РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 01.07.2011г. до 31.07.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 50/2011, II състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Л.С.Г. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 01.07.2011г., в законна сила от 18.07.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Л.С.Г. ЗА ВИНОВЕН в това, че на 15.08.2010 год. в гр. П., обл.Б., от закусвалня на въжен мост, противозаконно присвоил чужди движими вещи - 1 бр. фурна за пици - еднокамерна на стойност 1561.17 лева и сумата от 176.00 лева, всичко на обща стойност 1737.17 лева, собственост на Д.М.А. и на *** ЕООД, с материално отговорно лице Д.М.А., които владеел - престъпление по чл.206, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.206, ал.1 от НК и чл.373, ал.2 от НПК, вр.чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На основание чл.66 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА подсъдимия Л.С.Г., ЕГН ***, със снета по-горе самоличност да заплати на *** ЕООД, представлявано от управителя Д.М.А. сумата в размер на 176.00лв. /сто седемдесет и шест лева/, представляващи причинените от деянието имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на деянието - 15.08.2010 г. до окончателното й изплащане.

Л.С.Г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Л.С.Г. ЗА ВИНОВЕН в това, че на 15.08.2010 год. в гр. П., обл.Б., от закусвалня на въжен мост, противозаконно присвоил чужди движими вещи - 1 бр. фурна за пици - еднокамерна на стойност 1561.17 лева и сумата от 176.00 лева, всичко на обща стойност 1737.17 лева, собственост на Д.М.А. и на *** ЕООД, с материално отговорно лице Д.М.А., които владеел - престъпление по чл.206, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.206, ал.1 от НК и чл.373, ал.2 от НПК, вр.чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На основание чл.66 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА подсъдимия Л.С.Г., ЕГН ***, със снета по-горе самоличност да заплати на *** ЕООД, представлявано от управителя Д.М.А. сумата в размер на 176.00лв. /сто седемдесет и шест лева/, представляващи причинените от деянието имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на деянието - 15.08.2010 г. до окончателното й изплащане.

Мотиви от 05.07.2011г.
Мотивите изготвени в срок.
 
2 НОХД No 84/2011, II състав ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.Р.М. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 01.07.2011г., в законна сила от 01.07.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №84/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия С. Р. М. -***, постоянен адрес:***, адрес за призоваване – ***, ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343а, ал.1, буква “а”, предл. второ, вр. чл.343, ал.1, буква “б”, вр. чл.342, ал.1 от НК, вр. чл. 42, ал.1, т.2 и чл. 42, ал.2, т.1 от ЗДвП и чл.75, ал.1 от ППЗДвП при форма на вината непредпазливост, а именно, че на 06.08.2010г. около 18.30 часа по третокласен път №9901, км.30, в района на с.Резово, посока с.Синеморец – с.Резово, при управление на товарен автомобил марка “***” модел “***”, с рег. №***, собственост на “*** “ АД, представлявано от *** В. П. С. нарушил правилата за движение, а именно чл.42 ал.1 т.2 от ЗДвП – при предприемане на изпреварване не се е убедил, че има видимост, свободен път на разстояние, достатъчно за изпреварване, и че може да заеме място в пътната лента пред изпреварваното пътно превозно средство, без да го принуждава да намалява скоростта или да променя посоката на движение, нарушил чл.42, ал.2 т.1 от ЗДвП – по време на изпреварването не осигурил достатъчно странично разстояние между своето и изпреварваното пътно превозно средство, нарушил и чл.75 ал.1 от Правилник за прилагане на закона за движение по пътищата, като в зависимост от скоростта на движение, от състоянието на пътната повърхност и от спирачните възможности на управляваното пътно превозно средство не е спазил такава дистанция от движещото се пред него превозно средство, че да може да избегне удар в него, когато то намали скоростта или спре рязко и по непредпазливост причинил средна телесна повреда на П. М. Ш. от гр.С., изразяваща се в счупване на втори лумбален прешлен, водещо до трайно затруднение движението на снагата за срок от около 10/десет/ месеца при обичаен ход на оздравителния процес, като след деянието е направил всичко зависещо от него за оказване помощ на пострадалия.
За посоченото престъпление по чл. 343а, ал.1, буква “а”, предл. второ, вр. чл.343, ал.1, буква “б”, вр. чл.342, ал.1 от НК, вр. чл. 42, ал.1, т.2 и чл. 42, ал.2, т.1 от ЗДвП и чл.75, ал.1 от ППЗДвП обвиняемият С. Р. М., ЕГН *** ще изтърпи наказание на осн. чл. 343а, ал.1, буква “а”, предл. второ, вр. чл.343, ал.1, буква “б”, вр. чл.342, ал.1 от НК, вр. чл. 42, ал.1, т.2 и чл. 42, ал.2, т.1 от ЗДвП и чл.75, ал.1 от ППЗДвП и чл.54 от НК, а именно наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
3. 150/сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в ползата на обществото годишно за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА обв. С. Р. М., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА – 1 бр. магнитен резонанс на оптичен носител от 20.08.2010г. и 1 бр. компютърно томографско изследване, съдържащо 1 бр. рентгенова плака, приложени към делото ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им П. М. Ш..
ОСЪЖДА С. Р. М., ЕГН ***да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 230.00 лв. за разноски по делото.
Причинени от деянието имуществени вреди - няма.
На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №84/2011 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия С. Р. М., ЕГН*** мярка за неотклонение „Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7 - дневен срок считано от днес.
На осн. чл. 382, ал. 10 от НПК ДА СЕ СЪОБЩИ на пострадалия П. М. Ш. за настоящото определение, като му се укаже, че може да предяви граждански иск за неимуществени вреди пред граждански съд.

С.Р.М.
За посоченото престъпление по чл. 343а, ал.1, буква “а”, предл. второ, вр. чл.343, ал.1, буква “б”, вр. чл.342, ал.1 от НК, вр. чл. 42, ал.1, т.2 и чл. 42, ал.2, т.1 от ЗДвП и чл.75, ал.1 от ППЗДвП обвиняемият С. Р. М., ЕГН *** ще изтърпи наказание на осн. чл. 343а, ал.1, буква “а”, предл. второ, вр. чл.343, ал.1, буква “б”, вр. чл.342, ал.1 от НК, вр. чл. 42, ал.1, т.2 и чл. 42, ал.2, т.1 от ЗДвП и чл.75, ал.1 от ППЗДвП и чл.54 от НК, а именно наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
3. 150/сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в ползата на обществото годишно за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА обв. С. Р. М., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА.
ОСЪЖДА С. Р. М., ЕГН ***да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 230.00 лв. за разноски по делото.
Причинени от деянието имуществени вреди - няма.

 
3 НОХД No 82/2011, I състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Т.К.И. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 04.07.2011г., в законна сила от 04.07.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №82/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия Т. К. И. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимият И. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, а именно, че в периода от 21.01.2011г. до 11.04.2011г. в гр.Ц., обл.Б. от електромерна касета, отчитаща електрическа енергия, намираща се на ул.П. и обсужваща частен дом, находящ се на ул.П. №*, чрез осъществяване на интервенции по електромер №**, ИТН ** сам осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на «ЕВН – България» АД, КЕЦ – гр.П. с материално отговорно лице И. М.К. посредством проводник със сечение 10 кв. мм и дължина 32см., който е бил включен към изходната клема на автоматичния предпазител на абоната, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия.
За посоченото престъпление по чл.234в, ал.1 от НК подсъдимият Т. К. И. на основание чл.234в, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” ще изтърпи наказание “ПРОБАЦИЯ” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
3.Безвъзмезден труд в полза на обществото 100 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
ОСЪЖДА подсъдимия Т. К. И. да заплати ГЛОБА в размер на 200.00 лв.
ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства – 1бр. меден проводник с черна обвивка 10кв. мм и дължина 32см.
ОСЪЖДА подсъдимия Т.К. И.да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата от 100.00 лева за разноски по делото.

Т.К.И.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №82/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия Т. К. И. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимият И. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, а именно, че в периода от 21.01.2011г. до 11.04.2011г. в гр.Ц., обл.Б. от електромерна касета, отчитаща електрическа енергия, намираща се на ул.П. и обсужваща частен дом, находящ се на ул.П. №*, чрез осъществяване на интервенции по електромер №**, ИТН ** сам осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на «ЕВН – България» АД, КЕЦ – гр.П. с материално отговорно лице И. М.К. посредством проводник със сечение 10 кв. мм и дължина 32см., който е бил включен към изходната клема на автоматичния предпазител на абоната, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия.
За посоченото престъпление по чл.234в, ал.1 от НК подсъдимият Т. К. И. на основание чл.234в, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” ще изтърпи наказание “ПРОБАЦИЯ” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
3.Безвъзмезден труд в полза на обществото 100 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
ОСЪЖДА подсъдимия Т. К. И. да заплати ГЛОБА в размер на 200.00 лв.
ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства – 1бр. меден проводник с черна обвивка 10кв. мм и дължина 32см.
ОСЪЖДА подсъдимия Т.К. И.да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата от 100.00 лева за разноски по делото.

 
4 НАХД No 384/2011, II състав По УБДХ   Д.С.В. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 04.07.2011г.
ПРИЗНАВА Д. С. В., ЕГН ***, живущ ******, за ВИНОВЕН в това, че на 03.07.2011 год. в гр. Приморско, обл. Бургаска, ул. „***“ извършил непристойни действия, изразяващи се в отправяне на обиди и неприлични жестове по отношение на ***- Д. П., О. П. и И. Д.- поради което и на основание чл. 1, ал. 1 от УБДХ му НАЛАГА административно наказание „глоба” в размер на 200,00 (двеста) лева.

Препис от решението да се връчи на началника на РУП, гр. Приморско за сведение.

Решението на съда подлежи на обжалване, в петнадесетдневен срок от днес, пред Окръжен съд, гр. Бургас.

Д.С.В.
ПРИЗНАВА Д. С. В., ЕГН ***, живущ ******, за ВИНОВЕН в това, че на 03.07.2011 год. в гр. Приморско, обл. Бургаска, ул. „***“ извършил непристойни действия, изразяващи се в отправяне на обиди и неприлични жестове по отношение на ***- Д. П., О. П. и И. Д.- поради което и на основание чл. 1, ал. 1 от УБДХ му НАЛАГА административно наказание „глоба” в размер на 200,00 (двеста) лева.


Мотиви от 04.07.2011г.
 
5 НАХД No 346/2011, II състав Административни дела СТАР БИЛДИНГ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 05.07.2011г.
НП-потвърдено
 
6 НАХД No 350/2011, II състав Административни дела ГБС-ЮГ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 05.07.2011г.
НП-потвърдено
 
7 НОХД No 66/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.И.Г. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 06.07.2011г., в законна сила от 06.07.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №66/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия М. И. Г. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Г. Н., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК, за това, че нa 28.03.2011г. около 20.00 часа в гр.Приморско, обл.Бургаска, по ул.Трети март управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “***”**, с рег. №*** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.81 промила на хиляда, установено по надлежния ред – със съдебномедицинска експертиза №***г. на отделение по съдебна медицина при МБАЛ-АД гр.Бургас, след като е осъден с влязла в сила присъда по НОХД №69/2004г. на Районен съд - гр.Царево за деянието по ал.1.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.2, вр.ал.1 от НК подсъдимият М. И. Г. на основание чл.343б, ал.2, вр.ал.1 и чл.54 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На осн. чл.343г, вр. чл. 37, т.7 от НК ЛИШАВА М. И. Г., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВЕ ГОДИНИ, което да изтърпи отделно.
На основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК, ОПРЕДЕЛЯ общо наказание на подсъдимия М. И. Г. по наказанието му по настоящата присъда и наказанието му по НОХД №1021/2011г. на Районен съд - гр.Бургас, а именно шест месеца „Лишаване от свобода”, чието изтърпяване на осн. чл.66 от НК отлага за срок от три години, като към общото наказание на осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.2 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА изцяло определениете му наказания по чл.343г, вр. Чл.37, ал.1 т.7 от НПК по двете осъждания, както следва: осем месеца лишаване от право да управлява МПС и две години лишаване от право да управлява МПС.
Причинени от престъплението имуществени щети няма.
ОСЪЖДА М. И. Г. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 65.00лв. за разноски по делото.

М.И.Г.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.2, вр.ал.1 от НК подсъдимият М. И. Г. на основание чл.343б, ал.2, вр.ал.1 и чл.54 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На осн. чл.343г, вр. чл. 37, т.7 от НК ЛИШАВА М. И. Г., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВЕ ГОДИНИ, което да изтърпи отделно.
На основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК, ОПРЕДЕЛЯ общо наказание на подсъдимия М. И. Г. по наказанието му по настоящата присъда и наказанието му по НОХД №1021/2011г. на Районен съд - гр.Бургас, а именно шест месеца „Лишаване от свобода”, чието изтърпяване на осн. чл.66 от НК отлага за срок от три години, като към общото наказание на осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.2 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА изцяло определениете му наказания по чл.343г, вр. Чл.37, ал.1 т.7 от НПК по двете осъждания, както следва: осем месеца лишаване от право да управлява МПС и две години лишаване от право да управлява МПС.

 
8 НОХД No 69/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.Х.К.,
И.И.К.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 06.07.2011г., в законна сила от 22.07.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.Х. К. – ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 20.00 часа на 25.03.2011г. до 03.00 часа на 26.03.2011г. в местността «**», землището на с.Б., обл.Б., подсъдимия И. К.в съучастие като съизвършител с подсъдимия И. К., след предварителен сговор, чрез използване на технически средства – 2бр. лопати и 1бр. кирка, отнел от владението на Ж.Д. К. – Полицейски инспектор в Група за охрана на държавната граница – 01 към ГПУ – Малко Търново, собственост на ГПУ Малко Търново с материално отговорно лице – Ж.Д.К., движими вещи – 8м. ел. проводник «СВТ» 3х95+50кв. мм. на стойност 568.00 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвоят - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл. 66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.И.К. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 20.00 часа на 25.03.2011г. до 03.00 часа на 26.03.2011г. в местността «**», землището на с.Б., обл.Б., подсъдимия И. К. в съучастие като съизвършител с подсъдимия И. К., след предварителен сговор, чрез използване на технически средства – 2бр. лопати и 1бр. кирка, отнел от владението на Ж. Д. К. – Полицейски инспектор в Група за охрана на държавната граница – 01 към ГПУ – Малко Търново, собственост на ГПУ Малко Търново с материално отговорно лице – Ж.Д.К., движими вещи – 8м. ел. проводник «СВТ» 3х95+50кв. мм. на стойност 568.00 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвоят, като подсъдимият И.К. макар и непълнолетен е разбирал свойството и значеинето на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл. 66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА И. Х. К. и И. И. К. да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 65.00лв., по 32.50лв. за всеки един от тях за разноски по делото.

И.Х.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.Х.К. – ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 20.00 часа на 25.03.2011г. до 03.00 часа на 26.03.2011г. в местността «**», землището на с.Б., обл.Б. подсъдимия И.К. в съучастие като съизвършител с подсъдимия И. К., след предварителен сговор, чрез използване на технически средства – 2бр. лопати и 1бр. кирка, отнел от владението на Ж. Д. К. – Полицейски инспектор в Група за охрана на държавната граница – 01 към ГПУ – Малко Търново, собственост на ГПУ Малко Търново с материално отговорно лице – Ж. Д. К., движими вещи – 8м. ел. проводник «СВТ» 3х95+50кв. мм. на стойност 568.00 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвоят - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл. 66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

И.И.К.

ПРИЗНАВА подсъдимия И.И.К - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 20.00 часа на 25.03.2011г. до 03.00 часа на 26.03.2011г. в местността «**», землището на с.Б., обл.Б., подсъдимия И. К. в съучастие като съизвършител с подсъдимия И. К., след предварителен сговор, чрез използване на технически средства – 2бр. лопати и 1бр. кирка, отнел от владението на Ж. Д.К. – Полицейски инспектор в Група за охрана на държавната граница – 01 към ГПУ – Малко Търново, собственост на ГПУ Малко Търново с материално отговорно лице – Ж. Д. К., движими вещи – 8м. ел. проводник «СВТ» 3х95+50кв. мм. на стойност 568.00 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвоят, като подсъдимият И. К. макар и непълнолетен е разбирал свойството и значеинето на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл. 66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА И.Х. К. и И. И.К. да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 65.00лв., по 32.50лв. за всеки един от тях за разноски по делото.

Мотиви от 12.07.2011г.
Мотивите предадени на 12.07.2011г.
 
9 НОХД No 72/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.И.К.,
И.И.К.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 06.07.2011г., в законна сила от 22.07.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия М. И. К. – ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 06.02.2011г. до 07.02.2011г. в местността «**», землище на гр.А., обл.Б., в условията на продължавана престъпна дейност подсъдимият М. И. К. сам и в съучастие като съизвършител с подсъдимия И. И. К., след предварителен сговор, чрез използване на технически средства – 1бр. права лопата и 1бр. брадва, отнел от владението на Р. И. Д., собственост на «БТК» АД с ЕИК ***, движими вещи – 22 метра съобщителен кабел МККБ 4х4х1.2+15х4х1.2 на стойност 828.08 лева, без съгласието на собственика с намерението противозаконно да го присвои, като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл. 66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ПРИЗНАВА подсъдимия И. И. К.- ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 07.02.2011г. в местността «**», землище на гр.А., обл.Б., подсъдимият И. И.К. в съучастие като съизвършител с подсъдимия М. И. К., след предварителен сговор, чрез използване на технически средства – 1бр. права лопата и 1бр. брадва, отнел от владението на Р. И. Д., собственост на «БТК» АД с ЕИК **, движими вещи – 20 метра съобщителен кабел МККБ 4х4х1.2+15х4х1.2 на стойност 752.80 лева, без съгласието на собственика с намерението противозаконно да го присвои, като деянието не представлява маловажен случай и подосъдимият И. К. макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл. 66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА М. И. К. и И. И. К. да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 55.00лв., по 27.50лв. за всеки един от тях за разноски по делото.

М.И.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия М. И. К. – ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 06.02.2011г. до 07.02.2011г. в местността «**», землище на гр.А., обл.Б., в условията на продължавана престъпна дейност подсъдимият М. И. К. сам и в съучастие като съизвършител с подсъдимия И. И. К., след предварителен сговор, чрез използване на технически средства – 1бр. права лопата и 1бр. брадва, отнел от владението на Р. И. Д., собственост на «БТК» АД с ЕИК ***, движими вещи – 22 метра съобщителен кабел МККБ 4х4х1.2+15х4х1.2 на стойност 828.08 лева, без съгласието на собственика с намерението противозаконно да го присвои, като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл. 66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА М. И. К. и И. И. К. да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 55.00лв., по 27.50лв. за всеки един от тях за разноски по делото.

И.И.К.

ПРИЗНАВА подсъдимия И. И. К.- ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 07.02.2011г. в местността «**», землище на гр.А., обл.Б., подсъдимият И. И.К. в съучастие като съизвършител с подсъдимия М. И. К., след предварителен сговор, чрез използване на технически средства – 1бр. права лопата и 1бр. брадва, отнел от владението на Р. И. Д., собственост на «БТК» АД с ЕИК **, движими вещи – 20 метра съобщителен кабел МККБ 4х4х1.2+15х4х1.2 на стойност 752.80 лева, без съгласието на собственика с намерението противозаконно да го присвои, като деянието не представлява маловажен случай и подосъдимият И. К. макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл. 66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА М. И. К. и И. И. К. да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 55.00лв., по 27.50лв. за всеки един от тях за разноски по делото.

Мотиви от 12.07.2011г.
Мотивите предадени на 12.07.2011г.
 
10 Гражданско дело No 100/2010, I състав Вещни искове И.К.М.,
К.Д.М.,
М.Д.М.
И.Т.Г.,
К.Т.Г.,
Г.И.П.,
Д.И.К.,
Г.Т.Г.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 07.07.2011г.
Прекратява производството по гр. д. №100/2010г.
 
11 ЧГД No 1079/2011, I състав Други ЧГД Д.И.И. ХАРВЕСТ ИНВЕСТМЪНТ ООД Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 07.07.2011г., в законна сила от 26.07.2011г.
Прекратява производството по ч.гр.д.№1079/2011г.
 
12 НОХД No 68/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.И.В.,
К.К.Б.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 08.07.2011г., в законна сила от 08.07.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №68/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимите М. И. В. и К. К. Б. със снети по-горе самоличност, представлявани от техния защитник адв.Р. Д., съгласно условията на което подсъдимите се признават за виновни в умишлено извършване на престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.2, т.3, предл. първо и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.”б” от НК за това, че в периода 01/02.10.2002г. в гр.Приморско, обл.Бургаска, в местността “***”, ул.*** и от местност “***” в условията на продължавано престъпление след предварителен сговор в съучастие като съизвършители подсъдимите М. И. В. и К. К. Б., чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот отнели движими вещи – 1бр. амуниция за кон на стойност 240.00 лева, 1бр. криво дърво за кон на стойност 70.00 лева и 2бр. гердани за кон на стойност 28.00 лева от владението и собственост на И. В. И., 1бр. касетофон марка “***” с отделящи се тонколони на стойност 90.00 лева от владението и собственост на Ж. П.Г. и движима вещ, оставена без постоянен надзор – 1бр. кобила на стойност 250.00 лева от владението и собственост на С. И. Д., всичко на обща стойност 678.00 лева, без съгласието на собствениците с намерението противозаконно да ги присвоят, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено в условията на опасен рецидив от двамата подсъдими.
За посоченото престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.2, т.3, предл. първо и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.”б” от НК подсъдимият М. И. В. на основание чл.55 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ ОБЩО НАКАЗАНИЕ на подс. М. И. В. в размер на по-тежкото измежду наказанието по настоящото дело и присъдата по НОХД №3755/2008г. на РС Бургас в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА „Лишаване от свобода”. На осн. чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА изцяло изтърпяната част от наказанието в размер на шест месеца „Лишаване от свобода” съгласно справка на Министерство на правосъдието, ГД „Изпълнение на наказанията” рег.№***г.
За посоченото престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.2, т.3, предл. първо и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.”б” от НК подсъдимият К. К. Б. на основание чл.55 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ ОБЩО НАКАЗАНИЕ на подс. К. К. Б. в размер на най-тежкото измежду наказанията по настоящото дело и присъдите по НОХД 864/2003г. на РС Ямбол, НОХД №127/2004г. на РС Тополовград, НОХД №55/2003г. на РС Царево, НОХД №116/2005г. на РС Тополовград, НОХД №117/2005г. на РС Тополовград, НОХД №1539/2004г. на РС Сливен, НОХД №2300/2003г. на РС Бургас, НОХД №2159/2009г. на РС Сливен в размер на ЧЕТИРИ ГОДИНИ „Лишаване от свобода”, което на осн. чл.24 от НК УВЕЛИЧАВА с една година и шест месеца. На осн. чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА изцяло изтърпяната част от тези наказания в размер на пет години и шест месеца съгласно справка на Министерство на правосъдието, ГД „Изпълнение на наказанията” рег.№ И-9896/17.06.2011г.
Причинените от престъплението имуществени щети в размер на 678.00лв. са възстановени.
ОСЪЖДА М. И. В. и К. К. Б. да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 20.00лв., по 10.00лв. за всеки един от тях за разноски по делото.
Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №68/2011г.
Определението е окончателно.

М.И.В.
За посоченото престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.2, т.3, предл. първо и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.”б” от НК подсъдимият М. И. В. на основание чл.55 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ ОБЩО НАКАЗАНИЕ на подс. М. И. В. в размер на по-тежкото измежду наказанието по настоящото дело и присъдата по НОХД №3755/2008г. на РС Бургас в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА „Лишаване от свобода”. На осн. чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА изцяло изтърпяната част от наказанието в размер на шест месеца „Лишаване от свобода” съгласно справка на Министерство на правосъдието, ГД „Изпълнение на наказанията” рег.№***г.

К.К.Б.
За посоченото престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.2, т.3, предл. първо и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.”б” от НК подсъдимият К. К. Б. на основание чл.55 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
На осн. чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ ОБЩО НАКАЗАНИЕ на подс. К. К. Б. в размер на най-тежкото измежду наказанията по настоящото дело и присъдите по НОХД 864/2003г. на РС Ямбол, НОХД №127/2004г. на РС Тополовград, НОХД №55/2003г. на РС Царево, НОХД №116/2005г. на РС Тополовград, НОХД №117/2005г. на РС Тополовград, НОХД №1539/2004г. на РС Сливен, НОХД №2300/2003г. на РС Бургас, НОХД №2159/2009г. на РС Сливен в размер на ЧЕТИРИ ГОДИНИ „Лишаване от свобода”, което на осн. чл.24 от НК УВЕЛИЧАВА с една година и шест месеца. На осн. чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА изцяло изтърпяната част от тези наказания в размер на пет години и шест месеца съгласно справка на Министерство на правосъдието, ГД „Изпълнение на наказанията” рег.№ И-9896/17.06.2011г.

 
13 НОХД No 76/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.К.С.,
Д.Х.Х.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 08.07.2011г., в законна сила от 25.07.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия А. К. С. - ***, ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през месец декември 2010г. в с.Б., обл.Бургаска, от ТПК “***”, в съучастие като съизвършител с подсъдимия Д. Х. Х., след предварителен сговор, отнел от владението на Г. Д. М. и собственост на ТПК “***”,*** с ЕИК ***, движими вещи – 3бр. електромотори “Елпром-Троян” трифазни 0.75 kw на стойност 225.00 лева, 1бр. електромотор “Елпром-Троян” трифазен 7.5 kw на стойност 185.00 лева и 1бр. електромотор “Елпром-Троян” трифазен 1.5 kw на стойност 105.00 лева, всичко на обща стойност 575.00 лева, без съгласието на собственика с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай, откраднатите вещи не са били под постоянен надзор и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати - престъпление по чл.197, т.3, чл.195, ал.1, т.2 и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ за срок от ЕДНА ГОДИНА със следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, включваща явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител или определено от него длъжностно лице за срок от една година; 3. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д. Х. Х. -***, живущ в ***, адрес за призоваване – ***, ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през месец декември 2010г. в с.Б., обл.Бургаска, от ТПК “***”, в съучастие като съизвършител с подсъдимия А. К. С., след предварителен сговор, отнел от владението на Г. Д. М. и собственост на ТПК “***”, с.Б. с ЕИК ***, движими вещи – 3бр. електромотори “Елпром-Троян” трифазни 0.75 kw на стойност 225.00 лева, 1бр. електромотор “Елпром-Троян” трифазен 7.5 kw на стойност 185.00 лева и 1бр. електромотор “Елпром-Троян” трифазен 1.5 kw на стойност 105.00 лева, всичко на обща стойност 575.00 лева, без съгласието на собственика с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай, откраднатите вещи не са били под постоянен надзор и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати - престъпление по чл.197, т.3, чл.195, ал.1, т.2 и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ за срок от ЕДНА ГОДИНА със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, включваща явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител или определено от него длъжностно лице за срок от една година; 3. 150 / сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 3бр. електромотори “Елпром-Троян” трифазни 0.75 kw, 1бр. електромотор “Елпром-Троян” трифазен 7.5 kw и 1бр. електромотор “Елпром-Троян” трифазен 1.5 kw, намиращи се на съхранение в РУП- Царево, ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им – ТПК “***” с.Б..
ОСЪЖДА подсъдимите А. К. С. и Д. Х. Х.да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 60.00лв., по 30.00лв. за всеки един от тях за разноски по делото.
Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд град Бургас.


А.К.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия А. К. С. - ***, ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.197, т.3, чл.195, ал.1, т.2 и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ за срок от ЕДНА ГОДИНА със следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, включваща явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител или определено от него длъжностно лице за срок от една година; 3. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.

Д.Х.Х.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д. Х. Х. -***, ***, ***, ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.197, т.3, чл.195, ал.1, т.2 и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ за срок от ЕДНА ГОДИНА със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, включваща явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от една година; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител или определено от него длъжностно лице за срок от една година; 3. 150 / сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.

Мотиви от 13.07.2011г.
Мотивите предадени на 13.07.2011г.
 
14 НОХД No 77/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Б.Д.В.,
Д.Х.А.,
И.А.К.,
С.П.С.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 08.07.2011г., в законна сила от 25.07.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимите Б.Д.В., И.А.К., Д.Х.А. и С.П.С. ЗА ВИНОВНИ в престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, т.5 и т.7, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр.чл.28, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГИ ОСЪЖДА на ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА като на осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
Б.Д.В.
ПРИЗНАВА подсъдимия Б.Д.В. ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, т.5 и т.7, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр.чл.28, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА като на осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
Д.Х.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Х.А.ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, т.5 и т.7, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр.чл.28, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА като на осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
И.А.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.А.К. ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, т.5 и т.7, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр.чл.28, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА като на осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
С.П.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.П.С. ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, т.5 и т.7, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр.чл.28, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА като на осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
Мотиви от 13.07.2011г.
Мотивите предадени на 13.07.2011г.
 
15 НОХД No 85/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Л.И.Д. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 08.07.2011г., в законна сила от 08.07.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №85/2011 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия Л. И. Д. представляван от неговия защитник адв.Б., със съгласието и на ***я А. Ф., съгласно което подсъдимият се признава за виновен в извършване на престъпление по чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, а именно, че на 09.05.2011г. в гр.Царево, обл.Бургаска от съблекалня на физкултурен салон в СОУ “Никола Вапцаров” отнел от владението на И. Г. В. и собственост на Г. Д. В. движими вещи – 1 бр. мобилен телефон марка “**” модел ** с ИМЕЙ ***на стойност 255.55лв. и 1 бр. сим карта на стойност 5.90лв., всичко на обща стойност 261.45лв. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено в условията на повторност и деецът макар непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си.
За посоченото престъпление подсъдимият Л. И. Д. на осн. чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква “б”, предл. второ от НК ще изтърпи наказание “Пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.4, предл. второ от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ТРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни - за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;
3. Включване в програма за обществено въздействие.
Веществените доказателства – няма.
ОСЪЖДА Л. И. Д., ЕГН*** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 55.00 лв. за разноски по делото.
Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 261.54 лева са възстановени от подсъдимия.
На основание чл. 24 ал. 3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №85/2011 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Л.И.Д.
За посоченото престъпление подсъдимият Л. И. Д. на осн. чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква “б”, предл. второ от НК ще изтърпи наказание “Пробация” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.4, предл. второ от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ТРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни - за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;
3. Включване в програма за обществено въздействие.

 
16 НАХД No 336/2011, I състав Административни дела КОРЕКТ ПАРТНЪРС ЕООД ТД НА НАП Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 11.07.2011г.
НП-отменено
 
17 НАХД No 351/2011, I състав Административни дела ГБС-ЮГ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 11.07.2011г.
НП-потвърдено
 
18 НАХД No 354/2011, I състав Административни дела П.К.Т. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 11.07.2011г.
НП-отменено
 
19 НАХД No 355/2011, I състав Административни дела П.К.Т. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 11.07.2011г.
НП-отменено
 
20 НАХД No 358/2011, I състав Административни дела П.К.Т. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 11.07.2011г.
НП-отменено
 
21 ЧГД No 1246/2011, I състав Други ЧГД Я.Г.Т.   Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 12.07.2011г.
Прекратява, изпраща по подсъдност на РС гр.Малко Търново
 
22 НАХД No 374/2011, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Н.И.В. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 12.07.2011г.
ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност Н.И.В., ЕГН-**********,***, живущ ***, за извършеното от него престъпление по чл.191, ал.1 НК, а именно, че за периода от 15.02.2009г. до 17.12.2010г. в гр.Царево, обл.Бургаска, кв.М. 14, като пълнолетно лице без да е сключил брак, заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16 годишна възраст - с непълнолетната И.А.И., ЕГН-********** и му НАЛАГА административно наказание по реда на чл.78а от НК, глоба в размер на 1000/хиляда/лева.
Н.И.В.
Освобождава от наказателна отговорност и налага административно наказание глоба.
Мотиви от 12.07.2011г.
Мотивите предадени на 12.07.2011г.
 
23 НАХД No 376/2011, I състав Административни дела Г.К.Г. ОБЩИНА ГР.ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 12.07.2011г.
НП-изменено
 
24 НАХД No 360/2011, I състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ЕТ НИКСИ-НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 13.07.2011г.
НП-отменено
 
25 НАХД No 372/2011, II състав По ЗД по пътищата С.А.С. СЕКТОР ПП-КАТ КЪМ ОДП - БУРГАС Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 13.07.2011г.
НП-изменено
 
26 НАХД No 373/2011, II състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ЕТ НИКСИ-НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 13.07.2011г.
НП-отменено
 
27 НОХД No 9/2011, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО С.С.О. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 14.07.2011г.

ПРИЗНАВА подсъдимия С.С. О. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 23.00 часа на 24.06.2009 год. до 02.00 часа на 25.06.2009 год. в гр. К., Б. обл., ул. "**", почивна база "**" АД, от апартамент № 109 отнел от владението и собственост на Г. М.С. движими вещи - 1 бр. мобилен телефон марка "*", модел * на стойност 29.75 лева, ведно с 1 бр. Сим карта на "Глобул" на стойност 6.00 лева, 1 бр. мъжки къси панталони на стойност 6.45 лева, 1 бр. мъжка риза на стойност 10.83 лева и сумата от 1 650.00 лева и от владението и собственост на Л. К. С. движими вещи - 1 бр. мобилен телефон марка "*", модел * на стойност 118.19 лева, ведно с 1 бр. Сим карта на "Глобул" на стойност 6.00 лева, всичко на обща стойност 1827.22 лева, без тяхно съгласие, с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено в условията на опасен рецидив - престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а" и "б" от НК, поради което и на основание 196, ал. 1, т. 1, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а" и "б" от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС, при първоначален строг режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.
На основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК, НАЛАГА на С. С. О.по- тежкото наказание, измежду наказанието по настоящата присъда и наказанията по НОХД 140/ 2009 год. на РС- Момчилград и НОХД 26/ 2010 год. на РС- Момчилград, а именно, наказание ЧЕТИРИ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален строг режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.
На основание чл. 25, ал. 2 от НК, приспада от определеното за изтърпяване общо наказание, изтърпяното наказание ЛОС по НОХД 140/ 2009 год. на РС- Момчилград и по НОХД 26/ 2010 год. на РС- Момчилград.
ОСЪЖДА подсъдимия С.С. О. да заплати на Г. М. С. сумата от 1703,03 лв. и на Л. К. С. сумата от 6,00 лв. представляващи причинени от деянието имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тези суми, считано от 25.06.2009 год. до окончателното изплащане.
ОСЪЖДА подсъдимия С. С.О. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 60.00 лв. за разноски по делото, както и сумата в размер на 68,37 лв. държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.

С.С.О.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.С. О. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 23.00 часа на 24.06.2009 год. до 02.00 часа на 25.06.2009 год. в гр. К., Б. обл., ул. "**", почивна база "**" АД, от апартамент № 109 отнел от владението и собственост на Г. М.С. движими вещи - 1 бр. мобилен телефон марка "*", модел * на стойност 29.75 лева, ведно с 1 бр. Сим карта на "Глобул" на стойност 6.00 лева, 1 бр. мъжки къси панталони на стойност 6.45 лева, 1 бр. мъжка риза на стойност 10.83 лева и сумата от 1 650.00 лева и от владението и собственост на Л. К. С. движими вещи - 1 бр. мобилен телефон марка "*", модел * на стойност 118.19 лева, ведно с 1 бр. Сим карта на "Глобул" на стойност 6.00 лева, всичко на обща стойност 1827.22 лева, без тяхно съгласие, с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено в условията на опасен рецидив - престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а" и "б" от НК, поради което и на основание 196, ал. 1, т. 1, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а" и "б" от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС, при първоначален строг режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.
На основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК, НАЛАГА на С. С. О.по- тежкото наказание, измежду наказанието по настоящата присъда и наказанията по НОХД 140/ 2009 год. на РС- Момчилград и НОХД 26/ 2010 год. на РС- Момчилград, а именно, наказание ЧЕТИРИ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален строг режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.
На основание чл. 25, ал. 2 от НК, приспада от определеното за изтърпяване общо наказание, изтърпяното наказание ЛОС по НОХД 140/ 2009 год. на РС- Момчилград и по НОХД 26/ 2010 год. на РС- Момчилград.
ОСЪЖДА подсъдимия С.С. О. да заплати на Г. М. С. сумата от 1703,03 лв. и на Л. К. С. сумата от 6,00 лв. представляващи причинени от деянието имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тези суми, считано от 25.06.2009 год. до окончателното изплащане.
ОСЪЖДА подсъдимия С. С.О. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 60.00 лв. за разноски по делото, както и сумата в размер на 68,37 лв. държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.

Мотиви от 18.07.2011г.
Мотивите предадени в срок
 
28 НОХД No 55/2011, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.Й.И.,
А.И.А.,
С.Н.М.,
М.Н.М.,
И.Д.С.,
И.М.И.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 14.07.2011г., в законна сила от 14.07.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №552011 г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурора Николова и подсъдимите И.Й. И., А. И.А. С. Н. М., М. Н. М., И.Д.С. и И.М. И. и техните защитници адв.М. А. и адв. М. Б. съгласно което:
Подсъдимите И. Й. И., А. И. А., С. Н.М. И. Д.С. И. М. И. се ПРИЗНАВАТ ЗА ВИНОВНИ в умишлено извършване на престъпление по чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т.4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, за това, че :
1.1. На 22.10.2010 год. в местността “**“ землището на с.И., обл. Б., след предварителен сговор в съучастие като съизвършители подсъдимите И.Й.И., А. И.А., И. М. И., С. Н. М. и И.Д.С., чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил марка “** “ модел “** “с рег. № *** , собственост на св.Д. П.Б. и използване на технически средства - 1 бр. металотърсач марка “ Голд Фиш “, 4 бр. прави лопати, 3 бр.криви лопати, 1 бр. кирка, 2 бр. тесли, 1 бр. метален чук, 2 бр. секачи, 2 бр. тесли, 2 бр. въжета за автомобил и 1 бр. метална кука /теглич / за автомобил отнели от владението на св.Р.И.Д. и собственост на “БТК” АД с ЕИК 831642181, наричано “Виваком” с МОЛ св.Р. И. Д. - Началник кабелен район гр.Бургас, упълномощен с пълномощно рег.№ 10845/14.10.2010 год. на М. К. - нотариус с район на действие РС гр.София, рег. № 200 движими вещи - 18,33 метра съобщителен кабел МККБ 4 х 4 х 1.2 + 15 х 4 х 1.2 на стойност 689.94 лева без съгласието на собственика с намерението противозаконно да ги присвоят, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са заместени.
Подсъдимият М. Н. М. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, т.5 и т.7, вр.чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр.чл.28, ал.1 от НК за това , че :
1.2. На 22.10.2010 год. в местността “**“ землището на с.И., обл. Б., след предварителен сговор в съучастие като съизвършител с подсъдимите И.Й.И. А. И.А., И. М. И., С. Н.М. и И.Д.С., чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил марка “** “ модел “** “с рег. № ** , собственост на св.Д. П. Б. и използване на технически средства - 1 бр. металотърсач марка “ Голд Фиш “, 4 бр. прави лопати, 3 бр.криви лопати, 1 бр. кирка, 2 бр. тесли, 1 бр. метален чук, 2 бр. секачи, 2 бр. тесли, 2 бр. въжета за автомобил и 1 бр. метална кука /теглич / за автомобил отнели от владението на св.Р.И.Д. и собственост на “БТК” АД с ЕИК 831642181, наричано “Виваком” с МОЛ св.Р.И.Д. - Началник кабелен район гр.Бургас, упълномощен с пълномощно рег.№ 10845/14.10.2010 год. на М. К. - нотариус с район на действие РС гр.София, рег. № 200 движими вещи - 18,33 метра съобщителен кабел МККБ 4 х 4 х 1.2 + 15 х 4 х 1.2 на стойност 689.94 лева без съгласието на собственика с намерението противозаконно да ги присвоят, като деянието е извършено в условията на повторност .
За посоченото в т.1.1 престъпление ОСЪЖДА подсъдимият И.Й.И. на основание чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т.4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК , вр. чл. 55, ал.1, т. 2, б.” б” от НК на ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1 и т. 2 и т. 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ДВЕ ГОДИНИ .
300 часа годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от ДВЕ ГОДИНА.
За посоченото в т.1.1 престъпление ОСЪЖДА подсъдимия А. И. А. на основание чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т.4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК , вр. чл. 55, ал.1, т. 2, б.” б” от НК на ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1 и т. 2 и т. 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ДВЕ ГОДИНИ .
300 часа годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
За посоченото в т.1.1 престъпление ОСЪЖДА подсъдимия С.Н.М. на основание чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т.4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК , вр. чл. 55, ал.1, т. 2, б.” б” от НК на ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1 и т. 2 и т. 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ДВЕ ГОДИНИ .
300 часа годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
За посоченото в т.1.2. престъпление осъжда подсъдимият М.Н.М.на основание чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, т.5 и т.7, вр.чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр.чл.28, ал.1 от НК и чл.54 от НК на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.
За посоченото в т.1.1 престъпление ОСЪЖДА подсъдимият И.Д.С. на основание чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т.4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК , вр. чл. 55, ал.1, т. 2, б.” б” от НК на ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1 и т. 2 и т. 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ДВЕ ГОДИНИ .
Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ДВЕ ГОДИНИ .
300 часа годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
За посоченото в т.1.1. престъпление ОСЪЖДА подсъдимият И.М.И. на основание чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т.4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК , вр. чл. 55, ал.1, т. 2, б.” б” от НК на ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1 и т. 2 и т. 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ДВЕ ГОДИНИ .
Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ДВЕ ГОДИНИ .
300 часа годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
два пъти седм
И.Й.И.
За посоченото в т.1.1 престъпление ОСЪЖДА подсъдимият И.Й.И. на основание чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т.4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК , вр. чл. 55, ал.1, т. 2, б.” б” от НК на ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1 и т. 2 и т. 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ДВЕ ГОДИНИ .
300 часа годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от ДВЕ ГОДИНА.


А.И.А.
За посоченото в т.1.1 престъпление ОСЪЖДА подсъдимия А. И. А. на основание чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т.4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК , вр. чл. 55, ал.1, т. 2, б.” б” от НК на ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1 и т. 2 и т. 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ДВЕ ГОДИНИ .
300 часа годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от ДВЕ ГОДИНИ.

С.Н.М.


За посоченото в т.1.1 престъпление ОСЪЖДА подсъдимия С.Н.М. на основание чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т.4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК , вр. чл. 55, ал.1, т. 2, б.” б” от НК на ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1 и т. 2 и т. 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ДВЕ ГОДИНИ .
300 часа годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от ДВЕ ГОДИНИ.


М.Н.М.
За посоченото в т.1.2. престъпление осъжда подсъдимият М.Н.М.на основание чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, т.5 и т.7, вр.чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр.чл.28, ал.1 от НК и чл.54 от НК на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.

И.Д.С.

За посоченото в т.1.1 престъпление ОСЪЖДА подсъдимият И.Д.С. на основание чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т.4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК , вр. чл. 55, ал.1, т. 2, б.” б” от НК на ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1 и т. 2 и т. 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ДВЕ ГОДИНИ .
Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ДВЕ ГОДИНИ .И.М.И.


За посоченото в т.1.1. престъпление ОСЪЖДА подсъдимият И.М.И. на основание чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т.4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК , вр. чл. 55, ал.1, т. 2, б.” б” от НК на ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1 и т. 2 и т. 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ДВЕ ГОДИНИ .
Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ДВЕ ГОДИНИ .
300 часа годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
два пъти седм
 
29 НОХД No 71/2011, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.И.Г.,
М.И.Г.,
Д.М.Т.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 14.07.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д. И. Г.- ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода от неустановена дата през месец април 2010 год. до 06.04.2011 год. в гр.П., обл.Б., в района на летището, в местността "**" и местността „**", в условията на продължавана престъпна дейност подс. Д. И. Г. сам отнел движима вещ, оставена без постоянен надзор - 1 бр.мъжки кон, тъмнокафяв на цвят, десетгодишен на стойност 850.00 лева от владението и собственост на К. К.Р. и в съучастие като съизвършител след предварителен сговор с подс.М. И. Г. отнел движима вещ, оставена без постоянен надзор - 1 бр. мъжки кон, червен на цвят, десетгодишен на стойност 850.00 лв. от владението и собственост на Ж. Т.Ж. и в съучастие като съизвършител след предварителен сговор с подс. М. И.Г. и подс. Д. М.Г. отнел движима вещ, оставена без постоянен надзор - 1 бр. мъжки кон, черен на цвят, тринадесетгодишен на стойност 800.00 лв. от владението и собственост на В. Щ. М., отнел движими вещи - 2 бр. амуниции /кошуми/ за кон на обща стойност 187.50 лв. от владението и собственост на Ж. Т.Ж. отнел движима вещ, оставена без постоянен надзор - 1 бр. женски кон /кобила/, петнадесетгодишен, кафяв на цвят на стойност 900.00 лв. от владението и собственост на Д. П.П. всичко на обща стойност 3 587.50 лева, без съгласието на собствениците с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на повторност и представлява немаловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.2, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл. 28, ал.1 от НК, поради което и на осн. 195, ал.1, т.2, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл. 28, ал.1 от НК и чл. 373, ал. 2 от НПК, вр. чл.58а, вр. чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
На основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.И.Г.- ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода от 16.01.2011 год. до 06.04.2011 год. в гр. П., обл. Б., в местността "**" и местността "**", в условията на продължавана престъпна дейност подс. М. И. Г. в съучастие като съизвършител след предварителен сговор с подс.Д. И.Г. отнел движима вещ, оставена без постоянен надзор - 1 бр. мъжки кон, червен на цвят, десетгодишен на стойност 850.00 лв. от владението и собственост на Ж. Т.Ж., и в съучастие като съизвършител след предварителен сговор с подс. Д. И. Г. и подс. Д. М. Т. отнел движима вещ, оставена без постоянен надзор - 1 бр. мъжки кон, черен на цвят, тринадесетгодишен на стойност 800.00 лв. от владението и собственост на В. Щ. М., отнел движими вещи - 2 бр. амуниции /кошуми/ за кон на обща стойност 187.50 лв. от владението и собственост на Ж. Т. Ж., отнел движима вещ, оставена без постоянен надзор - 1 бр. женски кон /кобила/, петнадесетгодишен, кафяв на цвят на стойност 900.00 лв. от владението и собственост на Д. П.П., всичко на обща стойност 2 737. 50 лева, без съгласието на собствениците с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено в условията на опасен рецидив - престъпление по чл. 196 ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.2 и т.5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал.2, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 29, ал.1, буква „а" и б. "б" от НК, поради което и на осн. чл. 196 ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.2 и т.5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал.2, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 29, ал.1, буква „а" и б. "б" от НК и чл. 373, ал. 2 от НПК, вр. чл.58а, вр. чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ, което наказание да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален строг режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.

ПРИЗНАВА подсъдимия Д. М. Т.- ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 06.04.2011 год. за времето от около 22.00 часа до 23.00 часа гр. П., обл. Б., в местността "**" и местността „** в условията на продължавана престъпна дейност подс.Д. М. Т.след предварителен сговор в съучастие като съизвършител с подс. М. И. Г. и подс. Д. И. Г. отнел движима вещ, оставена без постоянен надзор - 1 бр. мъжки кон, черен на цвят, тринадесетгодишен на стойност 800.00 лв. от владението и собственост на В. Щ. М., отнел движими вещи - 2 бр. амуниции /кошуми/ за кон на обща стойност 187.50 лв. от владението и собственост на Ж.Т.Ж. и отнел движима вещ, оставена без постоянен надзор - 1 бр. женски кон /кобила/, петнадесетгодишен, кафяв на цвят на стойност 900.00 лв. от владението и собственост на Д. П. П., всичко на обща стойност 1 887.50 лева без съгласието на собствениците с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл. 195, ал.1, т. 2 и т. 5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл. 195, ал.1, т. 2 и т. 5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК и чл. 373, ал. 2 от НПК, вр. чл.58а, ал. 4, вр. чл. 55 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.
На основание чл. 66 от НК отлага изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.

Д.И.Г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д. И. Г.- ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода от неустановена дата през месец април 2010 год. до 06.04.2011 год. в гр.П., обл.Б., в района на летището, в местността "**" и местността „**", в условията на продължавана престъпна дейност подс. Д. И. Г. сам отнел движима вещ, оставена без постоянен надзор - 1 бр.мъжки кон, тъмнокафяв на цвят, десетгодишен на стойност 850.00 лева от владението и собственост на К. К.Р. и в съучастие като съизвършител след предварителен сговор с подс.М. И. Г. отнел движима вещ, оставена без постоянен надзор - 1 бр. мъжки кон, червен на цвят, десетгодишен на стойност 850.00 лв. от владението и собственост на Ж. Т.Ж. и в съучастие като съизвършител след предварителен сговор с подс. М. И.Г. и подс. Д. М.Г. отнел движима вещ, оставена без постоянен надзор - 1 бр. мъжки кон, черен на цвят, тринадесетгодишен на стойност 800.00 лв. от владението и собственост на В. Щ. М., отнел движими вещи - 2 бр. амуниции /кошуми/ за кон на обща стойност 187.50 лв. от владението и собственост на Ж. Т.Ж. отнел движима вещ, оставена без постоянен надзор - 1 бр. женски кон /кобила/, петнадесетгодишен, кафяв на цвят на стойност 900.00 лв. от владението и собственост на Д. П.П. всичко на обща стойност 3 587.50 лева, без съгласието на собствениците с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на повторност и представлява немаловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.2, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл. 28, ал.1 от НК, поради което и на осн. 195, ал.1, т.2, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл. 28, ал.1 от НК и чл. 373, ал. 2 от НПК, вр. чл.58а, вр. чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
На основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.

М.И.Г.

ПРИЗНАВА подсъдимия М.И.Г.- ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода от 16.01.2011 год. до 06.04.2011 год. в гр. П., обл. Б., в местността "**" и местността "**", в условията на продължавана престъпна дейност подс. М. И. Г. в съучастие като съизвършител след предварителен сговор с подс.Д. И.Г. отнел движима вещ, оставена без постоянен надзор - 1 бр. мъжки кон, червен на цвят, десетгодишен на стойност 850.00 лв. от владението и собственост на Ж. Т.Ж., и в съучастие като съизвършител след предварителен сговор с подс. Д. И. Г. и подс. Д. М. Т. отнел движима вещ, оставена без постоянен надзор - 1 бр. мъжки кон, черен на цвят, тринадесетгодишен на стойност 800.00 лв. от владението и собственост на В. Щ. М., отнел движими вещи - 2 бр. амуниции /кошуми/ за кон на обща стойност 187.50 лв. от владението и собственост на Ж. Т. Ж., отнел движима вещ, оставена без постоянен надзор - 1 бр. женски кон /кобила/, петнадесетгодишен, кафяв на цвят на стойност 900.00 лв. от владението и собственост на Д. П.П., всичко на обща стойност 2 737. 50 лева, без съгласието на собствениците с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено в условията на опасен рецидив - престъпление по чл. 196 ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.2 и т.5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал.2, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 29, ал.1, буква „а" и б. "б" от НК, поради което и на осн. чл. 196 ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.2 и т.5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал.2, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 29, ал.1, буква „а" и б. "б" от НК и чл. 373, ал. 2 от НПК, вр. чл.58а, вр. чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ, което наказание да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален строг режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.


Д.М.Т.


ПРИЗНАВА подсъдимия Д. М. Т.- ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 06.04.2011 год. за времето от около 22.00 часа до 23.00 часа гр. П., обл. Б., в местността "**" и местността „** в условията на продължавана престъпна дейност подс.Д. М. Т.след предварителен сговор в съучастие като съизвършител с подс. М. И. Г. и подс. Д. И. Г. отнел движима вещ, оставена без постоянен надзор - 1 бр. мъжки кон, черен на цвят, тринадесетгодишен на стойност 800.00 лв. от владението и собственост на В. Щ. М., отнел движими вещи - 2 бр. амуниции /кошуми/ за кон на обща стойност 187.50 лв. от владението и собственост на Ж.Т.Ж. и отнел движима вещ, оставена без постоянен надзор - 1 бр. женски кон /кобила/, петнадесетгодишен, кафяв на цвят на стойност 900.00 лв. от владението и собственост на Д. П. П., всичко на обща стойност 1 887.50 лева без съгласието на собствениците с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл. 195, ал.1, т. 2 и т. 5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл. 195, ал.1, т. 2 и т. 5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК и чл. 373, ал. 2 от НПК, вр. чл.58а, ал. 4, вр. чл. 55 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.
На основание чл. 66 от НК отлага изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.

Мотиви от 18.07.2011г.
мотивите изготвени в срок
 
30 ЧНД No 2004/2011, II състав Реабилитации чл.85-88а НК Ж.Д.Ж. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 14.07.2011г.
РЕАБИЛИТИРА осъдения Ж. Д. Ж., ЕГН *** по присъди:
1. НОХД № 22/ 1999 год. Присъда 23.06.1999 год. на Районен съд Царево, в сила от 23.07.1999 год. Признава за виновен за престъпление по чл.144, ал. 3, вр. ал. 1 от НК. Наказание: глоба в размер на 50 000,00 лева.
2. НОХД № 54/ 1999 год. Присъда 02.12.1999 год. на Районен съд Царево, в сила от 04.01.2000 год. Признава за виновен за престъпление по чл.195, чл.54 от НК. Деянието м. септември 1998 год. Наказание: лишаване от свобода за срок от една година. На основание чл. 66, отлага за срок от 3 години.

Определението подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд, гр. Бургас, в 7-дневен срок от днес.

 
31 Гражданско дело No 114/2010, I състав Вещни искове И.Л.П.,
Д.Д.П.,
М.Д.П.,
Л.Д.П.
Е.Д.П. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 15.07.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявеният иск от И.Л.П., ЕГН-**********, Д.Д.П., ЕГН-**********, М.Д.П., ЕГН-********** и Л.Д.П., ЕГН-**********, против Е.Д.П., ЕГН-**********, с които молят съда да прогласи нищожността поради липса на съгласие, липса на основание, като симулативна /привидна/ и накърняваща добрите нрави, на извършената с нотариален акт № 73 от 29.07.2010г., т.III, рег.№ 2884, д.№ 410/2010г. на нотариус с рег.№ 370 М.В., сделка за прехвърляне срещу задължение за издръжка и гледане на следния недвижим имот, а именно: 3/12 ид. части от поземлен имот с идентификатор 44094.12.448 по кадастралната карта на с.Лозенец, обл.Бургаска, местността Иванова колиба, с площ 5001кв.м., при граници: имоти 44094.12.970, 44094.12.972, 44094.12.973, 44094.12.981, 44094.12.979, 44094.12.405, 44094.12.449, 44094.12.102.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявеният иск от И.Л.П., ЕГН-**********, Д.Д.П., ЕГН-**********, М.Д.П., ЕГН-********** и Л.Д.П., ЕГН-**********, против „Е.Д.П., ЕГН-**********, с които молят съда да отмени нотариален акт № 73 от 29.07.2010г., т.III, рег.№ 2884, д.№ 410/2010г. на нотариус с рег.№ 370 М.В..
ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТТА като накърняваща добрите нрави, на извършената с нотариален акт №137 от 18.08.2010г., т.III, рег.№ 3287, д.№ 470/2010г. на нотариус с рег.№ 370 М.В., сделка покупко-продажба на следните недвижими имоти: 1).Поземлен имот с идентификатор 44094.1.203 по кадастралната карта на с.Лозенец, обл.Бургаска, местността Тарфа, с площ от 535кв.м., а по скица 546кв.м., стар идентификатор 1180, квартал 3, парцел V, във ваканционно селище Оазис-Север, при граници: имоти 44094.1.805, 44094.1.204, 44094.1.181, 44094.1.202 и 2). 2`500/20`000 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 44094.32.1, по кадастралната карта на с.Лозенец, обл.Бургаска, местността Иванова Колиба, целия с площ от 20`000кв.м., стар идентификатор 32001, при граници: имоти 44094.34.13, 44094.32.2, 44094.34.19, 44094.34.20, и 44094.34.14., като отхвърля като неоснователен иска в останалата му част за пролгасяване нищожност на тази сделка поради липса на съгласие.
ОТМЕНЯ нотариален акт №137 от 18.08.2010г., т.III, рег.№ 3287, д.№ 470/2010г. на нотариус с рег.№ 370 М.В..

 
32 НОХД No 75/2011, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО К.В.Й.,
А.Х.Н.,
Д.М.Х.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 15.07.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.Х.Н. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 21.11.2009 год. в гр. П., обл. Б., на ул. "**" № *, на ул. "**" № * и на кръстовището на ул. "**" с ул. "**", в условията на продължавана престъпна дейност, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот и чрез използване на техническо средство- метален лост, отнел от владението и собственост на К. С. С. движими вещи- 1 бр. монетник за кафе автомат марка "Зануси", модел "Венеция" на стойност 480.00 лева, 1 бр. метална каса за оборот на кафе автомат марка "Зануси", модел "Венеция" на стойност 64.00 лева и сумата от 180.00 лева, от владението и собственост на К. К. Б. движими вещи - 1 бр. монетник за кафе автомат марка "Зануси" на стойност 510.00 лева и сумата от 60.00 лева и от владението и собственост на "**" ЕООД, с материално отговорно лице Г. Г. Д. движими вещи - 1 бр. монетник за кафе автомат марка "Зануси", модел "Венеция" на стойност 455.00 лева и сумата от 70.00 лева, всичко на обща стойност 1819.00 лева, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои- престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, предл. първо и т. 4 предл. второ, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 3, предл. първо и т. 4 предл. второ, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК и чл. 55 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА като го ОПРАВДАВА, по по-тежко квалифицирания състав на престъплението- в частта му за това, че кражбата е извършена от две или повече лица сговорили се предварително за нейното осъществяване- чл. 195, ал. 1, т. 5 от НК.
На основание чл. 66 от НК ОТЛАГА, изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл. 25, вр. чл. 23 от НК, налага на подсъдимия А.Х. Н. едно общо наказания измежду наказанието му по настоящата присъда и наказанието му по споразумение по НОХД № 2722/ 2010 год. на РС- Бургас, в размер на по- тежкото от тях, а именно наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ДЕСЕТ МЕСЕЦА.
На основание чл. 66 от НК ОТЛАГА, изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ПРИЗНАВА подсъдимия К. В. Й. - ЕГН ** ЗА НЕВИНОВЕН в това, че на 21.11.2009 год. в гр. П., обл. Б., на ул. "**" № *, на ул. "**" № * и на кръстовището на ул. "**" с ул. "**", в условията на продължавана престъпна дейност, в съучастие като съизвършители с подсъдимите Н. и Х., след предварителен сговор, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот и чрез използване на техническо средство - метален лост, отнели от владението и собственост на К. С. С. движими вещи - 1 бр. монетник за кафе автомат марка "Зануси", модел "Венеция" на стойност 480.00 лева, 1 бр. метална каса за оборот на кафе автомат марка "Зануси", модел "Венеция" на стойност 64.00 лева и сумата от 180.00 лева, от владението и собственост на К.К. Б. движими вещи - 1 бр. монетник за кафе автомат марка "Зануси" на стойност 510.00 лева и сумата от 60.00 лева и от владението и собственост на "**" ЕООД, с материално отговорно лице Г. Г. Д. движими вещи - 1 бр. монетник за кафе автомат марка "Зануси", модел "Венеция" на стойност 455.00 лева и сумата от 70.00 лева, всичко на обща стойност 1819.00 лева, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят - престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, предл. първо, т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 26 ал. 1 от НК и ГО ОПРАВДАВА ПО ПОВДИГНАТОТО ОБВИНЕНИЕ.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д. М.Х. - ЕГН ** ЗА НЕВИНОВЕН в това, че на 21.11.2009 год. в гр. П., обл. Б., на ул. "**" № *, на ул. "**" № *и на кръстовището на ул. "**" с ул. "**", в условията на продължавана престъпна дейност, в съучастие като съизвършители с подсъдимите Й.и Н., след предварителен сговор, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот и чрез използване на техническо средство - метален лост, отнели от владението и собственост на К.С. С. движими вещи - 1 бр. монетник за кафе автомат марка "Зануси", модел "Венеция" на стойност 480.00 лева, 1 бр. метална каса за оборот на кафе автомат марка "Зануси", модел "Венеция" на стойност 64.00 лева и сумата от 180.00 лева, от владението и собственост на К. К.Б.движими вещи - 1 бр. монетник за кафе автомат марка "Зануси" на стойност 510.00 лева и сумата от 60.00 лева и от владението и собственост на "**" ЕООД, с материално отговорно лице Г. Г. Д. движими вещи - 1 бр. монетник за кафе автомат марка "Зануси", модел "Венеция" на стойност 455.00 лева и сумата от 70.00 лева, всичко на обща стойност 1819.00 лева, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят - престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, предл. първо, т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 26 ал. 1 от НК и ГО ОПРАВДАВА ПО ПОВДИГНАТОТО ОБВИНЕНИЕ.

К.В.Й.

ПРИЗНАВА подсъдимия К. В. Й. - ЕГН ** ЗА НЕВИНОВЕН в това, че на 21.11.2009 год. в гр. П., обл. Б., на ул. "**" № *, на ул. "**" № * и на кръстовището на ул. "**" с ул. "**", в условията на продължавана престъпна дейност, в съучастие като съизвършители с подсъдимите Н. и Х., след предварителен сговор, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот и чрез използване на техническо средство - метален лост, отнели от владението и собственост на К. С. С. движими вещи - 1 бр. монетник за кафе автомат марка "Зануси", модел "Венеция" на стойност 480.00 лева, 1 бр. метална каса за оборот на кафе автомат марка "Зануси", модел "Венеция" на стойност 64.00 лева и сумата от 180.00 лева, от владението и собственост на К.К. Б. движими вещи - 1 бр. монетник за кафе автомат марка "Зануси" на стойност 510.00 лева и сумата от 60.00 лева и от владението и собственост на "**" ЕООД, с материално отговорно лице Г. Г. Д. движими вещи - 1 бр. монетник за кафе автомат марка "Зануси", модел "Венеция" на стойност 455.00 лева и сумата от 70.00 лева, всичко на обща стойност 1819.00 лева, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят - престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, предл. първо, т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 26 ал. 1 от НК и ГО ОПРАВДАВА ПО ПОВДИГНАТОТО ОБВИНЕНИЕ.

А.Х.Н.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.Х.Н. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 21.11.2009 год. в гр. П., обл. Б., на ул. "**" № *, на ул. "**" № * и на кръстовището на ул. "**" с ул. "**", в условията на продължавана престъпна дейност, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот и чрез използване на техническо средство- метален лост, отнел от владението и собственост на К. С. С. движими вещи- 1 бр. монетник за кафе автомат марка "Зануси", модел "Венеция" на стойност 480.00 лева, 1 бр. метална каса за оборот на кафе автомат марка "Зануси", модел "Венеция" на стойност 64.00 лева и сумата от 180.00 лева, от владението и собственост на К. К. Б. движими вещи - 1 бр. монетник за кафе автомат марка "Зануси" на стойност 510.00 лева и сумата от 60.00 лева и от владението и собственост на "**" ЕООД, с материално отговорно лице Г. Г. Д. движими вещи - 1 бр. монетник за кафе автомат марка "Зануси", модел "Венеция" на стойност 455.00 лева и сумата от 70.00 лева, всичко на обща стойност 1819.00 лева, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои- престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, предл. първо и т. 4 предл. второ, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 3, предл. първо и т. 4 предл. второ, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК и чл. 55 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА като го ОПРАВДАВА, по по-тежко квалифицирания състав на престъплението- в частта му за това, че кражбата е извършена от две или повече лица сговорили се предварително за нейното осъществяване- чл. 195, ал. 1, т. 5 от НК.
На основание чл. 66 от НК ОТЛАГА, изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл. 25, вр. чл. 23 от НК, налага на подсъдимия А.Х. Н. едно общо наказания измежду наказанието му по настоящата присъда и наказанието му по споразумение по НОХД № 2722/ 2010 год. на РС- Бургас, в размер на по- тежкото от тях, а именно наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ДЕСЕТ МЕСЕЦА.
На основание чл. 66 от НК ОТЛАГА, изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.

Д.М.Х.


ПРИЗНАВА подсъдимия Д. М.Х. - ЕГН ** ЗА НЕВИНОВЕН в това, че на 21.11.2009 год. в гр. П., обл. Б., на ул. "**" № *, на ул. "**" № *и на кръстовището на ул. "**" с ул. "**", в условията на продължавана престъпна дейност, в съучастие като съизвършители с подсъдимите Й.и Н., след предварителен сговор, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот и чрез използване на техническо средство - метален лост, отнели от владението и собственост на К.С. С. движими вещи - 1 бр. монетник за кафе автомат марка "Зануси", модел "Венеция" на стойност 480.00 лева, 1 бр. метална каса за оборот на кафе автомат марка "Зануси", модел "Венеция" на стойност 64.00 лева и сумата от 180.00 лева, от владението и собственост на К. К.Б.движими вещи - 1 бр. монетник за кафе автомат марка "Зануси" на стойност 510.00 лева и сумата от 60.00 лева и от владението и собственост на "**" ЕООД, с материално отговорно лице Г. Г. Д. движими вещи - 1 бр. монетник за кафе автомат марка "Зануси", модел "Венеция" на стойност 455.00 лева и сумата от 70.00 лева, всичко на обща стойност 1819.00 лева, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят - престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, предл. първо, т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 26 ал. 1 от НК и ГО ОПРАВДАВА ПО ПОВДИГНАТОТО ОБВИНЕНИЕ.

Мотиви от 27.07.2011г.
Мотивите изготвени в срок.
 
33 НОХД No 80/2011, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Й.Я.Б. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 18.07.2011г., в законна сила от 18.07.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 80/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия Й. Я. Б. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.А. П., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, т.4, предл. първо и второ, вр. чл.194, ал.1 от НК, че за времето от 06.05.2009г. – 09.05.2009г. в гр.П., обл.Б., ул.** №*, от двора на хотел “**”, от каравана, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот – счупване на заключващ механизъм на преден капак на караваната, чрез използване на техническо средство – неустановено и чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка “*”, модел *, с рег. № **, отнел от владението и собственост на Г. Р. Н. движими вещи – 1бр. тента, винил, оранжева, с размери 3.03/2.40м. на стойност 130.90 лева, 1бр. тента, винил, зелена с размери 3.18/4.95м. на стойност 283.34 лева, 1бр. компресор, модел ZB018 на стойност 235.37 лева, 1 бр. комплект за процесор /монометър, маркуч и пистолет/ на стойност 62.20 лева, всичко на обща стойност 717.81 лева, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати и заместени.
За посоченото престъпление чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, т.4, предл. първо и второ, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ОСЪЖДА подсъдимият Й. Я. Б. на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяваща се в налагане изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА;
3.Безвъзмезден труд в полза на обществото 100 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
Веществени доказателства няма.

ОСЪЖДА Й. Я.Б.да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 116.20 лв. за разноски по делото.

Й.Я.Б.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 80/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия Й. Я. Б. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.А. П., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, т.4, предл. първо и второ, вр. чл.194, ал.1 от НК, че за времето от 06.05.2009г. – 09.05.2009г. в гр.П., обл.Б., ул.** №*, от двора на хотел “**”, от каравана, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот – счупване на заключващ механизъм на преден капак на караваната, чрез използване на техническо средство – неустановено и чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка “*”, модел *, с рег. № **, отнел от владението и собственост на Г. Р. Н. движими вещи – 1бр. тента, винил, оранжева, с размери 3.03/2.40м. на стойност 130.90 лева, 1бр. тента, винил, зелена с размери 3.18/4.95м. на стойност 283.34 лева, 1бр. компресор, модел ZB018 на стойност 235.37 лева, 1 бр. комплект за процесор /монометър, маркуч и пистолет/ на стойност 62.20 лева, всичко на обща стойност 717.81 лева, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати и заместени.
За посоченото престъпление чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, т.4, предл. първо и второ, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ОСЪЖДА подсъдимият Й. Б. на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяваща се в налагане изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА;
3.Безвъзмезден труд в полза на обществото 100 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
Веществени доказателства няма.

ОСЪЖДА Й. Я.Б.да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 116.20 лв. за разноски по делото.

 
34 НАХД No 375/2011, II състав Административни дела Г.К.Г. ОБЩИНА ГР.ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 18.07.2011г.
НП-изменено
 
35 НОХД No 87/2011, II състав Гл.X. Хулиганство - чл.325 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.Й.С. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 19.07.2011г., в законна сила от 19.07.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 87/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявано от прокурор Крумов и обвиняемия Д. Й. С. –*** представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно условията на което обвиняемият Д. Й. С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 325 ал. 2 предл. първо и второ, вр. ал. 1 от НК, за това, че: На 16.07.2011 год. около 06.25 часа в гр.Приморско, обл. Бургаска, пред баничарница на ул. "Ч.м.", извършил непристойни действия - изразяващи се в отправяне на обидни думи - "да слезе оня палячо от колата", "да дойде при мен и ще му мушна един език в ухото, после ще го чукам отпред и отзад", "ти си никой", "боклук, нищо не можеш да ми направиш", "ти си никой", "палячо", " ще те водя на плажа и там ще те еба", "да на тебе палячо такъв", " ще си сложа езика в ухото ти", " ти не си никакъв", "какъв си ти", "първо ще съм ти отпред после ще съм ти отзад","какви сте вие"към Д. М. В. и действия изразяващи се с бутане с корем в тялото, замахване с ръце към тялото на височината на гърдите, плюене на храна към лицето, захвърляне с остатък от баничка към главата на Д. М. В., оказване на съпротива - бутане, ритане и крещене към Д. М. В. орган на властта - *** изпълняващ задължения по опазване на обществения ред съгласно чл. 2 от Инструкция 1-2295/08.12.2006 год., които действия грубо нарушават обществения ред и изразяват явно неуважение към обществото и по своето съдържание се отличават с изключителен цинизъм и дързост.
За посоченото престъпление по чл . 325 ал. 2 предл. първо и второ, вр. ал. 1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемият Д. Й. С., ЕГН*** на осн. чл. 325 ал. 2 предл. първо и второ, вр. ал. 1 от НК и чл. 55 ал. 1 т. 2 б. „б" от НК на ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал. 2 т. 1, 2 и т.5 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки.
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.
2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.
3. Поправителен труд който да се изпълнява по месторабота на обв. Д. Й. С., ЕГН *** във фирма „***" ООД, ЕИК *** със седалище и адрес на управление *** и ще включва удръжки върху трудовото му възнаграждение от 15% /петнадесет процента/ в полза на държавата. Времето през което се изпълнява мярката, не се зачита за трудов стаж. Пробационната мярка поправителен труд е за срок от ЕДНА ГОДИНА.
Веществени доказателства - няма.
Разноски по делото няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди - няма.
На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 87/2011 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия Д. Й. С. мярка за неотклонение „Подписка"
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7 - дневен срок считано от днес.

Д.Й.С.
За посоченото престъпление по чл . 325 ал. 2 предл. първо и второ, вр. ал. 1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемият Д. Й. С., ЕГН*** на осн. чл. 325 ал. 2 предл. първо и второ, вр. ал. 1 от НК и чл. 55 ал. 1 т. 2 б. „б" от НК на ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал. 2 т. 1, 2 и т.5 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки.
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.
2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.
3. Поправителен труд който да се изпълнява по месторабота на обв. Д. Й. С., ЕГН *** във фирма „***" ООД, ЕИК *** със седалище и адрес на управление *** и ще включва удръжки върху трудовото му възнаграждение от 15% /петнадесет процента/ в полза на държавата. Времето през което се изпълнява мярката, не се зачита за трудов стаж. Пробационната мярка поправителен труд е за срок от ЕДНА ГОДИНА.
Веществени доказателства - няма.
Разноски по делото няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди - няма.

 
36 НОХД No 88/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.Т.В. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 19.07.2011г., в законна сила от 19.07.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №88/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия М.Т. В. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, а именно, че на 18.07.2011 г., около 06.30 часа в гр.К., обл.Б., по ул. "**", в посока към ул. "**", управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "**", модел "*", с per. № **, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си 2,39 промила на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+ с инв. № 0277.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия М. Т. В. на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.5 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;
3.Поправителен труд който ще се изпълни по месторабота на обв. М.Т. В. във фирма „**" ЕАД и ще включва удръжки върху трудовото му възнаграждение в размер на 15% /петнадесет процента/ в полза на държавата. Времето през което се изпълнява мярката, не се зачита за трудов стаж. Пробационната мярка по т. 5 е за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На осн. чл.343г, вр. чл. 37, т.7 от НК, ЛИШАВА М. Т. В. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от 18.07.2011 г.

М.Т.В.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №88/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия М.Т. В. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, а именно, че на 18.07.2011 г., около 06.30 часа в гр.К., обл.Б., по ул. "**", в посока към ул. "**", управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "**", модел "*", с per. № **, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си 2,39 промила на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+ с инв. № 0277.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия М. Т. В. на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.5 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;
3.Поправителен труд който ще се изпълни по месторабота на обв. М.Т. В. във фирма „**" ЕАД и ще включва удръжки върху трудовото му възнаграждение в размер на 15% /петнадесет процента/ в полза на държавата. Времето през което се изпълнява мярката, не се зачита за трудов стаж. Пробационната мярка по т. 5 е за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На осн. чл.343г, вр. чл. 37, т.7 от НК, ЛИШАВА М. Т. В. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от 18.07.2011 г.

 
37 НОХД No 89/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО П.Р.М. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 20.07.2011г., в законна сила от 20.07.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №89/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия П. Р. М. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Т., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, а именно, че на 13.07.2011г. около 04.35 часа в гр.П., обл.Б. по ул.”**” в посока изхода на града управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “**” модел * с рег. № *** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда - 1.78 промила на хиляда, установено по надлежния ред - съдебномедицинска експертиза № 305/2011 год. на отделение по съдебна медицина при МБАЛ АД гр.Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия П. Р. М. на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На осн. чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК, ЛИШАВА П. Р. М. от право да управлява моторно превозно средство средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 от НК се приспадне времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 13.07.2011 год.
ОСЪЖДА П. Р.М. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 55.00 лева за разноски по делото.

П.Р.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №89/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия П. Р. М. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Т., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, а именно, че на 13.07.2011г. около 04.35 часа в гр.П., обл.Б. по ул.”**” в посока изхода на града управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “**” модел * с рег. № *** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда - 1.78 промила на хиляда, установено по надлежния ред - съдебномедицинска експертиза № 305/2011 год. на отделение по съдебна медицина при МБАЛ АД гр.Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия П. Р. М. на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На осн. чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК, ЛИШАВА П. Р. М. от право да управлява моторно превозно средство средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 от НК се приспадне времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 13.07.2011 год.
ОСЪЖДА П. Р.М. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 55.00 лева за разноски по делото.

 
38 НОХД No 90/2011, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.Х.М. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 20.07.2011г., в законна сила от 20.07.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №90/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия С. Х. М., представляван от неговия защитник, адв.С., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. чл.195 ал.1, т.7, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.28 ал.1, вр. чл.26 ал.1, вр.чл.18, ал.1 от НК, а именно за това, че на 12.07.2011 год. в гр. Приморско, област Бургас, жилищна сграда на ул. „***” №**, от стая № ** на втори жилищен етаж, от антре на първи жилищен етаж и от стая на партерен етаж, в условията на продължавано престъпление направил опит да отнеме чужди движими вещи от владението и собственост на С. С. - 1 бр. кожена мъжка чанта на стойност 21.00 лева, 1 бр.портомоне на стойност 8.33 лева, 2 бр. дебитни карти на обща стойност 0.00 лева, 3 бр. Флаш памети от по 2 МВ на стойност 44.40 лева, 1 бр. MP4- плейър „Криейтив” с 2МВ памет на стойност 36.93 лева, 1 бр. ключодържател с пет секретни ключа на стойност 17.50 лева, 1 бр. парфюм „Арамис” на стойност 37.00 лева, чифт кожени маратонки „Найк” на стойност 134.02 лева, сумата от 70.00 лева, от владението на С. С. чужди движими вещи - сумата от 227.00 лева, собственост на „***” ***с ЕИК ***, представлявана от МОЛ В. Г. С., от владението и собственост на Ф. А. К. движими вещи - 1 бр.платнена чанта за кръст с прегради и ципове на стойност 7.86 лева, 1 бр. мобилен телефон марка „***”, модел *** на стойност 419.90 лева, 1 бр. сим карта на „Глобул” на стойност 6.00 лева, мобилен телефон марка „**” модел ***на стойност 198.65 лева, 1 бр. сим карта „на М-тел” на стойност 5.90 лева и сумата от 2.40 лева, от владението и собственост на Д. Я. К. движима вещ – 1 бр. ключодържател със секретен ключ на стойност 5.50 лева, от владението и собственост св. Ю. К. И. движими вещи - 1 бр.мобилен телефон марка „***”, модел ***i на стойност 210.00 лева, 1 бр. сим карта на „М-тел” на стойност 5.90 лева и от владението и собственост на св. М. Т. С. движими вещи - 1 бр.мобилен телефон марка „***”, модел *** на стойност 186,92 лева, 1 бр. сим карта на „Глобул” на стойност 6.00 лева, 1 бр. мобилен телефон марка „***”, модел*** на стойност 51.70 лева, 1 бр. Сим карта «М-тел» на стойност 5.90 лева и 1 бр. сребърен синджир, с тегло 60 грама на стойност 480.00 лева, всичко на обща стойност 2 188.81 лева, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено, поради независещи от дееца причини и не представлява маловажен случай и е извършено повторно.
За посоченото престъпление по чл. 195 ал.1, т.7, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.28 ал.1, вр. чл.26 ал.1, вр.чл.18, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С. Х. М., ЕГН *** на осн. чл. 195 ал.1, т.7, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.28 ал.1, вр. чл.26 ал.1, вр.чл.18, ал.1 от НК и чл. 55, ал.1, т. 1 от НК на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален строг режим в затвор.
На основание чл.68, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С. Х. М., ЕГН *** да изтърпи и отложеното наказание определено на обвиняемия с присъда по НОХД №33/2011 год. по описа на Районен съд гр.Царево «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален строг режим в затвор.
Веществени доказателства – няма.
ОСЪЖДА С. Х. М., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 105.00 лева за разноски по делото.
Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 2 188.81 лева са възстановени.
На основание чл. 24, ал. 3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №90/2011г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия С. Х. М., ЕГН *** мярката му за неотклонение „Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7- дневен срок от днес.

С.Х.М.
За посоченото престъпление по чл. 195 ал.1, т.7, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.28 ал.1, вр. чл.26 ал.1, вр.чл.18, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С. Х. М., ЕГН *** на осн. чл. 195 ал.1, т.7, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.28 ал.1, вр. чл.26 ал.1, вр.чл.18, ал.1 от НК и чл. 55, ал.1, т. 1 от НК на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален строг режим в затвор.
На основание чл.68, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия С. Х. М., ЕГН *** да изтърпи и отложеното наказание определено на обвиняемия с присъда по НОХД №33/2011 год. по описа на Районен съд гр.Царево «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА» за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален строг режим в затвор.
Веществени доказателства – няма.
ОСЪЖДА С. Х. М., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 105.00 лева за разноски по делото.
Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 2 188.81 лева са възстановени.

 
39 НОХД No 91/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.М.П. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 21.07.2011г., в законна сила от 21.07.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №91/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия А. М. П. - ЕГН **, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 06.07.2011г. около 02.40 часа в гр.П., обл.Б. по ул.”**”, пред хотел “**” управлявал моторно превозно средство – товарен автомобил марка “**”, модел “**” с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила на хиляда, а именно 2.53 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с химическа експертиза № 602/06.07.2011 год. на БНТЛ при ОД на МВР Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия А. М. П. на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На осн. чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК, ЛИШАВА А.М. П.от право да управлява моторно превозно средство средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 06.07.2011 год.
ОСЪЖДА А. М. П.да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 22.00 лева за разноски по делото.

А.М.П.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №91/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия А. М. П. - ЕГН **, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 06.07.2011г. около 02.40 часа в гр.П., обл.Б. по ул.”**”, пред хотел “**” управлявал моторно превозно средство – товарен автомобил марка “**”, модел “**” с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила на хиляда, а именно 2.53 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с химическа експертиза № 602/06.07.2011 год. на БНТЛ при ОД на МВР Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия А. М. П. на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На осн. чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК, ЛИШАВА А.М. П.от право да управлява моторно превозно средство средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 06.07.2011 год.
ОСЪЖДА А. М. П.да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 22.00 лева за разноски по делото.

 
40 НАХД No 378/2011, II състав По ЗД по пътищата Г.М.Е. РУП - ПРИМОРСКО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 21.07.2011г., в законна сила от 23.08.2011г.
НП-потвърдено
 
41 НАХД No 379/2011, II състав По ЗД по пътищата Д.Г.Г. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 21.07.2011г.
НП-отменено
 
42 НОХД No 92/2011, II състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.Д.Е. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 22.07.2011г., в законна сила от 22.07.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №92/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП–Царево, представлявана от прокурор К. и обвиняемия А. Д.Е., представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК, за това, че на 01.07.2011 год. в гр. Приморско, Бургаска обл. без надлежно разрешително придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал до 10.07.2011 год. в гр. Приморско, Бургаска обл., в себе си високо рискови наркотични вещества: амфетамин сол с нетно тегло 0,375 грама, със съдържание на основно вещество 15.00 %, на стойност 11,25 лева /единадесет лева и двадесет и пет стотинки/; амфетамин сол с нетно тегло 0,365 грама, със съдържание на основно вещество 10,60 %, на стойност 10,95 лева /десет лева и деветдесет и пет стотинки/; амфетамин сол с нетно тегло 0,420 грама, със съдържание на основно вещество 12,00 %, на стойност 12,60 лева /дванадесет лева и шестдесет стотинки/; амфетамин сол с нетно тегло 0,378 грама, със съдържание на основно вещество 13,00 %, на стойност 11,34 /единадесет лева и тридесет и четири стотинки/; коноп / канабис, марихуана/ с нетно тегло 0,393 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент – “тетрахидроканабинол” – 2,90 /две цяло и деветдесет /тегловни процента на стойност 2,36 лева/ два лева и тридесет и шест стотинки/. Един грам амфетамин сол е на стойност 30.00 лева за грам, съгласно Постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. Един грам КОНОП/ канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева за грам съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. Всичко на обща стойност 48,50 лева /четиридесет и осем лева и петдесет стотинки/.
За посоченото престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК ОСЪЖДА А. Д. Е., ЕГН *** на осн. чл. 354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл. 55 ал.3 от НК на обвиняемия няма да бъде наложено по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА –- амфетамин сол с нетно тегло 0,375 грама, със съдържание на основно вещество 15.00 %, амфетамин сол с нетно тегло 0,365 грама, със съдържание на основно вещество 10,60 %, амфетамин сол с нетно тегло 0,420 грама, със съдържание на основно вещество 12,00 %, амфетамин сол с нетно тегло 0,378 грама, със съдържание на основно вещество 13,00 % и коноп / канабис, марихуана/ с нетно тегло 0,393 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент “тетрахидроканабинол” – 2,90 /две цяло и деветдесет /тегловни процента на основание чл. 354а, ал.6, вр. чл.53, ал.2 от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата.
ОСЪЖДА А.Д. Е., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 156.00 лева за разноски по делото.
Причинени от престъплението имуществени вреди - няма.
На основание чл. 24, ал. 3 от НПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №92/2011 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено, на осн. чл. 309 ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение на обвиняемия А. Д. Е., която е „Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7- дневен срок от днес.

А.Д.Е.
За посоченото престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК ОСЪЖДА А. Д. Е., ЕГН *** на осн. чл. 354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл. 55 ал.3 от НК на обвиняемия няма да бъде наложено по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА –- амфетамин сол с нетно тегло 0,375 грама, със съдържание на основно вещество 15.00 %, амфетамин сол с нетно тегло 0,365 грама, със съдържание на основно вещество 10,60 %, амфетамин сол с нетно тегло 0,420 грама, със съдържание на основно вещество 12,00 %, амфетамин сол с нетно тегло 0,378 грама, със съдържание на основно вещество 13,00 % и коноп / канабис, марихуана/ с нетно тегло 0,393 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент “тетрахидроканабинол” – 2,90 /две цяло и деветдесет /тегловни процента на основание чл. 354а, ал.6, вр. чл.53, ал.2 от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата.
ОСЪЖДА А.Д. Е., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 156.00 лева за разноски по делото.
Причинени от престъплението имуществени вреди - няма.

 
43 НОХД No 93/2011, II състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.М.Ж. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 22.07.2011г., в законна сила от 22.07.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №93/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор К.и обвиняемия Д. М.Ж. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК за това, че на 08.07.2011 год. в гр.П., Б. обл., без надлежно разрешително придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал до 09.07.2011 год. в гр.П., Б. обл., в себе си високо рискови наркотични вещества: амфетамин сол с нетно тегло 0,457 грама, със съдържание на основно вещество 12.00 %, на стойност 13,71 лева /тринадесет лева седемдесет и една стотинка/; амфетамин сол с нетно тегло 0,276 грама, със съдържание на основно вещество 15.00 %, на стойност 8,28 лева /осем лева и двадесет и осем стотинки/; смес от коноп, /канабис, марихуана/ и тютюн с нетно тегло 0,473 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент “тетрахидроканабинол” – 2,10 % /две цяло и десет/ тегловни процента на стойност 2,84 лева /два лева и осемдесет и четири стотинки/. Един грам амфетамин сол е на стойност 30.00 лева за грам, съгласно Постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. Един грам коноп/ канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева за грам съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. Всичко на обща стойност 24,83 /двадесет и четири лева и осемдесет и три стотинки/.
За посоченото престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК, ОСЪЖДА обвиняемия Д. М. Ж. на осн. чл.354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК и чл. 55, ал.1, т.1 от НК на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемия няма да бъде наложено по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба.
ОСЪЖДА Д. М. Ж. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 180.00 лева за разноски по делото.

Д.М.Ж.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №93/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор К.и обвиняемия Д. М.Ж. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК за това, че на 08.07.2011 год. в гр.П., Б. обл., без надлежно разрешително придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал до 09.07.2011 год. в гр.П., Б. обл., в себе си високо рискови наркотични вещества: амфетамин сол с нетно тегло 0,457 грама, със съдържание на основно вещество 12.00 %, на стойност 13,71 лева /тринадесет лева седемдесет и една стотинка/; амфетамин сол с нетно тегло 0,276 грама, със съдържание на основно вещество 15.00 %, на стойност 8,28 лева /осем лева и двадесет и осем стотинки/; смес от коноп, /канабис, марихуана/ и тютюн с нетно тегло 0,473 грама, със съдържание на наркотично действащ компонент “тетрахидроканабинол” – 2,10 % /две цяло и десет/ тегловни процента на стойност 2,84 лева /два лева и осемдесет и четири стотинки/. Един грам амфетамин сол е на стойност 30.00 лева за грам, съгласно Постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. Един грам коноп/ канабис, марихуана/ е на стойност 6.00 лева за грам съгласно постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества по графика за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр.15 от 06.02.1998 год. изм. ДВ бр. 14 от 18.02.2000 год. Всичко на обща стойност 24,83 /двадесет и четири лева и осемдесет и три стотинки/.
За посоченото престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК, ОСЪЖДА обвиняемия Д. М. Ж. на осн. чл.354а, ал.3, т.1, предл. първо от НК и чл. 55, ал.1, т.1 от НК на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемия няма да бъде наложено по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба.
ОСЪЖДА Д. М. Ж. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 180.00 лева за разноски по делото.

 
44 Гражданско дело No 73/2011, II състав Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ЦАРЕВО С.М.И.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 25.07.2011г., в законна сила от 11.08.2011г.
ПРЕКРАТЯВА НАСТАНЯВАНЕТО на детето С. М. И., ЕГН *** в Приют в гр. Перник, ул. “Захари Зограф” № 61.

Решение подлежи на незабавно изпълнение.
Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му на страните, пред Бургаски окръжен съд.


 
45 НОХД No 96/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.Й.К. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 27.07.2011г., в законна сила от 27.07.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №96/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия С. Й. К., със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 26.07.2011г. около 00.05 часа в гр.К., обл.Б. по ул.”**” в района на хотел “**” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “****" с рег. № *** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда - 1.41 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+ с фабр. №0277.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия С. Й.К. на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На осн. чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК, ЛИШАВА С. Й. К. от право да управлява моторно превозно средство средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 от НК се приспадне времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 26.07.2011 год.

С.Й.К.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №96/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия С. Й. К., със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 26.07.2011г. около 00.05 часа в гр.К., обл.Б. по ул.”**” в района на хотел “**” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “***” с рег. № *** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда - 1.41 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+ с фабр. №0277.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия С. Й. К. на осн. чл.343б, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На осн. чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК, ЛИШАВА С. Й. К. от право да управлява моторно превозно средство средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 от НК се приспадне времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 26.07.2011 год.

 
46 НОХД No 97/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Ц.Д.Б. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 28.07.2011г., в законна сила от 28.07.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №97/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия Ц. Д. Б., ЕГН *** представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 3436 ал.1 от НК, а именно, че на 27.07.2011г. около 04.15 часа в гр.Приморско, обл. Бургаска, по ул. „Б.” в посока ул.”С.” управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “***” с рег. №***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила на хиляда - 1,87 промила на хиляда установено по надлежния ред с техническо средство “Алкотест дрегер” 7410+, с инвентарен номер 0277.
За посоченото престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Ц. Д. Б. ЕГН *** на осн. чл. 343б, ал.1 от НК и чл. 55, ал.1, т.2, буква “б” от НК на Пробация при условията на чл. 42а, ал.2 т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
3. 100/сто/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА Ц. Д. Б., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59 ал.4 от НК се приспадне времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 27.07.2011 год.
Веществени доказателства - няма.
Разноски по делото –няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди - няма.

На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №97/2011 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия Ц. Д. Б., ЕГН *** мярка за неотклонение „Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7 - дневен срок считано от днес.


Ц.Д.Б.
За посоченото престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Ц. Д. Б. ЕГН *** на осн. чл. 343б, ал.1 от НК и чл. 55, ал.1, т.2, буква “б” от НК на Пробация при условията на чл. 42а, ал.2 т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
3. 100/сто/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА Ц. Д. Б., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59 ал.4 от НК се приспадне времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 27.07.2011 год.
Веществени доказателства - няма.
Разноски по делото –няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди - няма.

 
47 НОХД No 98/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Г.А.А. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 28.07.2011г., в законна сила от 28.07.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №98/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия Г.А. А., ЕГН *** представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 3436 ал.1 от НК, а именно, че на 23.07.2011г. около 00.25 часа в гр.К., обл.Б., по ул. “**” в посока гр. П., управлявал моторно превозно средство – товарен автомобил марка “**”, модел “**” с рег. № *** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила на хиляда - 2,54 промила на хиляда установено по надлежния ред с техническо средство “Алкотест дрегер” 7410+, с инвентарен номер 0277.
За посоченото престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Г. А. А. ЕГН *** на осн. чл. 343б, ал.1 от НК и чл. 55, ал.1, т.2, буква “б” от НК на Пробация при условията на чл. 42а, ал.2 т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;
3. 150/сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА Г.А. А., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59 ал.4 от НК се приспадне времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 23.07.2011 год.

Г.А.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №98/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и обвиняемия Г.А. А., ЕГН *** представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 3436 ал.1 от НК, а именно, че на 23.07.2011г. около 00.25 часа в гр.К., обл.Б., по ул. “**” в посока гр. П., управлявал моторно превозно средство – товарен автомобил марка “**”, модел “**” с рег. № *** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила на хиляда - 2,54 промила на хиляда установено по надлежния ред с техническо средство “Алкотест дрегер” 7410+, с инвентарен номер 0277.
За посоченото престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Г. А. А. ЕГН *** на осн. чл. 343б, ал.1 от НК и чл. 55, ал.1, т.2, буква “б” от НК на Пробация при условията на чл. 42а, ал.2 т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;
3. 150/сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА Г.А. А., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59 ал.4 от НК се приспадне времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 23.07.2011 год.
 
48 НОХД No 51/2011, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Б.Й.Б. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 29.07.2011г., в законна сила от 16.08.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Б. Й. Б.– *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 29.01.2011 год. в гр. П., обл. Б., ул. "Б." №** отнел от владението и собственост на Н. П. Д. движима вещ - 1 бр. златен синджир с кръст 14 карата, с тегло 19.07 грама на стойност 1048.85 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои - престъпление по чл. 194, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.194, ал. 1 от НК, чл. 373, ал. от НПК, вр. чл. 58а, ал. 4, вр. чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. 100 /сто/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл. 59, ал. 1, т. 1 от НК, ПРИСПАДА времето през което подсъдимия е бил задържан под стража, считано от *** год. като един ден задържане под стража се зачита за три дни пробация.
ОСЪЖДА подсъдимия Б. Й. Б., ЕГН *** със снета по-горе самоличност да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 50.00лв., представляваща направените разноски по делото.

Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15 - дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.Б.Й.Б.
ПРИЗНАВА подсъдимия Б. Й. Б.– *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 29.01.2011 год. в гр. П., обл. Б., ул. "Б." №** отнел от владението и собственост на Н. П. Д. движима вещ - 1 бр. златен синджир с кръст 14 карата, с тегло 19.07 грама на стойност 1048.85 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои - престъпление по чл. 194, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.194, ал. 1 от НК, чл. 373, ал. от НПК, вр. чл. 58а, ал. 4, вр. чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. 100 /сто/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл. 59, ал. 1, т. 1 от НК, ПРИСПАДА времето през което подсъдимия е бил задържан под стража, считано от *** год. като един ден задържане под стража се зачита за три дни пробация.
ОСЪЖДА подсъдимия Б. Й. Б., ЕГН *** със снета по-горе самоличност да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 50.00лв., представляваща направените разноски по делото.


Мотиви от 01.08.2011г.
Мотивите изготвени в срок.