РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.5.2012г. до 31.5.2012г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 16/2012, I състав Развод и недейств. на брака М.М.Т. Д.Т.Т.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ЦАРЕВО
Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 2.5.2012г.
Разводът допуснат и бракът между страните прекратен по вина на съпруга. Родителските права върху детето предоставени на майката, на бащата определен режим на лични контакти. В тежест на бащата присъдена издръжка за минало време от 1350лв. и издръжка за бъдеще време от 150лв. месечно. Семейното жилище предоставено на съпруга. Възстановено предбрачното фамилно име на съпругата.
2 Гражданско дело No 20/2012, I състав Облигационни искове МОБИЛТЕЛ ЕАД С.А.Г. Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 2.5.2012г.
ПРИЕМА за установено по отношение на С.А.Г., ЕГН-**********, с постоянен адрес `````````, че дължи на на „Мобилтел”ЕАД, ЕИК-131468980, гр.София, р-н Илинден, ул.Кукуш 1, сумата от 568,13лв., представляваща стойността на предоставени GSM услуги, за периода от 07.01.2009г. до 06.03.2009г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 31.10.2011г. до окончателното изплащане.
3 НОХД No 71/2011, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.И.Г.,
М.И.Г.,
Д.М.Т.
Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 2.5.2012г.
ОПРЕДЕЛЯ на М.И.Г. едно общо наказание в размер на най- тежкото измежду наказанията по присъда по НОХД № 71/2011 год. по описа на PC гр.Царево, споразумение по НОХД № 2134/2011 год. по описа на PC гр.Бургас, по споразумение по НОХД № 200/2011 год. по описа на PC гр.Карнобат, по присъда по НОХД № 285/2011 год. по описа на PC гр.Айтос, по споразумение по НОХД № 466/2011 год. по описа на PC Карнобат и по споразумение по НОХД № 283/2011 год. по описа на PC гр.Средец в размер на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи при първоначален „строг“ режим в затвор.  На основание чл.24 от НК увеличава общото най-тежко наказание с ЧЕТИРИ месеца - ОТ ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА НА ДВЕ ГОДИНИ И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи при първоначален „строг“ режим в затвор.  На основание чл.25, ал.2 от НК приспада изтърпяната част от наказанията по съвкупността, считано от 26.07.2011 год. до 26.01.2012 год. и от 26.12.2011г.  
Д.И.Г.
М.И.Г.
ОПРЕДЕЛЯ на М.И.Г. едно общо наказание в размер на най- тежкото измежду наказанията по присъда по НОХД № 71/2011 год. по описа на PC гр.Царево, споразумение по НОХД № 2134/2011 год. по описа на PC гр.Бургас, по споразумение по НОХД № 200/2011 год. по описа на PC гр.Карнобат, по присъда по НОХД № 285/2011 год. по описа на PC гр.Айтос, по споразумение по НОХД № 466/2011 год. по описа на PC Карнобат и по споразумение по НОХД № 283/2011 год. по описа на PC гр.Средец в размер на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи при първоначален „строг“ режим в затвор.  На основание чл.24 от НК увеличава общото най-тежко наказание с ЧЕТИРИ месеца - ОТ ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА НА ДВЕ ГОДИНИ И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи при първоначален „строг“ режим в затвор.  На основание чл.25, ал.2 от НК приспада изтърпяната част от наказанията по съвкупността, считано от 26.07.2011 год. до 26.01.2012 год. и от 26.12.2011г.  
Д.М.Т.
4 НОХД No 35/2012, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО В.И.С. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 2.5.2012г., в законна сила от 2.5.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №35/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Николова и подсъдимия В. И. С. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което подсъдимият В. И. С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 НК, а именно в това, че на 21.04.2012 год. около 03.15 часа, в гр.А., обл.Б. управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “**” модел * с рег. № ** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда - 2.28 промила на хиляда, установено по надлежния ред - химическа експертиза №240/21.04.2012год. на експерт - химик към БНТЛ при ОДМВР гр.Бургас, след като е осъден с влязла в сила присъда за деянието по ал.1 - споразумение по НОХД №14/20.04.2011год. по описа на Районен съд гр.Царево.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.381, ал.4 т НПК във вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК НАЛАГА на подсъдимия В.И. С., ЕГН *** наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДВЕ ГОДИНИ;  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ДВЕ ГОДИНИ.  3. 150 /СТО И ПЕТДЕСЕТ/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА, както и ГЛОБА в размер на 100 лева.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА подсъдимия В. И.С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВЕ ГОДИНИ.  
В.И.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №35/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Николова и подсъдимия В. И. С. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което подсъдимият В. И. С. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 НК, а именно в това, че на 21.04.2012 год. около 03.15 часа, в гр.А., обл.Б. управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “**” модел * с рег. № ** след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда - 2.28 промила на хиляда, установено по надлежния ред - химическа експертиза №240/21.04.2012год. на експерт - химик към БНТЛ при ОДМВР гр.Бургас, след като е осъден с влязла в сила присъда за деянието по ал.1 - споразумение по НОХД №14/20.04.2011год. по описа на Районен съд гр.Царево.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.381, ал.4 т НПК във вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК НАЛАГА на подсъдимия В.И. С., ЕГН *** наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДВЕ ГОДИНИ;  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ДВЕ ГОДИНИ.  3. 150 /СТО И ПЕТДЕСЕТ/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА, както и ГЛОБА в размер на 100 лева.  На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА подсъдимия В. И.С. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДВЕ ГОДИНИ.  
5 НОХД No 36/2012, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.С.М. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 2.5.2012г., в законна сила от 2.5.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №36/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Николова и подсъдимия М. С. М. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 НК, а именно в това, че на 21.04.2012 год. около 00.45 часа в гр.П., обл.Б. по ул.”**” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “**, модел „**” с рег.№ **, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда - 3,31 промила на хиляда, установено по надлежния ред - химическа експертиза №239/21.04.2012 год. на експерт - химик към БНТЛ при ОДМВР гр.Бургас, след като е осъден с влязла в сила присъда за деянието по ал.1 - споразумение по НОХД №45/15.04.2011год. по описа на Районен съд гр.Царево.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.381, ал.4 от НПК във вр чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК НАЛАГА на подсъдимия М.С. М., ЕГН ** наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА.  3. 150 /СТО И ПЕТДЕСЕТ/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ДВЕ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100 лева.  
М.С.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №36/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Николова и подсъдимия М. С. М. - ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 НК, а именно в това, че на 21.04.2012 год. около 00.45 часа в гр.П., обл.Б. по ул.”**” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “**, модел „**” с рег.№ **, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда - 3,31 промила на хиляда, установено по надлежния ред - химическа експертиза №239/21.04.2012 год. на експерт - химик към БНТЛ при ОДМВР гр.Бургас, след като е осъден с влязла в сила присъда за деянието по ал.1 - споразумение по НОХД №45/15.04.2011год. по описа на Районен съд гр.Царево.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК на основание чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.381, ал.4 от НПК във вр чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК НАЛАГА на подсъдимия М.С. М., ЕГН ** наказание Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА;  2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА.  3. 150 /СТО И ПЕТДЕСЕТ/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ДВЕ ГОДИНИ и ГЛОБА в размер на 100 лева.  
6 НАХД No 310/2012, II състав По Закона за стандартизация ХИМПЕКС ООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 2.5.2012г.
НП-отменено
7 НАХД No 355/2012, I състав По ЗД по пътищата М.Г.Д. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 2.5.2012г.
НП-изменено
8 НОХД No 139/2011, II състав Гл.II. Блудство - чл.149 и 150 НК /без чл.149, ал.5 НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Р.Т.Н. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 3.5.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р.Т.Н.ЕГН ***  *. ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл. 149, ал. 2, предл. първо и второ, вр. ал. 1 от НК, поради което и на осн. чл. 149, ал. 2, предл. първо и второ, вр. ал. 1 от НК и чл. 54 от НК, ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ ГОДИНИ, което да изтърпи в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС.  2. ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл. 155б, ал. 1 предл. второ от НК, поради което и на осн. чл. 155б, ал. 1 предл. второ от НК и чл. 54 от НК, ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, което да изтърпи в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС.  3. ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл. 155, ал. 5, т. 3, вр. ал. 1, предл. първо, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, поради което и на осн. чл. 155, ал. 5, т. 3, вр. ал. 1, предл. първо, вр. чл. 26, ал. 1 от НК и чл. 54 от НК и чл. 293 от НПК, ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ, което да изтърпи в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС, както и на ГЛОБА в размер на 5.000 /пет хиляди/ лева.  ПРИЗНАВА подсъдимия Р.Т.Н. за НЕВИНОВЕН по по-тежко квалифицирания състав на престъпление по чл. 155, ал. 5, т. 3, вр ал. 3, вр ал. 1 предл. първо, вр. чл. 26 ал. 1 от НК- за това, че деянието е било извършено с користна цел- и го оправдава по това обвинение.  4. ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл. 155, ал. 5, т. 3, вр. ал. 1, предл. първо, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, поради което и на осн. чл. 155, ал. 5, т. 3, вр. ал. 1, предл. първо, вр. чл. 26, ал. 1 от НК и чл. 54 от НК и чл. 293 от НПК, ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ, което да изтърпи в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС, както и на ГЛОБА в размер на 5.000 /пет хиляди/ лева.  ПРИЗНАВА подсъдимия Р.Т.Н. за НЕВИНОВЕН по по-тежко квалифицирания състав на престъпление по чл. 155, ал. 5, т. 3, вр ал. 3, вр ал. 1 предл. първо, вр. чл. 26 ал. 1 от НК- за това, че деянието е било извършено с користна цел- и го оправдава по това обвинение.  5. ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл. 155, ал. 2 от НК, поради което и на осн. чл. 155, ал. 2 от НК и чл. 54 от НК и чл. 293 от НПК, ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, което да изтърпи в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС, както и на ГЛОБА в размер на 1.000 /хиляда/ лева.  ПРИЗНАВА подсъдимия Р.Т.Н. за НЕВИНОВЕН по по-тежко квалифицирания състав на престъпление по чл. 155, ал. 3, вр. ал. 2 от НК- затова, че деянието е било извършено с користна цел- и го оправдава по това обвинение.  На осн. чл. 23, ал. 1 от НК, съдът НАЛАГА на подсъдимия Р.Т.Н., ЕГН *** най-тежкото измежду така определените наказания, а именно наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ ГОДИНИ, което да изтърпи в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС.  На осн. чл. 23, ал. 3 от НК съдът ПРИСЪЕДИНЯВА изцяло към така наложеното общо наказание наложените наказания ГЛОБА в размер общо на 11000.00лв. /единадесет хиляди/ лева.  На основание чл. 59, ал. 1, т. 1 от НК ПРИСПАДА от така наложеното общо наказание времето, през което подсъдимият Р.Т.Н. е бил задържан под стража, считано от 20.04.2010 г. до 06.07.2010 г. като един ден задържане под стража се зачита за един ден лишаване от свобода.  На осн чл. 59, ал. 1 т. 2 от НК ПРИСПАДА от така наложеното общо наказание времето, през което подсъдимият е бил с мярка за неотклонение домашен арест, считано от 07.07.2010 г. до 09.02.201 1г. като два дни домашен арест се зачитат за един ден лишаване от свобода.  ОСЪЖДА подсъдимия Р.Т.Н. да заплати на М.Д.Б., ЕГН *** лично и със съгласието на нейната майка и законен представител Д.В.Б., ЕГН *** сумата от 1500.00 лв. /хиляда и петстотин лева/, представляващи причинени от деянието неимуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 18.04.2010 г. до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ предявения граждански иск над тази сума, до претендирания размер от 6000.00 лева като неоснователен.  
Р.Т.Н.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р.Т.Н.ЕГН ***  *. ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл. 149, ал. 2, предл. първо и второ, вр. ал. 1 от НК, поради което и на осн. чл. 149, ал. 2, предл. първо и второ, вр. ал. 1 от НК и чл. 54 от НК, ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ ГОДИНИ, което да изтърпи в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС.  2. ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл. 155б, ал. 1 предл. второ от НК, поради което и на осн. чл. 155б, ал. 1 предл. второ от НК и чл. 54 от НК, ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, което да изтърпи в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС.  3. ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл. 155, ал. 5, т. 3, вр. ал. 1, предл. първо, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, поради което и на осн. чл. 155, ал. 5, т. 3, вр. ал. 1, предл. първо, вр. чл. 26, ал. 1 от НК и чл. 54 от НК и чл. 293 от НПК, ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ, което да изтърпи в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС, както и на ГЛОБА в размер на 5.000 /пет хиляди/ лева.  ПРИЗНАВА подсъдимия Р.Т.Н. за НЕВИНОВЕН по по-тежко квалифицирания състав на престъпление по чл. 155, ал. 5, т. 3, вр ал. 3, вр ал. 1 предл. първо, вр. чл. 26 ал. 1 от НК- за това, че деянието е било извършено с користна цел- и го оправдава по това обвинение.  4. ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл. 155, ал. 5, т. 3, вр. ал. 1, предл. първо, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, поради което и на осн. чл. 155, ал. 5, т. 3, вр. ал. 1, предл. първо, вр. чл. 26, ал. 1 от НК и чл. 54 от НК и чл. 293 от НПК, ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ, което да изтърпи в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС, както и на ГЛОБА в размер на 5.000 /пет хиляди/ лева.  ПРИЗНАВА подсъдимия Р.Т.Н. за НЕВИНОВЕН по по-тежко квалифицирания състав на престъпление по чл. 155, ал. 5, т. 3, вр ал. 3, вр ал. 1 предл. първо, вр. чл. 26 ал. 1 от НК- за това, че деянието е било извършено с користна цел- и го оправдава по това обвинение.  5. ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл. 155, ал. 2 от НК, поради което и на осн. чл. 155, ал. 2 от НК и чл. 54 от НК и чл. 293 от НПК, ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, което да изтърпи в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС, както и на ГЛОБА в размер на 1.000 /хиляда/ лева.  ПРИЗНАВА подсъдимия Р.Т.Н. за НЕВИНОВЕН по по-тежко квалифицирания състав на престъпление по чл. 155, ал. 3, вр. ал. 2 от НК- затова, че деянието е било извършено с користна цел- и го оправдава по това обвинение.  На осн. чл. 23, ал. 1 от НК, съдът НАЛАГА на подсъдимия Р.Т.Н., ЕГН *** най-тежкото измежду така определените наказания, а именно наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ ГОДИНИ, което да изтърпи в затвор на осн. чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС при първоначален „строг” режим на осн. чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС.  На осн. чл. 23, ал. 3 от НК съдът ПРИСЪЕДИНЯВА изцяло към така наложеното общо наказание наложените наказания ГЛОБА в размер общо на 11000.00лв. /единадесет хиляди/ лева.  На основание чл. 59, ал. 1, т. 1 от НК ПРИСПАДА от така наложеното общо наказание времето, през което подсъдимият Р.Т.Н. е бил задържан под стража, считано от 20.04.2010 г. до 06.07.2010 г. като един ден задържане под стража се зачита за един ден лишаване от свобода.  На осн чл. 59, ал. 1 т. 2 от НК ПРИСПАДА от така наложеното общо наказание времето, през което подсъдимият е бил с мярка за неотклонение домашен арест, считано от 07.07.2010 г. до 09.02.201 1г. като два дни домашен арест се зачитат за един ден лишаване от свобода.    
Мотиви от 31.5.2012г.
Мотивите изготвени в срок.
9 НАХД No 507/2011, I състав По ЗД по пътищата А.Б.Т. РУП - ПРИМОРСКО Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 3.5.2012г.
НП-потвърдено
10 НАХД No 550/2011, I състав По ЗД по пътищата П.А.Ш. РУП - ПРИМОРСКО Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 3.5.2012г.
НП-потвърдено
11 Гражданско дело No 8/2012, II състав Облигационни искове ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД К.А.К. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 4.5.2012г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на К. А. К., ЕГН **, че същият, в качеството му на потребител с абонатен № 713270, дължи на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, ЕИК 812115210, сумата от 125,00 лв. /сто двадесет и пет лева/, представляваща общата стойност на доставена, отведена и пречистена вода през периода от 12.02.2010 г. до 13.09.2010 г. ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК- 10.10.2011 г. до окончателното й изплащане.  ОСЪЖДА К. А.К., ЕГН ***, да заплати на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, ЕИК 812115210, сумата от 125,00 лв. (сто двадесет и пет лева) за направени по делото разноски.  
12 НАХД No 345/2012, I състав Административни дела Л.С.Д. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 4.5.2012г.
НП-отменено
13 НАХД No 347/2012, I състав Административни дела Л.С.Д. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 4.5.2012г.
НП-отменено
14 НАХД No 354/2012, I състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) КРИМЕДА 11 ООД ТД НА НАП БУРГАС Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 4.5.2012г.
НП-отменено
15 Гражданско дело No 40/2011, II състав Вещни искове К.С.П.,
Н.С.П.
С.Д.П.,
К.С.К.
Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 7.5.2012г.
ОБЯВЯВА за недействителни по отношение на К.С.П., ЕГН ***, лично и със съгласието на своята майка и законен представител М.Е.Н., ЕГН *** и Н.С.П., ЕГН ***:  Извършени сделки с нотариален акт за дарение на идеални части от недвижими имоти № 39, том I, рег. № 306, дело № 37/ 2011 г. на нотариус М.В. с рег. № *** и район на действие PC- Царево, с които С.Д.П., ЕГН *** дарява на К.С.К., ЕГН ***, следните недвижими имоти:  5/ 801 кв.м.ид.ч. от следния недвижим имот: поземлен имот с кадастрален идентификатор 48619.63.61 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургас, одобрена със Заповед РД-18-56/ 24.08.2006 г. на Изп. директор на АК, последно изменение със заповед КД-14-02-1774 от 09.11.2010 г. на Началника на СГКК- Бургас, адрес: гр. Царево, местност *** целия имот с площ от 801 кв.м. трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, стар идентификатор: 48619.63.7, номер по предходен план: 7, парцел I, при граници: имоти с идентификатор 48619.63.26, 48619.63.1, 48619.63.62;   5/ 808 кв.м.ид.ч. от следния недвижим имот: поземлен имот с кадастрален идентификатор 48619.63.62 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургас, одобрена със Заповед РД-18-56/ 24.08.2006 г. на Изп. директор на АК, последно изменение със заповед КД-14-02-1774 от 09.11.2010 г. на Началника на СГКК- Бургас, адрес: гр. Царево, местност *** целия имот с площ от 808 кв.м. трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, стар идентификатор: 48619.63.7, номер по предходен план: 7, парцел I, при граници: имоти с идентификатор 48619.63.26, 48619.63.61, 48619.63.1.  Извършени сделки с нотариален акт за продажба на идеални части от недвижими имоти № 40, том I, рег. № 309, дело № 38/ 2011 г. на нотариус М.В. с рег. № *** и район на действие PC- Царево, с които С.Д.П., ЕГН *** продава на К.С.К., ЕГН *** следните недвижими имоти :  195.25/ 801 кв.м.ид.ч. от следния недвижим имот: поземлен имот с кадастрален идентификатор 48619.63.61 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургас, одобрена със Заповед РД-18-56/ 24.08.2006 г. на Изп. директор на АК, последно изменение със заповед КД-14-02-1774 от 09.11.2010 г. на Началника на СГКК- Бургас, адрес: гр. Царево, местност *** целия имот с площ от 801 кв.м. трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, стар идентификатор: 48619.63.7, номер по предходен план: 7, парцел I, при граници: имоти с идентификатор 48619.63.26, 48619.63.1, 48619.63.62;  197/ 808 кв.м.ид.ч. от следния недвижим имот: поземлен имот с кадастрален идентификатор 48619.63.62 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургас, одобрена със Заповед РД-18-56/ 24.08.2006 г. на Изп. директор на АК, последно изменение със заповед КД-14-02-1774 от 09.11.2010 г. на Началника на СГКК- Бургас, адрес: гр. Царево, местност *** целия имот с площ от 808 кв.м. трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно— рекреационен обект, стар идентификатор: 48619.63.7, номер по предходен план: 7, парцел I, при граници: имоти с идентификатор 48619.63.26, 48619.63.61, 48619.63.1.  ОТХВЪРЛЯ предявения инцидентен, установителен иск, предявен от ответника П., с който се иска от съда, да постанови решение, с което да приеме за установено спрямо ищците, че ответника П. не им дължи месечна издръжка, установена с Решение № 327 от 28.12.2006 г по гр. дело № 1855/ 2006 г по описа Софийски районен съд, влязло в сила на 12.01.2007 г. считано от влизане в сила на съдебното решение, за суми в размер на: главница в размер на 3 720,00 лв. със законна лихва в размер на 1 331.11 лв. за периода 12.01.2007 г. до 08.03.2011 г. за детето Н.С.П. и главница в размер на 4 000,00 лв. със законна лихва в размер на 1 016.71 лв. за периода 12.01.2007 г. до 08.03.2011 г. за детето К.С.П., поради плащане на дължимата издръжка и с който алтернативно се иска от съда, да постанови решение, с което да приеме за установено спрямо ищците, че ответника П. не им дължи месечна издръжка, установена с Решение № 327 от 28.12.2006 г. по гр. дело № 1855/ 2006 г. по описа Софийски районен съд, влязло в сила на 12.01.2007 г. считано от влизане в сила на съдебното решение, за суми в размер на: 1920,00 лв. главница и 1034.61 лв. лихви за Н.П.и 1280 лв. главница и 689.76 лихви за К.П., поради погасяването на вземанията по давност.  
16 НАХД No 344/2012, I състав Административни дела Л.С.Д. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 7.5.2012г.
НП-отменено
17 Гражданско дело No 3/2012, I състав Облигационни искове ИНКОЗМЕТИКС АД ЕТ ИВКОМ-ИВАН ПРОДАНОВ Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 10.5.2012г.
ПРИЕМА за установено по отношение на ЕТ“Ивком-И.П.“***, че дължи на „Инкозметикс”АД, ЕИК-131263858, с.Казичене, Столична община, ул.Серафим Стоев №28, сумата от 394,19лв. главница, представляваща задължение по фактури за закупени козметични продукти, ведно с 51,30лв. мораторна лихва за периода от 18.06.2010г. до 17.10.2011г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 18.10.2011г., както и сумата от 125,00лв. разноски по заповедното производство
18 Гражданско дело No 22/2012, I състав Облигационни искове ЕТ ДРАГАН БАХЧЕВАНОВ ГРАНД ХОТЕЛ ПРИМОРСКО ЕООД Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Определение от 10.5.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, съгласно условията на която страните се съгласяват, че ответникът ще заплати остатъкът от претендираната главница в размер на 8 618.36лв., представляващи дължима главница по приложените по делото фактури, както и мораторна лихва в размер на 1100лв. дължима върху главницата, сумата от 186.25лв., представляваща ? от платената държавна такса по гр. дело №22 от 2012г. по описа на Районен съд гр.Царево, сумата от 372.50лв. представляваща платена държавна такса по ч.гр. дело №1516 от 2011г. на ЦРС, както и адвокатски хонорар в размер на 825лв. с изплащането на които суми финансовите отношения между страните ще бъдат окончателно уредени по това дело в срок до 15.06.2012г. В случай, че не бъдат изплатени гореописаните суми в уговорения срок ответникът ще дължи лихва до окончателното изплащане на сумите. В седемдневен срок ищеца се задължава да поиска вдигане на обезпечителните запори на сметките на ответното дружество наложени в рамките на изпълнителното производство образувано по изпълнителен лист издаден по ч. гр. д. №1516/2011г. по описа на РС Царево. Дължимите вноски ще бъдат изплащани по банков или касов път като при плащане в брой кредиторът се задължава да издаде касов бон от ЕКАФП.
19 Гражданско дело No 30/2012, II състав Облигационни искове БАРКА ЕООД,
ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ "ИВАН КОПАНОВ"
ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП,
ЕЛДОРАДО -2004 ООД
Докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Определение от 10.5.2012г.
Прекратява производството по делото поради недупостимост на иска
20 НАХД No 346/2012, II състав Административни дела Л.С.Д. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 10.5.2012г.
НП-отменено
21 Гражданско дело No 38/2011, I състав Облигационни искове МЕХАНИЗАЦИЯ И БОРБА С ЕРОЗИЯТА ООД П.Д.П. Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Определение от 14.5.2012г.
В шестмесечния срок от спирането на делото, страните не са поискали възобновяване
22 НОХД No 14/2012, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.Я.И.,
И.А.М.,
А.Х.Т.
Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Присъда от 14.5.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.Я.И. ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. пьрво и второ и т.5, вр.чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.195, ал.1, т.4, предл. пьрво и второ и т.5, вр.чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.  ПРИЗНАВА подсъдимия И.А.М. ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, т.5 и т.7, вр.чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр.чл.28, ал.1, вр.чл.63, ал.1, т.3 от НК, поради което и на осн. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, т.5 и т.7, вр.чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр.чл.28, ал.1, вр.чл.63, ал.1, т.3 от НК и чл.55 от НК ГО ОСЪЖДА на ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.4 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ДВЕ ГОДИНИ; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни - за срок от ДВЕ ГОДИНИ; 3. Включване в програми за обществено въздействие за срок от ЕДНА ГОДИНА.  ПРИЗНАВА подсъдимия А.Х.Т. ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл. 195, ал.1, т.4 предл. първо и второ, т.5 и т.7, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр.чл.28, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.195, ал.1, т.4 предл. първо и второ, т.5 и т.7, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр.чл.28, ал.1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА , което наказание да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален “строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.  ПРИЗНАВА подсъдимия А.Х.Т. ЗА НЕВИНОВЕН по по-тежко квалифицирания състав на престъпление, а именно по чл.196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал.1, т.4 предл. първо и второ, т.5, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр.чл.29, ал.1, б. б от НК- за това, че деянието е извършено в условията на опасен рецидив и го ОПРАВДАВА по това обвинение.  
И.Я.И.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.Я.И. ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. пьрво и второ и т.5, вр.чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на осн. чл.195, ал.1, т.4, предл. пьрво и второ и т.5, вр.чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На осн. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.  
И.А.М.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.А.М. ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, т.5 и т.7, вр.чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр.чл.28, ал.1, вр.чл.63, ал.1, т.3 от НК, поради което и на осн. чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, т.5 и т.7, вр.чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр.чл.28, ал.1, вр.чл.63, ал.1, т.3 от НК и чл.55 от НК ГО ОСЪЖДА на ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.4 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ДВЕ ГОДИНИ; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни - за срок от ДВЕ ГОДИНИ; 3. Включване в програми за обществено въздействие за срок от ЕДНА ГОДИНА.  
А.Х.Т.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.Х.Т. ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл. 195, ал.1, т.4 предл. първо и второ, т.5 и т.7, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр.чл.28, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.195, ал.1, т.4 предл. първо и второ, т.5 и т.7, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр.чл.28, ал.1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА , което наказание да изтърпи в затвор на осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС при първоначален “строг” режим на осн. чл.61, т.2 от ЗИНЗС.  ПРИЗНАВА подсъдимия А.Х.Т. ЗА НЕВИНОВЕН по по-тежко квалифицирания състав на престъпление, а именно по чл.196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал.1, т.4 предл. първо и второ, т.5, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр.чл.29, ал.1, б. б от НК- за това, че деянието е извършено в условията на опасен рецидив и го ОПРАВДАВА по това обвинение.  
Мотиви от 29.5.2012г.
Мотивите изготвени в срок.
23 Гражданско дело No 93/2011, I състав Облигационни искове Н.Г.Д.,
М.П.Ф.,
П.Ф.Т.,
К.Ф.Ф.,
Д.П.М.,
С.Д.Ф.,
Й.Д.Ф.,
Д.Г.Р.
И.Х.Н. Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 15.5.2012г.
ОСЪЖДА И.Х.Н. ЕГН-********** *** да заплати на Д.Г.Р., ЕГН-********** ***, Н.Г.Д., ЕГН-********** ***, М.П.Ф., ЕГН-********** ***, П.Ф.Т., ЕГН-********** ***, К.Ф.Ф., ЕГН-********** ***, Д.П.М., ЕГН-********** ***, С.Д.Ф., ЕГН-********** ***, Й.Д.Ф., ЕГН-********** ***, сумата от 840,00лв. (осемстотин и четиридесет лева), дължима като обезщетение за лишаването им от право на ползване на част от УПИ ІV-350, кв.71 по плана на гр.Приморско, за периода от 20.06.2011г. до 31.08.2011г., ведно с законната лихва върху тази сума от 31.08.2011г. до окончателното плащане, като ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част до претендирания размер от 5000лв., като неоснователен.
24 НОХД No 40/2012, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Г.П.Т. Председател и докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 15.5.2012г., в законна сила от 15.5.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №40/2012г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и обвиняемия Г. П. Т. – ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Г. К., съгласно което обвиняемият Г. П. Т., ЕГН: *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че на 12.03.2012 год. около 17.00ч. в гр.П. Б. обл., по ул.** управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „**”, модел „**” с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.46 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с протокол за химическа експертиза № 140/14.03.2012 год. на БНТЛ при ОДМВР гр. Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 във вр. чл.54, ал.1 от НК, НАЛАГА на обвиняемия Г. П. Т., ЕГН: *** наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА.  На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК, ЛИШАВА обв. Г. П.Т. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.3 от НК се приспадне времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 13.03.2012г.  
Г.П.Т.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №40/2012г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и обвиняемия Г. П. Т. – ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.Г. К., съгласно което обвиняемият Г. П. Т., ЕГН: *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че на 12.03.2012 год. около 17.00ч. в гр.П. Б. обл., по ул.** управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „**”, модел „**” с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.46 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с протокол за химическа експертиза № 140/14.03.2012 год. на БНТЛ при ОДМВР гр. Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 във вр. чл.54, ал.1 от НК, НАЛАГА на обвиняемия Г. П. Т., ЕГН: *** наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА.  На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.  На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК, ЛИШАВА обв. Г. П.Т. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.3 от НК се приспадне времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 13.03.2012г.  
25 НАХД No 377/2012, I състав По ЗД по пътищата П.С.И. РУП - ПРИМОРСКО Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 16.5.2012г.
НП-потвърдено
26 НОХД No 41/2012, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО А.Г.Г. Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Споразумение от 17.5.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №41/2012г. по описа на ЦРС между РП-Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия А.Г.Г., представляван от адв.***, съгласно което подсъдимият със снета по-горе самоличност се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно в това, че на 05.05.2012 год. 15.45 часа по третокласен път ІІІ 9901, на около 100м. след с.С. в посока гр.А., Б.обл. управлявал моторно превозно средство - мотопед марка „Ямаха” 50, с рег. № ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда, а именно - 2.10 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с протокол за химическа експертиза № 266/07.05.2012 год. на БНТЛ при ОД на МВР гр. Бургас.  За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.Г.Г., ЕГН *** на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.1, т.1 и т.2, със следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2/. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  На основание чл.343г, вр.чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА А.Г.Г., ЕГН *** от право да управлява МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от 05.05.2012г.  
А.Г.Г.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.Г.Г., ЕГН *** на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.1, т.1 и т.2, със следните пробационни мерки:  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;  2/. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.  На основание чл.343г, вр.чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА А.Г.Г., ЕГН *** от право да управлява МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от 05.05.2012г.  
27 НАХД No 367/2012, I състав По ЗУТ Д.Х.А. РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 17.5.2012г.
НП-потвърдено
28 НАХД No 369/2012, I състав По ЗУТ Д.Х.А. РДНСК Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 17.5.2012г.
НП-отменено
29 НАХД No 368/2012, II състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) ЕЛДОРАДО -2004 ООД БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 21.5.2012г.
НП-отменено
30 ЧГД No 1232/2012, I състав Други ЧГД Х.Г.К. Докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Определение от 28.5.2012г.
Оставя без разглеждане молбата на М.К., с която моли съда за разрешение за закупуване на притежаваните дялове от малолетната Х.К. от капитала на "Кьосев и Хриси" ЕООД, получени по наследство от баща й, и назначаване на особен представител на детето, който да го представлява пред нотариуса
31 НАХД No 363/2012, I състав Административни дела П.Я.А. СМЕТНАТА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 28.5.2012г.
НП-потвърдено
32 НАХД No 373/2012, II състав По ЗД по пътищата М.Г.Г. РУП - ПРИМОРСКО Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 28.5.2012г.
НП-изменено
33 Гражданско дело No 35/2012, I състав Облигационни искове МОБИЛТЕЛ ЕАД ФЕНИКС 007 ООД Председател и докладчик:
РУМЕН Н. ЙОСИФОВ
Решение от 30.5.2012г.
ПРИЕМА за установено по отношение на „Феникс 007“ООД, ЕИК-147138728, 8180, Приморско, ул.Зунарита 1Б, че дължи на „Мобилтел”ЕАД, ЕИК-131468980, гр.София, р-н Илинден, ул.Кукуш 1, сумата от 414,93лв., представляваща стойността на предоставени GSM услуги за периода от 28.09.2009г. до 28.11.2009г., ведно със законната лихва върху главницата от 10.11.2011г. до окончателното плащане.
34 НАХД No 361/2012, II състав По ЗД по пътищата Г.В.Г. РУП ЦАРЕВО Председател и докладчик:
МИНЧО Т. ТАНЕВ
Решение от 31.5.2012г.
НП-потвърдено