РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 01.06.2011г. до 30.06.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 17/2011, II състав Искове по КТ Р.Т.В. ЗОРА ООД Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 01.06.2011г.
Прекратява производството по делото, поради отегляне на предявения иск
 
2 Гражданско дело No 47/2011, II състав Делби К.С.К.,
М.А.Д.
М.Е.Н. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 01.06.2011г., в законна сила от 14.06.2011г.
Прекратява производството поради отегляне на иска
 
3 НОХД No 49/2011, II състав Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.Т.Р. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 01.06.2011г., в законна сила от 01.06.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 49/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Николова и подсъдимия И.Т. Р. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д. С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 129, ал.2, предл. трето, вр. ал.1 от НК, а именно в това, че на 23.10.2010 год. в *** след нанасяне на удари с ритници по тялото причинил средна телесна повреда на А. И. Ф., изразяваща се в счупване на две или три ребра, намиращи се в дясна странична повърхност на гръдния кош с наличие на дислоциране на фрагментите, които се квалифицират като трайно затруднение движението на снагата за срок от около 1,5-2 месеца при обичаен ход на оздравителния процес.
За посоченото престъпление по чл.129, ал.2, предл. трето, вр. ал.1 от НК ОСЪЖДА И. Т. Р. на основание чл.129, ал.2, предл. трето, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на наказание “ПРОБАЦИЯ” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
Веществени доказателства няма.
ОСЪЖДА И. Т. Р. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 50.00 лв. за разноски по делото.
Причинени от престъплението имуществени вреди няма.
Предвид одобряването на споразумението по отношение на подсъдимия на осн. чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №49/2011 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Съдът, като взе предвид, че наказателното производство спрямо подсъдимия е прекратено и на осн. чл.309, ал.2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо подсъдимия И. Т. Р. мярката за неотклонение “Подписка”.
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7- дневен срок от днес.

И.Т.Р.
За посоченото престъпление по чл.129, ал.2, предл. трето, вр. ал.1 от НК ОСЪЖДА И. Т. Р. на основание чл.129, ал.2, предл. трето, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на наказание “ПРОБАЦИЯ” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.

 
4 НАХД No 324/2011, II състав Административни дела Л.С.Д. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 02.06.2011г.
НП-потвърдено
 
5 НАХД No 325/2011, II състав Административни дела Л.С.Д. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 02.06.2011г.
НП-потвърдено
 
6 НАХД No 344/2011, II състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) П.Я.А. РИОСВ БУРГАС Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 02.06.2011г.
НП-отменено
 
7 Гражданско дело No 7/2011, II състав Облигационни искове СТИЛНЕТ ЕООД Е.Г.С. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 03.06.2011г., в законна сила от 02.08.2011г.
ОСЪЖДА Е. Г. С., ЕГН ***, да заплати на ”С.” ***, ЕИК ***, сумата от 24000,00 (двадесет и четири хиляди) лева с ДДС, представляващи частично предявен иск от общо дължимите 130530,19 лв. представляващи дължимо от ответника възнаграждение по сключен между страните договор от *** год. за изпълнение на СМР на жилищна сграда в гр. К., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 17.01.2011 год. до окончателното плащане.
ОСЪЖДА Е. Г. С., ЕГН ***, да заплати на ”С.” ***, ЕИК ***, сумата от 3660,00 (три хиляди шестстотин и шестдесет) лева представляващи направените по делото разноски.

Решението подлежи на въззивно обжалване, в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, пред Бургаски окръжен съд.


 
8 Гражданско дело No 30/2011, II състав Вещни искове НЕО-КИТЕН ЕООД КАПРИ-7 ЕООД Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 06.06.2011г., в законна сила от 16.08.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения от „Н. К." ***, ЕИК *** срещу „К." ***, ЕИК ***, иск с правно основание в чл. 233 от ЗЗД, с който се иска от съда, да постанови решение, с което да осъди ответника, да освободи наетото помещение на ищеца, представляващо ***, находящ се на ул. „С." №**,***.

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от днес пред Бургаски окръжен съд.

 
9 Гражданско дело No 107/2010, II състав Закона за собствеността М.Г.С.,
Н.Г.Ч.,
Е.А.В.,
Д.А.В.,
В.А.В.,
Д.А.В.,
В.К.П.,
М.К.Д.
КРЕМИКОВЦИ АД Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 08.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на М.Г.С.ЕГН***, Н.Г.Ч., ЕГН *** Е. А.В., ЕГН*** , Д.А.В., ЕГН ***, В.А.В., ЕГН ***, Д.А.В., ЕГН *** , В.К.П., ЕГН *** и М.К.Д., ЕГН ***, всички представлявани от адв. Д.Р. и П.Н., съдебен адрес: ***, с който молят съда да осъди „Кремиковци" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1870, Община Столична, район Кремиковци, ж.к. „Ботунец", представлявано от Ц.С.Б., с адрес: *** да им предаде владието върху поземлен имот с идентификатор 37023.501.130 по кадастрална карта, одобрена със заповед №РД-18-94/ 21.12.2007 г. на изп. дир. на АГКК с площ от 1361 кв.м. находящ се в гр.К., общ. П., обл. Б., ул.***, с трайно предназначение: урбанизирана територия; начин на трайно ползване- за курортен хотел/почивен дом/, със стар идентификатор: 10, квартал 30, парцел 3, при граници и съседи: ПП 37023.501.133, ПИ 37023.501.145, ПИ 37023.501.132, ПИ 37023.501.131, ПИ 37023.501.548, ПИ 37023.501.125, който имот е идентичен с имот с пл. № 57 в кв. 30 по стар кадастрален план на с. К. от 1962 год.
 
10 Гражданско дело No 27/2011, I състав Вещни искове С.Х.И. ОБЩИНА ГР.ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 08.06.2011г., в законна сила от 08.06.2011г.
РАЗВАЛЯ сключеният на 29.06.2010г. между С.Х.И., ЕГН-**********,*** от една страна и Община Царево от друга страна, договор за учредяване право на строеж върху недвижим имот частна общинска собственост с идентификатор 44094.501.216 по кадастралната карта на с.Лозенец, общ.Царево с площ от 500кв.м., като постановява общината да върне на ищцата заплатеното от нея по него.
 
11 НОХД No 52/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.П.И. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 09.06.2011г., в законна сила от 27.06.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.П.И. ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за периода от 24.09.2010г. до неустановена дата на месец октомври 2010г. в гр.А., обл.Б., от почивна станция *** в условията на продължавана престъпна дейност отнел от владението на К.М.Г. и собственост на ***ЕАД движими вещи – 7бр. платна рифелова ламарина с дебелина 4мм. /скрап/ с общи размери като площ – 10кв.м. на стойност 119.00лв., 4бр. метални платна с размери 2м./1м. на стойност 24.00лв., 1 бр. метален портал с две врати с размери 2м./2м. на стойност 37.50лв., 6 бр. легла тип “Слънчев бряг” на стойност 51.00лв., 50 линейни метра “Г”-образен винкел /скрап/ на стойност 27.57лв., всичко на обща стойност 259.07лв., без нейно съгласие с намерението противозаконно да ги присвои като деянието представлява маловажен случай – престъпление по чл.194, ал.3, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.58а от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ за срок от ДВЕ ГОДИНИ, която включва следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от две години; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни - за срок от две години; 3. 150 /сто и петдесет / часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от две години като го оправдава по по-тежко квалифицирания състав на престъплението – чл.195, ал.1, т.4 и т.7 от НК.
М.П.И.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.П.И. ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за периода от 24.09.2010г. до неустановена дата на месец октомври 2010г. в гр.А., обл.Б., от почивна станция *** в условията на продължавана престъпна дейност отнел от владението на К.М.Г. и собственост на ***ЕАД движими вещи – 7бр. платна рифелова ламарина с дебелина 4мм. /скрап/ с общи размери като площ – 10кв.м. на стойност 119.00лв., 4бр. метални платна с размери 2м./1м. на стойност 24.00лв., 1 бр. метален портал с две врати с размери 2м./2м. на стойност 37.50лв., 6 бр. легла тип “Слънчев бряг” на стойност 51.00лв., 50 линейни метра “Г”-образен винкел /скрап/ на стойност 27.57лв., всичко на обща стойност 259.07лв., без нейно съгласие с намерението противозаконно да ги присвои като деянието представлява маловажен случай – престъпление по чл.194, ал.3, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.58а от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ за срок от ДВЕ ГОДИНИ, която включва следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от две години; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни - за срок от две години; 3. 150 /сто и петдесет / часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от две години като го оправдава по по-тежко квалифицирания състав на престъплението – чл.195, ал.1, т.4 и т.7 от НК.
Мотиви от 14.06.2011г.
Мотивите предадени на 14.06.2011
 
12 НАХД No 315/2011, I състав Административни дела П.Я.А. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 09.06.2011г.
НП-потвърдено
 
13 НАХД No 319/2011, I състав Административни дела П.Я.А. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 09.06.2011г.
НП-потвърдено
 
14 НОХД No 73/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.И.С. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 10.06.2011г., в законна сила от 10.06.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №73/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и обвиняемия И. И. С. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв. П., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, а именно, че на 05.06.2011год. в около 07.45 часа по третокласен път № 992, км.25, в посока с.*. - гр.П., обл.Б. управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „**", модел „**" с per. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 2.11 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с химическа експертиза № 455/07.06.2011г. на БНТЛ при ОД на МВР – гр.Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия И. И. С. ЕГН *** на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;
3. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия И. И. С., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на осн. чл.59, ал.3 от НК се приспадне времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 05.06.2011г.
ОСЪЖДА И. И. С., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 52.00лв. за разноски по делото.

И.И.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №73/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и обвиняемия И. И. С. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв. П., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, а именно, че на 05.06.2011год. в около 07.45 часа по третокласен път № 992, км.25, в посока с.*. - гр.П., обл.Б. управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „**", модел „**" с per. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 2.11 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с химическа експертиза № 455/07.06.2011г. на БНТЛ при ОД на МВР – гр.Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия И. И. С. ЕГН *** на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;
3. 150 /сто и петдесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия И. И. С., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на осн. чл.59, ал.3 от НК се приспадне времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 05.06.2011г.
ОСЪЖДА И. И. С., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 52.00лв. за разноски по делото.

 
15 НОХД No 74/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО П.Х.В. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 10.06.2011г., в законна сила от 10.06.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №74/2011г. по описа на Районен съд – гр. Ц. между РП – Ц., представлявана от прокурор Е. и обвиняемия П.Х.В. ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.П., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 05.06.2011 год. около 14.45 часа в гр.П., обл.Б. по ул.*** управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка ***, модел *** с per. № *** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 2.62 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с химическа експертиза №455/07.06.2011г. на БНТЛ при ОД на МВР – гр.Б.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия П.Х.В., ЕГН *** на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;
3.Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 200 /двеста/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл.343г, вр. чл.37 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия П.Х.В. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.59, ал.3 от НК се приспадне времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 05.06.2011г.
Веществени доказателства - няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди - няма.

П.Х.В.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №74/2011г. по описа на Районен съд – гр. Ц. между РП – Ц., представлявана от прокурор Е. и обвиняемия П.Х.В. ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.П., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 05.06.2011 год. около 14.45 часа в гр.П., обл.Б. по ул.*** управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка ***, модел *** с per. № *** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 2.62 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с химическа експертиза №455/07.06.2011г. на БНТЛ при ОД на МВР – гр.Б.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия П.Х.В., ЕГН *** на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;
3.Безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 200 /двеста/ часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл.343г, вр. чл.37 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия П.Х.В. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.59, ал.3 от НК се приспадне времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 05.06.2011г.
Веществени доказателства - няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди - няма.

 
16 НАХД No 345/2011, I състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) П.Я.А. РИОСВ БУРГАС Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 13.06.2011г.
НП-потвърдено
 
17 Гражданско дело No 18/2011, II състав Облигационни искове ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД Й.Я.Б.,
Х.Я.Б.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 14.06.2011г., в законна сила от 14.06.2011г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „ВиК” ЕАД, ЕИК 812115210, че Й.Я. Б., ЕГН *** и Х. Я. Б., ЕГН ***, в качеството им на наследници на Я. Б. Х., му дължат сумата в размер на 380.13 лв. (триста и осемдесет лева и 13 стотинки) представляваща задължение за доставена, отведена и пречистена вода по издадени фактури, за периода от 22.01.2009 год. до 20.05.2010 год. с отчетен период по фактури от 16.12.2008 год. до 10.05.2010 год. ведно с законната лихва върху тази сума начиная от 14.02.2011 год. до окончателното изплащане на задължението.
ОСЪЖДА Й. Я.Б., ЕГН *** и Х. Я. Б., ЕГН ***, да заплатят на „ВиК” ЕАД, ЕИК 812115210, сумата от 125,00 лв. (сто двадесет и пет лева), за разноски по делото.

 
18 НАХД No 339/2011, I състав По ЗД по пътищата С.Х.А. РУП - ПРИМОРСКО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 14.06.2011г.
НП-изменено
 
19 НАХД No 349/2011, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Й.Р.С. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 14.06.2011г.
ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА административно наказание- глоба
Й.Р.С.
ПРИЗНАВА обвиняемия Й. Р. С., ЕГН *** за виновен в това, че от неустановена дата през месец ноември 2010 год. до 13.01.2011 год. в ***, като пълнолетно лице без да е сключил брак, заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16 годишна възраст- с непълнолетната Х. Б. А., ЕГН ***- престъпление по чл. 191, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание- глоба в размер на 1000,00 /хиляда/лева.
Мотиви от 14.06.2011г.
 
20 НАХД No 359/2011, II състав Административни дела И.В.П. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 14.06.2011г.
НП-отменено
 
21 Гражданско дело No 51/2011, I състав Облигационни искове В.А.В. БИСЕР ЕООД Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 15.06.2011г.
Изпраща делото по подсъдност на БОС
 
22 НОХД No 57/2011, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Р.Х.Р.,
К.Х.С.,
Т.Х.Т.,
Р.К.Х.,
П.М.И.,
Й.Т.К.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 15.06.2011г., в законна сила от 01.07.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимите Р.Х.Р., К.Х.С., Т.Х.Т., Р.К.Х., П.М.И. и Й.Т.К. ЗА ВИНОВНИ в престъпление по чл.195, ал.1, т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.195, ал.1, т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и 373, ал. 2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 и чл. 54 от НК ГИ ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.На основание чл.66 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 1бр. лопата с дължина на дървения сап 121см.; 1бр. лопата с дължина на дървения сап 102см.; 1бр. лопата с дължина на дървения сап 119см.; 1бр. счупена лопата с дължина на дървения сап 124,50 см.; 1бр. лопата, метална, черна на цвят, пластмасова дръжка; 1бр. ножица, метална, червена на цвят, с надпис "ROWN"; 1бр. чук с пластмасова дръжка; 1бр. чук с дървена дръжка; 1бр. сатър без дръжка, 1бр. черен на цвят прожектор, гумиран, с три светещи диода СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата.
Предвид ниската стойност на отнетите вещи, съобразно чл. 150 от Правилник за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища, същите да бъдат унищожени.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 1бр. чувал от сезал, бял на цвят, със съдържащ се в него меден проводник с тегло 45кг. и 1бр. чувал от сезал, бял на цвят, със съдържащ се в него меден проводник с тегло 44кг. ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им "БТК"АД с ЕИК 831642181.Р.Х.Р.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р.Х.Р. ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.195, ал.1, т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.195, ал.1, т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и 373, ал. 2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 и чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.На основание чл.66 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.

К.Х.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.Х.С. ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.195, ал.1, т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.195, ал.1, т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и 373, ал. 2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 и чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.На основание чл.66 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.

Т.Х.Т.
ПРИЗНАВА подсъдимия Т.Х.Т. ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.195, ал.1, т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.195, ал.1, т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и 373, ал. 2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 и чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.На основание чл.66 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.

Р.К.Х.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р.К.Х. ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.195, ал.1, т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.195, ал.1, т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и 373, ал. 2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 и чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.На основание чл.66 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.

П.М.И.
ПРИЗНАВА подсъдимия П.М.И. ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.195, ал.1, т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.195, ал.1, т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и 373, ал. 2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 и чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.На основание чл.66 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.

Й.Т.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия Й.Т.К. ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.195, ал.1, т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.195, ал.1, т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и 373, ал. 2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 и чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.На основание чл.66 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.

Мотиви от 20.06.2011г.
Мотивите изготвени в срок.
 
23 Гражданско дело No 86/2010, II състав Вещни искове Л.К.Е. Б.В.Д.,
Б.И.Д.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 16.06.2011г.
ОСЪЖДА Б.В.Д. ЕГН *** и Б.И.Д., ЕГН ***, да премахнат изградената в поземлен имот с идентификатор 48619.502.108, находящ се в гр.Ц., обл. Б., метална ограда, изградена от метални тръби и арматурно желязо, с обща дължина 16,85 м. и средна височина 1,70 м. разположена на разстояние 2,75 м. от съседния имот и на отстояние 1,30 м. успоредно на северозападната фасада на западния „калкан" и с продължение до калканната стена между двете сгради и ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН предявения иск в частта му, с която се иска от съда, да осъди Б.В.Д., ЕГН *** и Б.И.Д., ЕГН ***, да премахнат настилката в оградената част от имота, представляваща 16 кв.м. бетонова настилка и 85 кв.м. мозаечна настилка.
ОСЪЖДА Б.В.Д., ЕГН *** и Б.И.Д., ЕГН ***, да заплатят на Л.К.Е., ЕГН ***, сумата от 545,00 лв. /петстотин четиридесет и пет лева/, за направени по делото разноски, съобразно уважената част от иска.
ОСЪЖДА Л.К.Е., ЕГН ***, да заплати на Б.В.Д., ЕГН *** и Б.И.Д., ЕГН ***, сумата от 753,50 лв. /седемстотин петдесет и три лева и 50 стотинки/, за направени по делото разноски, съобразно отхвърлената част от иска.

 
24 НОХД No 15/2011, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Г.Д.В.,
Т.И.А.,
Д.А.Д.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 16.06.2011г., в законна сила от 04.07.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимите Г Д. В., Т.И.А. и Д.А.Д. -***ЗА ВИНОВНИ в престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1 т. 3 предл. второ, т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 3 предл.второ, т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и чл. 373, ал. 1 от НПК, вр. чл. 58а, ал. 4, вр. чл. 55, ал. 1 т. 2, б. „б“ от НК, ГИ ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК, изразяваща се в следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично, за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител– планирани или извънредни, за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА; 3. 200 /двеста/ часа годишно безвъзмезден труд в полза на обществото, за срок от ЕДНА ГОДИНА, като гИ ОПРАВДАВА по по-тежко квалифицирания състав на престъплението- чл. 195, ал. 1, т. 3 предл. второ, т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, както и за това, че за извършване на кражбата е използвано МПС- чл. 195, ал. 1, т. 4 предл. първо от НК. и в престъпление по чл. 216, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на осн. 216, ал.1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и чл. 373, ал. 1 от НПК, вр. чл. 58а, ал. 4, вр. чл. 55, ал. 1 т. 2, б. „б“ от НК, ГИ ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК, изразяваща се в следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично, за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител– планирани или извънредни, за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3. 100 /сто/ часа годишно безвъзмезден труд в полза на обществото, за срок от ЕДНА ГОДИНА.На основание чл. 23, ал. 1 от НК, НАЛАГА на подсъдимите Г. Д.В. Т.И.А. И Д.А.Д. едно общо наказание измежду наказанията му по настоящата присъда, в размер на по-тежкото от тях, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК, изразяваща се в следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично, за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител– планирани или извънредни, за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА; 3. 200 /двеста/ часа годишно безвъзмезден в полза на обществото, за срок от ЕДНА ГОДИНА.ОСЪЖДА подсъдимия Г.Д.В. със снета по-горе самоличност, да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 63.33 лв. за разноски по делото.ОСЪЖДА подсъдимия Т. И. А.СЪс снета по-горе самоличност, да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 63.33 лв. за разноски по делото.ОСЪЖДА подсъдимия Д. А. Д. със снета по-горе самоличност, да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 63.33 лв. за разноски по делото.На осн. чл. 53 от НК, ОТНЕМА в полза на държавата, 1 бр. метална щанга /лост/ с дължина 44 см. и 1 бр. отвертка с черна дръжка и дължина на металната част 7 см. Предвид ниската стойност на отнетите вещи, съобразно чл. 150 от Правилник за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища, същите да бъдат унищожени.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА:1 бр. метална каса от кафе-машина да се върне на собственика, а ако не бъде потърсена в едногодишен срок, да бъде унищожена.
1 бр. туба/банка/от монетник да се върне на собственика, а ако не бъде потърсен в едногодишен срок, да бъде унищожен.1бр. лек автомобил марка „А. Р." модел *** с рег. № ***, да се върне на собственика Д. А. Д..ОТХВЪРЛЯ като неоснователни, предявените граждански искове от Е. П. С., С. Г.З., Г. Г. Д. и Г. П. Д.Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15 - дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.Г.Д.В.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г Д. В. -***ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1 т. 3 предл. второ, т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 3 предл. второ, т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и чл. 373, ал. 1 от НПК, вр. чл. 58а, ал. 4, вр. чл. 55, ал. 1 т. 2, б. „б“ от НК, ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК, изразяваща се в следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично, за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител– планирани или извънредни, за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА; 3. 200 /двеста/ часа годишно безвъзмезден труд в полза на обществото, за срок от ЕДНА ГОДИНА, като го ОПРАВДАВА по по-тежко квалифицирания състав на престъплението- чл. 195, ал. 1, т. 3 предл. второ, т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, както и за това, че за извършване на кражбата е използвано МПС- чл. 195, ал. 1, т. 4 предл. първо от НК И В престъпление по чл. 216, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на осн. 216, ал.1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и чл. 373, ал. 1 от НПК, вр. чл. 58а, ал. 4, вр. чл. 55, ал. 1 т. 2, б. „б“ от НК, ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК, изразяваща се в следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично, за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител– планирани или извънредни, за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3. 100 /сто/ часа годишно безвъзмезден труд в полза на обществото, за срок от ЕДНА ГОДИНА.На основание чл. 23, ал. 1 от НК, НАЛАГА на подсъдимия Г. Д. В.едно общо наказание измежду наказанията му по настоящата присъда, в размер на по-тежкото от тях, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК, изразяваща се в следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично, за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител– планирани или извънредни, за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА; 3. 200 /двеста/ часа годишно безвъзмезден труд в полза на обществото, за срок от ЕДНА ГОДИНА.
Т.И.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия Т И. А. - ЗА ВИНОВЕН, в престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1 т. 3 предл. второ, т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 3 предл. второ, т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и чл. 373, ал. 1 от НПК, вр. чл. 58а, ал. 4, вр. чл. 55, ал. 1 т. 2, б. „б“ от НК, ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК, изразяваща се в следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично, за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител– планирани или извънредни, за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА; 3. 200 /двеста/ часа годишно безвъзмезден труд в полза на обществото, за срок от ЕДНА ГОДИНА, като го ОПРАВДАВА по по-тежко квалифицирания състав на престъплението- чл. 195, ал. 1, т. 3 предл. второ, т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, както и за това, че за извършване на кражбата е използвано МПС- чл. 195, ал. 1, т. 4 предл. първо от НК И В престъпление по чл. 216, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на осн. 216, ал.1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и чл. 373, ал. 1 от НПК, вр. чл. 58а, ал. 4, вр. чл. 55, ал. 1 т. 2, б. „б“ от НК, ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК, изразяваща се в следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично, за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител– планирани или извънредни, за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3. 100 /сто/ часа годишно безвъзмезден труд в полза на обществото, за срок от ЕДНА ГОДИНА.На основание чл. 23, ал. 1 от НК НАЛАГА на подсъдимия Т. И. А. едно общо наказание измежду наказанията му по настоящата присъда, в размер на по-тежкото от тях, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК, изразяваща се в следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично, за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител– планирани или извънредни, за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА; 3. 200 /двеста/ часа годишно безвъзмезден труд в полза на обществото, за срок от ЕДНА ГОДИНА.
Д.А.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д А. Д. -***ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1 т. 3 предл. второ, т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 3 предл. второ, т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и чл. 373, ал. 1 от НПК, вр. чл. 58а, ал. 4, вр. чл. 55, ал. 1 т. 2, б. „б“ от НК, ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК, изразяваща се в следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично, за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител– планирани или извънредни, за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА; 3. 200 /двеста/ часа годишно безвъзмезден труд в полза на обществото, за срок от ЕДНА ГОДИНА, като го ОПРАВДАВА по по-тежко квалифицирания състав на престъплението- чл. 195, ал. 1, т. 3 предл. второ, т. 4 предл. второ и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, както и за това, че за извършване на кражбата е използвано МПС- чл. 195, ал. 1, т. 4 предл. първо от НК и в престъпление по чл. 216, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на осн. 216, ал.1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и чл. 373, ал. 1 от НПК, вр. чл. 58а, ал. 4, вр. чл. 55, ал. 1 т. 2, б. „б“ от НК, ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК, изразяваща се в следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично, за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител– планирани или извънредни, за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3. 100 /сто/ часа годишно безвъзмезден труд в полза на обществото, за срок от ЕДНА ГОДИНА.На основание чл. 23, ал. 1 от НК НАЛАГА на подсъдимия Д.А.Д. едно общо наказание измежду наказанията му по настоящата присъда, в размер на по-тежкото от тях, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК, изразяваща се в следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично, за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител– планирани или извънредни, за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА; 3. 200 /двеста/ часа годишно безвъзмезден труд в полза на обществото, за срок от ЕДНА ГОДИНА.
Мотиви от 20.06.2011г.
Мотивите изготвени в срок.
 
25 НОХД No 61/2011, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.Г.И.,
Р.Б.И.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 16.06.2011г., в законна сила от 16.06.2011г.
За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т.2, т.4 предл. второ, т.5 и т.7, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.28, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.Г.И. на осн. чл.195, ал.1, т.2, т.4, предл. второ, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.28, ал.1 от НК и чл.55 от НК на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което наказание да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.Причинените от престъплението имуществени щети в размер на 139.22лв. са възстановени.За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т.2, т.4, предл. второ, т.5 и т.7, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК ОСЪЖДА подсъдимата Р.Б.И.на осн. чл.195, ал.1, т.2, т.4, предл. второ, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.55 от НК на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.Причинените от престъплението имуществени щети в размер на 139.22лв. са възстановени.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 5бр. метални тръби Ф 110 с дължина 21.5м. и 5бр. метални тръби Ф 70 с дължина 14м., оставени на отговорно пазене при Р.И.Д. ДА БЪДАТ ВЪРНАТИ на собственика им А.К.С.

Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №61/2011 г.

С.Г.И.
За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т.2, т.4 предл. второ, т.5 и т.7, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.28, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.Г.И. на осн. чл.195, ал.1, т.2, т.4, предл. второ, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.28, ал.1 от НК и чл.55 от НК на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което наказание да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.

Р.Б.И.
За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т.2, т.4, предл. второ, т.5 и т.7, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК ОСЪЖДА подсъдимата Р.Б.И.на осн. чл.195, ал.1, т.2, т.4, предл. второ, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.55 от НК на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.


 
26 Гражданско дело No 108/2010, II състав Закона за собствеността Д.С.Д.,
Т.Л.П.,
С.Л.М.,
Г.Л.П.,
Д.Л.П.,
К.Д.П.,
М.Д.И.,
М.В.Г.,
З.Н.А.,
Д.Н.Г.,
М.Ж.В.,
К.Ж.Ш.,
А.Г.С.,
Д.Г.Ш.,
М.И.С.,
Г.Н.С.,
Т.Н.А.
КРЕМИКОВЦИ АД Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 17.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен, иска на Д.С.Д., ЕГН***, Т.Л.П., ЕГН ***, С.Л.М., ЕГН ***, Г. Л.П., ЕГН ***, Д.Л.П., ЕГН ***, К.Д.П., ЕГН ***, М.Д.И., ЕГН *** , М.В.Г., ЕГН ***, З.Н.А., ЕГН ***Д.Н.Г., ЕГН ***, М.Ж.В., ЕГН***, К.Ж.Ш., ЕГН ***, А.Г.С. ЕГН***, Д.Г.Ш., ЕГН ***, М.И.С. ЕГН***, Г. Н.С., ЕГН *** и Т.Н.А. ЕГН ***, всички, представлявани от адвокат Д.Р. и адв. П.Н.- БАК, съдебен адрес: ***, с който молят съда, да осъди „Кремиковци" АД, ЕИК 831642523, със седалище и адрес на управление: гр. София 1870, Община Столична, район Кремиковци, ж.к. „Ботунец", представлявано от Ц.С.Б., с адрес: ***, да им предаде владението, върху поземлен имот с идентификатор 37023.501.127 по кадастрална карта на гр. К., одобрена със заповед № РД-18-94/ 19.12.2007 г. на изп. дир. на АГКК, с площ от 2806 кв.м. находящ се в гр. К., общ. П., обл. Б., ***, с трайно предназначение: урбанизирана територия; начин на трайно ползване- за курортен хотел, почивен дом, при граници и съседи: ПИ 37023.501.128, ПИ 37023.501.145, ПИ 37023.501.125, който имот е идентичен с част от бивш поземлен имот с пл. № 67 по помощния кадастрален план на с. К. от 1998 год.


 
27 НОХД No 78/2011, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Г.Н.С.,
Р.Н.С.,
Ф.И.С.,
С.К.И.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 17.06.2011г., в законна сила от 17.06.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №78/2011г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и обвиняемите С. К. И., Г. Н. С., Р. Н. С. и Ф. И. С., представлявани от техния защитник адв.Б., съгласно което обвиняемите се признават за виновни в престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК, за това, че на 29.12.2010г. в местността “**”, землището на с.Б., обл.Б., след предварителен сговор, в съучастие като съизвършител с Г. Н.С., Р. Н. С., Х. С. Т., Я.И. Г., С. С. М. и Ф. И. С., чрез използване на МПС лек автомобил “**” без регистрационни табели /бракувани/ и лек автомобил марка “**” модел “**” с ДКН № *** собственост на Д. Х. А. и чрез използване на технически средства – 6бр. лопати, 1бр. ножица за рязане на метал и макетно ножче, направили опит да отнемат от владението и собственост на ГОДГ – 01 с.Резово при ГПУ – М. Търново с материално отговорно лице – Д. С. Ж., движими вещи – 13 метра меден ел. проводник, модел СВТ 3х95+50кв. мм, на стойност – 644.02 лева, без съгласието на собственика с намерението противозаконно да го присвоят, като деянието не представлява маловажен случай, и е останало недовършено по независещи от дееца причини, като до приключване на досъдебното производство причинените вреди са възстановени.
За посоченото престъпление по по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемите С. К. И., Г. Н. С., Р. Н. С. и Ф. И. С. на основание по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК, и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. 120 /сто и двадесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
ОСЪЖДА Г. Н. С., Р. Н. С., Ф. И. С. и С.К. И. да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 72.00лв., по 18.00лв. за всеки един от тях за разноски по делото.

Г.Н.С.
За посоченото престъпление по по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия Г. Н. С. на основание по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК, и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. 120 /сто и двадесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.

Р.Н.С.
За посоченото престъпление по по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия Р.Н. С. на основание по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК, и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. 120 /сто и двадесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.

Ф.И.С.
За посоченото престъпление по по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия Ф. И. С. на основание по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК, и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. 120 /сто и двадесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.


С.К.И.
За посоченото престъпление по по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия С. К. И. на основание по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК, и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на ПРОБАЦИЯ, при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. 120 /сто и двадесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.

 
28 НАХД No 327/2011, I състав Административни дела Л.С.Д. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 17.06.2011г.
НП-потвърдено
 
29 НАХД No 356/2011, II състав Административни дела П.К.Т. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 17.06.2011г.
НП-отменено
 
30 НАХД No 357/2011, II състав Административни дела П.К.Т. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 17.06.2011г.
НП-отменено
 
31 НАХД No 328/2011, II състав Административни дела Л.С.Д. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 20.06.2011г.
НП-потвърдено
 
32 НАХД No 332/2011, I състав Административни дела Л.С.Д. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 20.06.2011г.
НП-отменено
 
33 НАХД No 352/2011, II състав Административни дела Л.С.Д. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 20.06.2011г.
НП-потвърдено
 
34 НАХД No 353/2011, II състав Административни дела Л.С.Д. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 20.06.2011г.
НП-потвърдено
 
35 НАХД No 364/2011, II състав Административни дела Л.С.Д. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 20.06.2011г.
НП-потвърдено
 
36 Гражданско дело No 80/2009, II състав Делби Л.К.К.,
И.К.К.
М.С.М.,
Е.М.С.,
К.П.Е.,
Т.П.Е.,
С.П.Е.,
Д.П.К.,
З.Д.К.,
Я.Л.Я.,
А.Л.Я.,
И.Л.К.,
Л.Б.С.,
Ц.Б.С.,
Я.Г.Т.,
Г.Г.Я.,
Д.П.Д.,
С.П.С.,
З.Т.М.,
С.П.А.,
З.П.М.,
А.Н.С.,
В.Т.П.,
К.Т.Г.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 21.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на Л.К.К., ЕГН *** и И.К.К., ЕГН ***, против М.С.М., ЕГН ***, Е.М.С., ЕГН ***, К.П.Е., ЕГН ***, Т.П.Е., ЕГН ***, С.П.Е., ЕГН ***, Д.П.К., ЕГН ***, З.Д.К., ЕГН ***, Я.Л.Я., ЕГН ***, А.Л.Я., ЕГН ***, И.Л.К., ЕГН ***, Л.Б.С., ЕГН ***, Ц.Б.С., ЕГН ***, Я.Г.Т., ЕГН ***, Г.Г.Я., ЕГН ***, Д.П.Д., ЕГН ***, С.П.С., ЕГН ***, З.Т.М., ЕГН ***, С.П.А., ЕГН ***, З.П.М., ЕГН ***, А.Н.М., ЕГН ***, В.Т.П., ЕГН *** и К.Т.Г., ЕГН ***, с който се иска от съда, да допусне и извърши делба между всички ищци и ответници, на недвижим имот представляващ поземлен имот с идентификатор 58356.502.64 по кадастралната карта на гр. П., местност *** при граници и съседи: имоти №№ 58356.502.152, 58356.502.182, 58356.502.136, 58356.502.151, 58356.502.60, 58356.502.154, 58356.502.156.
 
37 НАХД No 363/2011, I състав Административни дела Л.С.Д. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 21.06.2011г.
НП-потвърдено
 
38 НАХД No 365/2011, I състав Административни дела Л.С.Д. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 21.06.2011г.
НП-потвърдено
 
39 НАХД No 367/2011, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Е.И.А. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 22.06.2011г.
ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност Е.И.А., ЕГН-**********,***, живуща ***, за извършеното от нея престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, а именно, че за периода от м.януари 2011г. до 21.02.2011г. в гр.Ахтопол, ул.Яна №27, сама осъществила неправомерно присъединяване към водоснабдителна система на “ВиК” ЕАД гр.Бургас, с което създала условия за непълно отчитане на потребената вода и й НАЛАГА административно наказание по реда на чл.78а от НК, глоба в размер на 1000/хиляда/лева.
Е.И.А.
ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност Е.И.А.*** за извършеното от нея престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, а именно, че за периода от м.януари 2011г. до 21.02.2011г. в гр.А., ул.***№**, сама осъществила неправомерно присъединяване към водоснабдителна система на “ВиК” ЕАД гр.Бургас, с което създала условия за непълно отчитане на потребената вода и й НАЛАГА административно наказание по реда на чл.78а от НК, глоба в размер на 1000/хиляда/лева.
Мотиви от 22.06.2011г.
мотивите предадени на 22.06.2011
 
40 НОХД No 62/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Г.П.Г. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 23.06.2011г., в законна сила от 11.07.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г. П.Г. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за периода от 07.11.2010г. до 21.02.2011г. в гр.А., обл.Б. от почивна станция «**» гр.С. и от почивна станция на «**» в условията на продължавана престъпна дейност чрез използване на техническо средство – лист ножовка отнел от владението на С.Т. М.и собственост на «**» ЕООД гр.С., ЕИК *** с управител А. Г.и материално отговорно лице Н. М. Н. движими вещи – 1бр. алуминиева разпределителна кутия модел К – 1 А на стойност 118.00лв., 2 линейни метра захранващ кабел модел СВТТ 4х10кв. мм на стойност 19.96лв., 30 линейни метра ел. кабел модел СВТТ 2х4 кв. мм на стойност 75.30лв., 2бр. алуминиеви разпределителни кутии модел К – 2 А на стойност 236.00лв., 2 линейни метра захранващ кабел, модел СВТТ 4х10 кв. мм на стойност 19.96лв. и 45 линейни метра ел. кабел модел СВТТ 2х4 кв. мм на стойност 112.95лв. и чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот и използване на технически средства – лист ножовка, клещи и раздвижен гаечен ключ отнел от владението на Т. А. К. и собственост на «**» гр.С., представлявано от Х. М. и упълномощено материално отговорно лице О.В. П. движими вещи – 2 линейни метра захранващ кабел СВТ 3х10+6кв. мм на стойност 17.18лв., 3 линейни метра ел. кабел СВТ 4х4 кв. мм на стойност 12.21лв., 3 линейни метра ел. кабел СВТ 4х2.5 кв. мм на стойност 7.68лв., 3 линейни метра ел. кабел «ПВВМ» 2х4 кв. мм на стойност 5.37лв., 18бр. душ батерии за баня на стойност 315.00лв. и 36бр. накрайници за душ батерия на стойност 115.20лв., 100 линейни метра ел. кабел «ПВВМ» 2х4 кв. мм на стойност 179.00 лв., 70 линейни метра ел. кабел СВТ 3х4+2.5 кв. мм на стойност 259.00лв., 3 линейни метра ел. кабел – СВТ 3х10+6кв. мм на стойност 25.77лв., 3 линейни метра ел. кабел СВТ 4х4 кв. мм на стойност 12.21лв., 3 линейни метра ел. кабел СВТ 4х2.5 кв. мм на стойност 7.68лв. и 3 линейни метра ел. кабел «ПВВМ» 2х4кв. мм на стойност 5.37лв., всичко на обща стойност 1543.84лв., без съгласието на собственика с намерението противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.195, ал.1, т.3, т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл. 66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
Г.П.Г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г. П.Г. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за периода от 07.11.2010г. до 21.02.2011г. в гр.А., обл.Б. от почивна станция «**» гр.С. и от почивна станция на «**» в условията на продължавана престъпна дейност чрез използване на техническо средство – лист ножовка отнел от владението на С.Т. М.и собственост на «**» ЕООД гр.С., ЕИК *** с управител А. Г.и материално отговорно лице Н. М. Н. движими вещи – 1бр. алуминиева разпределителна кутия модел К – 1 А на стойност 118.00лв., 2 линейни метра захранващ кабел модел СВТТ 4х10кв. мм на стойност 19.96лв., 30 линейни метра ел. кабел модел СВТТ 2х4 кв. мм на стойност 75.30лв., 2бр. алуминиеви разпределителни кутии модел К – 2 А на стойност 236.00лв., 2 линейни метра захранващ кабел, модел СВТТ 4х10 кв. мм на стойност 19.96лв. и 45 линейни метра ел. кабел модел СВТТ 2х4 кв. мм на стойност 112.95лв. и чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот и използване на технически средства – лист ножовка, клещи и раздвижен гаечен ключ отнел от владението на Т. А. К. и собственост на «**» гр.С., представлявано от Х. М. и упълномощено материално отговорно лице О.В. П. движими вещи – 2 линейни метра захранващ кабел СВТ 3х10+6кв. мм на стойност 17.18лв., 3 линейни метра ел. кабел СВТ 4х4 кв. мм на стойност 12.21лв., 3 линейни метра ел. кабел СВТ 4х2.5 кв. мм на стойност 7.68лв., 3 линейни метра ел. кабел «ПВВМ» 2х4 кв. мм на стойност 5.37лв., 18бр. душ батерии за баня на стойност 315.00лв. и 36бр. накрайници за душ батерия на стойност 115.20лв., 100 линейни метра ел. кабел «ПВВМ» 2х4 кв. мм на стойност 179.00 лв., 70 линейни метра ел. кабел СВТ 3х4+2.5 кв. мм на стойност 259.00лв., 3 линейни метра ел. кабел – СВТ 3х10+6кв. мм на стойност 25.77лв., 3 линейни метра ел. кабел СВТ 4х4 кв. мм на стойност 12.21лв., 3 линейни метра ел. кабел СВТ 4х2.5 кв. мм на стойност 7.68лв. и 3 линейни метра ел. кабел «ПВВМ» 2х4кв. мм на стойност 5.37лв., всичко на обща стойност 1543.84лв., без съгласието на собственика с намерението противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.195, ал.1, т.3, т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл. 66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
Мотиви от 12.07.2011г.
Мотивите предадени на 12.07.2011г.
 
41 НОХД No 63/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.Х.К.Т.,
М.И.М.,
Х.А.Й.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 23.06.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.Х. Т./К./ - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 01.12.2010г. в местността “**”, землището на с.Б., обл.Б., след предварителен сговор в съучастие като съизвършител с подсъдимия М. И. М., чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка «**», модел «**» с рег. № ***, собственост на К. Д. Г. и чрез използване на технически средства – 1бр. моторен трион марка «Щил», модел 230, 2бр. лопати и 1бр. кирка отнел от владението на Ж.Д. К. и собственост на ГПУ – гр.Малко Търново с материално отговорно лице Ж. Д. К. – инспектор ГОДГ 01 ГПУ – М. Търново движими вещи – 10 метра електрически проводник СВТ 3х95х50кв. м. на стойност 495.40 лева, без съгласието на собственика с намерението противозаконно да го присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено в условията на опасен рецидив - престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.29, ал.1, б.”а” и б.”б” от НК, поради което и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.
ПРИЗНАВА подсъдимия М. И.М. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 01.12.2010г. в местността “**”, землището на с.Б., обл.Б., след предварителен сговор в съучастие като съизвършител с подсъдимия А. Х. Т., чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка «**», модел «**» с рег. № **, собственост на К.. Д. Г.и чрез използване на технически средства – 1бр. моторен трион марка «Щил», модел 230, 2бр. лопати и 1бр. кирка отнел от владението на Ж. Д. К. и собственост на ГПУ – гр.Малко Търново с материално отговорно лице Ж. Д. К. – инспектор ГОДГ 01 ГПУ – М. Търново движими вещи – 10 метра електрически проводник СВТ 3х95х50кв. м. на стойност 495.40 лева, без съгласието на собственика с намерението противозаконно да го присвои, като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл. 66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ПРИЗНАВА подсъдимия Х. А. Й. - ЕГН *** ЗА НЕВИНЕН в това, че на 01.12.2010г. в местността “**”, землището на с.Б., обл.Б., след предварителен сговор в съучастие като съизвършител с подсъдимите М.И.М. и А. Х. Т., чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка «**», модел «**с» с рег. № **, собственост на К. Д. Г. и чрез използване на технически средства – 1бр. моторен трион марка «Щил», модел 230, 2бр. лопати и 1бр. кирка отнел от владението на Ж. Д. К. и собственост на ГПУ – гр.Малко Търново с материално отговорно лице Ж. Д. К. – инспектор ГОДГ 01 ГПУ – М. Търново движими вещи – 10 метра електрически проводник СВТ 3х95х50кв. м. на стойност 495.40 лева, без съгласието на собственика с намерението противозаконно да го присвои, като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК и ГО ОПРАВДАВА по така повдигнатото обвинение.
А.Х.К.Т.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.Х. Т./К./ - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 01.12.2010г. в местността “**”, землището на с.Б., обл.Б., след предварителен сговор в съучастие като съизвършител с подсъдимия М. И. М., чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка «**», модел «**» с рег. № ***, собственост на К. Д. Г. и чрез използване на технически средства – 1бр. моторен трион марка «Щил», модел 230, 2бр. лопати и 1бр. кирка отнел от владението на Ж.Д. К. и собственост на ГПУ – гр.Малко Търново с материално отговорно лице Ж. Д. К. – инспектор ГОДГ 01 ГПУ – М. Търново движими вещи – 10 метра електрически проводник СВТ 3х95х50кв. м. на стойност 495.40 лева, без съгласието на собственика с намерението противозаконно да го присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено в условията на опасен рецидив - престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.29, ал.1, б.”а” и б.”б” от НК, поради което и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.

М.И.М.

ПРИЗНАВА подсъдимия М. И.М. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 01.12.2010г. в местността “**”, землището на с.Б., обл.Б., след предварителен сговор в съучастие като съизвършител с подсъдимия А. Х. Т., чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка «**», модел «**» с рег. № **, собственост на К.. Д. Г.и чрез използване на технически средства – 1бр. моторен трион марка «Щил», модел 230, 2бр. лопати и 1бр. кирка отнел от владението на Ж. Д. К. и собственост на ГПУ – гр.Малко Търново с материално отговорно лице Ж. Д. К. – инспектор ГОДГ 01 ГПУ – М. Търново движими вещи – 10 метра електрически проводник СВТ 3х95х50кв. м. на стойност 495.40 лева, без съгласието на собственика с намерението противозаконно да го присвои, като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл. 66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

Х.А.Й.

ПРИЗНАВА подсъдимия Х. А. Й. - ЕГН *** ЗА НЕВИНЕН в това, че на 01.12.2010г. в местността “**”, землището на с.Б., обл.Б., след предварителен сговор в съучастие като съизвършител с подсъдимите М.И.М. и А. Х. Т., чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил марка «**», модел «**с» с рег. № **, собственост на К. Д. Г. и чрез използване на технически средства – 1бр. моторен трион марка «Щил», модел 230, 2бр. лопати и 1бр. кирка отнел от владението на Ж. Д. К. и собственост на ГПУ – гр.Малко Търново с материално отговорно лице Ж. Д. К. – инспектор ГОДГ 01 ГПУ – М. Търново движими вещи – 10 метра електрически проводник СВТ 3х95х50кв. м. на стойност 495.40 лева, без съгласието на собственика с намерението противозаконно да го присвои, като деянието не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК и ГО ОПРАВДАВА по така повдигнатото обвинение.
Мотиви от 30.06.2011г.
Мотивите предадени на 30.06.2011г.
 
42 Гражданско дело No 23/2011, I състав Облигационни искове Р.Я.С. Б.П.А. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 24.06.2011г., в законна сила от 12.07.2011г.
Приема отеглянето на иска и прекратява производството по делото
 
43 НАХД No 347/2011, I състав Административни дела СТАР БИЛДИНГ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 24.06.2011г.
НП-отменено
 
44 Гражданско дело No 99/2010, II състав Вещни искове Й.Е.Б. А.Й.Д.,
Р.Д.Д.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 27.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователни предявените от Й.Е.Б., ЕГН *** искове против А.Й.Д., ЕГН *** и Р.Д.Д., ЕГН ***, представляван от настойника А.Й.Д., ЕГН ***, с които се иска от съда, да постанови решение, с което да приеме за установено по отношение на А.Й.Д., ЕГН *** и Р.Д.Д., ЕГН ***, че Й.Е.Б., ЕГН *** е собственик на сграда с идентификатор 10094.501.237.1 по кадастралната карта на с. В., община Ц., област Б., с адрес: с. В., ул.*, със застроена площ от 85 кв. м. функционално предназначение: жилищна сграда- еднофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 10094.501.237 по кадастралната карта на с. В., община Ц., област Б., с адрес: с. В., ул. *, с площ от 498 кв. м. стар идентификатор: парцел XVI, кв. 5, при съседи: имоти №№ 10094.501.237.18, 10094.501.237.257, 10094.501.237.313; да осъди А.Й.Д., ЕГН *** и Р.Д.Д., ЕГН ***, да предадат на Й.Е.Б., ЕГН *** владението на сграда с идентификатор 10094.501.237.1 по кадастралната карта на с. В., община Ц., област Б., с адрес: с. В., ул.* със застроена площ от 85 кв. м.; да отмени нотариален акт за собственост на недвижим имот № 96, т. IV, рег. № 4172, дело № 614 от 28.09.2010 г. на нотариус М.В., с рег. № 370 на Нотариалната камара, вписан в Службата по вписванията- Ц. вх. рег. № 1863 от 28.09.2010 г. акт № 171, том VI, дело № 810.
 
45 НАХД No 361/2011, I състав По ЗД по пътищата А.И.Т. РУП - ПРИМОРСКО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 27.06.2011г.
НП-потвърдено
 
46 НАХД No 371/2011, I състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ЕТ НИКСИ-НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 27.06.2011г.
НП-потвърдено
 
47 НОХД No 65/2011, II състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.И.М. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 28.06.2011г., в законна сила от 14.07.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.И.М. ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода 01.02.2011 год. - 21.02.2011 год. в гр.А., Б.обл., ул.*** №** сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на ""ВиК" ЕАД, гр. Б.с МОЛ Б.Д.Д., с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода - престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.234в, ал.1 от НК, вр. чл.373 ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;
3. 200 /ДВЕСТА/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА, както и ГЛОБА в размер на 200.00лв.

С.И.М.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.И.М. ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода 01.02.2011 год. - 21.02.2011 год. в гр.А., Б.обл., ул.*** №** сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на ""ВиК" ЕАД, гр. Б.с МОЛ Б.Д.Д., с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода - престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.234в, ал.1 от НК, вр. чл.373 ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;
3. 200 /ДВЕСТА/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА, както и ГЛОБА в размер на 200.00лв.

Мотиви от 28.06.2011г.
Мотивите изготвени в срок.
 
48 НАХД No 362/2011, II състав Административни дела КАТЯ ПОПОВА ЕООД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 28.06.2011г.
НП-изменено
 
49 НАХД No 366/2011, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО К.Й.А. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 28.06.2011г.
ПРИЗНАВА обвиняемия К. Й. А., ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 08.12.2010 год. до 21.02.2011 год. в гр. А., обл. Б., ул. "***" №**, сам осъществил неправомерно присъединяване към водопроводната мрежа на гр. Ахтопол, собственост и стопанисвана от "ВиК" Бургас, посредством маркуч, с което създал условия за непълно отчитане на изразходваната вода на стойност 199.26 лева- престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание- глоба в размер на 1000,00 /хиляда/лева.

Решението може да бъде обжалвано или протестирано в 15- дневен срок от съобщаването му, пред Бургаски окръжен съд.

К.Й.А.
ПРИЗНАВА обвиняемия К. Й. А., ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 08.12.2010 год. до 21.02.2011 год. в гр. А., обл. Б., ул. "***" №**, сам осъществил неправомерно присъединяване към водопроводната мрежа на гр. Ахтопол, собственост и стопанисвана от "ВиК" Бургас, посредством маркуч, с което създал условия за непълно отчитане на изразходваната вода на стойност 199.26 лева- престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание- глоба в размер на 1000,00 /хиляда/лева.


Мотиви от 28.06.2011г.
 
50 НАХД No 370/2011, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Й.И.А. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 28.06.2011г.
Освобождава от наказателна отговорност и налага административно наказание глоба.
Й.И.А.
ПРИЗНАВА обвиняемия Й.И.А., ЕГН *** от гр.Ц., ул.***, ЗА ВИНОВЕН в това, че за периода 16.11.2010 год. до 16.03.2011 год. в гр. Ц., обл. Б., след като е бил осъден с Решение № 237/ 17.10.2005 год. на Районен съд, гр. Ц., влязло в законна сила на 09.11.2005 год. да издържа с месечна издръжка в размер на 50.00 лева свой низходящ- непълнолетния С.Й.А., ЕГН *** - съзнателно не изпълнил задължението си в размер на 4 /четири/ месечни вноски на обща стойност 200.00 лева, платими чрез неговата майка и законна представителка-С.С.Б.- престъпление по чл. 183, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание- глоба в размер на 1000,00 /хиляда/лева.
Мотиви от 28.06.2011г.
 
51 НОХД No 83/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Г.П.К. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 29.06.2011г., в законна сила от 29.06.2011г.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият Г.П. К. на осн. чл.343б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, буква “б” от НК ще изтърпи наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК със следните пробацонни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
3. 100/сто/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На осн. чл.343г, вр. чл. 37, т.7 от НК ЛИШАВА Г. П.К.от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК приспада времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 26.06.2011г.

Г.П.К.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият Г. П.К. на осн. чл.343б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.2, буква “б” от НК ще изтърпи наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК със следните пробацонни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
3. 100/сто/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На осн. чл.343г, вр. чл. 37, т.7 от НК ЛИШАВА Г. П. К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК приспада времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 26.06.2011г.