РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 01.08.2011г. до 31.08.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 5/2010, II състав Делби Л.П.Й. М.Й.Й. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 01.08.2011г.
СЪСТАВЯ проект за разпределителен протокол, за подялбата на следните имоти: два броя магазини, построени в южната част на парцел ***, в квартал **, по плана на гр. П., обл. Б., представляващи имоти с идентификатори *** и ***, между съделителите Л. П. Й. /П./, ЕГН *** и М. Й. Й., ЕГН ***, които имоти се разделят в следните два дяла:
1. ПЪРВИ ДЯЛ включва: един брой магазин, построен в южната част на парцел **, в квартал **, по плана на гр. П., обл. Б., представляващ имот с идентификатор ***.
2. ВТОРИ ДЯЛ включва: един брой магазин, построен в южната част на парцел **, в квартал ***, по плана на гр. П., обл. Б., представляващ имот с идентификатор ***.

Насрочва открито съдебно заседание на 14.10.2011 г. от 09.00 ч. за която дата и час да бъдат призовани страните за съставяне и обявяване на окончателен разпределителен протокол, като им дава възможност за това заседание да изготвят проект за делба съобразно определения в настоящото решение начин за разпределение на имотите в дялове.

Решението подлежи на въззивно обжалване, по реда на чл. 351 от ГПК, пред Окръжен съд, гр. Бургас.


 
2 Гражданско дело No 46/2010, I състав Вещни искове Р.З.Р. Д.С.С. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 01.08.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователни исковете на Р.З.Р., ЕГН-***********,*** шосе 19, с които моли съда да осъди Д.С.С., ЕГН-**********,***, ж.к.Илинден, бл.76, вх.А, ап.2, да й предаде владението върху собствените й 9кв.м., разположени в югоизточната част на бивш парцел VІІІ в кв.5, по плана на гр.Китен от 1970г., понастоящем заснети като част от поземлен имот с идентификатор № 37023.501.225 по кадастралната карта на гр.Китен, както и да премахне незаконна постройка, изградена в имот с идентификатор 37023.501.225 по кадастралната карта на гр.Китен, с идентификатор на сградата 37023.501.225.3.
 
3 Гражданско дело No 49/2011, I състав Искове по КТ Д.К.К. ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИСТАНИЩЕ -ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 01.08.2011г.
ПРИЗНАВА за НЕЗАКОННО уволнението на Д.К.К., ЕГН-**********, от длъжността *** в Общинско предприятие „Пристанище”, гр.Царево, ЕИК-0000570970130, постановено със заповед на директора на предприятието и го ОТМЕНЯ.
ВЪЗСТАНОВЯВА Д.К.К. на предишната й работа – *** в Общинско предприятие „Пристанище”.
ОСЪЖДА в Общинско предприятие „Пристанище” да заплати на Д.К.К. сумата от 2`142лв. (две хиляди сто четиридесет и два лева), представляваща обезщетение по чл.225, ал.1 КТ за периода от 30.04.2011г. до 29.07.2011г., като отхвърля иска в останалата му част до претендирания размер от 2`856лв. като неоснователен.

 
4 Гражданско дело No 52/2011, II състав Облигационни искове СБАЛДБ Д-Р ЛИСИЧКОВА ЕООД КК БЛЯК СИЙ ГРУП ООД Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 02.08.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователни, предявените искове от „Специализирана болница за активно лечение по детски болести Д-р Лисичкова" ЕООД ЕИК ***, против КК „БЛЯК СИЙ ГРУП„ ООД, ЕИК ***, с които се иска от съда, да осъди ответника да заплати на ищеца сумата в размер на 16044.22 лв. без ДДС, представляваща задължение по издадени фактури за предоставени медицински услуги, ведно със законната лихва считано от завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата.
ОСЪЖДА „Специализирана болница за активно лечение по детски болести Д-р Лисичкова" ЕООД ЕИК ***, да заплати на КК „БЛЯК СИЙ ГРУП„ ООД, ЕИК ***, сумата от 800,00 лв. (осемстотин лева), представляващи направените по делото разноски.

Решението подлежи на въззивно обжалване, в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, пред Бургаски окръжен съд.


 
5 НОХД No 101/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.Д.Ц. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 02.08.2011г., в законна сила от 02.08.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №101/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и обвиняемия И.Д.Ц., ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 3436 ал.1 от НК, а именно, че на 29.07.2011г. около 23.55 часа в гр.К., обл.Б., по ул.*** управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка *** модел А4 с рег. №*** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила на хиляда, а именно 1,74 промила на хиляда, установено по надлежния ред – проба с техническо средство “Алкотест дрегер” 7410+, с фабричен номер 0277.
За посоченото престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия И.Д.Ц., ЕГН *** на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.54 от НК на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК .И.Д.Ц., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 от НК ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 30.07.2011 год.
Веществени доказателства - няма.
Разноски по делото – няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди - няма.
На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №101/2011 г. по описа на ЦРС.

И.Д.Ц.
За посоченото престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия И.Д.Ц., ЕГН *** на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.54 от НК на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА И.Д.Ц., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 от НК ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 30.07.2011 год.


 
6 НОХД No 99/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО П.П.П. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 03.08.2011г., в законна сила от 03.08.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №99/2011г. по описа на Районен съд гр.Царево между РП-Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия П.П.П. ЕГН ***, представляван от защитника си адв.А.П. от АК Бургас, съгласно което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по по чл.343б, ал.1 от НК, а именно в това, че на 15.07.2011г. около 06.30 часа в района на *** в с.П., Б. област по третокласен път управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка *** модел ***с рег. №***, след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта 1,73 промила на хиляда установено по надлежния ред – с техническо средство Алкотест - Дрегер 7410+ с инв. № 0277.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия П.П.П., ЕГН на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.54 от НК на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 НК изпълнението на така определеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия П.П.П., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 15.07.2011г.
Веществени доказателства няма.
Разноски по делото няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди няма.
На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 99/2011 г. по описа на ЦРС.

П.П.П.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия П.П.П., ЕГН на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.54 от НК на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 НК изпълнението на така определеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия П.П.П., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 15.07.2011г.


 
7 НОХД No 102/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО К.З.Д. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 03.08.2011г., в законна сила от 03.08.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №102/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и обвиняемия К. З. Д. –***, ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, а именно, че на 02.08.2011 год. около 04.57 часа в гр.Китен, Бургаска обл., по ул. "С." управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "***", модел "***" с per. №***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила на хиляда, а именно 1,46 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство “Алкотест Дрегер” 7410+ с фабричен № 0277.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия К. З. Д. на осн. чл. 343б ал.1 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б."б" от НК на ПРОБАЦИЯ, при условията на чл. 42а, ал.2 т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. 150/сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА обв. К. З. Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.
Веществени доказателства - няма.
Разноски по делото няма.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №102/2011 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия К. З. Д. мярка за неотклонение „Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7 - дневен срок считано от днес.

К.З.Д.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия К. З. Д. на осн. чл. 343б ал.1 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б."б" от НК на ПРОБАЦИЯ, при условията на чл. 42а, ал.2 т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. 150/сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА обв. К. З. Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.
Веществени доказателства - няма.
Разноски по делото няма.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.

 
8 НАХД No 400/2011, II състав По УБДХ   И.М.К. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 04.08.2011г.
ПРИЗНАВА И. М. К., ЕГН ***, за ВИНОВЕН в това, че на 03.08.2011 год. в гр. Китен, обл. Бургаска, извършил непристойни действия, изразяващи се в отправяне на обидни реплики: „какви хубави путки, какви хубави курвички” по отношение на Й. К. и Р.и К., нанасяне на удар в главата на Й. К.и предизвикване на побой на публично място със св. Р. П., поради което и на основание чл. 1, ал. 1 от УБДХ му НАЛАГА административно наказание „глоба” в размер на 500,00 (петстотин) лева.

Препис от решението да се изпрати на началника на РУП, гр. Царево и РП- Царево за сведение.
Решението на съда подлежи на обжалване, в петнадесетдневен срок от днес, пред Окръжен съд, гр. Бургас.И.М.К.
ПРИЗНАВА И. М. К., ЕГН ***, за ВИНОВЕН в това, че на 03.08.2011 год. в гр. К., обл. Б., извършил непристойни действия, изразяващи се в отправяне на обидни реплики: „какви хубави путки, какви хубави курвички” по отношение на Й. К. и Р. К., нанасяне на удар в главата на Й. К. и предизвикване на побой на публично място със св. Р. П., поради което и на основание чл. 1, ал. 1 от УБДХ му НАЛАГА административно наказание „глоба” в размер на 500,00 (петстотин) лева.Мотиви от 04.08.2011г.
 
9 НОХД No 104/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Й.Р.Р. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 08.08.2011г., в законна сила от 08.08.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №104/2011 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия Й. Р. Р. - ***, ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, а именно, че на 03.08.2011 год. около 10:40 часа в гр.Китен, Бургаска обл., по ул. "С." управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "***", модел "*** с per. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила на хиляда, а именно 2,05 промила на хиляда, установено по надлежният ред - с техническо средство “Алкотест Дрегер” 7410+ с фабричен №0241.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Й. Р. Р., ЕГН *** на осн. чл. 343б, ал.1 от НК и чл. 54 ал.1 от НК на “Лишаване от свобода” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА за срок ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Й. Р. Р., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59 ал.3 от НК се приспадне времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 03.08.2011 год.
Веществени доказателства - няма.
Разноските по делото – няма.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
На основание чл. 24, ал. 3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №104/2011 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия Й. Р. Р., ЕГН *** е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия Й. Р. Р., ЕГН *** мярка за неотклонение „Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в седемдневен срок считано от днес.

Й.Р.Р.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Й. Р. Р., ЕГН *** на осн. чл. 343б, ал.1 от НК и чл. 54 ал.1 от НК на “Лишаване от свобода” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА за срок ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Й. Р. Р., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59 ал.3 от НК се приспадне времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 03.08.2011 год.

 
10 НОХД No 103/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.Д.С. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 10.08.2011г., в законна сила от 10.08.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №103/2011г. по описа на Районен съд гр.Царево между РП-Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия С. Д. С. –***, ЕГН ***, представляван от защитника си адв.Г. |Н., съгласно което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно в това, че на 29.07.2011г. в около 22.25 часа по ВП ІІ 99, км.47, в района на КПП “Караагач”, посока от с. Лозенец към гр.Китен, Бургаска област, управлявал моторно превозно средство лек автомобил “***” модел “*** с ДКН ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта – 2,16/две цяло и шестнадесет/ промила на хиляда, установено по надлежния ред – с химическа експертиза №720/01.08.2011г. на Сектор БНТЛ – ОД МВР гр.Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343Б, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С. Д. С. на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на “Пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес от която произтича задължението на осъдения за явяване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или
извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. 200 часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ДВЕ
ГОДИНИ.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия С. Д. С., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от една година, считано от 29.07.2011 г.
Веществени доказателства няма.
ОСЪЖДА С. Д. С., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 22.00 лв. за разноски по делото.
Причинени от престъплението имуществени вреди няма.

С.Д.С.
За посоченото престъпление по чл.343Б, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С. Д. С. на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на “Пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес от която произтича задължението на осъдения за явяване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или
извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. 200 часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ДВЕ
ГОДИНИ.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия С. Д. С., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от една година, считано от 29.07.2011 г.
Веществени доказателства няма.
ОСЪЖДА С. Д. С., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 22.00 лв. за разноски по делото.
Причинени от престъплението имуществени вреди няма.

 
11 Гражданско дело No 45/2010, II състав Вещни искове Р.З.Р. Д.С.С.,
М.С.Ф.,
К.С.Х.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 11.08.2011г.
ОСЪЖДА К.С.Х., ЕГН ***, М.С.Ф., ЕГН *** и Д.С.С., ЕГН *** да премахнат изградените в поземлен имот с идентификатор № 37023.501.224 по кадастралната карта на гр. К., сграда с идентификатор № 37023.501.224.3 по кадастралната карта на гр. К., ведно с пристрояването към нея и прилежащия и навес.
ОСЪЖДА К.С.Х., ЕГН ***, М.С.Ф., ЕГН *** и Д.С.С., ЕГН ***, да заплати на Р.З.Р., ЕГН ***, сумата от 1709,00 лв. /хиляда седемстотин и девет лева/, за направени по делото разноски.

 
12 НАХД No 385/2011, II състав По ЗД по пътищата Д.А.Ш. РУП - ПРИМОРСКО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 16.08.2011г.
НП-потвърдено
 
13 Гражданско дело No 22/2011, II състав Облигационни искове И.Д.К. В.П.Д. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 18.08.2011г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на В.П.Д., ЕГН ***, при участието на третото лице ***, че В.П.Д., ЕГН ***, дължи изпълнение на парично задължение въз основа на запис на заповед от 17.06.2009 год. към И.Д.К., *** в размер на 500,00 /петстотин/ евро, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 30.09.2010 год. до окончателното и изплащане.
ОСЪЖДА В.П.Д., ЕГН ***, да заплати И.Д.К., *** сумата от 25,00 лв. за направени по настоящото производство разноски.

 
14 НОХД No 107/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Г.М.М. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 22.08.2011г., в законна сила от 22.08.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №107/2011 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и обвиняемия Г. М. М. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 18.08.2011 год. в около 04.15 часа в гр.П., Б. обл., по ул. "**" управлявал моторно превозно средство – мотопед марка "**" с per. № **, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила на хиляда, а именно 1.82 промила на хиляда, установено по надлежният ред чрез техническо средство “Алкотест Дрегер” 7410+ с инвентарен номер №0277.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Г. М. М., ЕГН **, на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК на “Лишаване от свобода” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА за срок ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Г. М. М., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.3 от НК приспада времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 18.08.2011 год.
Веществени доказателства - няма.
Разноските по делото – няма.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.

Г.М.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №107/2011 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и обвиняемия Г. М. М. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 18.08.2011 год. в около 04.15 часа в гр.П., Б. обл., по ул. "**" управлявал моторно превозно средство – мотопед марка "**" с per. № **, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила на хиляда, а именно 1.82 промила на хиляда, установено по надлежният ред чрез техническо средство “Алкотест Дрегер” 7410+ с инвентарен номер №0277.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Г. М. М., ЕГН **, на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК на “Лишаване от свобода” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА за срок ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Г. М. М., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.3 от НК приспада времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 18.08.2011 год.
Веществени доказателства - няма.
Разноските по делото – няма.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.

 
15 НОХД No 108/2011, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.М.К. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 22.08.2011г., в законна сила от 22.08.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №108/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и обвиняемия И. М. К. представляван от защитника му адв.М. Б., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 195, ал.1, т.2, вр. чл.194, ал.1 от НК, а именно, че на 10.08.2011 год. в гр. Царево, Бургаска област, от рецепцията на вилно селище “Корал” отнел от владението на Е. Г. И. движими вещи – сумата от 1636.00 евро, на стойност 3199.74 лв., от които сумата от 600.00 евро собственост на В. В. С., сумата от 386.00 евро собственост на Е. П. ., сумата от 200.00 евро собственост на В. И. П., сумата от 200.00 евро собственост на А. Г. П. и сумата от 250.00 евро собственост на А. Г. Б., без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като откраднатите вещи не са били под постоянен надзор.
За посоченото престъпление по чл. 195 ал.1 т.2, вр. чл.194, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия И.М. К. на осн. чл. 195 ал.1 т.2, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл. 55, ал.1, т.1 от НК на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
Веществените доказателства – върнати на собствениците им.
ОСЪЖДА И. М. К. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 192.00 лв. за разноски по делото.
Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 1636.00 евро на стойност 3199.74 лв. са възстановени изцяло.
На основание чл. 24, ал. 3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №108/2011 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия И. М. К. мярка за неотклонение „Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7 - дневен срок считано от днес.
Протокола от съдебно заседание беше прочетен на обвиняемия и преведен му от български на руски език от преводача Д. А. Р..

И.М.К.
За посоченото престъпление по чл. 195 ал.1 т.2, вр. чл.194, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия И.М. К. на осн. чл. 195 ал.1 т.2, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл. 55, ал.1, т.1 от НК на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
Веществените доказателства – върнати на собствениците им.
ОСЪЖДА И. М. К. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 192.00 лв. за разноски по делото.
Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 1636.00 евро на стойност 3199.74 лв. са възстановени изцяло.

 
16 НОХД No 111/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.К.Г. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 25.08.2011г., в законна сила от 25.08.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №111/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и обвиняемата Д.К.Г. ЕГН ***, представлявана от нейния защитник адв.Д., съгласно което обвиняемата се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б ал.1 от НК, а именно, че на 10.07.2011 год. около 02.30 часа в гр.П., обл.Б., ул.*** управлявала лек автомобил марка *** модел *** с рег. № *** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 /едно цяло и два/ промила на хиляда, а именно 1.37% /едно цяло тридесет и седем/ промила на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 615/11.07.2011 год. на БНТЛ при ОД МВР гр.Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемата Д.К.Г., ЕГН *** на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл. 55 ал. 1 т. 2 б. „б” от НК на ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал. 2 т. 1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдената пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемата Д.К.Г., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 10.07.2011 год.
Веществени доказателства – няма.
ОСЪЖДА Д.К.Г., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 22.00 /двадесет и два/ лева за разноски по делото.
Причинени от престъплението имуществени вреди - няма.
На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №111/2011 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Д.К.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №111/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и обвиняемата Д.К.Г. ЕГН ***, представлявана от нейния защитник адв.Д., съгласно което обвиняемата се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б ал.1 от НК, а именно, че на 10.07.2011 год. около 02.30 часа в гр.П., обл.Б., ул.*** управлявала лек автомобил марка *** модел *** с рег. № *** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 /едно цяло и два/ промила на хиляда, а именно 1.37% /едно цяло тридесет и седем/ промила на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 615/11.07.2011 год. на БНТЛ при ОД МВР гр.Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемата Д.К.Г., ЕГН *** на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл. 55 ал. 1 т. 2 б. „б” от НК на ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал. 2 т. 1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдената пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемата Д.К.Г., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 10.07.2011 год.
Веществени доказателства – няма.
ОСЪЖДА Д.К.Г., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 22.00 /двадесет и два/ лева за разноски по делото.
Причинени от престъплението имуществени вреди - няма.
На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №111/2011 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
17 НОХД No 109/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.Д.М. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 26.08.2011г., в законна сила от 26.08.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №109/2011г. по описа на Районен съд гр.Царево между РП-Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия М. Д. М. –***, ЕГН ***, представляван от защитника си адв.Р. Д., съгласно което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно в това, че на 14.08.2011 г. в около 02.10 часа в гр.П., Б. област, управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка “***” модел “***” с ДКН ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 /едно цяло и два/ промила на хиляда, а именно 3.23/три цяло, двадесет и три/ промила на хиляда установено по надлежният ред – съдебно-медицинска експертиза №802/15.08.2011г. на БНТЛ при ОД на МВР гр.Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343Б, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М. Д. М. на осн. чл. 343б, ал.1 от НК и чл.54 от НК на “Лишаване от свобода” за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия М. Д. М., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 14.08.2011 г.
Веществени доказателства няма.
ОСЪЖДА М. Д. М., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 27.00 лв. за разноски по делото.
Причинени от престъплението имуществени вреди няма.
На основание чл.24, ал.3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 109/2011 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Съдът, като взе предвид, че наказателното производство спрямо подсъдимия е прекратено и на осн. чл.309, ал.2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ:
ОТМЕНЯ спрямо подсъдимия М. Д. М., ЕГН *** мярка за неотклонение „Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7-дневен срок от днес.


М.Д.М.
За посоченото престъпление по чл.343Б, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия М. Д. М. на осн. чл. 343б, ал.1 от НК и чл.54 от НК на “Лишаване от свобода” за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия М. Д. М., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 14.08.2011 г.
Веществени доказателства няма.
ОСЪЖДА М. Д. М., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 27.00 лв. за разноски по делото.
Причинени от престъплението имуществени вреди няма.

 
18 ЧГД No 154/2008, II състав Обезпечения, опис наследство, връщане дете Т.С.С. АНТОМИ ООД,
ОМЕГА СТИЛ ООД
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 29.08.2011г., в законна сила от 13.09.2011г.
Отменява допуснатото обезпечение на бъдещ иск
 
19 Гражданско дело No 80/2011, I състав Искове по КТ Ж.Г.Л. РУ"СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ"-ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 29.08.2011г., в законна сила от 12.09.2011г.
Прекратява производството и връща исковата молба на ищеца, поради неотстраняване на нередовностите й в срок
 
20 НОХД No 113/2011, I състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.М.И. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 30.08.2011г., в законна сила от 30.08.2011г.
За посоченото престъпление по чл.234, ал.1 от НК подсъдимата А. М. И. ще изтърпи наказание на основание чл.234, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимата няма да бъде наложено по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба.
На основание чл.234, ал.3, вр. чл.53, ал.2, б.”а” от НК ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 46бр. кутии с цигари марка “Карелия”, слим, жълта, 19бр. кутии с цигари марка “Карелия оме”, 14бр. кутии с цигари марка “Карелия”, слим, синя, 20бр. кутии с цигари марка “Ева”, слим и 9бр. кутии с цигари марка “Асос” СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата.

ОСЪЖДА А. М. И. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата от 62.80лв. за разноски по делото.

А.М.И.
За посоченото престъпление по чл.234, ал.1 от НК подсъдимата А. М.И. ще изтърпи наказание на основание чл.234, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимата няма да бъде наложено по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба.
На основание чл.234, ал.3, вр. чл.53, ал.2, б.”а” от НК ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 46бр. кутии с цигари марка “Карелия”, слим, жълта, 19бр. кутии с цигари марка “Карелия оме”, 14бр. кутии с цигари марка “Карелия”, слим, синя, 20бр. кутии с цигари марка “Ева”, слим и 9бр. кутии с цигари марка “Асос” СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата.

ОСЪЖДА А. М. И. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата от 62.80лв. за разноски по делото.

 
21 Гражданско дело No 39/2011, I състав Изменение на издръжка Д.Р.С. Р.К.С.,
ДСП ГР.ЦАРЕВО
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 31.08.2011г., в законна сила от 04.10.2011г.
ИЗМЕНЯВА размера на издръжката определена по гр.дело № 174/2002г. на РС-Монтана на детето Д.Р.С., ЕГН-**********, платима от неговия баща Р.К.С., ЕГН-**********, като я увеличава от 35 лева на 80 лева месечно и ОСЪЖДА Р.К.С. да заплаща на сина си Д.Р.С. месечна издръжка в размер на 80.00лв./осемдесет лева/, считано от 02.05.2011г., до настъпването на законни причини за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.
 
22 НОХД No 100/2011, I състав Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Р.К.С. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 31.08.2011г., в законна сила от 16.09.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р.К.С. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за периода 06.03.2003г. – 06.07.2011г. в гр.Ц., обл.Б., след като е осъден с Решение от 06.03.2003г. на Районен съд – М., по гражданско дело №***/2002г. - да издържа с месечна издръжка в размер на 35.00 лева свой низходящ – непълнолетния Д.Р.С., ЕГН ***, съзнателно не изпълнил задължението си в размер на 100 месечни вноски, на обща стойност 3 500.00 лева платими чрез неговата майка и законна представителка Д.А.Д. – престъпление по чл.183, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.55, ал.1, т.2, б.”в” от НК ГО ОСЪЖДА на ГЛОБА в размер на 200.00/ двеста / лева.
Р.К.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р.К.С. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за периода 06.03.2003г. – 06.07.2011г. в гр.Ц., обл.Б., след като е осъден с Решение от 06.03.2003г. на Районен съд – М., по гражданско дело №***/2002г. - да издържа с месечна издръжка в размер на 35.00 лева свой низходящ – непълнолетния Д.Р.С., ЕГН ***, съзнателно не изпълнил задължението си в размер на 100 месечни вноски, на обща стойност 3 500.00 лева платими чрез неговата майка и законна представителка Д.А.Д. – престъпление по чл.183, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.55, ал.1, т.2, б.”в” от НК ГО ОСЪЖДА на ГЛОБА в размер на 200.00/ двеста / лева.
Мотиви от 31.08.2011г.
Мотивите предадени на 31.08.2011г.