РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 01.06.2010г. до 30.06.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НАХД No 336/2010, I състав Административни дела П.Д.И. РДНСК-БУРГАС,
Ж.Т.Т.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 01.06.2010г.
НП-потвърдено ОСТАВЯ без уважение жалбата на П.Д.И., ЕГН-********** ***, срещу наказателно постановление № Б-31-РДНСК-3 от 30.01.2010г. на гл.инспектор сектор-Бургас при РДНСК-югоизточен район, с което за нарушение по чл.232, ал.2 от ЗУТ му е наложена глоба в размер на 1000лв.
 
2 НАХД No 338/2010, I състав Административни дела Л.С.Д. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ,
М.К.В.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 01.06.2010г.
НП-отменено ОТМЕНЯ наказателно постановление № 11010445/30.03.2010г. на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, с което на Л.С.Д., ЕГН-********** ***, за нарушение на чл.25, ал.5 от ЗОП на основание чл.128б от ЗОП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500,00лв. (петсттотин лева).
 
3 НАХД No 339/2010, II състав Административни дела Л.С.Д. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ,
М.К.В.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 01.06.2010г.
НП-отменено
 
4 НАХД No 343/2010, I състав Административни дела П.С.П. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 01.06.2010г.
Изпраща по подсъдност на Районен съд гр.Бургас
 
5 Гражданско дело No 88/2009, II състав Облигационни искове СТИЛНЕТ ЕООД Е.Г.С. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 02.06.2010г.
ОСЪЖДА Е.Г.С., ЕГН **********,***, да заплати на ”Стилнет”ЕООД, гр. София, район Красно село, ж.к. „Борово” бл. 14, вх. Д, ап. 80, рег. ф.д. 509/ 2002 год. на СГС, ЕИК 130840827, сумата от 24000,00 (двадесет и четири хиляди) лева с ДДС, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 05.10.2009 год. до окончателното плащане, представляващи частично предявен иск от общо дължимите 130530,19 лв. дължимо от ответника възнаграждение по сключен между страните договор от 15.02.2007 год. за изработка на жилищна сграда в гр. Китен.
ОСЪЖДА Е.Г.С., ЕГН **********,***, да заплати на ”Стилнет”ЕООД, гр. София, район Красно село, ж.к. „Борово” бл. 14, вх. Д, ап. 80, рег. ф.д. 509/ 2002 год. на СГС, ЕИК 130840827, сумата от 3750,00 (три хиляди седемстотин и петдесет) лева представляващи направените по делото разноски.

 
6 НАХД No 377/2009, I състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) ЕТ САШО ОДРИНСКИ ТД НА НАП Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 02.06.2010г.
НП-потвърдено ОСТАВЯ без уважение жалбата на ЕТ„С.О.”, С.Н.О., ЕГН-**********,***, срещу наказателно постановление № 2660 от 23.09.2008г. на заместник териториален директор на ТД на НАП гр.Бургас, упълномощен със заповед № 3 ЦУ-152/06.03.2007г. на изпълнителния директор на НАП, което за нарушение по чл.185, ал.1 от ЗДДС му е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 500лв.
 
7 НОХД No 47/2010, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Б.С.А.,
Д.Б.Д.,
М.П.И.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 02.06.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Б.С.А. - роден на ***г***, жител и живущ ***, български гражданин от ромски произход, образование - начално, професия - няма, не работи, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 04.01.2010 год., в гр.Царево, обл.Бургаска, южна промишлена зона до бетоновия възел, от дървена постройка, в съучастие като съизвършители с Д.Б.Д., ЕГН ********** и М.П.И., ЕГН **********, след предварителен сговор, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот, отнел от владението на Н.П.П., ЕГН **********, движими вещи - 40 метра гумиран меден ел. кабел, четирижилен, със сечение 6 кв. мм. / ШКПТ 4x6 / на стойност 410.00 лева, собственост на Н.П.П., ЕГН **********, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като макар и непълнолетен e разбирали свойството и значението на извършеното и e могъл да ръководи постъпките си - престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 и чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ” при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване ТРИ ПЪТИ седмично пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно, за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител, планирани или извънредни, за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.

ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Б.Д. - роден на *** ***, жител и живущ ***, български гражданин от ромски произход, образование -начално, професия - няма, не работи, неженен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 04.01.2010 год., в гр.Царево, обл.Бургаска, южна промишлена зона до бетоновия възел, от дървена постройка, в съучастие като съизвършители с Б.С.А., ЕГН ********** и М.П.И., ЕГН **********, след предварителен сговор, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот, отнел от владението на Н.П.П., ЕГН **********, движими вещи - 40 метра гумиран меден ел. кабел, четирижилен, със сечение 6 кв. мм. / ШКПТ 4x6 / на стойност 410.00 лева, собственост на Н.П.П., ЕГН **********, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като макар и непълнолетен e разбирали свойството и значението на извършеното и e могъл да ръководи постъпките си - престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 и чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ” при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване ТРИ ПЪТИ седмично пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно, за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител, планирани или извънредни, за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.

ПРИЗНАВА подсъдимия М.П.И. - роден на *** ***, жител и живущ ***, български гражданин от ромски произход, образование - начално, професия -няма, не работи, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 04.01.2010 год., в гр.Царево, обл.Бургаска, южна промишлена зона до бетоновия възел, от дървена постройка, в съучастие като съизвършители с Д.Б.Д., ЕГН ********** и Б.С.А., ЕГН **********, след предварителен сговор, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот, отнел от владението на Н.П.П., ЕГН **********, движими вещи - 40 метра гумиран меден ел. кабел, четирижилен, със сечение 6 кв. мм. / ШКПТ 4x6 / на стойност 410.00 лева, собственост на Н.П.П., ЕГН **********, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като макар и непълнолетен e разбирали свойството и значението на извършеното и e могъл да ръководи постъпките си - престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 и чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ” при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване ЧЕТИРИ ПЪТИ седмично пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно, за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител, планирани или извънредни, за срок от ЕДНА ГОДИНА.

ОСЪЖДА подсъдимите Б.С.А., ЕГН **********, Д.Б.Д., ЕГН ********** и М.П.И., ЕГН ********** да заплатят на Н.П.П., ЕГН ********** сумата от 210.00 лв. за причинени му от престъплението имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на извършване на деянието - 04.01.2010г. до окончателното изплащане.

Б.С.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия Б.С.А. - роден на ***г***, жител и живущ ***, български гражданин от ромски произход, образование - начално, професия - няма, не работи, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 04.01.2010 год., в гр.Царево, обл.Бургаска, южна промишлена зона до бетоновия възел, от дървена постройка, в съучастие като съизвършители с Д.Б.Д., ЕГН ********** и М.П.И., ЕГН **********, след предварителен сговор, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот, отнел от владението на Н.П.П., ЕГН **********, движими вещи - 40 метра гумиран меден ел. кабел, четирижилен, със сечение 6 кв. мм. / ШКПТ 4x6 / на стойност 410.00 лева, собственост на Н.П.П., ЕГН **********, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като макар и непълнолетен e разбирали свойството и значението на извършеното и e могъл да ръководи постъпките си - престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 и чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ” при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване ТРИ ПЪТИ седмично пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно, за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител, планирани или извънредни, за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.


ОСЪЖДА подсъдимите Б.С.А., ЕГН **********, Д.Б.Д., ЕГН ********** и М.П.И., ЕГН ********** да заплатят на Н.П.П., ЕГН ********** сумата от 210.00 лв. за причинени му от престъплението имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на извършване на деянието - 04.01.2010г. до окончателното изплащане.

Д.Б.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Б.Д. - роден на *** ***, жител и живущ ***, български гражданин от ромски произход, образование -начално, професия - няма, не работи, неженен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 04.01.2010 год., в гр.Царево, обл.Бургаска, южна промишлена зона до бетоновия възел, от дървена постройка, в съучастие като съизвършители с Б.С.А., ЕГН ********** и М.П.И., ЕГН **********, след предварителен сговор, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот, отнел от владението на Н.П.П., ЕГН **********, движими вещи - 40 метра гумиран меден ел. кабел, четирижилен, със сечение 6 кв. мм. / ШКПТ 4x6 / на стойност 410.00 лева, собственост на Н.П.П., ЕГН **********, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като макар и непълнолетен e разбирали свойството и значението на извършеното и e могъл да ръководи постъпките си - престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 и чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ” при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване ТРИ ПЪТИ седмично пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно, за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител, планирани или извънредни, за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА подсъдимите Б.С.А., ЕГН **********, Д.Б.Д., ЕГН ********** и М.П.И., ЕГН ********** да заплатят на Н.П.П., ЕГН ********** сумата от 210.00 лв. за причинени му от престъплението имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на извършване на деянието - 04.01.2010г. до окончателното изплащане.

М.П.И.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.П.И. - роден на *** ***, жител и живущ ***, български гражданин от ромски произход, образование - начално, професия -няма, не работи, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 04.01.2010 год., в гр.Царево, обл.Бургаска, южна промишлена зона до бетоновия възел, от дървена постройка, в съучастие като съизвършители с Д.Б.Д., ЕГН ********** и Б.С.А., ЕГН **********, след предварителен сговор, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот, отнел от владението на Н.П.П., ЕГН **********, движими вещи - 40 метра гумиран меден ел. кабел, четирижилен, със сечение 6 кв. мм. / ШКПТ 4x6 / на стойност 410.00 лева, собственост на Н.П.П., ЕГН **********, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като макар и непълнолетен e разбирали свойството и значението на извършеното и e могъл да ръководи постъпките си - престъпление по чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, предл. първо и т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.63, ал.1, т.3 и чл.58а, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ” при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване ЧЕТИРИ ПЪТИ седмично пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно, за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител, планирани или извънредни, за срок от ЕДНА ГОДИНА.
ОСЪЖДА подсъдимите Б.С.А., ЕГН **********, Д.Б.Д., ЕГН ********** и М.П.И., ЕГН ********** да заплатят на Н.П.П., ЕГН ********** сумата от 210.00 лв. за причинени му от престъплението имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на извършване на деянието - 04.01.2010г. до окончателното изплащане.

Мотиви от 03.06.2010г.
Мотивите изготвени в срок.
 
8 НАХД No 326/2010, II състав Административни дела В.М.М. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС,
В.Д.Б.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 03.06.2010г.
НП-отменено
 
9 НАХД No 345/2010, I състав Административни дела И.И.Н. КД-ДАИ КЪМ ИА"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 03.06.2010г.
Прекратява производството и изпраща по подсъдност на РС Бургас
 
10 Гражданско дело No 17/2009, II състав Вещни искове В.М.К. И.В.Я.,
Ц.В.Я.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 04.06.2010г.
ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН сключеният на 08.09.1999 год. между Васил Тодоров Я., ЕГН **********, чрез пълномощник Таня Цветанова, от една страна като продавач и от друга страна като купувач: В.М.К., ЕГН **********,***, предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, съгласно който продавачът продава на купувача следния недвижим имот: апартамент № 16, находящ се в блок 2, вх. „Б", ет. 3 в гр. Ахтопол, ул. „Трети март" № 8, със застроена площ 72,30 кв.м. ведно с прилежащото избено помещение и 5.592 % ид.ч. от общите части на сградата и 5.592 % ид.ч. от правото на строеж върху терена, който по действащата кадастрална карта представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 00878.501.500.2.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ахтопол, обл. Бургас, за сумата от 12000,00 лв. (дванадесет хиляди лева), които купувачът е заплатил на продавача при подписването на договора. ОСЪЖДА В.М.К., ЕГН **********,***, съдебен адрес гр. Царево, ул. „Крайморска", № 24, адв. Р.Д., да заплати на Районен съд гр. Царево като нотариална такса, сумата от 176,50 лв. (сто седемдесет и шест лева и 50 стотинки) и в полза на Община Царево като местен данък, сумата от 360,00 лв. (триста и шестдесет лева).
ОСЪЖДА И.В.Я., ЕГН: ********** и Ц.В.Я., ЕГН: **********,***, да заплатят на В.М.К., ЕГН **********,***, съдебен адрес гр. Царево, ул. „Крайморска", № 24, адв. Р.Д., сумата от 1497.00 (хиляда четиристотин деветдесет и седем) лева, за направени по делото разноски.
На основание чл. 364, ал. 1 от ГПК, НАРЕЖДА ДА СЕ ВПИШЕ ВЪЗБРАНА върху имота за обезпечаване заплащането на разноските по прехвърлянето.
На основание чл. 364, ал. 2 от ГПК, препис от влязлото в сила решение да се издаде на ищеца, след удостоверяване, че са заплатени разноските по прехвърлянето и дължимите данъци и такси за имота.

Решението подлежи на въззивно обжалване, в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, пред Окръжен съд, гр. Бургас.


 
11 Гражданско дело No 84/2009, II състав Вещни искове Н.А.Х. К.Д.М.,
Д.К.М.,
В.Р.М.,
Я.К.М.,
Ф.К.М.
Докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 08.06.2010г.
Прекратява производството по делото. Връща исковата молба на Н.А.Х..
 
12 Гражданско дело No 136/2009, I състав Вещни искове В.Д.Г.,
К.Д.Н.,
Д.Г.Д.,
М.Д.Н.
И.Л.А.,
К.В.Г.
Докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 08.06.2010г.
Приема направеното оттегляне от иска. Прекратява производството по делото. Оставя без уважение искането да се върне на ищците половината от внесената държавна такса.
 
13 Гражданско дело No 145/2009, II състав Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ Т.К.Г. ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПРИМОРСКО ЕООД Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 08.06.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователни предявените от Т.К.Г., ЕГН ********** ***, против „Диагностично- Консултативен Център Приморско” ЕООД, гр. Приморско, обл. Бургаска, ул. „Ропотамо” № 25, представлявано от управител Д.Д.К. искове, с които се иска от съда:
1. Да осъди „Диагностично- Консултативен Център Приморско” ЕООД, гр. Приморско, да заплати на Т.К.Г., ЕГН ********** сумата от 50000,00 лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди- претърпени болки и страдания- за периода от настъпване на заболяването му- 07.05.2008 год. до датата на предявяване на иска- 19.12.2009 год. 2. Да осъди „Диагностично- Консултативен Център Приморско” ЕООД, гр. Приморско да заплати на Т.К.Г., ЕГН ********** претърпените имуществени вреди от които: 610,00 лева за операция, 90,00 лева за лазерно лечение, за лекарства за две години в размер на 700,00 лева, за лечение с „Авастин” в размер на 250,00 лева, за транспорт до болницата в гр. Варна- 6 пъти по 24,00 лева или общо в размер на 144,00 лева; 3. Да осъди „Диагностично- Консултативен Център Приморско” ЕООД, гр. Приморско да заплати на Т.К.Г., ЕГН ********** сумата 2004,00 лева, съставляваща пропусната полза, в размер на разликата между брутното, трудово възнаграждение на ищеца за периода от 01.11.2007 год. до 07.05.2008 год. и получаваното от него обезщетение по Общ. осигуряване, ведно с 3586,00 лева мораторна лихва върху претендираните суми за имуществени и неимуществени вреди за периода от 07.05.2008 год. до 19.12.2009 год. ведно със законната лихва върху сумите от датата на предявяване на иска- 19.12.2009 год. до окончателното им изплащане; 4. Да отмени Заповед № 21/ 16.10.2008 год. на Управителя на ДКЦ- Приморско, с която Т.К.Г., ЕГН ********** е бил уволнен; 5. Да осъди ДКЦ- Приморско да възстанови на Т.К.Г., ЕГН ********** сумата от 722,00 лева, представляваща удържаното със заповед № 24/ 20.11.2008 год. от него брутно, трудово възнаграждение за един месец; 6. Да осъди ДКЦ- Приморско заплати на Т.К.Г., ЕГН ********** обезщетение за неправилно уволнение, равно на 2440,00 лева, представляващи двумесечното му трудово възнаграждение, ведно с лихвата върху тази сума, считано от датата на удържането им до окончателното им заплащане.
ОСЪЖДА Т.К.Г., ЕГН ********** ***, да заплати на „Диагностично- Консултативен Център Приморско” ЕООД, гр. Приморско, обл. Бургаска, ул. „Ропотамо” № 25, представлявано от управител Д.Д.К. сумата от 1900,00 (хиляда и деветстотин) лева представляващи направените по делото разноски.

 
14 Гражданско дело No 90/2009, II състав Искове по КТ Г.С.Д. ПАСАТ - ЕВРОПА ООД Докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 09.06.2010г.
Прекратява производството по делото
 
15 Гражданско дело No 91/2009, II състав Искове по КТ Я.Д.Я. ПАСАТ - ЕВРОПА ООД Докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 09.06.2010г.
Прекратява производството по делото
 
16 Гражданско дело No 94/2009, II състав Искове по КТ Д.И.К. ПАСАТ - ЕВРОПА ООД Докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 09.06.2010г.
Прекратява производството по делото
 
17 Гражданско дело No 95/2009, II състав Искове по КТ К.К.Т. ПАСАТ - ЕВРОПА ООД Докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 09.06.2010г.
Прекратява производството по делото


 
18 Гражданско дело No 98/2009, II състав Искове по КТ М.Г.П. ПАСАТ - ЕВРОПА ООД Докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 09.06.2010г.
Прекратява производството по делото
 
19 ЧГД No 1215/2010, II състав Други ЧГД     Докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 09.06.2010г.
Разрешава теглене на влог по спестовна книжка Серия А-2007, № 032566, сумата от 600.00 лева
 
20 Гражданско дело No 89/2009, I състав Искове по КТ Д.Т.Г. ПАСАТ - ЕВРОПА ООД Докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 10.06.2010г.
Прекратява производството по делото, тъй като в шестмесечния срок от спирането му по общо съгласие между страните, никоя от тях не е поискала възобновяването му.
 
21 Гражданско дело No 92/2009, I състав Искове по КТ М.С.Г. ПАСАТ - ЕВРОПА ООД Докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 10.06.2010г.
Прекратява производството по делото, тъй като в шестмесечния срок от спирането му по общо съгласие между страните, никоя от тях не е поискала възобновяването му.
 
22 Гражданско дело No 93/2009, I състав Искове по КТ П.Д.П. ПАСАТ - ЕВРОПА ООД Докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 10.06.2010г.
Прекратява производството по делото, тъй като в шестмесечния срок от спирането му по общо съгласие между страните, никоя от тях не е поискала възобновяването му.
 
23 Гражданско дело No 96/2009, I състав Искове по КТ Н.С.Г. ПАСАТ - ЕВРОПА ООД Докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 10.06.2010г.
Прекратява производството по делото, тъй като в шестмесечния срок от спирането му по общо съгласие между страните, никоя от тях не е поискала възобновяването му.
 
24 Гражданско дело No 97/2009, I състав Искове по КТ Т.Д.Г. ПАСАТ - ЕВРОПА ООД Докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 10.06.2010г.
Прекратява производството по делото, тъй като в шестмесечния срок от спирането му по общо съгласие между страните, никоя от тях не е поискала възобновяването му.
 
25 ЧНД No 2009/2010, I състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО А.Р.М. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 10.06.2010г.
ОПРЕДЕЛЯ ОБЩО НАКАЗАНИЕ на А.Р.М. по НОХД №44/2010г. и НОХД №43/2010г., двете на РС Царево, а именно: Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 5 от НК със следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. Поправителен труд при 10 процента удръжки върху възнаграждението му в полза на държавата за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, който ще се изтърпи по местоработата му – ***иморско, обл. Бургаска, ул. Трети март №49.
Пробационните мерки по чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 5 ще бъдат с продължителност от шест месеца.
Определението може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или протест в едноседмичен срок от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.

А.Р.М.
ОПРЕДЕЛЯ ОБЩО НАКАЗАНИЕ на А.Р.М. по НОХД №44/2010г. и НОХД №43/2010г., двете на РС Царево, а именно: Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 5 от НК със следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. Поправителен труд при 10 процента удръжки върху възнаграждението му в полза на държавата за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, който ще се изтърпи по местоработата му – ***иморско, обл. Бургаска, ул. Трети март №49.
Пробационните мерки по чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 5 ще бъдат с продължителност от шест месеца.
Определението може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или протест в едноседмичен срок от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.

Мотиви от 10.06.2010г.
 
26 Гражданско дело No 105/2009, II състав Искове по КТ Г.Н.П. ПАСАТ - ЕВРОПА ООД Докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 11.06.2010г.
Прекратява производството по делото
 
27 НОХД No 48/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО П.К.Д. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 11.06.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия П.К.Д. - роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 18.07.2009г. около 22.00 часа по Второкласен път ІІ – 99, 55км. и 500м. посока с.Лозенец – гр.Царево при управление на моторно превозно средство – лек автомобил марка “*****************, собственост на П.К.Д. нарушил правилата за движение:
Чл.5, ал.1, т.1 от ЗДвП: “Всеки участник в движението по пътищата с поведението си не трябва да създава опасности и пречки за движението, не трябва да поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вреди”
Чл.20, ал.1 от ЗДвП: “Водачите са длъжни да контролират непрекъснато превозните средства, които управляват”
Чл.20, ал.2 от ЗДвП: “Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране на скоростта за движението да се съобразяват с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението” и по непредпазливост причинил средни телесни повреди на Г.В.С., изразяващи се:
- в контузия на главата и мозъка – довели до разстройство на здравето временно опасно за живота;
- счупване на четири ребра – довело до трайно затруднение движението на снагата;
- хемопневмо торакс и бронхопневмония – довели до временно разстройство на здравето опасно за живота;
- счупване на таза – довело до трайно затруднение движението на долните крайници за срок от около 12 месеца;
- счупване на десния ацетабулум – довело до трайно затруднение движението на десния крак за срок от 12 месеца;
- счупване на левия малък пищял, довело до трайно затруднение движението на левия крак за срок от около 1 – 1.5 месеца - престъпление по чл.343, ал.1, б.”б”, вр. чл.342, ал.1 от НК, вр. чл.5, ал.1, т.1, чл.20, ал.1 и чл.20, ал.2 от ЗДвП, поради което и на осн. чл.373, ал.2, от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК, вр. чл. чл.55, ал.1, т.2, б”б” от НК ГО ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ” за срок от ДВЕ ГОДИНИ със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване два пъти седмично пред съответния пробационен служител за срок от ДВЕ ГОДИНИ; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДВЕ ГОДИНИ, както и на ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА.
ОСЪЖДА П.К.Д. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 1124лв. за разноски по делото.

П.К.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимия П.К.Д. - роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 18.07.2009г. около 22.00 часа по Второкласен път ІІ – 99, 55км. и 500м. посока с.Лозенец – гр.Царево при управление на моторно превозно средство – лек автомобил марка “*****************, собственост на П.К.Д. нарушил правилата за движение:
Чл.5, ал.1, т.1 от ЗДвП: “Всеки участник в движението по пътищата с поведението си не трябва да създава опасности и пречки за движението, не трябва да поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вреди”
Чл.20, ал.1 от ЗДвП: “Водачите са длъжни да контролират непрекъснато превозните средства, които управляват”
Чл.20, ал.2 от ЗДвП: “Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране на скоростта за движението да се съобразяват с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението” и по непредпазливост причинил средни телесни повреди на Г.В.С., изразяващи се:
- в контузия на главата и мозъка – довели до разстройство на здравето временно опасно за живота;
- счупване на четири ребра – довело до трайно затруднение движението на снагата;
- хемопневмо торакс и бронхопневмония – довели до временно разстройство на здравето опасно за живота;
- счупване на таза – довело до трайно затруднение движението на долните крайници за срок от около 12 месеца;
- счупване на десния ацетабулум – довело до трайно затруднение движението на десния крак за срок от 12 месеца;
- счупване на левия малък пищял, довело до трайно затруднение движението на левия крак за срок от около 1 – 1.5 месеца - престъпление по чл.343, ал.1, б.”б”, вр. чл.342, ал.1 от НК, вр. чл.5, ал.1, т.1, чл.20, ал.1 и чл.20, ал.2 от ЗДвП, поради което и на осн. чл.373, ал.2, от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК, вр. чл. чл.55, ал.1, т.2, б”б” от НК ГО ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ” за срок от ДВЕ ГОДИНИ със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване два пъти седмично пред съответния пробационен служител за срок от ДВЕ ГОДИНИ; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДВЕ ГОДИНИ, както и на ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА.
ОСЪЖДА П.К.Д. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 1124лв. за разноски по делото.

Мотиви от 14.06.2010г.
Мотивите предадени на 14.06.2010
 
28 НАХД No 333/2010, I състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) БУЛ ПРИМ ГРУП ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС,
К.Д.Г.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 14.06.2010г.
НП-потвърдено ОСТАВЯ без уважение жалбата на „Бул Прим Груп”ООД, ЕИК-121896178, гр.София 1303, пл.Възраждане №8, ет.1, против наказателно постановление № 18993 от 15.09.2009г. на директора на регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към ГД“Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, оправомощен от председателя на същата комисия, с което за нарушение по чл.72 от Закона за туризма му е наложена имуществена санкция в размер на 1000лв.
 
29 Гражданско дело No 138/2009, I състав Вещни искове Т.Д.Г.,
М.Я.К.,
П.М.М.,
С.Я.Г.,
М.П.Щ.,
М.П.П.,
М.П.Ф.
М.П.Г.,
Г.П.П.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 16.06.2010г.
ПРИЕМА за установено по отношение на ищците: Т.Д.Г., ЕГН-**********,***, М.Я.К., ЕГН-**********,***, П.М.М., ЕГН-**********,***, С.Я.Г., ЕГН-**********,***, М.П.Щ., ЕГН-**********,***, М.П.П., ЕГН-**********,*** и М.П.Ф., ЕГН-**********,***, при участието на третите лица помагачи: К.С.Г. ***, ЕГН-**********; А.С.Г. ***, ЕГН-**********; М.П.К. ***, ЕГН-**********, А.П. ***, ЕГН-**********; Д.В.С. ***, ЕГН-********** и Т.Г. ***, ЕГН-**********, че ответниците: М.П.Г., ЕГН-********** и Г.П.П., ЕГН-**********,***, не са собственици на повече от 2/21ид.части от следните недвижими имоти:
1. Бивш поземлен имот - нива с площ от 3 313кв.м., съставляваща парцел 689 от масив I по плана на землището на с.Лозенец, общ.Царево, м."Тарфа", разделен впоследствие на следните имоти:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 44094.1.977, с площ от 801кв.м., урбанизирана територията, при граници: имоти с идентификатори: 44094.1.978; 44094.1.980; 44094.1.981; 44094.501.302; 44094.1.943 и 44094.501.288;
1.2. Поземлен имот с идентификатор 44094.1.980, с площ от 560кв.м., урбанизирана територията, при граници: имоти с идентификатори: 44094.1.978; 44094.1.979; 44094.1.977 и 44094.1.981;
1.3. Поземлен имот с идентификатор 44094.1.979, с площ от 535кв.м., урбанизирана територията, при граници: имоти с идентификатори: 44094.1.978; 44094.1.980; 44094.1.981;
2. Поземлен имот с идентификатор 44094.3.526, с площ от 5017кв.м., в землището на с.Лозенец, община Царево, местност "Смайлов чаир", земеделска територията, нива, при граници: имоти с идентификатори: 44094.30.15; 44094.3.20; 44094.3.527; 44094.3.525; 44094.3.530 и 44094.3.815;
3. Поземлен имот с идентификатор 44094.11.566, с площ от 5041кв.м., в землището на с.Лозенец, община Царево, местност "Камара", земеделска територията, нива, при граници: имоти с идентификатори: 44094.11.565; 44094.11.835; 44094.11.567; 44094.35.1;
4. Бивш поземлен имот - нива с площ от 10`003кв.м., находящ се в землището на с.Лозенец, община Царево, местност "Иванови колиби", съставляваща парцел 390 от масив 12 по плана на землището, разделен впоследствие на следните имоти:
4.1. Поземлен имот с идентификатор 44094.12.1005, с площ от 844кв.м.,
4.2. Поземлен имот с идентификатор 44094.12.1006, с площ от 857кв.м.,
4.3. Поземлен имот с идентификатор 44094.12.1007, с площ от 996кв.м.,
4.4. Поземлен имот с идентификатор 44094.12.1008, с площ от 1189кв.м.,
4.5. Поземлен имот с идентификатор 44094.12.1009, с площ от 1093кв.м.,
4.6. Поземлен имот с идентификатор 44094.12.1010, с площ от 1106кв.м.,
4.7. Поземлен имот с идентификатор 44094.12.1011, с площ от 454кв.м.,
4.8. Поземлен имот с идентификатор 44094.12.1012, с площ от 846кв.м.,
4.9. Поземлен имот с идентификатор 44094.12.1013, с площ от 611кв.м.,
4.10. Поземлен имот с идентификатор 44094.12.1015, с площ от 385кв.м.,
4.11. Поземлен имот с идентификатор 44094.12.1016, с площ от 536кв.м.,
4.12. Поземлен имот с идентификатор 44094.12.1110, с площ от 1084кв.м.,
5. Поземлен имот с идентификатор 44094.14.199, с площ от 14`096кв.м., в землището на с.Лозенец, община Царево, местност "Крушака", земеделска територията, нива, при граници: имоти с идентификатори: 44094.14.213; 44094.14.214; 44094.14.198; 44094.14.5 и 44094.14.852;
6. Нива с площ от 4`999 кв.м., четвърта категория, се в землището на с.Велика, община Царево, местност "Юрук каба", имот № 001269, при граници: имоти №№ 001268; 001818 и 001287,
като ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част за притежаваните общо от ответниците 2/21ид.части от имотите, като неоснователен.

 
30 Гражданско дело No 135/2009, II състав Облигационни искове А&КО ЕООД КИТЕН БИЙЧ ХОЛИДЕЙ ООД Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 17.06.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователни предявените от „А&КО" ЕООД, ЕИК 102813555, гр. Бургас, бул. „Христо Ботев” № 30, ет. 4, искове срещу „Китен бийч холидей" ООД, гр. Китен ул. „Странджа" № 3, с които се иска от съда, да осъди „Китен бийч холидей" ООД, да заплати на „А&КО" ЕООД сумата от 14 100,00 лева, представляваща частичната претенция от 37765,94 лв. за изпълнените СМР по договор от 17.07.2006 год. ведно с лихвите върху тази сума в размер на 200,00 лв. частична претенция от 4971,50 лева; 200,00 лв. частична претенция от 4218,62 лева; 200,00 лв. частична претенция от 4916,29 лева и 200,00 лв. частична претенция от 1163,71 лв.
ОСЪЖДА „Китен бийч холидей" ООД, да заплати на„А&КО" ЕООД, сумата от 10 000,00 лв. представляваща частичната претенция от 20 800,00 лв. за доставката и монтажа на Климатично-вентилационната инсталация по договор от 19.01.2007 год. ведно с лихвата върху тази сума считано от 04.06.2007 год. до 30.11.2009 год. в размер на 200,00 лева- частична претенция от 7987,58 лева, ведно със законната лихва върху тези суми, считано от 30.11.2009 год. до окончателното им изплащане.
ОСЪЖДА „Китен бийч холидей" ООД, да заплати на „А&КО" ЕООД, сумата от 1673,86 лева, представляващи направените по делото разноски, съобразно уважената част от иска.

Решението подлежи на въззивно обжалване, в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, пред Бургаски окръжен съд.


 
31 Гражданско дело No 19/2010, II състав Други дела Я.С.Г.,
З.Г.В.,
С.В.В.,
М.В.Д.,
М.М.Г.,
Д.Г.П.,
С.Г.П.,
С.Я.Д.,
С.Г.Г.,
Г.С.Г.,
М.С.Г.
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЧРЕЗ МРРБ-ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГР.БУРГАС,
ДП СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ,
ОБЩИНА ЦАРЕВО
Докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 17.06.2010г.
Прекратява производството по делото поради недупостимост на исковете
 
32 ЧГД No 1233/2010, II състав Отказ от наследство В.С.Д.Д.   Докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Разпореждане от 17.06.2010г.
Вписва заявлението. Издава удостоверение за отказ от наследство
 
33 ЧГД No 1234/2010, I състав Отказ от наследство Я.С.Д.   Докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Разпореждане от 17.06.2010г.
Вписва заявлението. Издава удостоверение за отказ от наследство

 
34 НОХД No 60/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Г.Т.Г. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 17.06.2010г., в законна сила от 17.06.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 60/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия Г., представляван от неговия защитник адв.К., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, а именно, че на 10.06.2010г. около 17.05 часа по третокласен път в посока ******************управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка ****************** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.54 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с протокол за химическа експертиза №491/11.06.2010г. на БНТЛ при ОДМВР гр.Бургас.
За посоченото престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК обвиняемият Г.Т.Г. ще изтърпи наказание на осн. чл. 343б, ал.1 от НК и чл. 54, ал. 1 от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на осн. чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА обв. Г.Т.Г. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59 ал.3 от НК СЕ ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 10.06.2010год.
Веществените доказателства – няма.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
Радноските по делото са платени от обвиняемия.
На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №60/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Съдът, като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309 ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия Г.Т.Г. мярката му за неотклонение „Подписка".

Г.Т.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 60/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия Г., представляван от неговия защитник адв.К., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, а именно, че на 10.06.2010г. около 17.05 часа по третокласен път в посока ******************управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка ****************** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.54 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с протокол за химическа експертиза №491/11.06.2010г. на БНТЛ при ОДМВР гр.Бургас.
За посоченото престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК обвиняемият Г.Т.Г. ще изтърпи наказание на осн. чл. 343б, ал.1 от НК и чл. 54, ал. 1 от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като на осн. чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл. 343г, вр. чл. 37 т.7 от НК ЛИШАВА обв. Г.Т.Г. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59 ал.3 от НК СЕ ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 10.06.2010год.
Веществените доказателства – няма.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
Радноските по делото са платени от обвиняемия.
На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №60/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Съдът, като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309 ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия Г.Т.Г. мярката му за неотклонение „Подписка".

 
35 НАХД No 341/2010, II състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) БОЛЕРО ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС,
С.Н.Я.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 17.06.2010г.
НП-отменено
 
36 Гражданско дело No 244/2008, II състав Вещни искове Р.В.Т. Н.Л.Т. Докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 18.06.2010г.
 
37 Гражданско дело No 147/2009, I състав Облигационни искове С.Н.И.,
И.Н.Н.
ЕТ МИРИУС-АТАНАСКА ДЖИНКОВА Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 18.06.2010г.
ОСЪЖДА А.И.Д., ЕГН-**********, в качеството й на ЕТ”Мириус-А.Д.”***, да заплати на И.Н.Н., ЕГН-********** и С.Н.И., ЕГН-**********,*** 2, общо сумата от 20`000,00лв., (разпределени на двамата по равно), представляващ частичен иск от общо дължимите 67`500лв., представляващи обезщетение за ползването на 147кв.м. от собствения им УПИ ІІІ, кв.71 по плана на гр.Приморско, обл.Бургаска, за периода 02.01.2005г. до 11.01.2008г., ведно със законната лихва от 23.12.2009г. до окончателното плащане, както и сумата от 800,00лв. за разноски по делото, като ОТХВЪРЛЯ като неоснователна претенцията за остатъка до претендираните като общо дължими 111`200,00лв.
 
38 Гражданско дело No 148/2009, I състав Облигационни искове С.Н.И.,
И.Н.Н.
В.В.Ч.,
Н.С.Ч.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 18.06.2010г.
ОСЪЖДА В.В.Ч., ЕГН-********** *** 54 да заплати на И.Н.Н., ЕГН-********** и С.Н.И., ЕГН-**********,*** 2, общо сумата от 20`000,00лв., (разпределени на двамата по равно), представляващ частичен иск от общо дължимите 67`500лв., представляващи обезщетение за ползването на 396кв.м. от собствения им УПИ ІІІ, кв.71 по плана на гр.Приморско, обл.Бургаска, за периода 02.01.2005г. до 11.01.2008г., ведно със законната лихва от 23.12.2009г. до окончателното плащане, като ОТХВЪРЛЯ като неоснователна претенцията за остатъка до претендираните като общо дължими 111`200,00лв., както и по отношение на ответницата Н.С.Ч. ***.
 
39 Гражданско дело No 27/2010, II състав Изменение на издръжка И.К.И. К.Й.И.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ЦАРЕВО
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 18.06.2010г., в законна сила от 18.06.2010г.
Одобрява постигнатата спогодба между Д.И.Р. и К.Й.И., съгласно условията на която К.Й.И. ще заплаща на малолетното си дете И.К.И. издръжка в размер на 60.00лв. месечно чрез неговата майка и законен представител Д.И.Р. до настъпване на законни причини за нейното изменяване или прекратяване ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска. К.Й.И. ще заплаща занапред, ежемесечно стойността на медикаментите необходими за лечението на малолетното дете И.К.И. чрез неговата майка Д.И.Р.. Разноските по делото остават за страните, така както са ги направили. С оглед постигането на спогодбата, съдът ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
 
40 Гражданско дело No 38/2010, II състав Други дела И.М.С.   Докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 18.06.2010г.
Прекратява производството и връща исковата молба
 
41 Гражданско дело No 39/2010, I състав Други дела И.М.С.   Докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 18.06.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 39 описа за 2010 година и ВРЪЩА молбата на молителя, поради неотстраняване на нередовностите й в срок.
 
42 ЧНД No 2008/2010, II състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Х.А.И. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 18.06.2010г.
Определя на Х.А.И., ЕГН **********, едно общо наказание в размер на най-тежкото, измежду наказанията по присъда по НОХД № 90/2009 год. на Районен съд - Царево, споразумение по НОХД № 40/2010 год. на Районен съд - София, присъда по НОХД 5642/2008 год. на Районен съд - София, присъда по НОХД 550/2008 год. на Районен съд - Свищов, присъда по НОХД 287/2008 год. на Районен съд - Несебър и споразумение по НОХД 474/2009 год. на Районен съд - Несебър, а именно наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА, което да бъде изтърпяно при първоначален "СТРОГ" режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.
На осн. чл. 24 НК УВЕЛИЧАВА така определеното общо наказание с още ДВА МЕСЕЦА и му НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ И ОСЕМ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален СТРОГ режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.
На основание чл. 25 ал.2 от НК приспада изтърпяното до момента наказание лишаване от свобода.
На основание чл. 23 ал.3 от НК към така определеното общо наказание в размер на ДВЕ ГОДИНИ И ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА присъединява изцяло наказанието глоба в размер на 500,00 лв. наложено по НОХД № 40/2010 год. на Районен съд - София.

Х.А.И.
Определя на Х.А.И., ЕГН **********, едно общо наказание в размер на най-тежкото, измежду наказанията по присъда по НОХД № 90/2009 год. на Районен съд - Царево, споразумение по НОХД № 40/2010 год. на Районен съд - София, присъда по НОХД 5642/2008 год. на Районен съд - София, присъда по НОХД 550/2008 год. на Районен съд - Свищов, присъда по НОХД 287/2008 год. на Районен съд - Несебър и споразумение по НОХД 474/2009 год. на Районен съд - Несебър, а именно наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА, което да бъде изтърпяно при първоначален "СТРОГ" режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.
На осн. чл. 24 НК УВЕЛИЧАВА така определеното общо наказание с още ДВА МЕСЕЦА и му НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ И ОСЕМ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален СТРОГ режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.
На основание чл. 25 ал.2 от НК приспада изтърпяното до момента наказание лишаване от свобода.
На основание чл. 23 ал.3 от НК към така определеното общо наказание в размер на ДВЕ ГОДИНИ И ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА присъединява изцяло наказанието глоба в размер на 500,00 лв. наложено по НОХД № 40/2010 год. на Районен съд - София.

Мотиви от 18.06.2010г.
 
43 ЧНД No 2012/2010, II състав Реабилитации чл.85-88а НК К.И.И. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 18.06.2010г.
Прекратява производството по делото.
 
44 НАХД No 349/2010, I състав По УБДХ РУП ЦАРЕВО Ц.Р.А. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 21.06.2010г.
Изпраща материалите на РП *****.
 
45 НОХД No 53/2010, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Т.П.Б.,
Е.И.В.,
Х.П.Б.,
С.Х.С.,
С.Р.А.,
М.Х.Х.,
М.И.Р.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 24.06.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Т.П.Б. ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл. 373, ал.2, от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го осъжда на шест месеца лишаване от свобода, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от три години.
ПРИЗНАВА подсъдимия Е.И.В. ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл. 373, ал.2, от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го осъжда на шест месеца лишаване от свобода, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от три години.
ПРИЗНАВА подсъдимия Х.П.Б. ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл. 373, ал.2, от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го осъжда на шест месеца лишаване от свобода, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от три години.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.Х.С. ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл. 373, ал.2, от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го осъжда на шест месеца лишаване от свобода, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от три години.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.Р.А. ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл. 373, ал.2, от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го осъжда на шест месеца лишаване от свобода, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от три години.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.Х.Х. ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл. 373, ал.2, от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го осъжда на шест месеца лишаване от свобода, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от три години.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.И.Р. ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл. 373, ал.2, от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, го осъжда на шест месеца лишаване от свобода, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от три години.


Т.П.Б.
ПРИЗНАВА подсъдимия Т.П.Б. - роден на ***г***, живущ ***, постоянен адрес ***, български гражданин от ромски произход, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода 21.03.2010г. – 23.03.2010г. в землището на с.*********, местността “*********” в условията на продължавана престъпна дейност, след предварителен сговор в съучастие като съизвършител с подсъдимите Е.И.В. и Х.П.Б., чрез използване на технически средства – 2бр. лопати и 1бр. топор отнел чужди движими вещи – 15 метра съобщителен кабел МККБ/междуселищен кабел комбиниран, брониран/ със сечение 4х4х1.2 + 15х4х1.2 на стойност 355.50 лева от владението и собственост на “VIVACOM” с МОЛ И.Г.Б. без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и направил опит чрез използване на технически средства – 3бр. лопати и 1бр. топор и моторно превозно средство – мотопед марка “*********” без регистрационен номер с рама №********* с неустановен собственик да отнеме чужди движими вещи – 10 метра съобщителен кабел МККБ /междуселищен кабел комбиниран брониран/ със сечение 4х4х1.2 + 15х4х1.2 на стойност 237.00лв., всичко на обща стойност 592.50лв. от владението и собственост на VIVACOM” с МОЛ И.Г.Б. без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е останало недовършено поради независещи от него причини - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл. 373, ал.2, от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, ГО ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
Е.И.В.
ПРИЗНАВА подсъдимия Е.И.В. - роден на ***г***, живущ ***, български гражданин от ромски произход, с начално образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода 21.03.2010г. – 23.03.2010г. в землището на с.*********, местността “*********” в условията на продължавана престъпна дейност, след предварителен сговор в съучастие като съизвършител с подсъдимите Т.П.Б. и Х.П.Б., чрез използване на технически средства – 2бр. лопати и 1бр. топор отнел чужди движими вещи – 15 метра съобщителен кабел МККБ/междуселищен кабел комбиниран, брониран/ със сечение 4х4х1.2 + 15х4х1.2 на стойност 355.50 лева от владението и собственост на “VIVACOM” с МОЛ И.Г.Б. без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и направил опит чрез използване на технически средства – 3бр. лопати и 1бр. топор и моторно превозно средство – мотопед марка “*********” без регистрационен номер с рама №********* с неустановен собственик да отнеме чужди движими вещи – 10 метра съобщителен кабел МККБ /междуселищен кабел комбиниран брониран/ със сечение 4х4х1.2 + 15х4х1.2 на стойност 237.00лв., всичко на обща стойност 592.50лв. от владението и собственост на VIVACOM” с МОЛ И.Г.Б. без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е останало недовършено поради независещи от него причини - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл. 373, ал.2, от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, ГО ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
Х.П.Б.
ПРИЗНАВА подсъдимия Х.П.Б. - роден на ***г***, живущ ***, български гражданин от ромски произход, с начално образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода 21.03.2010г. – 23.03.2010г. в землището на с.*********, местността “*********” в условията на продължавана престъпна дейност, след предварителен сговор в съучастие като съизвършител с подсъдимите Т.П.Б. и Е.И.В., чрез използване на технически средства – 2бр. лопати и 1бр. топор отнел чужди движими вещи – 15 метра съобщителен кабел МККБ/междуселищен кабел комбиниран, брониран/ със сечение 4х4х1.2 + 15х4х1.2 на стойност 355.50 лева от владението и собственост на “VIVACOM” с МОЛ И.Г.Б. без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и направил опит чрез използване на технически средства – 3бр. лопати и 1бр. топор и моторно превозно средство – мотопед марка “*********” без регистрационен номер с рама №********* с неустановен собственик да отнеме чужди движими вещи – 10 метра съобщителен кабел МККБ /междуселищен кабел комбиниран брониран/ със сечение 4х4х1.2 + 15х4х1.2 на стойност 237.00лв., всичко на обща стойност 592.50лв. от владението и собственост на VIVACOM” с МОЛ И.Г.Б. без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е останало недовършено поради независещи от него причини - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл. 373, ал.2, от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, ГО ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
С.Х.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.Х.С. - роден на ***г***, български гражданин от ромски произход, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 23.03.2010г. в землището на с.*********, местността “*********” след предварителен сговор, в съучастие като съизвършител с подсъдимите С.Р.А., М.Х.Х. и М.И.Р., чрез използване на моторно превозно средство марка “*********с рег.№ *********, собственост на *********и технически средства – 3бр. лопати, 1бр. брадва и 1бр. кирка направил опит да отнеме чужди движими вещи – 20 метра съобщителен кабел МККБ /междуселищен кабел комбиниран, брониран/ със сечение 4х4х1.2+15х4х1.2 на стойност 474.00 лева от владението и собственост на “VIVACOM” с МОЛ И.Г.Б. без неговото съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е останало недовършено поради независещи от него причини - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл. 373, ал.2, от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, ГО ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
С.Р.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.Р.А. - роден на ***г***, български гражданин от ромски произход, с начално образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 23.03.2010г. в землището на с.*********, местността “*********” след предварителен сговор, в съучастие като съизвършител с подсъдимите С.Х.С., М.Х.Х. и М.И.Р., чрез използване на моторно превозно средство марка “*********с рег.№ *********, собственост на *********и технически средства – 3бр. лопати, 1бр. брадва и 1бр. кирка направил опит да отнеме чужди движими вещи – 20 метра съобщителен кабел МККБ /междуселищен кабел комбиниран, брониран/ със сечение 4х4х1.2+15х4х1.2 на стойност 474.00 лева от владението и собственост на “VIVACOM” с МОЛ И.Г.Б. без неговото съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е останало недовършено поради независещи от него причини - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл. 373, ал.2, от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, ГО ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
М.Х.Х.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.Х.Х. - роден на ***г***, живущ ***, български гражданин от ромски произход, с начално образование, безработен, женен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 23.03.2010г. в землището на с.*********, местността “*********” след предварителен сговор, в съучастие като съизвършител с подсъдимите С.Х.С., С.Р.А. и М.И.Р., чрез използване на моторно превозно средство марка “*********с рег.№ *********, собственост на *********и технически средства – 3бр. лопати, 1бр. брадва и 1бр. кирка направил опит да отнеме чужди движими вещи – 20 метра съобщителен кабел МККБ /междуселищен кабел комбиниран, брониран/ със сечение 4х4х1.2+15х4х1.2 на стойност 474.00 лева от владението и собственост на “VIVACOM” с МОЛ И.Г.Б. без неговото съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е останало недовършено поради независещи от него причини - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл. 373, ал.2, от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, ГО ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
М.И.Р.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.И.Р. - роден на ***г***, живущ ***, български гражданин от ромски произход, с начално образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 23.03.2010г. в землището на с.*********, местността “*********” след предварителен сговор, в съучастие като съизвършител с подсъдимите С.Х.С., С.Р.А. и М.Х.Х., чрез използване на моторно превозно средство марка “*********с рег.№ *********, собственост на *********и технически средства – 3бр. лопати, 1бр. брадва и 1бр. кирка направил опит да отнеме чужди движими вещи – 20 метра съобщителен кабел МККБ /междуселищен кабел комбиниран, брониран/ със сечение 4х4х1.2+15х4х1.2 на стойност 474.00 лева от владението и собственост на “VIVACOM” с МОЛ И.Г.Б. без неговото съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е останало недовършено поради независещи от него причини - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл. 373, ал.2, от НПК, вр. чл.58а, ал.4 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, ГО ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
Мотиви от 29.06.2010г.
Мотивите предадени на 29.06.2010
 
46 НОХД No 55/2010, I състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО И.В.Т. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 25.06.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.В.Т. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за периода от 09.02.2010г. до 25.03.2010г. в гр.***, обл.*** ул.** №* сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителна система на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр.Бургас, с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода – престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 500.00лв./петстотин/ лева.
И.В.Т.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.В.Т. - роден на ***г***, живущ ***1, български гражданин от ромски произход, с начално образование, безработен, женен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че за периода от 09.02.2010г. до 25.03.2010г. в гр.******, обл.****** ул.******сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителна система на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр.Бургас, с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода – престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 500.00лв./петстотин/ лева.
Мотиви от 30.06.2010г.
Мотивите предадени на 30.06.2010
 
47 НОХД No 57/2010, I състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО С.Т.Ж. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 25.06.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.Т.Ж. - ЕГН **** ЗА ВИНОВЕН в това, че за периода от 09.02.2010г. до 25.03.2010г. в гр.***, обл.*** ул.*** №* сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителна система на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр.Бургас, с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода - престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 500.00лв./петстотин/ лева.
С.Т.Ж.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.Т.Ж. - роден на ***г***, обл.Бургаска, ```````, български гражданин от ромски произход, с основно образование, безработен, женен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че за периода от 09.02.2010г. до 25.03.2010г. в гр.***********ул.********сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителна система на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр.Бургас, с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода - престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 500.00лв./петстотин/ лева.
Мотиви от 30.06.2010г.
Мотивите предадени на 30.06.2010г.
 
48 Гражданско дело No 15/2010, I състав Делби Т.Б.Б. Д.Б.Б.,
И.А.Б.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 28.06.2010г.
ДОПУСКА извършването на делба между съделителите Т.Б.Б., И.А.Б. и Д.Б.Б. на следните недвижими имоти:
1.Сграда с идентификатор №00878.501.236.4 по кадастралната карта на гр.Ахтопол, с площ от 28кв.м., състояща се от две помещения, при следните квоти: 3/4 ид.части за Т.Б.Б. и 1/4ид.част общо за И.А.Б. и Д.Б.Б..
2. Сграда с идентификатор №00878.501.236.5 по кадастралната карта на гр.Ахтопол, с площ от 36 кв.м., при следните квоти: 1/2 ид.части за Т.Б.Б. и 1/2ид.част общо за И.А.Б. и Д.Б.Б..
РАЗПРЕДЕЛЯ ползването на двата делбени имота до окончателното извършване на делбата, както следва: Т.Б.Б. ще ползва сградата с идентификатор №00878.501.236.4, а И.А.Б. и Д.Б.Б. ще ползват общо сградата с идентификатор №00878.501.236.5.

 
49 НОХД No 62/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Р.П.П. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 28.06.2010г., в законна сила от 28.06.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №62/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Николова и обвиняемия Р. П. П. - ***ЕГН***, представляван от неговия защитник адв.Н., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 11.04.2010 год. около 22.41ч. в гр.П., по ул.“***” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “***” модел “***” с рег. №**, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 3.40 промила на хиляда установено по надлежния ред - с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+ с инв. №***.

За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК обвиняемият Р. П.П., ЕГН *** ще изтърпи наказание на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА обв. Р.П.П., ЕГН *** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВЕ ГОДИНИ, като на основание чл.59, ал.3 от НК ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 12.04.2010 год.
Веществени доказателства няма.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
ОСЪЖДА Р.П.П., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 30.00 лв. за разноски по делото.

Р.П.П.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №62/2010г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Николова и обвиняемия Р.П.П. - роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, разведен, осъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв.Николов, съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 11.04.2010 год. около 22.41ч. в гр.Приморско, обл.Бургаска, по ул.“Ропотамо” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “Форд” модел “Фиеста” с рег. №В 2972 КА, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 3.40 промила на хиляда установено по надлежния ред - с техническо средство Алкотест Дрегер 7410+ с инв. №0277.

За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК обвиняемият Р.П.П., ЕГН ********** ще изтърпи наказание на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА обв. Р.П.П., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВЕ ГОДИНИ, като на основание чл.59, ал.3 от НК ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 12.04.2010 год.
Веществени доказателства няма.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
ОСЪЖДА Р.П.П., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 30.00 лв. за разноски по делото.

 
50 НОХД No 63/2010, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Л.И.Д. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 28.06.2010г., в законна сила от 28.06.2010г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №63/2010г. по описа на Районен съд – гр.Царево, постигнато между РП Царево, представлявана от прокурора Евтимова и подсъдимия Л.И.Д. със снета по-горе самоличност и защитника му адв. М.Б., със съгласието и на родителя му А.И.Ф., съгласно условията на което подсъдимият Л.И.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.195, ал.1 т. 4 предл. първо и второ и т.7, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.28 ал.1, вр. чл.63 ал.1 т.3 от НК, а именно, че на 23.03.2010 год. в гр. Ц., чрез използване на техническо средство - клещи, отнел от владението и собственост на св. И.П.Ц. движими вещи - 12 м. телена оградна мрежа /18 кв.м./ на стойност 25.20 лв., без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като деянието е извършено в условията на повторност и не представлява маловажен случай и макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си.
За посоченото престъпление подсъдимият Л.И.Д. ще изтърпи наказание при условията на чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. първо и второ и т. 7, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 28 ал.1, вр. чл. 63 ал.1 т.3 от НК и чл.55 ал.1 т.2 б.”б” от НК, а именно ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес - ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице три пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни - за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
Пробационните мерки по чл. 42а ал.2 т. 1 и 2 от НК ще са с продължителност от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 12 м. телена оградна мрежа /18 кв.м./, намиращи се на съхранение в РУП - гр. Царево ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им.
Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 25.20лв. са възстановени.
ОСЪЖДА подсъдимия Л.И.Д. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр. Царево сумата от 50.00лв. за разноски по делото.

Л.И.Д.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №63/2010г. по описа на Районен съд – гр.Царево, постигнато между РП Царево, представлявана от прокурора Евтимова и подсъдимия Л.И.Д. със снета по-горе самоличност и защитника му адв. М.Б., със съгласието и на родителя му Атанаска Илиева Филипова, съгласно условията на което подсъдимият Л.И.Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.195, ал.1 т. 4 предл. първо и второ и т.7, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.28 ал.1, вр. чл.63 ал.1 т.3 от НК, а именно, че на 23.03.2010 год. в гр. Царево, Бургаска обл., местността “Белия бряг”, чрез използване на техническо средство - клещи, отнел от владението и собственост на св. И.П.Ц. *** оградна мрежа /18 кв.м./ на стойност 25.20 лв., без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като деянието е извършено в условията на повторност и не представлява маловажен случай и макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си.
За посоченото престъпление подсъдимият Л.И.Д. ще изтърпи наказание при условията на чл. 195 ал. 1 т. 4 предл. първо и второ и т. 7, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 28 ал.1, вр. чл. 63 ал.1 т.3 от НК и чл.55 ал.1 т.2 б.”б” от НК, а именно ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес *** 17, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице три пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни - за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
Пробационните мерки по чл. 42а ал.2 т. 1 и 2 от НК ще са с продължителност от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 12 м. телена оградна мрежа /18 кв.м./, намиращи се на съхранение в РУП - гр. Царево ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им.
Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 25.20лв. са възстановени.
ОСЪЖДА подсъдимия Л.И.Д. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр. Царево сумата от 50.00лв. за разноски по делото.

 
51 НЧХД No 1003/2010, I състав НЧХД В.Б.Ц. В.Д.Х. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 28.06.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия В. Д. Х. – ЕГН *** за невинен в това, че на 03.06.2010г. около 17.30 – 18.00 часа в с.С***, обл. Б*** причинил на В. Б.Ц. разстройство на здравето, изразяващо се в кръвонасядане в лява ноздра, лек оток в областта на ляв лакет /под и над него/ на площ с размери около 4х3 см., с повърхностно охлузване на кожата с размери около 1см., с червеникава повърхност, лека телесна повреда - престъпление по чл.130, ал.1 от НК, и го ОПРАВДАВА по така повдигнатото обвинение, поради недоказаност на същото.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявеният граждански иск от В. Б. Ц. против подсъдимия В. Д. Х.за сумата от 500.00лв. причинени неимуществени вреди ведно със законната лихва, считано от 03.06.2010г.

В.Д.Х.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.Д.Х. – роден на ***г***, български гражданин от ромски произход, с основно образование, шофьор, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за НЕВИНЕН в това, че на 03.06.2010г. около 17.30 – 18.00 часа в с.Синеморец, обл. Бургаска причинил на В.Б.Ц. разстройство на здравето, изразяващо се в кръвонасядане в лява ноздра, лек оток в областта на ляв лакет /под и над него/ на площ с размери около 4х3 см., с повърхностно охлузване на кожата с размери около 1см., с червеникава повърхност, лека телесна повреда - престъпление по чл.130, ал.1 от НК, и го ОПРАВДАВА по така повдигнатото обвинение, поради недоказаност на същото.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявеният граждански иск от В.Б.Ц. против подсъдимия В.Д.Х. за сумата от 500.00лв. причинени неимуществени вреди ведно със законната лихва, считано от 03.06.2010г.

Мотиви от 01.07.2010г.
Мотивите предадени на 01.07.2010
 
52 Гражданско дело No 38/2009, I състав Делби ПИТ ООД К.С.К.,
П.Т.К.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 29.06.2010г.
ИЗНАСЯ на публична продан допуснатия до делба недвижим имот представляващ: УПИ VІІ-339, кв.72 по плана на гр.Приморско, с площ от 1040кв.м., при граници: изток-УПИ VІ-340, север-УПИ V-334, запад-УПИ VІІІ-338 и юг-улица, а по действащата кадастралната карта на гр.Приморско, представляващ поземлен имот с идентификатор 58356.503.419, при първоначална цена, определена от съдебния изпълнител по реда на чл.485 ГПК, като получените суми се разпределят между съделителите, съобразно делбените им части – 1/2 ид.част за „ПИТ”ООД; 502,5/1040кв.м. ид.части за К.С.К. ***.части общо за К.С.К. и П.Т.К. в режим на СИО.
 
53 НОХД No 36/2010, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.Л.Г. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 29.06.2010г.
ОПРЕДЕЛЯ наложената на А. Л. Г., ЕГН *** пробационна мярка: “Забрана за напускане на населеното място за повече от 24 часа, без разрешение от пробационния служител или прокурора, за срок от две години” да бъде “Забрана за напускане на гр.Р., обл.П. за повече от 24 часа, без разрешение от пробационния служител или прокурора, за срок от две години”.

Определението обжалваемо с частна жалба в седемдневен срок считано от днес пред БОС.

А.Л.Г.
ОПРЕДЕЛЯ наложената на А. Л. Г., ЕГН *** пробационна мярка: “Забрана за напускане на населеното място за повече от 24 часа, без разрешение от пробационния служител или прокурора, за срок от две години” да бъде “Забрана за напускане на гр.Р., обл.П. за повече от 24 часа, без разрешение от пробационния служител или прокурора, за срок от две години”.

Определението обжалваемо с частна жалба в седемдневен срок считано от днес пред БОС.

 
54 НАХД No 335/2010, II състав По Закона за авторското право ПРЕСТИЖ ХОЛИДЕЙС АД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА,
Ч.И.П.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 29.06.2010г.
Прекратява производството по делото поради просрочие на жалбата.
 
55 ЧНД No 2011/2010, II състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Ц.И.А. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 29.06.2010г.
Определя на Ц. И.А., ЕГН ***, едно общо наказание в размер на най-тежкото, измежду наказанията по НОХД № **/ 2006 г. по описа на СРС и НОХД № *** / 2005 г. по описа на СРС, а именно наказание ЛИШАВАНЕ от СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК, отлага изтърпяването на така наложеното наказание за срок от три години.
На основание чл. 25, ал. 3, вр. ал. 2 от НК, приспада изцяло изтърпяното, в периода от 08.05.2006 г. до 13.03.2007 г. наказание ПРОБАЦИЯ, наложено по НОХД № *** / 2005 г. по описа на СРС, като го зачита за ТРИ МЕСЕЦА изтърпяно наказание ЛИШАВАНЕ от СВОБОДА.
Наказанията, наложени на Ц.И.А.по НОХД № **/ 2004 г. по описа на PC- Елин Пелин, по НОХД № ***/ 2006 г. по описа на СРС и по НОХД №***/ 2008 г. по описа на СРС, осъденият да изтърпи отделно, всяко едно от тях.
Определя на Ц.И.А., ЕГН ***, едно общо наказание в размер на най-тежкото, измежду наказанията по НОХД № *** / 2009 г. по описа на СРС и по НОХД №***/ 2010 г. по описа на СРС, а именно наказание ЛИШАВАНЕ от СВОБОДА за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален „СТРОГ" режим, в затвор или в затворническо общежитие от „закрит" тип.
Наказанията, наложени на Ц.И.А. присъда №/ 23.04.2010 год. по НОХД №***/ 2009 г. по описа на Районен съд- Царево, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален „СТРОГ” режим в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип.
и приведеното в изпълнение на основание чл. 68, ал. 1 от НК, наказание ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, по НОХД № ***/ 2009 г. на СРС, което наказание осъдения ДА ИЗТЪРПИ ИЗЦЯЛО, при първоначален „СТРОГ” режим в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип, осъденият да изтърпи отделно от останалите определени му наказания.
На основание чл. 25, ал. 2 от НК приспада изтърпяното до момента наказание лишаване от свобода по присъда №/ 23.04.2010 год. по НОХД №***/ 2009 г. по описа на Районен съд- Царево.

Ц.И.А.
Определя на Ц.И.А., ЕГН ***, едно общо наказание в размер на най-тежкото, измежду наказанията по НОХД № ***/ 2006 г. по описа на СРС и НОХД № *** / 2005 г. по описа на СРС, а именно наказание ЛИШАВАНЕ от СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК, отлага изтърпяването на така наложеното наказание за срок от три години.
На основание чл. 25, ал. 3, вр. ал. 2 от НК, приспада изцяло изтърпяното, в периода от 08.05.2006 г. до 13.03.2007 г. наказание ПРОБАЦИЯ, наложено по НОХД №*** / 2005 г. по описа на СРС, като го зачита за ТРИ МЕСЕЦА изтърпяно наказание ЛИШАВАНЕ от СВОБОДА.
Наказанията, наложени на Ц.И.А. по НОХД № **/ 2004 г. по описа на PC- Елин Пелин, по НОХД № ***/ 2006 г. по описа на СРС и по НОХД № ***/ 2008 г. по описа на СРС, осъденият да изтърпи отделно, всяко едно от тях.
Определя на Ц.И. А., ЕГН ***, едно общо наказание в размер на най-тежкото, измежду наказанията по НОХД №*** / 2009 г. по описа на СРС и по НОХД № ***/ 2010 г. по описа на СРС, а именно наказание ЛИШАВАНЕ от СВОБОДА за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален „СТРОГ" режим, в затвор или в затворническо общежитие от „закрит" тип.
Наказанията, наложени на Ц.И.А. присъда №/ 23.04.2010 год. по НОХД № / 2009 г. по описа на Районен съд- Царево, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален „СТРОГ” режим в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип.
и приведеното в изпълнение на основание чл. 68, ал. 1 от НК, наказание ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, по НОХД №***/ 2009 г. на СРС, което наказание осъдения ДА ИЗТЪРПИ ИЗЦЯЛО, при първоначален „СТРОГ” режим в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип, осъденият да изтърпи отделно от останалите определени му наказания.
На основание чл. 25, ал. 2 от НК приспада изтърпяното до момента наказание лишаване от свобода по присъда № **/ 23.04.2010 год. по НОХД №***/ 2009 г. по описа на Районен съд- Царево.

Мотиви от 29.06.2010г.
 
56 Гражданско дело No 339/2006, I състав Делби М.С.Ч. С.П.Ч. Докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 30.06.2010г.
ПРИЕМА направеното оттегляне на иска.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 339/2006г.
ОБЕЗСИЛВА постановеното по делото решение №67/27.04.2007г., с което съдът е допуснал до делба процесния имот при равни квоти на двамата съдебители.
ОСЪЖДА М.С.Ч., ЕГН-********** *** да заплати държавна такса в размер на 100,00лв.

 
57 ЧГД No 1240/2010, II състав Други ЧГД Б.М.   Докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 30.06.2010г.
Разрешава продажбата
 
58 НОХД No 52/2010, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО А.К.К.,
Д.К.К.,
И.Г.А.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 30.06.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимата А.К.К. - родена на ***, ЕГН *** ЗА ВИНОВНА в това, че на 11.03.2010 год. в гр. Приморско, обл. Бургаска, с.о. "Узунджата", ул. "Д." №**, от временна постройка - барака, подс. А.К.К. и подс. Д.К.К., в съучастие като съизвършители, след предварителен сговор, отнели от владението и собственост на св. Д.П.П. движими вещи - 64 кг. медна тел на стойност 544.00 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на съдебното производство пред първоинстанционния съд отнетите вещи са възстановени - престъпление по чл. 197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.55, т.2, б.”б” от НК Я ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяваща се в следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и 3/. 100/сто / часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА, като я ОПРАВДАВА по по-тежко квалифицирания състав на престъплението по чл. 195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20 ал.2 от НК.

ПРИЗНАВА подсъдимата Д.К.К. - родена на ***, ЕГН *** ЗА ВИНОВНА в това, че на 11.03.2010 год. в гр. Приморско, обл. Бургаска, с.о. "Узунджата", ул. "Дъга" № 55, от временна постройка - барака, подс. А.К.К.и подс.Д.К.К., в съучастие като съизвършители, след предварителен сговор, отнели от владението и собственост на св. Д.П.П. движими вещи - 64 кг. медна тел на стойност 544.00 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на съдебното производство пред първоинстанционния съд отнетите вещи са възстановени - престъпление по чл. 197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.55, т.2, б.”б” от НК Я ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяваща се в следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и 3/. 100/сто / часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА, като я ОПРАВДАВА по по-тежко квалифицирания състав на престъплението по чл. 195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20 ал.2 от НК.

ПРИЗНАВА подсъдимия И.Г.А. – роден на ***, ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 11.03.2010 год. в гр. Приморско, обл. Бургаска, подс. И.Г.А. с цел да набави за себе си имотна облага, спомогнал да бъдат отчуждени чужди движими вещи - 64 кг. медна тел на стойност 544.00 лева, собственост на св. Д.П.П., за които знаел, че са придобити от подс. А.К.К. и подс. Д.К.К. чрез престъпление – кражба -престъпление по чл. 215 ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 215 ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.

ОСЪЖДА подсъдимите А.К.К., Д.К.К. и И.Г.А. със снета по-горе самоличност да заплатят в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата от 58.60 лв. за разноски по делото, по 19.53 лв. за всеки един от подсъдимите.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - лек автомобил марка "ВАЗ" модел 2107 с per. №***, с прикачено ремарке с per. №*** и отпадъци, намиращи се в автомобила - тава, чайник, фунии, лозарски пръскачки и др. и 170кг. железа, намиращи се на съхранение в РУП - гр. Приморско да бъдат върнати на собственика им, а ако не бъдат потърсени в срок от една година, да се отнемат в полза на държавата.

А.К.К.
ПРИЗНАВА подсъдимата А.К.К. - родена на ***, ЕГН *** ЗА ВИНОВНА в това, че на 11.03.2010 год. в гр. Приморско, обл. Бургаска, с.о. "Узунджата", ул. "Д." №**, от временна постройка - барака, подс. А.К.К. и подс. Д.К.К., в съучастие като съизвършители, след предварителен сговор, отнели от владението и собственост на св. Д.П.П. движими вещи - 64 кг. медна тел на стойност 544.00 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на съдебното производство пред първоинстанционния съд отнетите вещи са възстановени - престъпление по чл. 197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.55, т.2, б.”б” от НК Я ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяваща се в следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и 3/. 100/сто / часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА, като я ОПРАВДАВА по по-тежко квалифицирания състав на престъплението по чл. 195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20 ал.2 от НК.


Д.К.К.
ПРИЗНАВА подсъдимата Д.К.К. - родена на ***, ЕГН *** ЗА ВИНОВНА в това, че на 11.03.2010 год. в гр. Приморско, обл. Бургаска, с.о. "Узунджата", ул. "Дъга" № 55, от временна постройка - барака, подс. А.К.К.и подс.Д.К.К., в съучастие като съизвършители, след предварителен сговор, отнели от владението и собственост на св. Д.П.П. движими вещи - 64 кг. медна тел на стойност 544.00 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и до приключване на съдебното производство пред първоинстанционния съд отнетите вещи са възстановени - престъпление по чл. 197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.55, т.2, б.”б” от НК Я ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ” при условията на чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК, изразяваща се в следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и 3/. 100/сто / часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА, като я ОПРАВДАВА по по-тежко квалифицирания състав на престъплението по чл. 195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20 ал.2 от НК.


И.Г.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.Г.А. – роден на ***, ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 11.03.2010 год. в гр. Приморско, обл. Бургаска, подс. И.Г.А. с цел да набави за себе си имотна облага, спомогнал да бъдат отчуждени чужди движими вещи - 64 кг. медна тел на стойност 544.00 лева, собственост на св. Д.П.П., за които знаел, че са придобити от подс. А.К.К. и подс. Д.К.К. чрез престъпление – кражба -престъпление по чл. 215 ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 215 ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.


 
59 НАХД No 342/2010, I състав Административни дела П.К.Т. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ,
М.К.В.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 30.06.2010г.
ОСТАВЯ без уважение жалбата на П.К.Т., ЕГН-********** ***, ПРОТИВ наказателно постановление № 11010476 от 12.04.2010г. на директора на Агенция за държавна финансова инспекция гр.София, с което за нарушение по чл.132, ал.1 от ЗОП му е наложено административно наказание – глоба, в размер на 500лв. и ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.