РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.8.2012г. до 31.8.2012г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 11/2012, II състав Вещни искове С.К.Д. САН СИТИ ООД Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 1.8.2012г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователни предявените искове от С.К.Д., *** против „Сан Сити“ ООД, ЕИК 102681502, с които се иска от съда, да постанови решение, с което да обяви за нищожен, евентуално да бъде унищожен, договор за покупко-продажба на недвижим имот, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 37023.501.400.1.20, с адрес на имота: гр. К., обл. Б., п.к ***, ул. ***, с предназначение на обекта: ателие за творческа дейност, с площ по документи 36,00 кв.метра, ведно с прилежащите му 6,49 кв. метра ид. части от общите части на сградата, при съседи: на същия етаж- няма, под обекта- няма, над обекта- самостоятелен обект с идентификатор 37023.501.400.1.25, който се намира в сграда с идентификатор 37023.501.400.1, застроена площ: 553 кв.метра, брой етажи- 5, предназначение: друг вид сграда за обитаване, която сграда е разположена в ПИ с идентификатор 37023.501.400, адрес на имота: гр. К. обл. Б., п.к ***, площ 1508 кв.метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване, стар идентификатор: 161, квартал 27, парцел VIII, съседи: 37023.501.399; 37023.501.549; 37023.501.401; 37023.501.198, а по архитектурен проект ателие № 1Б, на кота -2,80, със застроена площ 36,40 кв.метра, състоящо се от две стаи, баня- WC, коридор, който договор е обективиран в Нотариален акт № 30, том III, рег. № 2590, дело № 374 от 12.07.2010 год. на нотариус М.В., рег. № ***.
2 Гражданско дело No 94/2012, III състав Дела по Закона срещу домашното насилие М.Е.Т. И.А.Т.,
Е.И.Т.
Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 2.8.2012г.
ПОСТАНОВЯВА, мерки за защита от домашно насилие, извършено спрямо М.Е.Т., ЕГН-*** от гр.П. ул.*** №***, настоящ адрес ***, за осъществено спрямо нея домашно насилие от баща й Е.И.Т., ЕГН-***, като:   ЗАДЪЛЖАВА Е.И.Т., ЕГН-*** да се въздържа от извършване на домашно насилие по отношение на М.Е.Т., ЕГН-*** за срок от 4(четири) месеца.  ЗАБРАНЯВА на Е.И.Т., ЕГН-*** да приближава пострадалото лице М.Е.Т., ЕГН-*** и да доближава жилището – стая, находяща се в гр.П., ул.*** № **, обитавано от молителката М.Е.Т., ЕГН-*** за срок от 4(четири) месеца.  ОСЪЖДА Е.И.Т. ЕГН-*** да заплати ГЛОБА в размер на 200 лева, по сметка на Районен съд -Царево.  ОСЪЖДА Е.И.Т., ЕГН-да заплати на Районен съд-Царево - сумата от 50 лв. за държавна такса.  НЕ УВАЖАВА молбата на М.Е.Т., ЕГН-*** и ОТКАЗВА да постанови мерки за защита от домашно насилие от И.А.Т. ЕГН-***.  Да се издаде, на осн.чл.15, ал.2 от ЗЗДН, заповед за защита в полза на М.Е.Т., ЕГН-***.  На осн.чл.16, ал.2 от ЗЗДН в заповедта да се отрази и предупреждението за последиците от неизпълнението й по чл.21, ал.3 от ЗЗДН.  Препис от решението и заповедта за защита, на осн.чл.16, ал.3 ЗЗДН, да се връчат на страните и да се изпратят на РУП-Приморско – за сведение и изпълнение.  
3 Гражданско дело No 94/2012, III състав Дела по Закона срещу домашното насилие М.Е.Т. И.А.Т.,
Е.И.Т.
Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Заповед за защита от 2.8.2012г.
НАЛАГА мярка за защита на М.Е.Т., ЕГН-*** от гр.***, настоящ адрес *** срещу осъществено спрямо нея домашно насилие от Е.И.Т., ЕГН-***, гр.П. ул.*** №**, като :  1. Задължава Е.И.Т., ЕГН-***, гр.П. ул.*** № ***да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо М.Е.Т., ЕГН-*** за срок от 4(четири) месеца.   2. Забранява на Е.И.Т., ЕГН-***, гр.П., ул.*** № ** да приближава пострадалото лице М.Е.Т., ЕГН-*** и да доближава жилището – стая, находяща се в гр.П., ул.*** № ***, обитавано от молителката М.Е.Т., ЕГН- *** за срок от 4(четири) месеца.  ОСЪЖДА Е.И.Т., ЕГН-***, гр.П., ул.*** № ***да заплати на основание чл.5 ал.3 от ЗЗДН по сметка на РС-гр.Царево „глоба” в размер на 200 лв. (двеста лева).   ОСЪЖДА Е.И.Т., ЕГН-***, гр.П., ул.*** № *** да заплати по сметка на Районен съд – гр. Царево сумата от 50 лв. (петдесет лева), представляваща определената от съда държавна такса за производството.   Предупреждава Е.И.Т., ЕГН-***, гр.П., ул.*** № ***, за последиците по чл.21 ал.2 от ЗЗДН при неизпълнение на заповедта.   Заповедта подлежи на незабавно изпълнение.   Да се връчи препис от заповедта на РУП-Приморско, като се укаже да се следи за изпълнението на заповедта.  
4 НАХД No 430/2012, II състав По УБДХ Д.Й.С. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 2.8.2012г.
ПРИЗНАВА Д.Й.С., ЕГН ***, за ВИНОВЕН в това, че на 02.08.2012 год. около 03,15 часа в гр. П., обл. Б., извършил непристойни прояви на публично място, изразяващи се в плюене и произнасяне на обидни реплики „..краво, камило, ще ти навра камилската глава в задника..на шиша ще те забода..“ както и отправяне на псувни „..ще те еба .. ще те изнасиля..“ по отношение на Д.М.С., поради което и на основание чл. 1, ал. 1 от УБДХ му НАЛАГА административно наказание „глоба” в размер на 300,00 лв. /триста лева/.
Д.Й.С.
ПРИЗНАВА Д.Й.С., ЕГН ***, за ВИНОВЕН в това, че на 02.08.2012 год. около 03,15 часа в гр. П., обл. Б., извършил непристойни прояви на публично място, изразяващи се в плюене и произнасяне на обидни реплики „..краво, камило, ще ти навра камилската глава в задника..на шиша ще те забода..“ както и отправяне на псувни „..ще те еба .. ще те изнасиля..“ по отношение на Д.М.С., поради което и на основание чл. 1, ал. 1 от УБДХ му НАЛАГА административно наказание „глоба” в размер на 300,00 лв. /триста лева/.
Мотиви от 2.8.2012г.
5 НОХД No 62/2012, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.Й.И. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 3.8.2012г., в законна сила от 3.8.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №62/2012 год. по описа на Районен съд гр.Царево между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия С.Й.И. ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно което:  1.Обвиняемият С.Й.И., ЕГН *** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.2, вр. ал. 1 от НК, за това, че: На 12.04.2012 год. около 12.20 часа по второкласен път ІІ-99 , километър 58 на изхода на гр.Царево, обл.Бургаска в посока с.Лозенец управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Пежо”, модел „Експерт” с рег.№ *** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда - 0.79 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство „Дрегер” 7410+ с фабр.№ 0006, след като е осъден с влязло в сила споразумение по НОХД № 78/15.12.2011 год. на Районен съд гр.Царево за деянието по ал.1.  За посоченото в т.1 престъпление по чл.343б, ал.2, вр.ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С.Й.И., ЕГН *** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ПЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  НАЛАГА на обвиняемия С.Й.И. и наказание ГЛОБА в размер на 200.00 лева.  2.Обвиняемият С.Й.И., ЕГН *** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 343 в, ал. 1 от НК, за това, че: На 12.04.2012 год. около 12.20 часа по второкласен път ІІ-99, километър 58 на изхода на гр.Царево, обл.Бургаска в посока с.Лозенец управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Пежо”, модел „Експерт” с рег.№ *** в срока на изтърпяване на наказанието лишаване от право да управлява моторно превозно средство, след като е наказан за същото деяние по административен ред с наказателно постановление № 455/06.01.2012 год. издадено от Началника на РУП гр.Приморско, влязло в законна сила на 29.03.2012 год.  За посоченото в т.2 престъпление по чл.343в, ал.1 от НК на основание чл.343в, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С.Й.И., ЕГН *** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на обвиняемия С.Й.И., ЕГН *** едно общо наказание в размер на най-тежкото от така определените му наказания, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ПЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.23, ал.3 от НК към определеното общо наказание ПРИСЪЕДИНЯВА изцяло наказанието ГЛОБА в размер на 200.00 лева.  Веществени доказателства - няма.  Разноски по делото - няма.  Причинени от престъплението имуществени вреди - няма.    
С.Й.И.
За посоченото в т.1 престъпление по чл.343б, ал.2, вр.ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С.Й.И., ЕГН *** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ПЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  НАЛАГА на обвиняемия С.Й.И. и наказание ГЛОБА в размер на 200.00 лева.  За посоченото в т.2 престъпление по чл.343в, ал.1 от НК на основание чл.343в, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С.Й.И., ЕГН *** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на обвиняемия С.Й.И., ЕГН *** едно общо наказание в размер на най-тежкото от така определените му наказания, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ПЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.23, ал.3 от НК към определеното общо наказание ПРИСЪЕДИНЯВА изцяло наказанието ГЛОБА в размер на 200.00 лева.    
6 НОХД No 61/2012, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО П.П.О. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 6.8.2012г., в законна сила от 6.8.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №61/2012г. по описа на ЦРС между РП-Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия П.П.О. ЕГН ***, представляван от адв.Р.Д., съгласно което подсъдимият О. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 НК за това, че: На 26.07.2012 год. в около 05,15 часа в гр. К., Б. обл. по улица *** управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "БМВ" модел "318И” с Рeг. № *** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила на хиляда, а именно 2.85 /две цяло, осемдесет и пет/ промила на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство „Алкотест Дрегер” модел 7410+, с инв. № 0277.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия П.П.О., ЕГН *** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия П.П.О., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен от това право, считано от 26.07.2012г.  Причинени от престъплението имуществени вреди няма.  Веществени доказателства няма.  Разноски по делото няма.  Предвид одобряването на споразумението по отношение на подсъдимия, на осн. чл.24, ал.3 от НПК, съдът  ОПРЕДЕЛИ  ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №61/2012г. по описа на ЦРС.  
П.П.О.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия П.П.О., ЕГН *** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия П.П.О., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен от това право, считано от 26.07.2012г.  
7 НОХД No 63/2012, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.К.П. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 7.8.2012г., в законна сила от 7.8.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №63/2012г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и обвиняемия М.К.П. – ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно което обвиняемият М.К.П., ЕГН ***, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че: На 27.07.2012г. в около 02.20ч. в гр.П., Б. обл. по ул.*** управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Опел" модел „Астра” с Рег. № *** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 промила на хиляда, а именно 1,38 /едно цяло и тридесет и осем/ промила на хиляда установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза №630/30.07.2012 г. на БНТЛ при ОД на МВР - гр.Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква “б” от НК, НАЛАГА на обвиняемия М.К.П., ЕГН *** наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК със следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА обвиняемия М.К.П., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  На осн. чл.59, ал.4 от НК се приспада времето, през което обвиняемият П. е бил лишен от това право по административен ред, считано от 27.07.2012г.  ОСЪЖДА М.К.П., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 31.16 лева за разноски по делото.  Веществени доказателства няма.  Причинени от престъплението имуществени вреди няма.  
М.К.П.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква “б” от НК, НАЛАГА на обвиняемия М.К.П., ЕГН *** наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК със следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА обвиняемия М.К.П., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  На осн. чл.59, ал.4 от НК се приспада времето, през което обвиняемият П. е бил лишен от това право по административен ред, считано от 27.07.2012г.  
8 НОХД No 65/2012, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.Г.Г. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 7.8.2012г., в законна сила от 7.8.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №65/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия Д.Г.Г. – ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Д.С., съгласно което обвиняемият Д.Г.Г., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че: На 05.08.2012 год. около 23.50 часа по второкласен път ІІ 99, км.57 от гр. Ц. посока с.Л., обл.Б. управлявал мотопед марка “Ямаха”, без регистрационен номер, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила на хиляда, а именно 2.20 промила на хиляда установено по надлежния ред - техническо средство “Дрегер” 7410 плюс с фабр.№ 0006.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК НАЛАГА на обвиняемия Д.Г.Г., ЕГН *** наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  2.1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.  2.2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.  2.3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 /сто и петдесет/ часа годишно за срок от една година.  Веществени доказателства няма.  Разноски по делото няма.  Причинени от престъплението имуществени вреди няма.  На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №65/2012г. по описа на ЦРС.  
Д.Г.Г.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК НАЛАГА на обвиняемия Д.Г.Г., ЕГН *** наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  2.1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.  2.2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.  2.3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 /сто и петдесет/ часа годишно за срок от една година.  
9 НОХД No 66/2012, II състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Н.С.А.А. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 7.8.2012г., в законна сила от 7.8.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №66/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП–Царево, представлявана от прокурор К. и обвиняемия Н.С.А.А., представляван от неговия защитник адв.К.К., съгласно което обвиняемият Н.С.А.А., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 предл. първо от НК, за това, че: На неустановена дата в гр. Бургас, обл. Бургаска без надлежно разрешително придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал до 28.07.2012 год. в гр. Приморско, Бургаска обл., в себе си високо рисково наркотично вещество:  -1 бр. полиетиленов плик съдържащ КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с  нетно тегло /обект № 1/ 16.167 гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 3,20 %,  - 1 бр. полиетиленов плик съдържащ КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с нетно тегло /обект № 21 0,293 гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 2.70 %,  - 1 бр. полиетиленов плик съдържащ КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с нетно тегло /обект № 3/ 0.904 гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 2.70 %, обща маса 17.364 гр. на обща стойност 104,18 лева /сто и четири лева и осемнадесет стотинки/.  Един грам КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ е на стойност 6.00 лева за грам, съгласно постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год.  За посоченото престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 предл. първо от НК ОСЪЖДА Н.С.А.А., ЕГН *** на осн. чл.354а, ал.3, т.1 предл. първо от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, както и на ГЛОБА в размер на 2000.00 /две хиляди/ лева.  Веществените доказателства - 1 бр. полиетиленов плик съдържащ КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с нетно тегло /обект № 1/ 16.167 гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 3,20 %, 1 бр. полиетиленов плик съдържащ КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ ~с нетно тегло /обект № 21 0,293 гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 2.70 %, 1 бр. полиетиленов плик съдържащ КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с нетно тегло /обект № 3/ 0.904 гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 2.70 %, обща маса 17.364 гр. и електронна везна - на основание чл. 354а, ал.6, вр. чл.53, ал.2 от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата.  ОСЪЖДА Н.С.А.А., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 135.73 лева за разноски по делото.  Причинени от престъплението имуществени вреди - няма.  На основание чл. 24, ал. 3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №66/2012г. по описа на ЦРС.  
Н.С.А.А.
За посоченото престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 предл. първо от НК ОСЪЖДА Н.С.А.А., ЕГН *** на осн. чл.354а, ал.3, т.1 предл. първо от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, както и на ГЛОБА в размер на 2000.00 /две хиляди/ лева.  
10 НАХД No 370/2012, II състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ЕВРОГРЕЙД БГ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 7.8.2012г.
НП-потвърдено
11 НОХД No 64/2012, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.Х.С. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 8.8.2012г., в законна сила от 8.8.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №64/2012г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия М.Х.С. - , ЕГН: ***, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно което обвиняемият М.Х.С., ЕГН: *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че: На 27.07.2012 год. около 08.00 часа по главен път ІІ-99, км.44 посока гр.П. - гр.К., управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Опел", модел "Кадет" с Рег. № *** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си - 1.41%о /едно цяло, четиридесет и едно/ промила на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза №629/30.07.2012 год. на БНТЛ при ОДМВР-Бургас от НК.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.“б” от НК, НАЛАГА на обвиняемия М.Х.С., ЕГН: *** наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК със следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА.  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото – 140 часа годишно за срок от една година.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА обвиняемия М.Х.С., ЕГН: *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.  На осн. чл.59, ал.4 от НК се приспада времето, през което обвиняемият С. е бил лишен от това право по административен ред, считано от 27.07.2012г.  ОСЪЖДА М.Х.С., ЕГН: *** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 31.16 лева за разноски по делото.  Веществени доказателства няма.  Причинени от престъплението имуществени вреди няма.  
М.Х.С.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.“б” от НК, НАЛАГА на обвиняемия М.Х.С., ЕГН: *** наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК със следните пробационни мерки:  1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА.  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.  3. Безвъзмезден труд в полза на обществото – 140 часа годишно за срок от една година.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА обвиняемия М.Х.С., ЕГН: *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.  На осн. чл.59, ал.4 от НК се приспада времето, през което обвиняемият С. е бил лишен от това право по административен ред, считано от 27.07.2012г.  
12 НОХД No 67/2012, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.Г.И. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 13.8.2012г., в законна сила от 13.8.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №67/2012 год. по описа на Районен съд гр.Царево между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия И. Г. И. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Б. Б., съгласно което:  Обвиняемият И. Г.И., ЕГН *** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 04.08.2012 год. около 07.14 часа в гр.П., обл.Б., по ул.”**”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “** “80” с рег. № ** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1.50 /едно цяло и петдесет/промила на хиляда, установено по надлежния ред със съдебномедицинска експертиза по писмени данни № 287/2012 год. на отделение по съдебна медицина при МБАЛ - гр.Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия И. Г. И., ЕГН *** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА И. Г. И., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА .  ОСЪЖДА И. Г. И., ЕГН ** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 35.89 лева за направени разходи по извършена химическа експертиза.  
И.Г.И.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №67/2012 год. по описа на Районен съд гр.Царево между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия И. Г. И. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Б. Б., съгласно което:  Обвиняемият И. Г.И., ЕГН *** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 04.08.2012 год. около 07.14 часа в гр.П., обл.Б., по ул.”**”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “** “80” с рег. № ** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1.50 /едно цяло и петдесет/промила на хиляда, установено по надлежния ред със съдебномедицинска експертиза по писмени данни № 287/2012 год. на отделение по съдебна медицина при МБАЛ - гр.Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия И. Г. И., ЕГН *** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА И. Г. И., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА .  ОСЪЖДА И. Г. И., ЕГН ** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 35.89 лева за направени разходи по извършена химическа експертиза.  
13 НОХД No 68/2012, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО П.Ю.Т. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 13.8.2012г., в законна сила от 13.8.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №68/2012 год. по описа на Районен съд гр.Царево между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия П. Ю. Т. – ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Т. С., съгласно което:  Обвиняемият П. Ю.Т., ЕГН *** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 07.08.2012 год. около 06,45 в гр.П., Б. област по ул. “**” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „**” модел * с рег. № ** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1,70 промила на хиляда установено по надлежния ред с химическа експертиза № 673/07.08.2012год. на експерт – химик към БНТЛ при ОДМВР Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия П. Ю. Т., ЕГН *** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;  3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА П. Ю. Т. ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.59, ал.4 от НК се приспада времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 07.08.2012 год.  ОСЪЖДА П. Ю. Т. ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 35.89 лева за направени разходи по извършена химическа експертиза.  
П.Ю.Т.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №68/2012 год. по описа на Районен съд гр.Царево между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия П. Ю. Т. – ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Т. С., съгласно което:  Обвиняемият П. Ю.Т., ЕГН *** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 07.08.2012 год. около 06,45 в гр.П., Б. област по ул. “**” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „**” модел * с рег. № ** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1,70 промила на хиляда установено по надлежния ред с химическа експертиза № 673/07.08.2012год. на експерт – химик към БНТЛ при ОДМВР Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия П. Ю. Т., ЕГН *** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;  3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА П. Ю. Т. ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.59, ал.4 от НК се приспада времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 07.08.2012 год.  ОСЪЖДА П. Ю. Т. ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 35.89 лева за направени разходи по извършена химическа експертиза.  
14 НОХД No 69/2012, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО К.А.А. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 13.8.2012г., в законна сила от 13.8.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №69/2012 год. по описа на Районен съд гр.Царево между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Николова и обвиняемия К. А.А. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Т. С., съгласно което:  Обвиняемият К.А. А., ЕГН *** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 04.08.2012 год. около 04.15 часа в гр.П., обл.Б. по ул.”**”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “**” модел “**” с рег. № ** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 1.44 /едно цяло, четиридесет и четири/ промила на хиляда, установено по надлежния ред със съдебномедицинска експертиза № 288/2012 год. на отделение по съдебна медицина при МБАЛ-гр.Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия К. А. А., ЕГН *** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;  3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА К. А. А., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал. 4 от НК се приспада времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 04.08.2012 год.  
К.А.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №69/2012 год. по описа на Районен съд гр.Царево между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Николова и обвиняемия К. А.А. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Т. С., съгласно което:  Обвиняемият К.А. А., ЕГН *** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 04.08.2012 год. около 04.15 часа в гр.П., обл.Б. по ул.”**”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “**” модел “**” с рег. № ** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 1.44 /едно цяло, четиридесет и четири/ промила на хиляда, установено по надлежния ред със съдебномедицинска експертиза № 288/2012 год. на отделение по съдебна медицина при МБАЛ-гр.Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия К. А. А., ЕГН *** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;  3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА К. А. А., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал. 4 от НК се приспада времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 04.08.2012 год.  
15 НОХД No 70/2012, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО П.Д.Ж. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 14.8.2012г., в законна сила от 14.8.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №70/2012 год. по описа на Районен съд гр.Царево между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Н.и обвиняемия П. Д. Ж. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.К. К., съгласно което:  Обвиняемият П. Д. Ж., ЕГН *** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 09.08.2012 год., около 02:45 часа, в гр.Ц., обл.Б., по третокласен път ТП III - 9901, до разклона за Районна служба пожарна безопасност и защита на населението гр.Царево управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Ауди” модел “80” с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1.90 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство “Дрегер” 7410+ с фабр. № 0006.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия П. Д. Ж., ЕГН *** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА;  3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА П. Д. Ж., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.59, ал. 4 от НК се приспада времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 09.08.2012 год.  
П.Д.Ж.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №70/2012 год. по описа на Районен съд гр.Царево между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Н.и обвиняемия П. Д. Ж. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.К. К., съгласно което:  Обвиняемият П. Д. Ж., ЕГН *** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 09.08.2012 год., около 02:45 часа, в гр.Ц., обл.Б., по третокласен път ТП III - 9901, до разклона за Районна служба пожарна безопасност и защита на населението гр.Царево управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Ауди” модел “80” с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1.90 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство “Дрегер” 7410+ с фабр. № 0006.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия П. Д. Ж., ЕГН *** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА;  3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА П. Д. Ж., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.59, ал. 4 от НК се приспада времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 09.08.2012 год.  
16 НОХД No 71/2012, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Г.Д.К. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 14.8.2012г., в законна сила от 14.8.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №71/2012 год. по описа на Районен съд гр.Царево между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор К.и обвиняемия Г. Д. К. – ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Р. Д., съгласно което:  Обвиняемият Г. Д. К., ЕГН *** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 11.08.2012 год. около 02.50 часа в с.Л., обл. Б. по ул. „**”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “Фолксваген”, модел “Голф“ с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила на хиляда, а именно 1.89 /едно цяло, осемдесет и девет/ промила на хиляда установено по надлежния ред – с техническо средство “Дрегер” 7410 плюс с фабр. № 0006.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Г. Д. К., ЕГН *** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ПЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА Г. Д. К., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от 11.08.2012 год.  
Г.Д.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №71/2012 год. по описа на Районен съд гр.Царево между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор К.и обвиняемия Г. Д. К. – ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Р. Д., съгласно което:  Обвиняемият Г. Д. К., ЕГН *** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 11.08.2012 год. около 02.50 часа в с.Л., обл. Б. по ул. „**”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “Фолксваген”, модел “Голф“ с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила на хиляда, а именно 1.89 /едно цяло, осемдесет и девет/ промила на хиляда установено по надлежния ред – с техническо средство “Дрегер” 7410 плюс с фабр. № 0006.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Г. Д. К., ЕГН *** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ПЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА Г. Д. К., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от 11.08.2012 год.  
17 НОХД No 72/2012, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.А.И. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 15.8.2012г., в законна сила от 15.8.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №72/2012 год. по описа на Районен съд гр.Царево между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия А. А. И. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Б. Б., съгласно което:  Обвиняемият А.А. И., ЕГН *** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 08.08.2012 год. около 16.00 часа в гр.П., обл.Б., на ул.”**” в посока кв. “**, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Фиат”, модел “Брава” с рег. № ** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила, а именно -2.34 /две цяло, тридесет и четири/ промила на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест” Дрегер 7410+ с инв.№ 0277.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А. А. И., ЕГН *** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА А. А. И., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.59, ал. 4 от НК се приспада времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 08.08.2012год.  
А.А.И.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №72/2012 год. по описа на Районен съд гр.Царево между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия А. А. И. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Б. Б., съгласно което:  Обвиняемият А.А. И., ЕГН *** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 08.08.2012 год. около 16.00 часа в гр.П., обл.Б., на ул.”**” в посока кв. “**, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Фиат”, модел “Брава” с рег. № ** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила, а именно -2.34 /две цяло, тридесет и четири/ промила на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест” Дрегер 7410+ с инв.№ 0277.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия А. А. И., ЕГН *** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА А. А. И., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.59, ал. 4 от НК се приспада времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 08.08.2012год.  
18 НОХД No 73/2012, II състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.Й.Г. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 17.8.2012г., в законна сила от 17.8.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №73/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП–Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия С. Й. Г. – ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, предл. първо, вр. чл.26, ал.1 от НК , а именно, че: на 25.06.2012 год. в гр.П., Б. обл. действайки в условията на продължавана престъпна дейност, без надлежно разрешително придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал до 27.06.2012 год. в себе си в гр.П., Б. обл., ул. "**" пред сградата на поликлиника високо рискови наркотични вещества: КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0,177 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент - "ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ" - 3,10 /три цяло и един /тегловни процента на стойност 1,06 лева /един лев и шест стотинки/, КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0,242 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент - "ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ" - 4,00 /четири /тегловни процента на стойност 1,45 лева /един лев и четиридесет и пет стотинки/, КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0,228 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент - "ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ" - 6,50 /шест цяло и пет /тегловни процента на стойност 1,37 лева/ един лев и тридесет и седем стотинки/, КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0,226 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент - "ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ" - 5,90 /пет цяло и девет /тегловни процента на стойност 1,36 лева/ един лев и тридесет и шест стотинки/, КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0,235 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент - "ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ" - 5,30 /пет цяло и тридесет /тегловни процента на стойност 1,41 лева/ един лев и четиридесет и една стотинки/, КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0,212 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент - "ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ" - 5,20 /пет цяло и двадесет /тегловни процента на стойност 1,27 лева/ един лев и двадесет и седем стотинки/, като един грам КОНОП /канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева за грам съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., като общото нетно тегло е 1,320 грама и е на обща стойност 7.92 лева /седем лева и деветдесет и две стотинки/.  За посоченото престъпление чл.354а, ал.3, т.1, предл. първо, вр. чл.26, ал.1 от НК ОСЪЖДА С. Й.Г., ЕГН *** на осн. чл.354а, ал.3, т.1, предл. първо, вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, както и на ГЛОБА в размер на 2 000.00 /две хиляди/ лева  
С.Й.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №73/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП–Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия С. Й. Г. – ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, предл. първо, вр. чл.26, ал.1 от НК , а именно, че: на 25.06.2012 год. в гр.П., Б. обл. действайки в условията на продължавана престъпна дейност, без надлежно разрешително придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал до 27.06.2012 год. в себе си в гр.П., Б. обл., ул. "**" пред сградата на поликлиника високо рискови наркотични вещества: КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0,177 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент - "ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ" - 3,10 /три цяло и един /тегловни процента на стойност 1,06 лева /един лев и шест стотинки/, КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0,242 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент - "ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ" - 4,00 /четири /тегловни процента на стойност 1,45 лева /един лев и четиридесет и пет стотинки/, КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0,228 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент - "ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ" - 6,50 /шест цяло и пет /тегловни процента на стойност 1,37 лева/ един лев и тридесет и седем стотинки/, КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0,226 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент - "ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ" - 5,90 /пет цяло и девет /тегловни процента на стойност 1,36 лева/ един лев и тридесет и шест стотинки/, КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0,235 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент - "ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ" - 5,30 /пет цяло и тридесет /тегловни процента на стойност 1,41 лева/ един лев и четиридесет и една стотинки/, КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0,212 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент - "ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ" - 5,20 /пет цяло и двадесет /тегловни процента на стойност 1,27 лева/ един лев и двадесет и седем стотинки/, като един грам КОНОП /канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева за грам съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год., като общото нетно тегло е 1,320 грама и е на обща стойност 7.92 лева /седем лева и деветдесет и две стотинки/.  За посоченото престъпление чл.354а, ал.3, т.1, предл. първо, вр. чл.26, ал.1 от НК ОСЪЖДА С. Й.Г., ЕГН *** на осн. чл.354а, ал.3, т.1, предл. първо, вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, както и на ГЛОБА в размер на 2 000.00 /две хиляди/ лева  
19 НОХД No 74/2012, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО В.Н.Д. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 20.8.2012г., в законна сила от 20.8.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №74/2012 год. по описа на Районен съд гр.Царево между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор К. и обвиняемия В. Н. Д. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно което:  Обвиняемият В. Н.Д., ЕГН *** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 14.08.2012 год. в около 18.00 часа по третокласен път с.Я.п. - гр.П. Б. област, в района на магазин "**" управлявал моторно превозно средство - мотопед марка "Илсъм ко" без регистрационни номера, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда, а именно 1,81 /едно цяло, осемдесет и един/ промила на хиляда установено по надлежния ред - проба с техническо средство алкотест дрегер 7410+ с инв. № 0277.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия В. Н.Д., ЕГН *** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА В. Н. Д., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 14.08.2012 год.  
В.Н.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №74/2012 год. по описа на Районен съд гр.Царево между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор К. и обвиняемия В. Н. Д. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно което:  Обвиняемият В. Н.Д., ЕГН *** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 14.08.2012 год. в около 18.00 часа по третокласен път с.Я.п. - гр.П. Б. област, в района на магазин "**" управлявал моторно превозно средство - мотопед марка "Илсъм ко" без регистрационни номера, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда, а именно 1,81 /едно цяло, осемдесет и един/ промила на хиляда установено по надлежния ред - проба с техническо средство алкотест дрегер 7410+ с инв. № 0277.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия В. Н.Д., ЕГН *** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА В. Н. Д., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 14.08.2012 год.  
20 НОХД No 75/2012, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО В.Ш. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 21.8.2012г., в законна сила от 21.8.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №75/2012 год. по описа на Районен съд гр.Царево между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор К. и обвиняемия Ш. В. /S. V./ - ЛНЧ ***, представляван от неговия защитник адв.Т. С., съгласно което:  Обвиняемият Ш. В., ЛНЧ *** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 19.08.2012 год. около 19.20 часа в гр.К., Б. област, по улица "**" до почивна станция "**" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "**" с регистрационен номер ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда - 2,80 промила на хиляда, установено по надлежния ред -проба с техническо средство алкотест дрегер 7410+ с инв. № 0277.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Ш. В., ЛНЧ *** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА Ш.В., ЛНЧ *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от 19.08.2012год.  
В.Ш.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №75/2012 год. по описа на Районен съд гр.Царево между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор К. и обвиняемия Ш. В. /S. V./ - ЛНЧ ***, представляван от неговия защитник адв.Т. С., съгласно което:  Обвиняемият Ш. В., ЛНЧ *** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 19.08.2012 год. около 19.20 часа в гр.К., Б. област, по улица "**" до почивна станция "**" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "**" с регистрационен номер ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда - 2,80 промила на хиляда, установено по надлежния ред -проба с техническо средство алкотест дрегер 7410+ с инв. № 0277.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Ш. В., ЛНЧ *** на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА Ш.В., ЛНЧ *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от 19.08.2012год.  
21 Гражданско дело No 109/2012, II състав Развод по взаимно съгласие Р.Ж.М.,
П.И.М.
Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 23.8.2012г.
ДОПУСКА развода и ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Р.Ж.М.от с. Л., община Ц., Б. област, ул. “**” № *, ЕГН *** и П. И. М. от с. Л., община Ц., Б. област, ул. „**” № *, ЕГН ***, сключен на 27.12.1987 г. в гр. Д., поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод на съпрузите.  УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между тях, съгласно което:  1. Относно упражняването на родителските права: Родените по време на брака деца са пълнолетни и родителски права не следва да се определят.  2. По отношение на семейното жилище: Семейното жилище, находящо се в с. Л., на ул. „**” № *, ще продължи да се ползва съвместно от двамата съпрузи, като съпругата Р. М. ще ползва за в бъдеще първи жилищен етаж от сградата, а съпругът П. М. ще ползва за в бъдеще втори жилищен етаж от сградата.  3. По отношение имуществените отношения между съпрузите: Съпрузите не притежават недвижими имоти, както и спестовни влогове в банки, не притежават движимо имущество предмет на СИО.  4. След прекратяване на брака, съпрузите не си дължат взаимна издръжка.  5. След прекратяване на брака съпругата запазва брачната си фамилия М..  6. Разноските по делото са за всяка от страните, така както са ги направили.    ОСЪЖДА Р. Ж.М., ЕГН ***, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 7,50 лв. (седем лева и 50 стотинки), допълнителна държавна такса за производството.  ОСЪЖДА П. И. М., ЕГН***, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево сумата от 7,50 лв. (седем лева и 50 стотинки), допълнителна държавна такса за производството.    
22 НОХД No 76/2012, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Б.А.В. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 23.8.2012г., в законна сила от 23.8.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №76/2012 год. по описа на Районен съд гр.Царево между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор К. и обвиняемия Б. А. В. – ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.С. В., съгласно което:  Обвиняемият Б. А. В., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 18.08.2012 год., около 23:10 часа, в района на к-г “**”, землището на гр.Ц., на отсечка от общински път гр. Ц. – с. Л., обл.Б., в посока в.с. “**, землището на гр.Ц., управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “**” модел “**” с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда - 1.31 промила на хиляда, установено по надлежния ред - протокол за химическа експертиза № 737/20.08.2012 год. на БНТЛ при ОД на МВР - Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия Б. А. В., ЕГН *** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА Б. А.В., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ТРИ МЕСЕЦА, считано от 18.08.2012 год.  
Б.А.В.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №76/2012 год. по описа на Районен съд гр.Царево между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор К. и обвиняемия Б. А. В. – ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.С. В., съгласно което:  Обвиняемият Б. А. В., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 18.08.2012 год., около 23:10 часа, в района на к-г “**”, землището на гр.Ц., на отсечка от общински път гр. Ц. – с. Л., обл.Б., в посока в.с. “**, землището на гр.Ц., управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “**” модел “**” с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда - 1.31 промила на хиляда, установено по надлежния ред - протокол за химическа експертиза № 737/20.08.2012 год. на БНТЛ при ОД на МВР - Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия Б. А. В., ЕГН *** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА Б. А.В., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ТРИ МЕСЕЦА, считано от 18.08.2012 год.  
23 НОХД No 77/2012, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО В.К.Т. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 23.8.2012г., в законна сила от 23.8.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №77/2012 год. по описа на Районен съд гр.Царево между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия В.К.Т.- ЕГН***, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно което:  Обвиняемият В. К.Т., ЕГН *** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 21.08.2012 год. в с.Л., обл.Б. по ул. ”***” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “***”, модел „*” с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1.79 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с протокол за химическа експертиза № 746/21.08.2012 год. на експерт при БНТЛ гр.Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия В. К. Т., ЕГН *** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА;  3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  ОСЪЖДА В. К. Т. ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 31.16 лева за разноски по делото.  
В.К.Т.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №77/2012 год. по описа на Районен съд гр.Царево между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия В.К.Т.- ЕГН***, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно което:  Обвиняемият В. К.Т., ЕГН *** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 21.08.2012 год. в с.Л., обл.Б. по ул. ”***” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “***”, модел „*” с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1.79 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с протокол за химическа експертиза № 746/21.08.2012 год. на експерт при БНТЛ гр.Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия В. К. Т., ЕГН *** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА;  3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  ОСЪЖДА В. К. Т. ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 31.16 лева за разноски по делото.  
24 НОХД No 78/2012, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО З.Д.Д. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 23.8.2012г., в законна сила от 23.8.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №78/2012 год. по описа на Районен съд гр.Царево между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемата З. Д. Д. - ЕГН ***, представлявана от нейния защитник адв.Д. С., съгласно което:  Обвиняемата З. Д.Д., ЕГН *** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, на 26.06.2012 год., около 13.30 часа, по третокласен път ТП-III 9901. км.3, посока гр.Ц. - гр.А., обл.Б. /****/ управлявала моторно превозно средство - лек автомобил марка “**” модел “**” с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда - 1.63 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с протокол за химическа експертиза № 469/28.06.2012 год. на БНТЛ при ОДМВР - Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ОСЪЖДА обвиняемата З. Д. Д., ЕГН *** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;  3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА З. Д. Д., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.59, ал. 4 от НК се приспада времето, през което обвиняемата е била лишена по административен ред от това право, считано от 26.06.2012 год.  
З.Д.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №78/2012 год. по описа на Районен съд гр.Царево между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемата З. Д. Д. - ЕГН ***, представлявана от нейния защитник адв.Д. С., съгласно което:  Обвиняемата З. Д.Д., ЕГН *** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, на 26.06.2012 год., около 13.30 часа, по третокласен път ТП-III 9901. км.3, посока гр.Ц. - гр.А., обл.Б. /****/ управлявала моторно превозно средство - лек автомобил марка “**” модел “**” с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда - 1.63 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с протокол за химическа експертиза № 469/28.06.2012 год. на БНТЛ при ОДМВР - Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ОСЪЖДА обвиняемата З. Д. Д., ЕГН *** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;  3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА З. Д. Д., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.59, ал. 4 от НК се приспада времето, през което обвиняемата е била лишена по административен ред от това право, считано от 26.06.2012 год.  
25 НОХД No 79/2012, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Р.И.Щ. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 24.8.2012г., в законна сила от 24.8.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №79/2012 год. по описа на Районен съд гр.Царево между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Р. И.Щ. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Т. К., съгласно което:  Обвиняемия Р. И. Щ., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 18.08.2012 год. около 04.17 часа в гр.П., Б. област, по улица "**" пред почивна станция "**" управлява моторно превозно средство - лек автомобил марка "** с регистрационен номер ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда - 2,01 промила на хиляда, установено по надлежния ред - химическа експертиза № 736/20.08.2012г. на БНТЛ при ОД МВР град Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия Р. И. Щ., ЕГН *** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;  3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 180 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА Р. И. Щ., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от 18.08.2012г.  
Р.И.Щ.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №79/2012 год. по описа на Районен съд гр.Царево между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Р. И.Щ. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Т. К., съгласно което:  Обвиняемия Р. И. Щ., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 18.08.2012 год. около 04.17 часа в гр.П., Б. област, по улица "**" пред почивна станция "**" управлява моторно превозно средство - лек автомобил марка "** с регистрационен номер ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда - 2,01 промила на хиляда, установено по надлежния ред - химическа експертиза № 736/20.08.2012г. на БНТЛ при ОД МВР град Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия Р. И. Щ., ЕГН *** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;  3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 180 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА Р. И. Щ., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от 18.08.2012г.  
26 НОХД No 80/2012, II състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Т.С.Я. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 28.8.2012г., в законна сила от 28.8.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №80/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП–Царево, представлявана от прокурор Николова и обвиняемия Т.С. Я., представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно което  Обвиняемият Т. С. Я., ЕГН *** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК, за това, че: на 16.08.2012 год. в с.Л., обл.Б. без надлежно разрешително придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал в себе си до 16.08.2012 год. в гр.П., Б. обл., високо рискови наркотични вещества:  -6бр. полиетиленови пликове, съдържащи КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с нетно тегло /обект № 2/ 2.005 гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 7 %, на стойност 12.03 лв./дванадесет лева и три стотинки/;  -1бр. угарка от цигара, съдържащ КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с нетно тегло /обект № 4/ 0,031 гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 7 %, на стойност 1.18 лв. /един лев и осемнадесет стотинки/, всичко с обща маса 2.036 гр. на обща стойност 12,22 лв. /дванадесет лева и двадесет и две стотинки/.  Един грам КОНОП / канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева за грам съгласно постановление №23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год  За посоченото престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 предл. първо от НК ОСЪЖДА Т. С. Я., ЕГН*** на осн. чл.354а, ал.3, т.1 предл. първо от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, както и на ГЛОБА в размер на 2000.00 /две хиляди/ лева.  
Т.С.Я.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №80/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП–Царево, представлявана от прокурор Николова и обвиняемия Т.С. Я., представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно което  Обвиняемият Т. С. Я., ЕГН *** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК, за това, че: на 16.08.2012 год. в с.Л., обл.Б. без надлежно разрешително придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал в себе си до 16.08.2012 год. в гр.П., Б. обл., високо рискови наркотични вещества:  -6бр. полиетиленови пликове, съдържащи КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с нетно тегло /обект № 2/ 2.005 гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 7 %, на стойност 12.03 лв./дванадесет лева и три стотинки/;  -1бр. угарка от цигара, съдържащ КОНОП /КАНАБИС, МАРИХУАНА/ с нетно тегло /обект № 4/ 0,031 гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 7 %, на стойност 1.18 лв. /един лев и осемнадесет стотинки/, всичко с обща маса 2.036 гр. на обща стойност 12,22 лв. /дванадесет лева и двадесет и две стотинки/.  Един грам КОНОП / канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева за грам съгласно постановление №23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год  За посоченото престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 предл. първо от НК ОСЪЖДА Т. С. Я., ЕГН*** на осн. чл.354а, ал.3, т.1 предл. първо от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, както и на ГЛОБА в размер на 2000.00 /две хиляди/ лева.  
27 НОХД No 81/2012, II състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО П.П.П. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 28.8.2012г., в законна сила от 28.8.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №81/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП–Царево, представлявана от прокурор Николова и обвиняемия П.П.П., ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Т. С., съгласно което  Обвиняемият П. П. П., ЕГН ***СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК, за това, че: на 15.08.2012год. в гр.П., обл.Б. без надлежно разрешително придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал до 01.20 часа на 17.08.2012 год. в себе си в гр.П., Б. обл., високо рискови наркотични вещества:  -1бр. полиетиленов плик, съдържащ прахообразно вещество АМФЕТАМИН с нетно тегло 0,234 гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент амфетамин - 14 %, на стойност 7.02 лв./седем лева и две стотинки/.  Един грам АМФЕТАМИН е на стойност 30.00 лева за грам съгласно постановление №23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. Всичко на обща стойност 7,02 лв. /седем лева и две стотинки/.  За посоченото престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 предл. първо от НК ОСЪЖДА П. П.П., ЕГН *** на осн. чл.354а, ал.3, т.1 предл. първо от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, както и на ГЛОБА в размер на 2000.00 /две хиляди/ лева.  
П.П.П.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №81/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП–Царево, представлявана от прокурор Николова и обвиняемия П.П.П., ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Т. С., съгласно което  Обвиняемият П. П. П., ЕГН ***СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК, за това, че: на 15.08.2012год. в гр.П., обл.Б. без надлежно разрешително придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал до 01.20 часа на 17.08.2012 год. в себе си в гр.П., Б. обл., високо рискови наркотични вещества:  -1бр. полиетиленов плик, съдържащ прахообразно вещество АМФЕТАМИН с нетно тегло 0,234 гр., със съдържание на активен наркотично действащ компонент амфетамин - 14 %, на стойност 7.02 лв./седем лева и две стотинки/.  Един грам АМФЕТАМИН е на стойност 30.00 лева за грам съгласно постановление №23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. Всичко на обща стойност 7,02 лв. /седем лева и две стотинки/.  За посоченото престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 предл. първо от НК ОСЪЖДА П. П.П., ЕГН *** на осн. чл.354а, ал.3, т.1 предл. първо от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, както и на ГЛОБА в размер на 2000.00 /две хиляди/ лева.  
28 НОХД No 83/2012, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Н.Н.Л. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 28.8.2012г., в законна сила от 28.8.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №83/2012 год. по описа на Районен съд гр.Царево между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Николова и обвиняемия Н.Н.Л. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.И. В., съгласно което:  Обвиняемия Н.Н.Л., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 22.08.2012 год. около 19.10 часа в гр.П., обл.Б., по ул. ”**”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Ауди” модел “А3” с рег. № *** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила, а именно - 1.62 /едно цяло и шестдесет и два/ промила на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 752/23.08.2012 год. на БНТЛ при ОДМВР-гр.Бургас  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия Н.Н.Л. ЕГН *** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;  3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА Н.Н. Л., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 от НК приспада времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 22.08.2012 год.  
Н.Н.Л.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №83/2012 год. по описа на Районен съд гр.Царево между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Николова и обвиняемия Н.Н.Л. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.И. В., съгласно което:  Обвиняемия Н.Н.Л., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 22.08.2012 год. около 19.10 часа в гр.П., обл.Б., по ул. ”**”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Ауди” модел “А3” с рег. № *** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила, а именно - 1.62 /едно цяло и шестдесет и два/ промила на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 752/23.08.2012 год. на БНТЛ при ОДМВР-гр.Бургас  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия Н.Н.Л. ЕГН *** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;  3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.  На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА Н.Н. Л., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 от НК приспада времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 22.08.2012 год.  
29 НОХД No 84/2012, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Л.С.П. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 29.8.2012г., в законна сила от 29.8.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №84/2012 год. по описа на Районен съд гр.Царево между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Л. С. П. -ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Г. К., съгласно което:  Обвиняемият Л. С. П., ЕГН *** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, на 27.08.2012 год. около 22.00 часа в с.Л., обл.Б., по ул. "**" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил Джип "**" с рег. №***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила на хиляда, а именно 1.72 промила на хиляда установено по надлежния ред - Протокол за химическа експертиза № 766/ 28.08.2012 год. на БНТЛ при ОДМВР - гр.Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия Л. С. П., ЕГН *** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА Л. С. П., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 27.08.2012 год.  
Л.С.П.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №84/2012 год. по описа на Районен съд гр.Царево между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Л. С. П. -ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Г. К., съгласно което:  Обвиняемият Л. С. П., ЕГН *** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, на 27.08.2012 год. около 22.00 часа в с.Л., обл.Б., по ул. "**" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил Джип "**" с рег. №***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила на хиляда, а именно 1.72 промила на хиляда установено по надлежния ред - Протокол за химическа експертиза № 766/ 28.08.2012 год. на БНТЛ при ОДМВР - гр.Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия Л. С. П., ЕГН *** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА Л. С. П., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 27.08.2012 год.  
30 НОХД No 82/2012, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.Х.Ю. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 30.8.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимия М. Х. Ю. - ЕГН ***  ЗА ВИНОВЕН в това, че на 17.08.2012год. в 05.30ч. в гр.П. Б. обл., дом №* на ул. “**” от стая на втори жилищен етаж отнел от владението и собственост на А. С. Т. движими вещи – сумата от 108.00 /сто и осем/ лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на повторност и не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК и чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален “строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.  ЗА ВИНОВЕН в това, че на 14.08.2012 год. в гр.С., Б. обл. без надлежно разрешително придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал до 09.50 ч. на 17.08.2012 год. в квартирата си в гр.П., Б. обл., ул. “**” №* високо рисково наркотично вещество:  -КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0,762 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент – “ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ” – 5.00 /пет/ тегловни процента на стойност 4,57 лева/ четири лева петдесет и седем стотинки/.  Един грам КОНОП /канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева за грам съгласно постановление №23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр.14 от 18.02.2000 год - престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК, поради което и на осн. чл.354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК и чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален “строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС, както и ГЛОБА в размер на 2000,00 /две хиляди/ лева.  На основание чл.23, ал.1 от НК, НАЛАГА на подсъдимия М. Х. Ю.едно общо наказание измежду наказанията му по настоящата присъда, в размер на по-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, което наказание да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален “строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС, както и ГЛОБА в размер на 2000,00 /две хиляди/ лева.  На основание чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието определено по присъда от 11.03.2009 год. по НОХД №12588-2007/2007г. на Софийски районен съд, потвърдена от СГС ПО ВНОХД № 2784/2009г. по описа на СРС, с Решение от 23.11.2009 год., а именно ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание ДА ИЗТЪРПИ ИЗЦЯЛО в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален “строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.  
М.Х.Ю.
ПРИЗНАВА подсъдимия М. Х. Ю. - ЕГН ***  ЗА ВИНОВЕН в това, че на 17.08.2012год. в 05.30ч. в гр.П. Б. обл., дом №* на ул. “**” от стая на втори жилищен етаж отнел от владението и собственост на А. С. Т. движими вещи – сумата от 108.00 /сто и осем/ лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на повторност и не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК и чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален “строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.  ЗА ВИНОВЕН в това, че на 14.08.2012 год. в гр.С., Б. обл. без надлежно разрешително придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал до 09.50 ч. на 17.08.2012 год. в квартирата си в гр.П., Б. обл., ул. “**” №* високо рисково наркотично вещество:  -КОНОП /канабис, марихуана/ с нетно тегло 0,762 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент – “ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ” – 5.00 /пет/ тегловни процента на стойност 4,57 лева/ четири лева петдесет и седем стотинки/.  Един грам КОНОП /канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева за грам съгласно постановление №23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр.14 от 18.02.2000 год - престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК, поради което и на осн. чл.354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК и чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален “строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС, както и ГЛОБА в размер на 2000,00 /две хиляди/ лева.  На основание чл.23, ал.1 от НК, НАЛАГА на подсъдимия М. Х. Ю.едно общо наказание измежду наказанията му по настоящата присъда, в размер на по-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, което наказание да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален “строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС, както и ГЛОБА в размер на 2000,00 /две хиляди/ лева.  На основание чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието определено по присъда от 11.03.2009 год. по НОХД №12588-2007/2007г. на Софийски районен съд, потвърдена от СГС ПО ВНОХД № 2784/2009г. по описа на СРС, с Решение от 23.11.2009 год., а именно ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание ДА ИЗТЪРПИ ИЗЦЯЛО в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален “строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.
Мотиви от 30.8.2012г.
Мотивите изготвени в срок
31 НОХД No 85/2012, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО В.Г.Г. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 30.8.2012г., в законна сила от 30.8.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №85/2012 год. по описа на Районен съд гр.Царево между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Николова и обвиняемия В. Г. Г. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Г. Н., съгласно което:  Обвиняемият В.Г.Г., ЕГН ***се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 04.07.2012 год. около 06.45 часа в гр.П., обл.Б., по ул.”**”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “**” модел “**” с рег. № *** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над си 1.2 на хиляда, а именно - 1.30 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с химическа експертиза № 492/2012 год. от БНТЛ при ОДМВР-Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия В. Г. Г., ЕГН ** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА В.Г. Г., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал. 4 от НК се приспада времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 04.07.2012 год.  
В.Г.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №85/2012 год. по описа на Районен съд гр.Царево между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Николова и обвиняемия В. Г. Г. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Г. Н., съгласно което:  Обвиняемият В.Г.Г., ЕГН ***се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 04.07.2012 год. около 06.45 часа в гр.П., обл.Б., по ул.”**”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “**” модел “**” с рег. № *** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над си 1.2 на хиляда, а именно - 1.30 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с химическа експертиза № 492/2012 год. от БНТЛ при ОДМВР-Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия В. Г. Г., ЕГН ** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА В.Г. Г., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал. 4 от НК се приспада времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 04.07.2012 год.  
32 НОХД No 86/2012, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Н.Р.Д. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 31.8.2012г., в законна сила от 31.8.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №86/2012 год. по описа на Районен съд гр.Царево между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Николова и обвиняемия Н. Р. Д. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.М.Б. съгласно което:  Обвиняемият Н. Р.Д., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 26.08.2012 год. около 22.40 часа по третокласен път ІІІ-9901 посока с.В. – гр.Ц., обл.Б. управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “**” модел Е-200 с рег. № *** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила, а именно - 1.56 промила на хиляда, установено по надлежния ред със съдебномедицинска експертиза №325/2012 год. на отделение по съдебна медицина при „МБАЛ” АД гр.Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия Н. Р.Д., ЕГН *** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.  На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА Н. Р. Д., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.  
Н.Р.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №86/2012 год. по описа на Районен съд гр.Царево между РП-гр.Царево, представлявана от прокурор Николова и обвиняемия Н. Р. Д. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.М.Б. съгласно което:  Обвиняемият Н. Р.Д., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 26.08.2012 год. около 22.40 часа по третокласен път ІІІ-9901 посока с.В. – гр.Ц., обл.Б. управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “**” модел Е-200 с рег. № *** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила, а именно - 1.56 промила на хиляда, установено по надлежния ред със съдебномедицинска експертиза №325/2012 год. на отделение по съдебна медицина при „МБАЛ” АД гр.Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК ОСЪЖДА обвиняемия Н. Р.Д., ЕГН *** на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;  2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.  На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА Н. Р. Д., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.