИЛЯДИ ЛЕВА.
ОСЪЖДА А. М. М. да заплати на Т. П. А. сумата от 500.00 лв. представляващи обезщетение за претърпени от деянието неимуществени вреди, като отхвърля гражданския иск в останалата му част до претендирания размер от 2000.00 лв. като неоснователен.

Мотиви от 31.10.2011г.
Мотивите изготвени в срок.
 
28 НОХД No 106/2011, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Р.Щ.А.,
Б.П.П.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 18.10.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р.Щ.А.– ЕГН ***, ЗА ВИНОВЕН, в това, че за времето от 23.30 часа на 11.07.2011 г. до 00.00 часа на 12.07.2011 г. в гр. П., обл. Б., ул.*** срещу магазин *** отнел от владението и собственост на З.И.М. движими вещи– 1 бр. мобилен телефон марка “Нокия” модел 6303 І на стойност 199.00 лева, ведно със СИМ карта на М-тел на стойност 5.90 лева и сумата от 100.00 лева, всичко на обща стойност 304.90 лева, без негово съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на повторност и не представлява маловажен случай– престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1 от НК и чл. 373, ал. 2 от НПК, вр. чл. 58а и чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален „СТРОГ” режим в затвор.
На основание чл. 68, ал. 1 от НК, ПРИВЕЖДА в изпълнение наложеното с присъда № 1035/ 2011 г. по НОХД № 1939/ 2011 г. на РС Бургас наказание ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание подсъдимия ДА ИЗТЪРПИ ОТДЕЛНО при първоначален „СТРОГ” режим в затвор.
На основание чл. 59, ал. 1, т. 1 предл. първо от НК, ПРИСПАДА от така определеното му наказание времето, през което подсъдимият е бил задържан под стража, считано от 14.07.2011 год.
ПРИЗНАВА подсъдимия Б.П.П., ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 12.07.2011 г. в гр.Б. с цел да набави за себе си и за подс. Р.Щ.А. имотна облага, придобил и спомогнал да бъде отчуждена движима вещ– 1 бр. мобилен телефон марка “Нокия” модел 6303 І, на стойност 199.00 лева, собственост на З.И.М., за която знаел, че е придобита от подс. Р.Щ.А. чрез престъпление- кражба– престъпление по чл. 215, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 215, ал. 1 от НК и чл. 373, ал. 2 от НПК, вр. чл. 58а и чл.54 от НК, ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, което да изтърпи при първоначален „СТРОГ” режим в затвор.
На осн. чл. 68, ал. 1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наложеното с присъда № 188/ 2010 г. по НОХД № 134/ 2010 г. на РС Тутракан наказание, ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На осн. чл. 69, ал. 2 от НК, вр чл. 68, ал. 1 от НК, ОСВОБОЖДАВА ОТЧАСТИ, подсъдимия Б.П.П. от изтърпяването на наказанието по присъда по НОХД № 134/ 2010 г. на РС Тутракан, като подсъдимият да изтърпи от тази присъда наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, което наказание ДА ИЗТЪРПИ ОТДЕЛНО при първоначален „СТРОГ” режим в затвор.
На основание чл. 59, ал. 1, т. 1 предл. първо от НК, ПРИСПАДА от така определеното му наказание времето, през което подсъдимият е бил задържан под стража, считано от 03.10.2011 год.

Р.Щ.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р.Щ.А.– ЕГН ***, ЗА ВИНОВЕН, в това, че за времето от 23.30 часа на 11.07.2011 г. до 00.00 часа на 12.07.2011 г. в гр. П., обл. Б., ул.*** срещу магазин *** отнел от владението и собственост на З.И.М. движими вещи– 1 бр. мобилен телефон марка “Нокия” модел 6303 І на стойност 199.00 лева, ведно със СИМ карта на М-тел на стойност 5.90 лева и сумата от 100.00 лева, всичко на обща стойност 304.90 лева, без негово съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на повторност и не представлява маловажен случай– престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1 от НК и чл. 373, ал. 2 от НПК, вр. чл. 58а и чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален „СТРОГ” режим в затвор.
На основание чл. 68, ал. 1 от НК, ПРИВЕЖДА в изпълнение наложеното с присъда № 1035/ 2011 г. по НОХД № 1939/ 2011 г. на РС Бургас наказание ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание подсъдимия ДА ИЗТЪРПИ ОТДЕЛНО при първоначален „СТРОГ” режим в затвор.
На основание чл. 59, ал. 1, т. 1 предл. първо от НК, ПРИСПАДА от така определеното му наказание времето, през което подсъдимият е бил задържан под стража, считано от 14.07.2011 год.

Б.П.П.
ПРИЗНАВА подсъдимия Б.П.П., ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 12.07.2011 г. в гр.Б. с цел да набави за себе си и за подс. Р.Щ.А. имотна облага, придобил и спомогнал да бъде отчуждена движима вещ– 1 бр. мобилен телефон марка “Нокия” модел 6303 І, на стойност 199.00 лева, собственост на З.И.М., за която знаел, че е придобита от подс. Р.Щ.А. чрез престъпление- кражба– престъпление по чл. 215, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 215, ал. 1 от НК и чл. 373, ал. 2 от НПК, вр. чл. 58а и чл.54 от НК, ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, което да изтърпи при първоначален „СТРОГ” режим в затвор.
На осн. чл. 68, ал. 1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наложеното с присъда № 188/ 2010 г. по НОХД № 134/ 2010 г. на РС Тутракан наказание, ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На осн. чл. 69, ал. 2 от НК, вр чл. 68, ал. 1 от НК, ОСВОБОЖДАВА ОТЧАСТИ, подсъдимия Б.П.П. от изтърпяването на наказанието по присъда по НОХД № 134/ 2010 г. на РС Тутракан, като подсъдимият да изтърпи от тази присъда наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, което наказание ДА ИЗТЪРПИ ОТДЕЛНО при първоначален „СТРОГ” режим в затвор.
На основание чл. 59, ал. 1, т. 1 предл. първо от НК, ПРИСПАДА от така определеното му наказание времето, през което подсъдимият е бил задържан под стража, считано от 03.10.2011 год.

Мотиви от 25.10.2011г.
Мотивите изготвени в срок.
 
29 НОХД No 133/2011, I състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.Я.Г. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 18.10.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №133/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимият И.Я. Г. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, а именно, че в периода началото на месец юли 2011г. до 08.07.2011г. в гр.Ц., обл.Б. ул.* №* сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на “Водоснабдяване и канализация”ЕАД гр.Бургас с МОЛ Б. Д. Д., с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода.
За посоченото престъпление подсъдимият И. Я. Г. на осн. чл.234в, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК със следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
3.150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година, както и на ГЛОБА в размер на 200.00 лв.

И.Я.Г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №133/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимият И.Я. Г. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, а именно, че в периода началото на месец юли 2011г. до 08.07.2011г. в гр.Ц., обл.Б. ул.* №* сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на “Водоснабдяване и канализация”ЕАД гр.Бургас с МОЛ Б. Д. Д., с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода.
За посоченото престъпление подсъдимият И. Я. Г. на осн. чл.234в, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК със следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
3.150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година, както и на ГЛОБА в размер на 200.00 лв.

 
30 НАХД No 416/2011, I състав По ЗГ и ЗЛОД С.Г.С. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 18.10.2011г.
НП-потвърдено
 
31 НАХД No 417/2011, I състав По ЗГ и ЗЛОД Д.А.Д. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 18.10.2011г.
НП-потвърдено
 
32 НАХД No 450/2011, II състав Административни дела БУЛ ПРИМ ГРУП ООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 19.10.2011г.
НП-ОТМЕНЕНО
 
33 Гражданско дело No 135/2010, I състав Вещни искове А.К.А.,
СИНЕМОРЕЦ ЕООД
Р.К.С.,
Г.Б.Н.,
М.К.Н.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 20.10.2011г., в законна сила от 10.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователни исковете на А.К.А., и „Синеморец”ЕООД против: Р.К.С., Г.Б.Н. и М.К.Н., с които молят съда: 1.Да осъди ответниците да предадат на ищеца А.А. ***. ид.ч. от УПИ ІХ-137, кв.16 по ПУП на с.Синеморец, обл.Бургаска, попадащи по новата кадастрална карта на селото от 2006г. в поземлен имот с идентификатор 66528.501.180, записан на ответниците; 2.Да осъди ответниците да предадат на ищеца „Синеморец”ЕООД владението върху 75/665 кв.м. ид.ч. от УПИ ХV-137, кв.16 по ПУП на с.Синеморец, обл.Бургаска, попадащи по новата кадастрална карта на селото от 2006г. в поземлен имот с идентификатор 66528.501.180, записан на ответниците; 3.Да бъде допусната поправка на грешка в кадастралната карта на с.Синеморец по отношение на имоти с идентификатори 66528.501.180 и 66528.501.181, като се отрази извършената през 1992г. поправка на кадастралния план на селото, засягаща имот пл.№ 137, кв.16.
 
34 НАХД No 391/2011, II състав По ЗД по пътищата Х.П.В. РУП - ПРИМОРСКО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 20.10.2011г.
НП-отменено
 
35 НАХД No 395/2011, II състав Административни дела Е.И.Й. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 20.10.2011г.
НП-потвърдено
 
36 НАХД No 409/2011, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО П.Х.Х. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 20.10.2011г., в законна сила от 15.11.2011г.
Освобождава от наказателна отговорност и налага административно наказание глоба.
П.Х.Х.
ПРИЗНАВА обвиняемия П.Х.Х., ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от месец юни 2011 год. до 08.08.2011 год. в гр. П., обл. Б., улица *** засадил и отглеждал 1 бр. растение от рода на конопа, а именно коноп /канабис, марихуана/ със съдържание на тетрахидроканабинол- 3.45%, с нетно тегло 11.280 грама, на стойност 67.68 лева, в нарушение на установените в Закона за контрол върху наркотични вещества и прекурсорите правила- 1 гр. коноп /канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.2000 год. за определяне на цени на наркотични вещества по графата за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1988 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. - престъпление по чл. 354в, ал. 5, вр. ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание- глоба в размер на 1000,00 /хиляда/лева.


Мотиви от 20.10.2011г.
 
37 НАХД No 437/2011, II състав Административни дела ЕТ ВЕПА-ГАНКА ТОНЕВА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 20.10.2011г.
НП-отменено
 
38 Гражданско дело No 5/2010, II състав Делби Л.П.Й. М.Й.Й. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 21.10.2011г.
СЪСТАВЯ окончателен разпределителен протокол, за подялбата на следните имоти: два броя магазини, построени в южната част на парцел ***, в квартал 16, по плана на гр. П., обл.Б., представляващи имоти с идентификатори 58356.506.185.2.1 и 58356.506.185.2.2, между съделителите Л.П.Й. /П./, ЕГН *** и М.Й.Й., ЕГН ***, които имоти се разделят в следните два дяла:
1. ПЪРВИ ДЯЛ включва: един брой магазин, построен в южната част на парцел ***, в квартал 16, по плана на гр. Приморско, обл. Бургаска, представляващ имот с идентификатор 58356.506.185.2.1.
2. ВТОРИ ДЯЛ включва: един брой магазин, построен в южната част на парцел ***, в квартал 16, по плана на гр. П., обл. Б., представляващ имот с идентификатор 58356.506.185.2.2.

Насрочва открито съдебно заседание на 14.11.2011 г. от 11.30 ч. за която дата и час да бъдат призовани страните за теглене на жребий.

 
39 Гражданско дело No 60/2011, II състав Делби Г.В.К.,
М.Д.К.
Т.П.Д. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 21.10.2011г.
ДОПУСКА да бъде извършена съдебна делба, на следния недвижим имот: самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 48619.503.304.1.4 по кадастрална карта на гр. Ц., одобрена със Заповед № РД-18-56/ 24.08.2006 год. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастър, изменена със Заповед № КД-12-02- 422/ 14.03.2011 год. на Началника на СГКК- Бургас, с адрес на обекта в град Ц., ул.*** №**, ет.**; находящ се в жилищна сграда № 1, изградена в поземлен имот с идентификатор 48619.503.304, с предназначение на обекта- жилище, апартамент; с площ от 106 квадратни метри, при съседни самостоятелни обекти: над обекта— самостоятелен обект с идентификатор 48619.503.304.1.1, под обекта- сутерен на сградата, собственост на М.Т.Д., от юг, запад и север- поземлен имот с идентификатор 48619.503.304, от изток- калканен зид, ПРИ КВОТИ: ? /една втора/ идеална част общо за съделителите Г.В.К., ЕГН *** и М.Д.К., ЕГН *** и ? /една втора/ идеална част за съделителя Т.П.Д., ЕГН ***.
 
40 ЧГД No 1454/2011, I състав Други ЧГД И.Х.Х.   Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 21.10.2011г.
Разрешава на непълнолетния И.Х. със съгласието на родителя му В. Ставракиева да изтегли от влога си сумата от 1800.00 лева
 
41 НАХД No 454/2011, II състав По ЗД по пътищата С.П.К. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - БУРГАС Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 21.10.2011г.
НП-отменено
 
42 НОХД No 134/2011, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.Г.Ц.,
Т.Н.К.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 24.10.2011г., в законна сила от 24.10.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №134/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия Ц., представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемият М.Т.Ц. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.195, ал.1, т.5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл.20, ал.2 , вр. чл. 26 ал. 1 от НК за това, че на 31.07.2011 год., в с. Л., обл. Б., пред интернет клуб намиращ се на ул. *** и от двор на частен дом, намиращ се на ул.*** в условията на продължавана престъпна дейност след предварителен сговор, в съучастие като съизвършител с обвиняемата Т.Н.К. отнели от владението на В.К.К. и собственост на М.С.М.движима вещ - 1 бр. велосипед марка "Lapierre" на стойност 1 815.30 лева, и от владението на П.С.Т. и собственост на А.С.А. движима вещ - 1 бр.велосипед марка "Leader Viking" на стойност 105.00 лева, всичко на обща стойност 1 920.30 лева, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят, като деянието не представлява маловажен случай. За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 , вр. чл. 26 ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.Т.Ц. на основание чл.195, ал.1, т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 , вр. чл. 26 ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №134/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемата Т.Н.К. представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемата Т.Н.К. се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.195, ал.1, т.5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл.20, ал.2 , вр. чл. 26 ал. 1 от НК за това, че на 31.07.2011 год., в с. Л., обл. Б., пред интернет клуб намиращ се на ул. *** и от двор на частен дом, намиращ се на ул.*** в условията на продължавана престъпна дейност след предварителен сговор, в съучастие като съизвършител с обвиняемия М.Т.Ц. отнели от владението на В.К.К. и собственост на М.С.М. движима вещ - 1 бр. велосипед марка "Lapierre" на стойност 1 815.30 лева, и от владението на П.С.Т. и собственост на А.С.А. движима вещ - 1 бр.велосипед марка "Leader Viking" на стойност 105.00 лева, всичко на обща стойност 1 920.30 лева, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят, като деянието не представлява маловажен случай.
За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 , вр. чл. 26 ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемата Т.Н.К. на основание чл.195, ал.1, т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 , вр. чл. 26 ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Веществени доказателства няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди в размер на 1 920.30 лева са възстановени.
ОСЪЖДА обвиняемите М.Т.Ц. и Т.Н.К. да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 50.00 лв., по 25.00лв. за всеки един от тях, за разноски по делото.

М.Г.Ц.
За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 , вр. чл. 26 ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия М.Т.Ц. на основание чл.195, ал.1, т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 , вр. чл. 26 ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.

Т.Н.К.
За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 , вр. чл. 26 ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемата Т.Н.К. на основание чл.195, ал.1, т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 , вр. чл. 26 ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.

 
43 НАХД No 439/2011, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Х.Ц.П. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 24.10.2011г.
Освобождава от наказателна отговорност и налага глоба.
Х.Ц.П.
ПРИЗНАВА обвиняемия Х.Ц.П. за виновен в престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 предл. първо от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание- глоба в размер на 1000,00 /хиляда/лева.
Мотиви от 24.10.2011г.
 
44 НАХД No 463/2011, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.Ж.К. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 24.10.2011г., в законна сила от 14.11.2011г.
Освобождава от наказателна отговорност и налага глоба.
М.Ж.К.
ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност обвиняемия М.Ж.К., ЕГН ***, за извършено от нея престъпление по чл. 207, ал. 1 от НК, за това, че на 29.06.2011 год. в с. Л., обл.Б., в близост до денонощен магазин за хранителни стоки в центъра на селото, намерила движими вещи- 1 бр. мобилен телефон марка "Нокия" модел 6700 с ИМЕЙ № 351525049810310/1/ на стойност 684.41 лв. и 1 бр. СИМ карта на "Виваком" на стойност 5.00 лв. всичко на обща стойност 689.41 лева, собственост на св.В.К.Х. и в продължение на една седмица не съобщила за тях на собственика, на властта или на този, който ги е изгубил и й НАЛАГА административно наказание- глоба в размер на 100,00 /сто/лева.
Мотиви от 24.10.2011г.
 
45 НОХД No 137/2011, II състав ГЛ.IV. ПРЕСТЪПЛ-Я П-В БРАКА,СЕМЕЙСТВ.И МЛАДЕЖТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Ю.М.Ю. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 26.10.2011г., в законна сила от 26.10.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №137/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия Ю.М.Ю. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемият Ю.М.Ю. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.192а, ал.1 от НК, а именно, че в периода от 09.06.2011год. - 14.07.2011год. в с.Л., обл.Б., в павилион за продажба на закуски, стопанисван от *** ЕООД ЕИК ***, в качеството си на управител и едноличен собственик на капитала, като работодател приел на работа като продавач лице, ненавършило 18 /осемнадесет/ годишна възраст - Й.М.М., ЕГН ***, без надлежно разрешение от Дирекция „Инспекция по труда" гр.Бургас по чл.303 ал.3 във вр. с ал.4 от КТ, във вр. с чл.15 от Наредба № 6 от 24.07.2006 год. за условията и реда за издаване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години, издадено от МТСП и МЗ /ДВ.бр.64/08.08.2006 год./.
За посоченото престъпление по чл.192а, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Ю.М.Ю. на основание чл.192а, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл.55, ал.3 от НК не налага на обв. Ю.М.Ю. по - лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.
Веществено доказателство няма.
Разноски по делото няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди няма.
На основание чл. 24, ал. 3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №137/2011 г. по описа на ЦРС.

Ю.М.Ю.
За посоченото престъпление по чл.192а, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Ю.М.Ю. на основание чл.192а, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл.55, ал.3 от НК не налага на обв. Ю.М.Ю. по - лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

 
46 НОХД No 138/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.Д.А. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 26.10.2011г., в законна сила от 26.10.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №138/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и подсъдимия И.Д.А., със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че нa 23.10.2011г. около 21.10 часа в с.К., Б. обл., посока изхода на селото, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка *** с рег. №*** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 2.36 промила на хиляда, установено по надлежния ред – със съдебно-медицинска експертиза №470/2011г. на отделение по съдебна медицина при МБАЛ АД, гр.Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият И.Д.А. на осн. чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, включваща следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;
На осн. чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА И.Д.А. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.3 от НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 24.10.2011г.
Веществени доказателства няма.
Причинени от престъплението имуществени щети няма.
Разноските по делото за заплатени.
Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №138/2011г.

И.Д.А.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият И.Д.А. на осн. чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, включваща следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;
На осн. чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА И.Д.А. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.3 от НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 24.10.2011г.

 
47 НАХД No 393/2011, II състав По ЗД по пътищата Д.Т.Д. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 26.10.2011г., в законна сила от 15.11.2011г.
НП-потвърдено
 
48 НАХД No 444/2011, II състав По ЗД по пътищата В.И.В. РУП - ПРИМОРСКО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 26.10.2011г.
НП-изменено
 
49 НАХД No 446/2011, II състав По ЗД по пътищата Б.П.Б. ОО КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ - ДАИ БУРГАС Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 26.10.2011г.
НП-потвърдено
 
50 НАХД No 451/2011, II състав Административни дела ЕТ АТАМАР-АТАНАС ЖЕЛЯЗКОВ ИА ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 26.10.2011г.
НП-потвърдено
 
51 НАХД No 452/2011, II състав Административни дела ЕТ АТАМАР-АТАНАС ЖЕЛЯЗКОВ ИА ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 26.10.2011г.
НП-потвърдено
 
52 НАХД No 455/2011, II състав По ЗД по пътищата М.И.К. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - БУРГАС Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 26.10.2011г.
НП-отменено
 
53 НАХД No 468/2011, II състав Административни дела БЛУ КОМЕРС ЕООД ИА ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 26.10.2011г.
НП-изменено
 
54 НАХД No 470/2011, II състав Административни дела КИРА 88 ЕООД ИА ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 26.10.2011г.
НП-изменено
 
55 НАХД No 474/2011, II състав Административни дела АКВАВИТ 09 ООД ИА ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 26.10.2011г.
НП-изменено
 
56 НАХД No 475/2011, II състав Административни дела АКВАВИТ 09 ООД ИА ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 26.10.2011г.
НП-изменено
 
57 НАХД No 478/2011, II състав Административни дела ЕТ ДАРИЯ - ДАНЧО КУВАНДЖИЕВ ИА ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 26.10.2011г.
НП-изменено
 
58 НЧХД No 1003/2011, I състав НЧХД Й.Н.Н. Р.К.В. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 26.10.2011г.
Прекратява наказателното производство по НЧХ №1003/2011г.
 
59 НОХД No 94/2011, I състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.М.А. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 27.10.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.М. А.- ЕГН *** за ВИНОВЕН в това, че през месец януари 2008 год. в гр.А., обл.Б. противозаконно присвоил чужда движима вещ, която владеел, като отказал да я върне - лек автомобил марка "**", модел "*", тип "**", тъмно сив металик с per. № *** на стойност 1 560.00 лева, свидетелство за регистрация на МПС част II и застрахователна полица, всичко на обща стойност 1 560.00 лева, собственост на Ж. Н. Д. и М. Д. Д. - престъпление по чл.206, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 206, ал.1 и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ
ОСЪЖДА подсъдимия А. М. А., ЕГН **, със снета по-горе самоличност да заплати на Ж. Н. Д. ЕГН *** и М. Д. Д., ЕГН *** сумата в размер на 1560 лева, представляващи причинените от деянието имуществени вреди.

А.М.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.М. А.- ЕГН *** за ВИНОВЕН в това, че през месец януари 2008 год. в гр.А., обл.Б. противозаконно присвоил чужда движима вещ, която владеел, като отказал да я върне - лек автомобил марка "**", модел "*", тип "**", тъмно сив металик с per. № *** на стойност 1 560.00 лева, свидетелство за регистрация на МПС част II и застрахователна полица, всичко на обща стойност 1 560.00 лева, собственост на Ж. Н. Д. и М. Д. Д. - престъпление по чл.206, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 206, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ
ОСЪЖДА подсъдимия А. М. А., ЕГН **, със снета по-горе самоличност да заплати на Ж. Н. Д. ЕГН *** и М. Д. Д., ЕГН *** сумата в размер на 1560 лева, представляващи причинените от деянието имуществени вреди.

Особено мнение
Особево мнение на председателя на състава съдия Йосифов
Мотиви от 31.10.2011г.
Мотивите предадени на 31.12.2011г.
 
60 НОХД No 115/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.Б.С.,
К.И.Й.,
С.Н.Н.,
С.Н.Н.,
Г.Н.Д.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 27.10.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимите И.Б.С. ЕГН ***, К.И.Й., ЕГН ***; С.Н.Н. ЕГН ***; С.Н.Н., ЕГН ***
ЗА ВИНОВНИ в това, че за времето от 20.01.2011г. – 21.01.2011г. в землището на с.В., обл.Б., подсъдимите И.Б.С., К.И.Й., С.Н.Н. и С.Н.Н., в съучастие като съизвършители, след предварителен сговор, чрез използване на моторно превозно средство – джип марка *** с рег. №*** и чрез използване на технически средства – 4 бр. лопати, въже и брадва, отнели от владението на Р.И.Д., собственост на «БТК» АД с ЕИК 831642181, движими вещи – 496 метра далекосъобщителен кабел модел ТЗБ 19х4х0.9 на стойност 5589.92 лева, без съгласието на собственика с намерението противозаконно да го присвоят, като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.54 от НК ОСЪЖДА И.Б.С. на ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ и престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.54 от НК ОСЪЖДА К.И.Й., С.Н.Н. и С.Н.Н.на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ПРИЗНАВА подсъдимият Г.Н.Д.ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 21.01.2011г. – 22.01.2011г. в гр.Ц., обл.Б., подсъдимият Д., с цел да набави за себе си имотна облага придобил и спомогнал да бъдат отчуждени чужди движими вещи – около 170кг. меден проводник, добит от 496 метра далекосъобщителен кабел модел ТЗБ 19х4х0.9 на стойност 5589.92 лева, собственост на «БТК» АД с ЕИК 831642181, за които предполагал, че са придобити от подсъдимия И.Б.С. чрез престъпление – кражба - престъпление по чл.215, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ. ОСЪЖДА подсъдимите И.Б.С., К.И.Й., С.Н.Н.и С.Н.Н. да заплатят солидарно на «БТК» АД с ЕИК 831642181 сумата в размер на 5 589.92 лева, причинени от престъплението имуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от 21.01.2011г. до окончателното й изплащане, като отхвърля предявения граждански иск по отношение на подс. Г.Н.Д.

И.Б.С.
Признава подс. И.Б.С. за виновен в престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.
К.И.Й.
Признава подс. К.И.Й. завиновен в престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.
С.Н.Н.
Признава подсъдимия С.Н.Н. за виновен в престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.
С.Н.Н.
Признава подсъдимия С.Н.Н. за виновен в престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Г.Н.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимият Г.Н.Д. ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.215, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Мотиви от 01.11.2011г.
Мотивите предадени на 01.11.2011г.
 
61 НАХД No 466/2011, II състав Административни дела ЕТ МИНА 68-ЖИВКО КОНЯРОВ ИА ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 27.10.2011г.
НП-изменено
 
62 НАХД No 508/2011, II състав По ЗГ и ЗЛОД В.Х.С. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 27.10.2011г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство пред Районен съд - Царево по НАХД №508/2011 година по описа на Районен съд - Царево и ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд - Бургас. Определението не подлежи на обжалване.
 
63 Гражданско дело No 92/2011, II състав Издръжка П.Т.Т. Т.С.Т.,
ДСП ГР.ЦАРЕВО
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 28.10.2011г.
ОСЪЖДА Т.С.Т., ЕГН ***, да заплаща издръжка на детето си П.Т.Т., ЕГН ***, чрез неговата майка и законен представител А.И.Х., ЕГН ***, в размер на 90.00 лв. (деветдесет лева) месечно, начиная от 23.08.2011 г. до настъпването на законни причини за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, като отхвърля иска в останалата му част до размера от 100.00 лева като неоснователен.
ОСЪЖДА Т.С.Т., ЕГН ***, да заплати на детето си П.Т.Т., ЕГН ***, чрез неговата майка и законен представител А.И.Х., ЕГН ***, издръжка за минало време в размер на 90,00 лв. (деветдесет лева) на месец, считано от 22.11.2010 год. до датата на подаване на исковата молба- 23.08.2011 год. в размер на 810,00 лв. (осемстотин и десет лева), като отхвърля иска в останалата му част до размера от 900.00 лева като неоснователен.
ОСЪЖДА Т.С.Т., ЕГН ***, да заплати на П.Т.Т., ЕГН ***, чрез неговата майка и законен представител А.И.Х., ЕГН ***, сумата от 135.00 лв. (сто и тридесет и пет лева), за разноски по делото, съобразно уважената част от иска.
ОСЪЖДА Т.С.Т., ЕГН ***, да заплати на Районен съд гр. Царево сумата от 162,00 лв. представляващи държавни такси върху уважения размер на издръжката.

 
64 НОХД No 105/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО В.М.С.,
Д.Ф.А.,
Б.Х.А.,
А.Д.А.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 28.10.2011г.
За посоченото престъпление подсъдимите В. С., Д.А.и Б. А.на осн. чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ще изтърпят наказание «пробация» при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от една година;3. 200 /двеста/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.За посоченото престъпление подсъдимият А. А. на осн. чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ще изтърпи наказание «пробация» при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от две години;2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от две години; 3. 300 /триста/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от две години.

В.М.С.
За посоченото престъпление подсъдимата В. С..на осн. чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ще изтърпи наказание «пробация» при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от една година;3. 200 /двеста/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.
Д.Ф.А.
За посоченото престъпление подсъдимата Д.А..на осн. чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ще изтърпи наказание «пробация» при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от една година;3. 200 /двеста/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.
Б.Х.А.
За посоченото престъпление подсъдимият Б. А.на осн. чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ще изтърпи наказание «пробация» при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от една година;3. 200 /двеста/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.
А.Д.А.
За посоченото престъпление подсъдимият А. А. на осн. чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ще изтърпи наказание «пробация» при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от две години;2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от две години; 3. 300 /триста/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от две години.

 
65 Гражданско дело No 82/2011, I състав Облигационни искове ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - ИНТЕРКОМ РОУД ЕООД ОБЩИНА ГР.ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 31.10.2011г.
ОСЪЖДА Община Царево да заплати на „Пътно поддържане – Интерком роуд”ЕООД, гр.Бургас, ул.Цариградска №30, ет.3, ЕИК-102659922, следните суми: 1.Сумата от 7001,48лв., представляваща неплатена част по фактура №95/11.03.2009г. и лихва за забава върху тази сума за периода 12.03.2009г. до 28.07.2011г. в размер на 1822,32лв.; 2.Сумата от 13`082,72лв., представляваща дължима сума по фактура №154/21.09.2010г. и лихва за забава върху тази сума за периода 15.10.2010г. до 28.07.2011г. в размер на 1062,45лв., ведно с законната лихва върху двете главници от 01.08.2011г. до окончателното плащане, както и сумата от 2362,10лв. за разноски по делото.
 
66 Гражданско дело No 83/2011, I състав Облигационни искове ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - ИНТЕРКОМ РОУД ЕООД ОБЩИНА ГР.ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 31.10.2011г.
ОСЪЖДА Община Царево да заплати на „Пътно поддържане – Интерком роуд”ЕООД, гр.Бургас, ул.Цариградска №30, ет.3, ЕИК-102659922, сумата от 10`401,12лв., дължима по фактура №10467/02.09.2009г., както и лихва за забава върху тази сума за периода 03.09.2009г. до 28.07.2011г. в размер на 2`073,76лв., ведно с законната лихва върху главницата от 01.08.2011г. до окончателното плащане, както и сумата от 1458,96лв. за разноски по делото.
 
67 Гражданско дело No 94/2011, I състав Чл.19 ЗГР И.М.А. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО,
ОБЩИНА ПРИМОРСКО,
ОБЩИНА СОФИЯ РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ,
ДСП ПРИМОРСКО
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 31.10.2011г.
ДОПУСКА промяна на собственото име на И.М.А., ЕГН-**********, от “И.” на “ИВАНИНА”.
 
68 Гражданско дело No 104/2011, I състав Развод по взаимно съгласие Т.С.Г.,
Д.Ц.Г.
  Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 31.10.2011г.
Разводът допуснат и бракът между страните прекратен. Семеното жилище предоставено на съпругата. Възстановено нейното бредбрачно фамилно име.