РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.9.2012г. до 30.9.2012г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 47/2012, I състав Облигационни искове МОБИЛТЕЛ ЕАД Т.К.К. Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Определение от 3.9.2012г., в законна сила от 26.9.2012г.
Приема направеното отегляне на иска. Прекратява производството по делото. След влизане на сила на опеделението да се уведоми съдия-докладчика по ч.гр.д 1497/2011г. с оглед нуждата от обезсилване на заповедта за изпълнение
2 Гражданско дело No 93/2012, I състав Делби Д.Д.М. Н.Т.М.,
Т.П.М.,
И.М.Т.,
Т.М.М.
Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Определение от 3.9.2012г.
Прекратява производството по делото и връща исковата молба. Осъжда Д.М. да заплати по сметка на РС Царево 100 лева за държавна такса
3 НАХД No 446/2012, I състав По УБДХ Г.Д.Д. Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 3.9.2012г., в законна сила от 4.9.2012г.
НАЛАГА на Г.Д.Д.,***, административно наказание – ГЛОБА в размер на 100лв., за извършеното от него дребно хулиганство на 02.09.2012г. около 05.40ч. в гр.Приморско, обл.Бургаска, бул.Черно море, пред бар „Интрига“.
Г.Д.Д.
Мотиви от 3.9.2012г.
Мотивите предадени на 03.09.2012г.
4 Гражданско дело No 69/2012, I състав Облигационни искове Н.Д.Н.,
Н.Д.Н.
Т.С.М.,
С.К.М.,
Н.К.А.
Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Определение от 4.9.2012г.
Изпраща делото по подсъдност на РС Бургас
5 НАХД No 426/2012, I състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) ЕТ ТЕДА-МИЛЕНА ДИМИТРОВА ТД НА НАП БУРГАС Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Определение от 4.9.2012г.
Изпраща по подсъдност делото.
6 НОХД No 42/2012, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Л.П.Г. Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Присъда от 5.9.2012г., в законна сила от 21.9.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимата Л.П.Г. - ЕГН *** ЗА ВИНОВНА в това, че на 23.07.2010год. в с.Л., обл.Б., отнела от владението и собственост на С. Е. К. движими вещи — 1бр. мобилен телефон марка "Нокия", модел 2230 на стойност 93.89 лева в едно с прима карта на М-тел с предплатени минути за разговори на стойност 8.00 лева., 1бр. пластмасов калъф за мобилен телефон на стойност 7.86 лева и сумата от 180.00 лева, всичко общо на стойност - 289.75 лева, без съгласието на собственика с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието представлява маловажен случай - престъпление по чл.194, ал.3, вр. ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.54 от НК Я ОСЪЖДА НА ГЛОБА в размер на 100 /сто/ лева.    
Л.П.Г.
ПРИЗНАВА подсъдимата Л. П. Г. - ЕГН *** ЗА ВИНОВНА в това, че на 23.07.2010год. в с.Л. обл.Б., отнела от владението и собственост на С.Е. К. движими вещи — 1бр. мобилен телефон марка "Нокия", модел 2230 на стойност 93.89 лева в едно с прима карта на М-тел с предплатени минути за разговори на стойност 8.00 лева., 1бр. пластмасов калъф за мобилен телефон на стойност 7.86 лева и сумата от 180.00 лева, всичко общо на стойност - 289.75 лева, без съгласието на собственика с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието представлява маловажен случай - престъпление по чл.194, ал.3, вр. ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.54 от НК Я ОСЪЖДА на ГЛОБА в размер на 100 /сто/ лева.      
Мотиви от 10.9.2012г.
Мотивите предадени на 10.09.2012г.
7 Гражданско дело No 88/2012, III състав Облигационни искове С.Т.А. К.Р.А. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 10.9.2012г.
Изпраща по подсъдност на Окръжен съд Бургас
8 Гражданско дело No 99/2012, III състав Чл.19 ЗГР Н.К.М. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 10.9.2012г.
Прекратява производството по делото и връща молбата, поради неотстраняване на нередовностите й в срок
9 НАХД No 415/2012, I състав Административни дела Д.П.Т. ОБЩИНА ПРИМОРСКО Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 10.9.2012г.
НП-потвърдено
10 Гражданско дело No 85/2012, I състав Други дела СПЕКТА АУТО ООД В.Т.Н. Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 11.9.2012г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на „Спекта Ауто”ООД, ЕИК-102226052, гр.Бургас, ул.Индустриална №19, с който моли съда да постанови решение с което да обяви за относително недействителен по отношение на него на направения от В.Т.Н.,***, отказ от наследството на баща й Т.Д.И., починал на ```````, вписан в регистъра на РС-Царево с молба вх.№ 2711/26.09.2011г. по ч.гр.д.№ 1324/2011г., до размера на задължението.
11 НАХД No 424/2012, I състав По ЗД по пътищата Б.Г.Т. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 11.9.2012г.
НП-отменено
12 Гражданско дело No 80/2012, I състав Облигационни искове ОРИЕНТ ТРЕЙДИНГ ПРОПЪРТИС ЕООД П.Д.К. Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 12.9.2012г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявеният иск от „Ориент Трейдинг Пропъртис”ЕООД, ЕИК-147107490, гр.Бургас, ул.Индустриална №3, с който моли съда да осъди П.Д.К., ЕГН-********** ***, като наследник на Д. П. К., поч. `````, регистриран като ЕТ“Джанет-Д. К.“, ЕИК-812061717, да му заплати сумата от 667,92лв. за доставени 230кг. океанска скумрия по фактура № 1000000257/15.07.2011г., ведно със законната лихва от предявяването на иска до окончателното изплащане
13 Гражданско дело No 103/2012, III състав Делби М.Г.Д.,
С.Г.И.,
Д.Г.Д.,
Р.К.Я.,
К.К.Д.,
З.П.И.,
Д.В.И.,
Е.С.Н.,
К.С.Р.
Л.Г.Л.,
С.Г.Л.,
С.Г.А.
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 13.9.2012г.
Прекратява производството по делото и връща исковата молба, поради неотстраняване на нередовностите й в срок. Осъжда ищците да заплатят в полза на РС Царево д.т. в размер на 100 лева.
14 Гражданско дело No 122/2009, I състав Делби Я.А.К. Ю.И.Т.,
С.Ю.И.
Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Определение от 18.9.2012г.
 Съдът като намери, че направената между страните спогодба не противоречи на закона и морала и пълномощниците имат представителна власт да я сключат съгласно представените по делото пълномощни и на основание чл. 234, ал.1 и ал. 4 от ГПК съдът  ОПРЕДЕЛИ  ОДОБРЯВА така постигната между страните спогодба.  ОСЪЖДА Я. А. К. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата от 1445 лева държавна такса върху възложеното в негов дял имущество.  ОСЪЖДА Ю. И.Т. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата от 1445 лева държавна такса върху възложеното в негов дял имущество.  
15 НОХД No 88/2012, III състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО К.С.К. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 18.9.2012г., в законна сила от 18.9.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №88/2012г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия К. С.К. - ЕГН, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно което обвиняемият К. С. К., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1 от НК, за това, че на 25.07.2012 год. около 14.00 часа в гр.П., обл.Б., кв.**, ресторант "**" отнел чужди движими вещи - 1бр. мобилен телефон марка «Самсунг»» модел «Галакси» на стойност 470.62 лв., Сим карта на БОБ на стойност 14.90 лв., кожен калъф на стойност 12.51 лв., всичко на обща стойност 498.03 лв. от владението и собственост на Л. Г. Д. ЕГН: ***, без нейното съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционни съд откраднатите вещи са върнати и възстановени.  За посоченото престъпление по чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК НАЛАГА на обвиняемия К. С. К., ЕГН *** наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал. 2 т. 1, 2 и 6, вр. чл. 55 ал. 1 т. 2 б. „б” от НК.  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото 120 /сто и двадесет/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  Веществените доказателства са върнати на собственика с разписка.  Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 498.03 лева са възстановени.  ОСЪЖДА К. С. К., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото.  
К.С.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №88/2012г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия К. С.К. - ЕГН, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно което обвиняемият К. С. К., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1 от НК, за това, че на 25.07.2012 год. около 14.00 часа в гр.П., обл.Б., кв.**, ресторант "**" отнел чужди движими вещи - 1бр. мобилен телефон марка «Самсунг»» модел «Галакси» на стойност 470.62 лв., Сим карта на БОБ на стойност 14.90 лв., кожен калъф на стойност 12.51 лв., всичко на обща стойност 498.03 лв. от владението и собственост на Л. Г. Д. ЕГН: ***, без нейното съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционни съд откраднатите вещи са върнати и възстановени.  За посоченото престъпление по чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.„б” от НК НАЛАГА на обвиняемия К. С. К., ЕГН *** наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал. 2 т. 1, 2 и 6, вр. чл. 55 ал. 1 т. 2 б. „б” от НК.  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото 120 /сто и двадесет/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  Веществените доказателства са върнати на собственика с разписка.  Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 498.03 лева са възстановени.  ОСЪЖДА К. С. К., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 40.00 лева за разноски по делото.  
16 Гражданско дело No 44/2012, I състав Облигационни искове Ц.В.Д. ЛОЗЕНЕЦ-ИН ООД Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 19.9.2012г.
ОСЪЖДА „Лозенец Ин”ООД, ЕИК-102908843, с.Лозенец, общ.Царево, ул.Рибарска №48 да заплати на Ц.В.Д., ЕГН-**********, ```, сумата от 5000лв. (пет хиляди лева), представляваща част от дължимото й неплатено възнаграждение по договор за консултантски услуги, цялото в размер на 7`736,36лв. (седем хиляди седемстотин тридесет и шест лева тридесет и шест стотинки), ведно със законната лихва върху тази сума от 03.11.2011г. до окончателното изплащане.
17 НЧХД No 1004/2012, III състав НЧХД Н.Т.Т. В.Я.Е. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 19.9.2012г.
Обединява за съвместно разглеждане настоящето дело НЧХД 1004/2012г. и НЧХД 1002/2012г., които да продължат под номера на по-рано образуваното дело НЧХД 1002/2012г.
18 Гражданско дело No 46/2012, I състав Облигационни искове ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД К.Г.В. Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 20.9.2012г.
ПРИЕМА за установено по отношение на К.Г.В., ЕГН-**********, с постоянен адрес:***, че дължи на „Водоснабдяване и канализация”ЕАД, гр.Бургас,кв.Победа, ул.Генерал Владимир Вазов №3, сумата от 862,29лв., представляваща стойността на доставена, отведена и пречистена вода, за периода от 25.08.2010г. до 21.11.2011г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 16.01.2012г. до окончателното изплащане.
19 НАХД No 401/2012, I състав Административни дела СТОЛИЧНА ОБЩИНА ОБЩИНА ЦАРЕВО Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 24.9.2012г.
НП-отменено
20 НАХД No 403/2012, I състав Административни дела СТОЛИЧНА ОБЩИНА ОБЩИНА ЦАРЕВО Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 24.9.2012г.
НП-отменено
21 НАХД No 405/2012, I състав Административни дела СТОЛИЧНА ОБЩИНА ОБЩИНА ЦАРЕВО Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 24.9.2012г.
НП-отменено
22 НАХД No 408/2012, I състав Административни дела СТОЛИЧНА ОБЩИНА ОБЩИНА ЦАРЕВО Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 24.9.2012г.
НП-отменено
23 НАХД No 411/2012, I състав Административни дела СТОЛИЧНА ОБЩИНА ОБЩИНА ГР.ЦАРЕВО Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 24.9.2012г.
НП-отменено
24 НАХД No 423/2012, III състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) И.Д.С. ТД НА НАП БУРГАС Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 25.9.2012г.
На осн. чл.84 от ЗАНН, вр. чл.42, ал.2 от НПК съдът  ОПРЕДЕЛИ  ПРЕКРАТЯВА производството по делото.  ИЗПРАЩА по подсъдност делото на Районен съд гр. Бургас.  
25 НАХД No 417/2012, I състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ЕВРОГРЕЙД БГ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 26.9.2012г.
НП-отменено
26 Гражданско дело No 65/2012, I състав Облигационни искове ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД Г.В.С. Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 27.9.2012г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на „Водоснабдяване и канализация”ЕАД, ЕИК-812115210, гр.Бургас, кв.Победа, ул.Генерал Владимир Вазов 3, с който моли съда да приеме за установено вземането му против Г.В.С., ЕГН-**********,***, в размер на 285,18лв., представляваща стойността на ползвани ВиК услуги – доставена, отведена и пречистена вода по издадена фактура за периода от 20.10.2009г. с отчетен период по фактура от 20.11.2008г. до 17.09.2009г., ведно със законната лихва върху главницата от подаването на заявлението по чл.410 ГПК до окончателното плащане.