РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 01.04.2010г. до 30.04.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 109/2009, I състав Облигационни искове Г.И.Щ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД,
К.Д.К.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 06.04.2010г.
ОСЪЖДА "Застрахователна компания Лев инс"АД, ЕИК-121130788``````` №41, при участието на К.Д.К., ЕГН-********** ***, ````````, ```, като трето лице помагач, да заплати на Г.И.Щ., ЕГН-********** ***, сумата от 8`100лв., обезщетение за причинени му неимуществени вреди, ведно със законната лихва считано от 26.07.2009г. до окончателното изплащане, както и сумата от 450.00лв. за съдебно деловодни разноски, като ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част до претендираните размери - главница 15`000лв. и законната лихва над уважения размер, като неоснователен.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на Г.И.Щ., ЕГН-**********, с който моли съда да осъди К.Д.К., ЕГН-**********, да му заплати сумата от 15`000лв., обезщетение за причинени му неимуществени вреди, ведно със законната лихва считано от 26.07.2009г. до окончателното изплащане.

 
2 Гражданско дело No 157/2008, II състав Вещни искове по ЗСПЗЗ М.П.Б.,
Р.И.Д.,
Д.Г.П.,
К.Г.П.,
Е.И.Ц.,
Е.К.Ц.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ - ОФИС ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 07.04.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.П.Б., ЕГН **********, Р.И.Д., ЕГН **********, Д.Г.П., ЕГН **********, К.Г.П., ЕГН **********, Е.И.Ц., ЕГН **********, Е.К.Ц., ЕГН **********- всички в качеството си на наследници на Д. Тодоров Бракалов /Бъркалов/- б.ж. на гр. Бургас, със съдебен адрес, гр. Бургас, ул. "Иван Богоров" № 1, ет. 1, чрез адв. Т.И., против Решение № 16.4/ 30.05.2008 год. на ОС"З"- Царево, постановено по преписка вх. № 763/ 3.12.2003 год. на ОС "ЗГ"- Царево.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд, гр. Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. 
3 Гражданско дело No 158/2008, II състав Вещни искове по ЗСПЗЗ М.П.Б.,
Р.И.Д.,
Д.Г.П.,
К.Г.П.,
Е.И.Ц.,
Е.К.Ц.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ - ОФИС ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 07.04.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.П.Б., ЕГН **********, Р.И.Д., ЕГН **********, Д.Г.П., ЕГН **********, К.Г.П., ЕГН **********, Е.И.Ц., ЕГН **********, Е.К.Ц., ЕГН **********- всички в качеството си на наследници на Д. Тодоров Бракалов /Бъркалов/- б.ж. на гр. Бургас, със съдебен адрес, гр. Бургас, ул. "Иван Богоров" № 1, ет. 1, чрез адв. Т.И., против Решение № 16.3/ 30.05.2008 год. на ОС"З"- Царево, постановено по преписка вх. № 763/ 3.12.2003 год. на ОС "ЗГ"- Царево.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд, гр. Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
4 НАХД No 323/2010, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО А.Г.Д. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 07.04.2010г.
ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност А.Г.Д., ЕГН-**********,***, жив. ``````, за извършеното от него престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно, че на 22.02.2010г. в гр.Приморско, обл.Бургаска, по ул.Странджа, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Форд" модел "Пробе" с рег.№ `````, в едногодишен срок от наказването му по административен ред наказателно постановление № 299/10.07.2009г., влязло в сила на 15.10.2009г. на началника на сектор ПП КАТ при ОДМВР-Бургас за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление и му НАЛАГА административно наказание - глоба в размер на 5000/пет хиляди/лева.
А.Г.Д.
Мотиви от 07.04.2010г.
 
5 НАХД No 451/2009, I състав Административни дела С.М.К. РИОКОЗ Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 08.04.2010г.
ОСТАВЯ без уважение жалбата на С.М.К., ЕГН-**********,***, ````````````, срещу наказателно постановление № 03.2-1334 от 26.10.2009г. на директора на РИОКОЗ-гр.Бургас, с което за нарушение по чл.294 от ЗЛПХМ, вр. чл.19, ал.3 и чл.22, ал.3 от Наредба № 28 на МЗ, обн. ДВ, бр. 109/2008г. е наложена глоба в размер на 1000лв. (хиляда лева) и ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление
 
6 ЧНД No 2016/2009, II състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК Л.С.Г. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 08.04.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НЧД № 2016 от 2009 г. по описа на Районен съд гр.Царево.

Определението подлежи на обжалване или частен протест с частна жалба в седемдневен срок считано от днес пред БОС.


 
7 НОХД No 21/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО К.В.С. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 08.04.2010г., в законна сила от 08.04.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №21/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия С., представляван от неговия защитник адв. С., съгласно условията на което подсъдимият К.В.С., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че на 23.08.2008 год. около 03.20 ч. в с.Лозенец, Бургаска обл., на КПП "Автогарата" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Ауди"" модел "А6" с per. № СА 6227 АМ, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.72 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с химическа експертиза №1066/25.08.2008 год. на БНТЛ при ОД на МВР гр. Бургас.
За посоченото престъпление на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК подсъдимият К.В.С., ЕГН **********, ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК със следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
Веществени доказателства няма.
Разноските по делото в размер на 30.00лв. са изплатени от подсъдимия.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
На осн. чл.25, вр. чл. 23 от НК съдът ОПРЕДЕЛЯ едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ измежду наказанието определено с настоящото споразумение и наказанието определено със споразумение по НОХД №11847 по описа на СРС за 2009г. в размер на по-тежкото от тях, а именно Пробация при условията на чл. 42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
Определението за определяне на общо наказание подлежи на обжалване или протест в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.
На основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №21/2010г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо подсъдимия е прекратено и на осн. чл.309, ал.2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо подсъдимия С. мярката за неотклонение "Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7- дневен срок от днес.

К.В.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №21/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия С., представляван от неговия защитник адв. С., съгласно условията на което подсъдимият К.В.С., ЕГН **********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че на 23.08.2008 год. около 03.20 ч. в с.Лозенец, Бургаска обл., на КПП "Автогарата" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Ауди"" модел "А6" с per. № СА 6227 АМ, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.72 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с химическа експертиза №1066/25.08.2008 год. на БНТЛ при ОД на МВР гр. Бургас.
За посоченото престъпление на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК подсъдимият К.В.С., ЕГН **********, ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК със следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
Веществени доказателства няма. Разноските по делото в размер на 30.00лв. са изплатени от подсъдимия.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
На осн. чл.25, вр. чл. 23 от НК съдът ОПРЕДЕЛЯ едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ измежду наказанието определено с настоящото споразумение и наказанието определено със споразумение по НОХД №11847 по описа на СРС за 2009г. в размер на по-тежкото от тях, а именно Пробация при условията на чл. 42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ седмично за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
Определението за определяне на общо наказание подлежи на обжалване или протест в 7-дневен срок считано от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.

 
8 Гражданско дело No 91/2008, II състав Облигационни искове С.Н.И.,
И.Н.Н.
ЕТ МИРИУС-АТАНАСКА ДЖИНКОВА Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 09.04.2010г.
ОСЪЖДА ЕТ "Мириус-Атанаска Джинкова", гр. Приморско, ул. "Русалка" № 2, peг. ф.д. № 3504/ 1990 год. на БОС, представляван от Атанаска Иванова Джинкова, ЕГН **********. да заплати на И.Н.Н., ЕГН ********** и С.Н.И., ЕГН **********,***, общо сумата от 15000.00 (петнадесет хиляди) лева, представляваща обезщетение за ползването от нея на УПИ III. кв. 71 по плана на гр. Приморско, за периода от 01.05.2004 г. до 01.01.2005 г. ведно със законната лихва върху тази сума считано от 26.03.2008 г. до окончателното плащане.

Решението подлежи на въззивно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Бургаски окръжен съд.


 
9 НОХД No 90/2009, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Х.А.И. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 09.04.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Х.А.И., ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода 19.06.2008 г. - 04.07.2008 г. в гр.Китен, обл.Бургаска, от стая на трети етаж на ул.Възраждане №5а и в гр.Приморско, обл.Бургаска, в м."Узунджата", в условията на продължавана престъпна дейност отнел от владението на св.О.К.Т. движими вещи - 1бр. преносим компютър марка "Хюлет пакард" модел "Компакт" МХ 7400, ведно с оригинална чанта, 2 бр. захранващи кабели, 2 бр. кабели за интернет към компютъра и 1 бр. кабел за телевизор на стойност 1530.00 лв., 1бр. метална кутия визитник на стойност 4.22 лв., 1 бр. мъжки часовник "Кандидо" на стойност 175.50 лв., 1 бр. дамски часовник марка "Луис Бернард" на стойност 48.75 лв., 1 бр. мобилен телефон марка "Нокия" модел 6230 на стойност 62.50 лв., 1бр. СИМ карта М-тел на стойност 9.99 лв., 1 бр. слънчеви очила марка "Фере" на стойност 106.48 лв., 1 бр. компактдиск с надпис "Химиморт" на стойност 4.50 лв., 1бр. зарядно устройство "Сафети" на стойност 7.00 лв., 3 бр. газови запалки с надпис "Химипорт Руберт" на стойност 3.38 лв., 1 бр. табела с надпис "О.Т." и щипка на стойност 5.00 лв., 1бр. нокторезачка на стойност 1.50 лв., 1 бр. блистер "Микардис" на стойност 2.20 лв., 1 бр. ключодържател с рулетка на стойност 2.30 лв., 7 бр. обикновени химикалки на стойност 7.00 лв., 1 бр. пръстен тип халка с надпис "Миглена" с тегло 5.06 грама, 14 карата жълто и бяло злато проба 585 на стойност 182.00 лв., 1 бр. мъжки пръстен с гравиран монограм "ОТ" с тегло 11.42 грама, 14 карата злато проба 585 на стойност 411.00 лв. и сумата от 140.00 лв. и от владението на св. П.В.Ц. движими вещи - сумата от 317.00 лв., всичко на обща стойност 3020.32 лв., без тяхно съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на повторност и не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195 ал.1 т.7, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.28 ал.1, вр. чл.26 ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК и чл. 58а, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, ГО ОСЪЖДА на ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи при първоначален СТРОГ режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.
ПРИЗНАВА подсъдимия Х.А.И., ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 29.07.2008 г. около 00.10 ч. в гр. Китен, обл. Бургаска, отнел от владението на св. О.С. - руска гражданка движими вещи - 1 бр. дамска чанта от изкуствена кожа на стойност 29.38 лв., международен паспорт, 1 бр. червено лачено портмоне с надпис "Коко Шанел" на стойност 22.51 лв., 1 бр. метална хирургическа щипка на стойност 3.74 лв., 1 бр. бинт на стойност 0.74 лв., 1 бр. пакетче амоняк на стойност 1.20 лв., 1 бр. тефтер с твърди корици и закопчалка 20/15 на стойност 4.88 лв., 1 бр. тефтер с твърди корици и пружина 14/10 на стойност 2.03 лв., сумата от 660 евро на стойност 1290.85 лв., сумата от 700 долара на стойност 871.75 лв. и сумата от 1130.00 лв., всичко на обща стойност 3357.08 лв., с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила- удари по рамото и поваляне на земята - престъпление по чл. 198, ал. 1, предл. първо от НК, поради което и на основание чл. 198, ал. 1, предл. първо от НК и чл. 58а, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, ГО ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи при първоначален СТРОГ режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.На осн. чл. 23, ал. 1 от НК, НАЛАГА на подсъдимия Х.А.И. по-тежкото от така определените му наказания, а именно ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи при първоначален СТРОГ режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.ОСЪЖДА подсъдимия Х.А.И. да заплати на П.В.Ц., ЕГН ********** *** сумата от 300.00 (триста) лв. за причинени от деянието имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 04.07.2008 г. ОСЪЖДА подсъдимия Х.А.И. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата от 186.20 лв. за разноски по делото, както и сумата от 50.00 (петдесет) лв. - държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА на съхранение в РС Царево- 1 бр. чанта от черен плат, 1 бр. черен кабел със щепсел, 1 бр. зарядно устройство за преносим компютър марка "Хюлет пакард" модел "Сафети", 1 бр. мъжки потник, син на цвят райе, 1 бр. мъжки слипове, зелени на цвят с надпис "ФБР", 1 бр. компакт диск с надпис "Съни топ 100", 1 бр. четка за боядисване на коса, черна на цвят, 2 бр. фонокарти "БТК" по 50 импулса, 1 бр. химикалка, 1 бр. запалка, шарена, 2 бр. пили за пети - бяла и розова, 1 бр. мъжка тениска с щампа на гърдите черна на цвят, размер L, 1 бр. мъжка тениска с щампа на гърдите и гърба, черна на цвят, 1 бр. флакон пяна за бръснене марка "Жилет", 1 бр. голяма туристическа раница от зелено-черен промазан плат, с надпис на капака "Lowe alpine", 1 бр. ролков дезодорант марка "Нивея", мъжки, син на цвят, 1 бр. преносим компютър марка "Хюлет пакард", модел "Pavilion dv 2500", сериен номер № 2СЕ75160SG, производствен № НС 451UAАВА, 1 бр. черен калъф от изкуствена кожа, с надпис "Hama", 1 бр. мишка оптична, цвят сиво и черно, 1бр. чифт чорапи тип "терлик" на цвят бяло и синьо с надпис "Спорт", 1 бр. фотоапарат марка "Сони", модел "Cyber - shot", модел "DSC - W 90", сериен номер 7557845, 1 бр. мобилен телефон марка "Нокия", модел 6100, с ИМЕЙ 351538002642522 без СИМ карта, 1бр. телефон марка "Самсунг", модел SGH - X 600, с ИМЕЙ 353604001357088 без СИМ карта, 1 бр. СИМ карта на "Вивател" с номер 89359030010003852545, 1 бр. Прима карта на М-тел с номер 990952104082, 1 бр. ръчен часовник с метална верижка с надпис на циферблата "Paul Jardin", 1 бр. черен калъф, с прозрачни капаци, с цип с надпис "Клеопатра", 1 бр. синджир от бял метал, 14 см. със закачен на него кръст от бял метал, 1 бр. парче от синджир от бял метал с дължина 7 см. със същата плетка като синджира, 1 бр. кожена гривна от изкуствена кожа с капси, 1 бр. част от раница с надпис "SLINGHOT" черно и бяло на цвят, 1 бр. парфюм "FM", 1 бр. зарядно устройство с надпис "ZTE" черно на цвят, 1 бр. свързващ кабел син на цвят, 1 бр. зарядно устройство с надпис "SPECIAL", № Д800-Д900, 1 бр. зарядно устройство с надпис "SPECIAL" № 6101, 1 бр. пластмасова част с надпис "SHURE", 1 бр. контролен талон № 2751642956 на името на Александър Николаев Веселинов с ЕГН с изтрити букви към свидетелството за управление на МПС № 275164295, 2 бр. листи с изписани телефонни номера, 1 бр. МР3 плейър със сребрист панел, зацапан с черна боя, 2 бр. монети от 1 лев, 3 бр. монети от 0.50 лв., 3 бр. монети от 0.20 лв., 1 бр. монети от 0.10 лв., 1 бр. чанта за кръст от плат тип колан, червена на цвят и избеляла, 1 бр. мъжки къси панталони тип четвърти, бежови на цвят с надпис "Брадлър", 1 бр. поларен елек черен на цвят, 1 бр. спортно яке с цип, с дълги ръкави с камуфлажна шарка, с надпис "Експедишън", 1 бр. мъжка блуза с дълъг ръкав трикотаж, с черни и бели райета с надпис "Пума", 1 бр. мъжка риза, червена на цвят с щампа, 1 бр. тениска, розова на цвят с тъмносин пришит надпис, къс ръкав, 1 бр. зелена тениска с къс ръкав, с надпис "Левис", 1 бр. мъжки къси панталони с розови, сини и бели райета, 1 бр. мъжки къси панталони червени на цвят с надпис на левия крачол, 1 бр. мъжки къси панталони сини на цвят с бели цветя, 1 бр. мъжки боксер синьо и бяло райе да бъдат върнати на собственика им.

Х.А.И.
ПРИЗНАВА подсъдимия Х.А.И., ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода 19.06.2008 г. - 04.07.2008 г. в гр.Китен, обл.Бургаска, от стая на трети етаж на ул.Възраждане №5а и в гр.Приморско, обл.Бургаска, в м."Узунджата", в условията на продължавана престъпна дейност отнел от владението на св.О.К.Т. движими вещи - 1бр. преносим компютър марка "Хюлет пакард" модел "Компакт" МХ 7400, ведно с оригинална чанта, 2 бр. захранващи кабели, 2 бр. кабели за интернет към компютъра и 1 бр. кабел за телевизор на стойност 1530.00 лв., 1бр. метална кутия визитник на стойност 4.22 лв., 1 бр. мъжки часовник "Кандидо" на стойност 175.50 лв., 1 бр. дамски часовник марка "Луис Бернард" на стойност 48.75 лв., 1 бр. мобилен телефон марка "Нокия" модел 6230 на стойност 62.50 лв., 1бр. СИМ карта М-тел на стойност 9.99 лв., 1 бр. слънчеви очила марка "Фере" на стойност 106.48 лв., 1 бр. компактдиск с надпис "Химиморт" на стойност 4.50 лв., 1бр. зарядно устройство "Сафети" на стойност 7.00 лв., 3 бр. газови запалки с надпис "Химипорт Руберт" на стойност 3.38 лв., 1 бр. табела с надпис "О.Т." и щипка на стойност 5.00 лв., 1бр. нокторезачка на стойност 1.50 лв., 1 бр. блистер "Микардис" на стойност 2.20 лв., 1 бр. ключодържател с рулетка на стойност 2.30 лв., 7 бр. обикновени химикалки на стойност 7.00 лв., 1 бр. пръстен тип халка с надпис "Миглена" с тегло 5.06 грама, 14 карата жълто и бяло злато проба 585 на стойност 182.00 лв., 1 бр. мъжки пръстен с гравиран монограм "ОТ" с тегло 11.42 грама, 14 карата злато проба 585 на стойност 411.00 лв. и сумата от 140.00 лв. и от владението на св. П.В.Ц. движими вещи - сумата от 317.00 лв., всичко на обща стойност 3020.32 лв., без тяхно съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на повторност и не представлява маловажен случай - престъпление по чл.195 ал.1 т.7, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.28 ал.1, вр. чл.26 ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК и чл. 58а, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, ГО ОСЪЖДА на ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи при първоначален СТРОГ режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.ПРИЗНАВА подсъдимия Х.А.И. ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 29.07.2008 г. около 00.10 ч. в гр. Китен, обл. Бургаска, отнел от владението на св. О.С. - руска гражданка движими вещи - 1 бр. дамска чанта от изкуствена кожа на стойност 29.38 лв., международен паспорт, 1 бр. червено лачено портмоне с надпис "Коко Шанел" на стойност 22.51 лв., 1 бр. метална хирургическа щипка на стойност 3.74 лв., 1 бр. бинт на стойност 0.74 лв., 1 бр. пакетче амоняк на стойност 1.20 лв., 1 бр. тефтер с твърди корици и закопчалка 20/15 на стойност 4.88 лв., 1 бр. тефтер с твърди корици и пружина 14/10 на стойност 2.03 лв., сумата от 660 евро на стойност 1290.85 лв., сумата от 700 долара на стойност 871.75 лв. и сумата от 1130.00 лв., всичко на обща стойност 3357.08 лв., с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила- удари по рамото и поваляне на земята - престъпление по чл. 198, ал. 1, предл. първо от НК, поради което и на основание чл. 198, ал. 1, предл. първо от НК и чл. 58а, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, ГО ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи при първоначален СТРОГ режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. На осн. чл. 23, ал. 1 от НК, НАЛАГА на подсъдимия Х.А.И. по-тежкото от така определените му наказания, а именно ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи при първоначален СТРОГ режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. ОСЪЖДА подсъдимия Х.А.И. да заплати на П.В.Ц., ЕГН ********** *** сумата от 300.00 (триста) лв. за причинени от деянието имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 04.07.2008 г. ОСЪЖДА подсъдимия Х.А.И. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата от 186.20 лв. за разноски по делото, както и сумата от 50.00 (петдесет) лв. - държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА на съхранение в РС Царево- 1 бр. чанта от черен плат, 1 бр. черен кабел със щепсел, 1 бр. зарядно устройство за преносим компютър марка "Хюлет пакард" модел "Сафети", 1 бр. мъжки потник, син на цвят райе, 1 бр. мъжки слипове, зелени на цвят с надпис "ФБР", 1 бр. компакт диск с надпис "Съни топ 100", 1 бр. четка за боядисване на коса, черна на цвят, 2 бр. фонокарти "БТК" по 50 импулса, 1 бр. химикалка, 1 бр. запалка, шарена, 2 бр. пили за пети - бяла и розова, 1 бр. мъжка тениска с щампа на гърдите черна на цвят, размер L, 1 бр. мъжка тениска с щампа на гърдите и гърба, черна на цвят, 1 бр. флакон пяна за бръснене марка "Жилет", 1 бр. голяма туристическа раница от зелено-черен промазан плат, с надпис на капака "Lowe alpine", 1 бр. ролков дезодорант марка "Нивея", мъжки, син на цвят, 1 бр. преносим компютър марка "Хюлет пакард", модел "Pavilion dv 2500", сериен номер № 2СЕ75160SG, производствен № НС 451UAАВА, 1 бр. черен калъф от изкуствена кожа, с надпис "Hama", 1 бр. мишка оптична, цвят сиво и черно, 1бр. чифт чорапи тип "терлик" на цвят бяло и синьо с надпис "Спорт", 1 бр. фотоапарат марка "Сони", модел "Cyber - shot", модел "DSC - W 90", сериен номер 7557845, 1 бр. мобилен телефон марка "Нокия", модел 6100, с ИМЕЙ 351538002642522 без СИМ карта, 1бр. телефон марка "Самсунг", модел SGH - X 600, с ИМЕЙ 353604001357088 без СИМ карта, 1 бр. СИМ карта на "Вивател" с номер 89359030010003852545, 1 бр. Прима карта на М-тел с номер 990952104082, 1 бр. ръчен часовник с метална верижка с надпис на циферблата "Paul Jardin", 1 бр. черен калъф, с прозрачни капаци, с цип с надпис "Клеопатра", 1 бр. синджир от бял метал, 14 см. със закачен на него кръст от бял метал, 1 бр. парче от синджир от бял метал с дължина 7 см. със същата плетка като синджира, 1 бр. кожена гривна от изкуствена кожа с капси, 1 бр. част от раница с надпис "SLINGHOT" черно и бяло на цвят, 1 бр. парфюм "FM", 1 бр. зарядно устройство с надпис "ZTE" черно на цвят, 1 бр. свързващ кабел син на цвят, 1 бр. зарядно устройство с надпис "SPECIAL", № Д800-Д900, 1 бр. зарядно устройство с надпис "SPECIAL" № 6101, 1 бр. пластмасова част с надпис "SHURE", 1 бр. контролен талон № 2751642956 на името на Александър Николаев Веселинов с ЕГН с изтрити букви към свидетелството за управление на МПС № 275164295, 2 бр. листи с изписани телефонни номера, 1 бр. МР3 плейър със сребрист панел, зацапан с черна боя, 2 бр. монети от 1 лев, 3 бр. монети от 0.50 лв., 3 бр. монети от 0.20 лв., 1 бр. монети от 0.10 лв., 1 бр. чанта за кръст от плат тип колан, червена на цвят и избеляла, 1 бр. мъжки къси панталони тип четвърти, бежови на цвят с надпис "Брадлър", 1 бр. поларен елек черен на цвят, 1 бр. спортно яке с цип, с дълги ръкави с камуфлажна шарка, с надпис "Експедишън", 1 бр. мъжка блуза с дълъг ръкав трикотаж, с черни и бели райета с надпис "Пума", 1 бр. мъжка риза, червена на цвят с щампа, 1 бр. тениска, розова на цвят с тъмносин пришит надпис, къс ръкав, 1 бр. зелена тениска с къс ръкав, с надпис "Левис", 1 бр. мъжки къси панталони с розови, сини и бели райета, 1 бр. мъжки къси панталони червени на цвят с надпис на левия крачол, 1 бр. мъжки къси панталони сини на цвят с бели цветя, 1 бр. мъжки боксер синьо и бяло райе да бъдат върнати на собственика им.
Мотиви от 16.04.2010г.
Мотивите изготвени в срок.
 
10 НАХД No 316/2010, I състав По ЗД по пътищата В.П.Г. ПП КАТ КЪМ ОД НА МВР БУРГАС,
М.С.С.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 09.04.2010г.
ОСТАВЯ без уважение жалбата на В.П.Г., ЕГН-**********,***, против наказателно постановление № 592 от 21.12.2009г. на началника на сектор ПП-КАТ към ОДП-Бургас, с което за нарушение по чл.175, ал.1, т.4 от ЗДП, са му наложени глоба от 200лв. и 6 месеца лишаване от право да управлява МПС, а за нарушение по чл.183, ал.1, т.1, предл.2 от ЗДвП му е наложена глоба от 10лв.
 
11 Гражданско дело No 70/2009, I състав Искове по КТ Г.Д.Н. ПАСАТ - ЕВРОПА ООД Докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 12.04.2010г., в законна сила от 22.04.2010г.
Прекратява производството по делото.
 
12 Гражданско дело No 71/2009, I състав Искове по КТ Л.П.Ч. ПАСАТ - ЕВРОПА ООД Докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 12.04.2010г., в законна сила от 22.04.2010г.
Прекратява производството по делото.
 
13 Гражданско дело No 73/2009, I състав Искове по КТ П.Й.Д. ПАСАТ - ЕВРОПА ООД Докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 12.04.2010г., в законна сила от 22.04.2010г.
Прекратява производството по делото.
 
14 Гражданско дело No 112/2009, II състав Облигационни искове КАЛЦИТ ООД СТАР БИЛДИНГ ООД Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 12.04.2010г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на "СТАР БИЛДИНГ" ООД със седалище и адрес на управление гр. Приморско 8180, ул. "Георги Кондолов" № 13, ЕИК 102927936, представлявано от управителя Георги Стоянов Анастасов, ЕГН ********** ***, че "СТАР БИЛДИНГ" ООД дължи заплащане на "КАЛЦИТ" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград 6400, ул. "Цар Симеон" № 11, ЕИК 836145354, представлявано от управителя Тодор Жеков Тодоров, ЕГН ********** ***-Б-7, съд. адрес: гр. Димитровград, ул. "Кап. Петко войвода" бл. 18, ап. 4- адв. В.С. *** на сумите:
1. 1752,12 лв. представляваща равностойността на получена и неплатена стока (негасена вар), ведно със законната лихва върху тази сума от датата на депозиране пред ДРС на искане по чл. 410 от ГПК- 25.05.2009 год. до окончателното й изплащане;
2. 388,21 лв. представляваща размера на мораторната лихва върху дължимата главница от датата на получаване на стоката- 01.12.2007 год. до датата на депозиране пред ДРС на искане по чл. 410 от ГПК- 25.05.2009 год.
Отхвърля като неоснователен иска за заплащане на мораторна лихва в частта му до размера от 389,72 лева.
ОСЪЖДА "СТАР БИЛДИНГ" ООД със седалище и адрес на управление гр. Приморско 8180, ул. "Георги Кондолов" № 13, ЕИК 102927936, представлявано от управителя Георги Стоянов Анастасов, ЕГН ********** ***, че "СТАР БИЛДИНГ" ООД, да заплати на "СТАР БИЛДИНГ" ООД дължи заплащане на "КАЛЦИТ" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград 6400, ул. "Цар Симеон" № 11, ЕИК 836145354, представлявано от управителя Тодор Жеков Тодоров, ЕГН ********** ***-Б-7, съд. адрес: гр. Димитровград, ул. "Кап. Петко войвода" бл. 18, ап. 4- адв. В.С. ***, сумата от 876,00 лева за направени съдебно- деловодни разноски.

 
15 Гражданско дело No 3/2010, I състав Делби В.К.Н. П.В.Р.,
Н.В.Д.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 12.04.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на В.К.Н. против: П.В.Р. и Н.В.Д., с който моли съда да допусне да допусне до делба наследството на Т.С.К., при квоти по 1/3 ид.част за всяка от тях, включващо следните имоти: 1.Имот с идентификатор 62459.67.7 от 4,757дка, в землището на с.Резово; 2.Имот с идентификатор 62459.3.14 от 16,743дка, в землището на с.Резово; 3.Имот с идентификатор 66528.2.226 от 10,578дка, в землището на с.Синеморец; 4.Имот с идентификатор 66528.3.257 от 4,367дка, в землището на с.Синеморец.
 
16 НОХД No 34/2010, I състав Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО С.Я.В. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 12.04.2010г., в законна сила от 12.04.2010г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД 34/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево постигнато между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия С.Я.В. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.129, ал.2, вр. ал.1 от НК за това, че на 23.12.2008г. на ВП ІІ-99, гр. Приморско - гр. Бургас, чрез нанасяне на удари с ръце и крака по лицето причинил на М.Д.Ч. средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на лява зигоматична кост, довело до трайно затруднение на дъвченето за срок от 25-30 дни.
3а посоченото престъпление на основание чл.129, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК подсъдимият С.Я.В. ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от десет месеца;
2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от десет месеца;
3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 /сто и двадесет/ часа годишно за срок от една година.
От престъплението не са причинени имуществени щети.
Веществени доказателства няма.
ОСЪЖДА подсъдимия С.Я.В. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр. Царево сумата от 122.00лв. за разноски по делото.

На основание чл.382, ал.10 от НПК определението да се съобщи на пострадалия М.Д.Ч. с указание, че може да предяви граждански иск за неимуществени вреди пред гражданския съд.

Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №34/2010г.

С.Я.В.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД 34/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево постигнато между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия С.Я.В. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.129, ал.2, вр. ал.1 от НК за това, че на 23.12.2008г. на ВП ІІ-99, гр. Приморско - гр. Бургас, чрез нанасяне на удари с ръце и крака по лицето причинил на М.Д.Ч. средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на лява зигоматична кост, довело до трайно затруднение на дъвченето за срок от 25-30 дни.
3а посоченото престъпление на основание чл.129, ал.2, вр. ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК подсъдимият С.Я.В. ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от десет месеца;
2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от десет месеца;
3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 /сто и двадесет/ часа годишно за срок от една година.
От престъплението не са причинени имуществени щети.
Веществени доказателства няма.
ОСЪЖДА подсъдимия С.Я.В. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр. Царево сумата от 122.00лв. за разноски по делото. 
17 НОХД No 35/2010, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Н.Т.И.,
Й.Н.С.,
С.Д.Д.,
М.Г.И.,
Г.П.И.,
Й.Г.С.,
Ц.Г.С.И.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 12.04.2010г., в законна сила от 12.04.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №35/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемият Н.Т.И., представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.195 ал.1 т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.26 ал.1 от НК, За посоченото престъпление обвиняемият Н.Т.И. ще изтърпи наказание на основание чл.195 ал.1 т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.26 ал.1 от НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК, а именно ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №35/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия Й.Н.С., представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.195 ал.1 т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.26 ал.1 от НК. За посоченото престъпление обвиняемият Й.Н.С. ще изтърпи наказание на основание чл.195 ал.1 т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.26 ал.1 от НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК, а именно ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №35/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия С.Д.Д., представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.195 ал.1 т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.26 ал.1 от НК, За посоченото престъпление обвиняемият С.Д.Д. ще изтърпи наказание на основание чл.195 ал.1 т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.26 ал.1 от НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК, а именно ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №35/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия М.Г.И., представляван от неговия защитник адв. Б., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.195 ал.1 т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.26 ал.1 от НК. За посоченото престъпление обвиняемият М.Г.И. ще изтърпи наказание на основание чл.195 ал.1 т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.26 ал.1 от НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК, а именно ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №35/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия Г.П.И., представляван от неговия защитник адв. Б., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.195 ал.1 т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.26 ал.1 от НК. За посоченото престъпление обвиняемият Г.П.И. ще изтърпи наказание на основание чл.195 ал.1 т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.26 ал.1 от НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК, а именно ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №35/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия Й.Г.С., представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.195 ал.1 т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.26 ал.1 от НК. За посоченото престъпление обвиняемият Й.Г.С. ще изтърпи наказание на основание чл.195 ал.1 т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.26 ал.1 от НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК, а именно ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №35/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия Ц.Г.С. /Ц.Г.И./, представляван от неговия защитник адв. Б., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.195 ал.1 т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.26 ал.1 от НК. За посоченото престъпление обвиняемият Ц.Г.С. /Ц.Г.И./ ще изтърпи наказание на основание чл.195 ал.1 т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.26 ал.1 от НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК, а именно ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
Причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени изцяло.
ОСЪЖДА обвиняемите Н.Т.И., ЕГН **********, Й.Н.С., ЕГН **********, С.Д.Д., ЕГН **********, М.Г.И., ЕГН **********, Г.П.И., ЕГН **********, Й.Г.С., ЕГН ********** и Ц.Г.С. /Ц.Г.И./, ЕГН **********, да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 60.00 лв. за разноски по делото, по 8,60 лева за всеки един от тях.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 1 бр. кирка, 1 бр. въже с дължина 215 см., 1 бр. боен чук, 1 бр. въже с дължина 333 см., 1 бр. метален лост и лек автомобил марка "Мазда" с per. № А 2081 КР, собственост на Й.Н.С., на основание чл.53 ал.1 б."а" от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата.

На основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №35/2010г. по описа на ЦРС.

Н.Т.И.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №35/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемият Н.Т.И., представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.195 ал.1 т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.26 ал.1 от НК, а именно, че на 15.01.2010 год., в гр.Царево, Бургаска обл., местността "Плаката", в условията на продължавана престъпна дейност, в съучастие като съизвършители, след предварителен сговор, чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил марка "Мазда" с per. № А 2081 КР, собственост на Й.Н.С. и чрез използване на технически средства - кирка, метален лост, боен чук и въжета отнели от владението на св. Атанас Ангелов Делибалтов, собственост на Главна Дирекция "Инфраструктура на Отбраната", Сектор "Регионални дейности" - Сливен с МОЛ св. Валентин Т. Жечев движими вещи - 1 бр. "Н"- образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 282 см. на стойност 52.51 лева, 1 бр. "Н"-образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 338 см. на стойност 62.94 лева и 1 бр. "Н"-образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 339 см. на стойност 63.12 лева, всичко на обща стойност 178.57 лева, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят и направили опит да отнемат от владението на св. Атанас Ангелов Делибалтов, собственост на Главна Дирекция "Инфраструктура на Отбраната", Сектор "Регионални дейности" - Сливен с МОЛ св. Валентин Т. Жечев движими вещи - 1 бр. "Н"-образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 249 см. на стойност 46.36 лева и 1 бр. "Н"-образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 440 см. на стойност 81.93 лева, всичко на обща стойност 128.29 лева, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от обвиняемите причини и деянието не представлява маловажен случай.
За посоченото престъпление обвиняемият Н.Т.И. ще изтърпи наказание на основание чл.195 ал.1 т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.26 ал.1 от НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК, а именно ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

Й.Н.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №35/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия Й.Н.С., представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.195 ал.1 т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.26 ал.1 от НК, а именно, че на 15.01.2010 год., в гр.Царево, Бургаска обл., местността "Плаката", в условията на продължавана престъпна дейност, в съучастие като съизвършители, след предварителен сговор, чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил марка "Мазда" с per. № А 2081 КР, собственост на Й.Н.С. и чрез използване на технически средства - кирка, метален лост, боен чук и въжета отнели от владението на св. Атанас Ангелов Делибалтов, собственост на Главна Дирекция "Инфраструктура на Отбраната", Сектор "Регионални дейности" - Сливен с МОЛ св. Валентин Т. Жечев движими вещи - 1 бр. "Н"- образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 282 см. на стойност 52.51 лева, 1 бр. "Н"-образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 338 см. на стойност 62.94 лева и 1 бр. "Н"-образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 339 см. на стойност 63.12 лева, всичко на обща стойност 178.57 лева, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят и направили опит да отнемат от владението на св. Атанас Ангелов Делибалтов, собственост на Главна Дирекция "Инфраструктура на Отбраната", Сектор "Регионални дейности" - Сливен с МОЛ св. Валентин Т. Жечев движими вещи - 1 бр. "Н"-образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 249 см. на стойност 46.36 лева и 1 бр. "Н"-образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 440 см. на стойност 81.93 лева, всичко на обща стойност 128.29 лева, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от обвиняемите причини и деянието не представлява маловажен случай.
За посоченото престъпление обвиняемият Й.Н.С. ще изтърпи наказание на основание чл.195 ал.1 т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.26 ал.1 от НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК, а именно ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.


С.Д.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №35/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия С.Д.Д., представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.195 ал.1 т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.26 ал.1 от НК, а именно, че на 15.01.2010 год., в гр.Царево, Бургаска обл., местността "Плаката", в условията на продължавана престъпна дейност, в съучастие като съизвършители, след предварителен сговор, чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил марка "Мазда" с per. № А 2081 КР, собственост на Й.Н.С. и чрез използване на технически средства - кирка, метален лост, боен чук и въжета отнели от владението на св. Атанас Ангелов Делибалтов, собственост на Главна Дирекция "Инфраструктура на Отбраната", Сектор "Регионални дейности" - Сливен с МОЛ св. Валентин Т. Жечев движими вещи - 1 бр. "Н"- образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 282 см. на стойност 52.51 лева, 1 бр. "Н"-образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 338 см. на стойност 62.94 лева и 1 бр. "Н"-образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 339 см. на стойност 63.12 лева, всичко на обща стойност 178.57 лева, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят и направили опит да отнемат от владението на св. Атанас Ангелов Делибалтов, собственост на Главна Дирекция "Инфраструктура на Отбраната", Сектор "Регионални дейности" - Сливен с МОЛ св. Валентин Т. Жечев движими вещи - 1 бр. "Н"-образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 249 см. на стойност 46.36 лева и 1 бр. "Н"-образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 440 см. на стойност 81.93 лева, всичко на обща стойност 128.29 лева, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от обвиняемите причини и деянието не представлява маловажен случай.
За посоченото престъпление обвиняемият С.Д.Д. ще изтърпи наказание на основание чл.195 ал.1 т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.26 ал.1 от НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК, а именно ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.


М.Г.И.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №35/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия М.Г.И., представляван от неговия защитник адв. Б., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.195 ал.1 т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.26 ал.1 от НК, а именно, че на 15.01.2010 год., в гр.Царево, Бургаска обл., местността "Плаката", в условията на продължавана престъпна дейност, в съучастие като съизвършители, след предварителен сговор, чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил марка "Мазда" с per. № А 2081 КР, собственост на Й.Н.С. и чрез използване на технически средства - кирка, метален лост, боен чук и въжета отнели от владението на св. Атанас Ангелов Делибалтов, собственост на Главна Дирекция "Инфраструктура на Отбраната", Сектор "Регионални дейности" - Сливен с МОЛ св. Валентин Т. Жечев движими вещи - 1 бр. "Н"- образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 282 см. на стойност 52.51 лева, 1 бр. "Н"-образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 338 см. на стойност 62.94 лева и 1 бр. "Н"-образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 339 см. на стойност 63.12 лева, всичко на обща стойност 178.57 лева, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят и направили опит да отнемат от владението на св. Атанас Ангелов Делибалтов, собственост на Главна Дирекция "Инфраструктура на Отбраната", Сектор "Регионални дейности" - Сливен с МОЛ св. Валентин Т. Жечев движими вещи - 1 бр. "Н"-образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 249 см. на стойност 46.36 лева и 1 бр. "Н"-образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 440 см. на стойност 81.93 лева, всичко на обща стойност 128.29 лева, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от обвиняемите причини и деянието не представлява маловажен случай.
За посоченото престъпление обвиняемият М.Г.И. ще изтърпи наказание на основание чл.195 ал.1 т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.26 ал.1 от НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК, а именно ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.


Г.П.И.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №35/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия Г.П.И., представляван от неговия защитник адв. Б., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.195 ал.1 т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.26 ал.1 от НК, а именно, че на 15.01.2010 год., в гр.Царево, Бургаска обл., местността "Плаката", в условията на продължавана престъпна дейност, в съучастие като съизвършители, след предварителен сговор, чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил марка "Мазда" с per. № А 2081 КР, собственост на Й.Н.С. и чрез използване на технически средства - кирка, метален лост, боен чук и въжета отнели от владението на св. Атанас Ангелов Делибалтов, собственост на Главна Дирекция "Инфраструктура на Отбраната", Сектор "Регионални дейности" - Сливен с МОЛ св. Валентин Т. Жечев движими вещи - 1 бр. "Н"- образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 282 см. на стойност 52.51 лева, 1 бр. "Н"-образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 338 см. на стойност 62.94 лева и 1 бр. "Н"-образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 339 см. на стойност 63.12 лева, всичко на обща стойност 178.57 лева, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят и направили опит да отнемат от владението на св. Атанас Ангелов Делибалтов, собственост на Главна Дирекция "Инфраструктура на Отбраната", Сектор "Регионални дейности" - Сливен с МОЛ св. Валентин Т. Жечев движими вещи - 1 бр. "Н"-образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 249 см. на стойност 46.36 лева и 1 бр. "Н"-образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 440 см. на стойност 81.93 лева, всичко на обща стойност 128.29 лева, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от обвиняемите причини и деянието не представлява маловажен случай.
За посоченото престъпление обвиняемият Г.П.И. ще изтърпи наказание на основание чл.195 ал.1 т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.26 ал.1 от НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК, а именно ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.


Й.Г.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №35/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия Й.Г.С., представляван от неговия защитник адв.Б., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.195 ал.1 т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.26 ал.1 от НК, а именно, че на 15.01.2010 год., в гр.Царево, Бургаска обл., местността "Плаката", в условията на продължавана престъпна дейност, в съучастие като съизвършители, след предварителен сговор, чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил марка "Мазда" с per. № А 2081 КР, собственост на Й.Н.С. и чрез използване на технически средства - кирка, метален лост, боен чук и въжета отнели от владението на св. Атанас Ангелов Делибалтов, собственост на Главна Дирекция "Инфраструктура на Отбраната", Сектор "Регионални дейности" - Сливен с МОЛ св. Валентин Т. Жечев движими вещи - 1 бр. "Н"- образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 282 см. на стойност 52.51 лева, 1 бр. "Н"-образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 338 см. на стойност 62.94 лева и 1 бр. "Н"-образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 339 см. на стойност 63.12 лева, всичко на обща стойност 178.57 лева, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят и направили опит да отнемат от владението на св. Атанас Ангелов Делибалтов, собственост на Главна Дирекция "Инфраструктура на Отбраната", Сектор "Регионални дейности" - Сливен с МОЛ св. Валентин Т. Жечев движими вещи - 1 бр. "Н"-образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 249 см. на стойност 46.36 лева и 1 бр. "Н"-образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 440 см. на стойност 81.93 лева, всичко на обща стойност 128.29 лева, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от обвиняемите причини и деянието не представлява маловажен случай.
За посоченото престъпление обвиняемият Й.Г.С. ще изтърпи наказание на основание чл.195 ал.1 т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.26 ал.1 от НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК, а именно ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.


Ц.Г.С.И.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №35/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия Ц.Г.С. /Ц.Г.И./, представляван от неговия защитник адв. Б., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.195 ал.1 т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.26 ал.1 от НК, а именно, че на 15.01.2010 год., в гр.Царево, Бургаска обл., местността "Плаката", в условията на продължавана престъпна дейност, в съучастие като съизвършители, след предварителен сговор, чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил марка "Мазда" с per. № А 2081 КР, собственост на Й.Н.С. и чрез използване на технически средства - кирка, метален лост, боен чук и въжета отнели от владението на св. Атанас Ангелов Делибалтов, собственост на Главна Дирекция "Инфраструктура на Отбраната", Сектор "Регионални дейности" - Сливен с МОЛ св. Валентин Т. Жечев движими вещи - 1 бр. "Н"- образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 282 см. на стойност 52.51 лева, 1 бр. "Н"-образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 338 см. на стойност 62.94 лева и 1 бр. "Н"-образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 339 см. на стойност 63.12 лева, всичко на обща стойност 178.57 лева, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят и направили опит да отнемат от владението на св. Атанас Ангелов Делибалтов, собственост на Главна Дирекция "Инфраструктура на Отбраната", Сектор "Регионални дейности" - Сливен с МОЛ св. Валентин Т. Жечев движими вещи - 1 бр. "Н"-образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 249 см. на стойност 46.36 лева и 1 бр. "Н"-образен, зелен на цвят, метален профил / жп-релса / с дължина 440 см. на стойност 81.93 лева, всичко на обща стойност 128.29 лева, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от обвиняемите причини и деянието не представлява маловажен случай.
За посоченото престъпление обвиняемият Ц.Г.С. /Ц.Г.И./ ще изтърпи наказание на основание чл.195 ал.1 т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.26 ал.1 от НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК, а именно ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

 
18 НОХД No 37/2010, I състав ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Д.Н.А.,
ДГС ЦАРЕВО
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 12.04.2010г., в законна сила от 12.04.2010г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД 37/2010 г. по описа на Районен съд - гр. *** постигнато между РП - ***, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия Д.Н.А. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен:
1.В умишлено извършване на престъпление по чл.237, ал.1 от НК, а именно, че на 04.02.2010год. в землището на с.*** общ.***, обл***в местността "***", отдел * подотдел "З", в държавен горски фонд, убил без надлежно разрешение едър дивеч - 1бр. сърна на възраст над една година, с тегло 11.730кг. на стойност 166.62лв.
2.В умишлено извършване на престъпление по чл.339, ал.1 от НК, а именно, че през 1987г. в с.*** общ.***, обл***в местността "*****" придобил и държал до 05.02.2010г. в с.*** общ.***, обл.*****огнестрелно оръжие - 1бр. ловна пушка двуцевна, гладкоцевна, калибър 12, марка "Збройовка" с фабричен №3127260, чехословашко производство, без ремък и боеприпаси - 5бр. ловни патрони марка "BALISTA" калибър 12, 3бр. ловни патрони марка "Supremme" калибър 12, 3бр. ловни патрони марка "B&P" №1 калибър 12, 1бр. ловен патрон "SAGA" калибър 12 и 1бр. ловен патрон марка "BALISTA" - куршум Т, калибър 12, без да има за това надлежно разрешение.
3а посоченото в т.1 престъпление подсъдимият Д.Н.А. ще изтърпи наказание при условията на чл.237, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква "б" от НК, а именно "Пробация", изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от шест месеца.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от шест месеца.
За посоченото в т.2 престъпление подсъдимия Д.Н.А. ще изтърпи наказание при условията на чл.339, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква "б" от НК, а именно "Пробация", изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от седем месеца.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от седем месеца.
На основание чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ общо наказание на Д.Н.А., а именно "Пробация" при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от седем месеца;
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от седем месеца.
Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 166.62лв. са възстановени изцяло.
Веществените доказателства - 1бр. бяло на цвят въже "татарска плетка", вързано на панделка по средата с дължина 80см. и диаметър 4мм., 1бр. раница /мешка/ с дължина 64см., зелена, с презрамки от бризент с 8бр. метални дупки по всяка от тях, 1бр. найлонова торба /чувал/, 1бр.бяло на цвят въже "татарска плетка" с дължина 16см. и диаметър 4 мм., 1бр. раница, зелена на цвят, бризентова, с 3бр. джобове външни, 1бр. найлонова торба /чувал/, 1бр. торба от дънков плат, 1бр. торба от плат, бежова на цвят, 1бр. брадва с дължина на дръжката 35см., като металната част е обвита в плат и завързана със сезал, като дължината на режещата част е 11см., 1бр. торба от плат, бежова на цвят, 1бр. торба от дънков плат - празна, 1бр. нож ведно с кания от черна кожа с дължина 25см., с надпис на копчето на закопчалката "SPAIN NIETO" - KNIVES с обща дължина 24.5см., 1бр. кожен, кафяв на цвят патрондаж с надпис "AVITOHOL" с 5бр. горни капака с катарама над всеки 5бр. гнезда за патрони - общо 25бр. гнезда, 1бр. нож ведно с кания от кафява кожа с изобразена на нея глава на елен, със закопчалка с метално копче, като ножа е с обща дължина 24см., с дължина на режещата част е 13см., 2бр. пластмасови бутилки с вместимост от по 500мл., 2бр. /чифт/ черни на цвят гумирани ботуши №45 с надписи на подметката отдолу 0/5 45 "CEEN347", 2бр. /чифт/ камуфлажни на цвят ботуши гумени №45/, отвътре с вата, отгоре с връзки, с надпис на подметката отдолу "PINGUІN", 1бр. ловна пушка двуцевна, гладкоцевна, калибър 12, марка "Збройовка", с фабричен №3127260, чехословашко производство, без ремък - на основание чл.53, ал.2, б."а" от НК се отнемат в полза на Държавата.
Боеприпасите - 5бр. ловни патрони марка "BALISTA" калибър 12, 3бр. ловни патрони марка "Supremme" калибър 12, 3бр. ловни патрони марка "B&P" №1 калибър 12, 1бр. ловен патрон марка "SAGA" калибър 12 и 1бр. ловен патрон марка "BALISTA" - куршум Т, калибър 12 са унищожени при експериментална стрелба при изготвяне на балистическата експертиза.
Убитият дивеч, оставен на съхранение в ДГС - гр.***, на осн. чл.237, ал.3 от НК се отнема в полза на Държавата.
Разноски по делото няма.

Д.Н.А.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД 37/2010 г. по описа на Районен съд - гр. *** постигнато между РП - ***, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия Д.Н.А. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен:
1.В умишлено извършване на престъпление по чл.237, ал.1 от НК, а именно, че на 04.02.2010год. в землището на с.*** общ.***, обл***в местността "***", отдел * подотдел "З", в държавен горски фонд, убил без надлежно разрешение едър дивеч - 1бр. сърна на възраст над една година, с тегло 11.730кг. на стойност 166.62лв.
2.В умишлено извършване на престъпление по чл.339, ал.1 от НК, а именно, че през 1987г. в с.*** общ.***, обл***в местността "*****" придобил и държал до 05.02.2010г. в с.*** общ.***, обл.*****огнестрелно оръжие - 1бр. ловна пушка двуцевна, гладкоцевна, калибър 12, марка "Збройовка" с фабричен №3127260, чехословашко производство, без ремък и боеприпаси - 5бр. ловни патрони марка "BALISTA" калибър 12, 3бр. ловни патрони марка "Supremme" калибър 12, 3бр. ловни патрони марка "B&P" №1 калибър 12, 1бр. ловен патрон "SAGA" калибър 12 и 1бр. ловен патрон марка "BALISTA" - куршум Т, калибър 12, без да има за това надлежно разрешение.
3а посоченото в т.1 престъпление подсъдимият Д.Н.А. ще изтърпи наказание при условията на чл.237, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква "б" от НК, а именно "Пробация", изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от шест месеца.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от шест месеца.
За посоченото в т.2 престъпление подсъдимия Д.Н.А. ще изтърпи наказание при условията на чл.339, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква "б" от НК, а именно "Пробация", изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от седем месеца.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от седем месеца.
На основание чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ общо наказание на Д.Н.А., а именно "Пробация" при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от седем месеца;
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от седем месеца.
Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 166.62лв. са възстановени изцяло.
Веществените доказателства - 1бр. бяло на цвят въже "татарска плетка", вързано на панделка по средата с дължина 80см. и диаметър 4мм., 1бр. раница /мешка/ с дължина 64см., зелена, с презрамки от бризент с 8бр. метални дупки по всяка от тях, 1бр. найлонова торба /чувал/, 1бр.бяло на цвят въже "татарска плетка" с дължина 16см. и диаметър 4 мм., 1бр. раница, зелена на цвят, бризентова, с 3бр. джобове външни, 1бр. найлонова торба /чувал/, 1бр. торба от дънков плат, 1бр. торба от плат, бежова на цвят, 1бр. брадва с дължина на дръжката 35см., като металната част е обвита в плат и завързана със сезал, като дължината на режещата част е 11см., 1бр. торба от плат, бежова на цвят, 1бр. торба от дънков плат - празна, 1бр. нож ведно с кания от черна кожа с дължина 25см., с надпис на копчето на закопчалката "SPAIN NIETO" - KNIVES с обща дължина 24.5см., 1бр. кожен, кафяв на цвят патрондаж с надпис "AVITOHOL" с 5бр. горни капака с катарама над всеки 5бр. гнезда за патрони - общо 25бр. гнезда, 1бр. нож ведно с кания от кафява кожа с изобразена на нея глава на елен, със закопчалка с метално копче, като ножа е с обща дължина 24см., с дължина на режещата част е 13см., 2бр. пластмасови бутилки с вместимост от по 500мл., 2бр. /чифт/ черни на цвят гумирани ботуши №45 с надписи на подметката отдолу 0/5 45 "CEEN347", 2бр. /чифт/ камуфлажни на цвят ботуши гумени №45/, отвътре с вата, отгоре с връзки, с надпис на подметката отдолу "PINGUІN", 1бр. ловна пушка двуцевна, гладкоцевна, калибър 12, марка "Збройовка", с фабричен №3127260, чехословашко производство, без ремък - на основание чл.53, ал.2, б."а" от НК се отнемат в полза на Държавата.
Боеприпасите - 5бр. ловни патрони марка "BALISTA" калибър 12, 3бр. ловни патрони марка "Supremme" калибър 12, 3бр. ловни патрони марка "B&P" №1 калибър 12, 1бр. ловен патрон марка "SAGA" калибър 12 и 1бр. ловен патрон марка "BALISTA" - куршум Т, калибър 12 са унищожени при експериментална стрелба при изготвяне на балистическата експертиза.
Убитият дивеч, оставен на съхранение в ДГС - гр.***, на осн. чл.237, ал.3 от НК се отнема в полза на Държавата.
Разноски по делото няма.

 
19 Гражданско дело No 69/2009, II състав Искове по КТ М.А.С. ПАСАТ - ЕВРОПА ООД Докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 13.04.2010г.
Прекратява производството по делото.
 
20 Гражданско дело No 72/2009, II състав Искове по КТ З.К.М. ПАСАТ - ЕВРОПА ООД Докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 13.04.2010г.
Прекратява производството по делото.
 
21 Гражданско дело No 126/2009, II състав Вещни искове Н.Д.Н. ОБЩИНА ПРИМОРСКО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 13.04.2010г.
Прекратява производството по Гр.дело №126/2009 г. по описа на Районен съд гр.Царево, поради недопустимост на иска.Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Бургаски окръжен съд.
 
22 Гражданско дело No 6/2010, I състав Облигационни искове К-С-ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ ОБЩИНА ГР.ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 13.04.2010г.
ОСЪЖДА Община Царево, да заплати на "К-С-Проект инженеринг"ООД, гр.С..., сумата от 17`994,00лв. с ДДС, ведно със законната лихва от 27.10.2009г. до окончателното изплащане, при заплащането на която "К-С-Проект инженеринг"ООД следва да издаде надлежен документ по Закона за счетоводството.
 
23 Гражданско дело No 103/2008, II състав Облигационни искове С.Н.И.,
И.Н.Н.
ОБЩИНА ГР.ПРИМОРСКО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 14.04.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявеният иск от С.Н.И. и И.Н. ***, със съдебен адрес: гр. Бургас, ул. "Гладстон" № 1, ет. 1, чрез адв. К.,***6, с правно основание на предявения иск чл. 59 от ЗЗД, като се иска от съда да осъди ответната община да заплати на ищците сумата от общо 10 000,00 лв. или по 5 000,00 лв. за всеки един от ищците, предявен като частичен иск от общо дължимите 321960,00 лв. представляващи дължимата част от получаваните от общината наеми или обезщетения за ползване на собственият им недвижим имот- 1473/ 1830 кв.м. ид. части от УПИ III в кв. 71 по плана на гр. Приморско за периода от 25.04.2003 год. до 31.07.2003 год. ведно със законната лихва от постъпването на исковата молба до окончателното плащане.

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Бургаски окръжен съд.

 
24 НЧХД No 1002/2010, I състав НЧХД В.Г.В. З.К.П. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 14.04.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХД №1002/2010г. по описа на РС - Царево.
Определението подлежи на въззивно обжалване в 15-дневен срок от днес пред БОС.

 
25 НОХД No 38/2010, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Я.Л.С.,
С.Д.Д.,
И.П.Б.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 15.04.2010г., в законна сила от 15.04.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 38/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Царево.
Я.Л.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 38/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия С., представляван от неговия защитник адв.К., съгласно което обвиняемият Я.Л.С. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал.1 т. 3 предл. първо, т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал.2, вр. чл. 26 ал.1 от НК.
За посоченото престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал.1 т. 3 предл. първо, т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал.2, вр. чл. 26 ал.1 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б."б" от НК, обвиняемият Я.Л.С. ще изтърпи наказание на основание чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал.1 т. 3 предл. първо, т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал.2, вр. чл. 26 ал.1 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б."б" от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а ал.2 т.1, 2 и 6 НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ЧЕТИРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни - за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА;3.300 /триста/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ТРИ ПОРЕДНИ ГОДИНИ.На осн. чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК, вр. чл.25, вр. чл. 23 от НК съдът НАЛАГА на обвиняемия С. едно общо наказание измежду наказанието определено с настоящото споразумение и наказанието определено със споразумение по НОХД №39/2010 г. по описа на ЦРС, в размер на по-тежкото от тях, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в следните пробационни мерки:1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ЧЕТИРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни - за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА;3.300 /триста/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ТРИ ПОРЕДНИ ГОДИНИ.


С.Д.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 38/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Д., представляван от неговия защитник адв.К., съгласно което обвиняемият С.Д.Д. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал.1 т. 3 предл. първо, т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал.2, вр. чл. 26 ал.1 от НК.
За посоченото престъпление по чл.197 т.3, вр. чл. 195 ал.1 т. 3 предл. първо, т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал.2, вр. чл. 26 ал.1 от НК обвиняемият С.Д.Д. ще изтърпи наказание на основание чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал.1 т. 3 предл. първо, т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал.2, вр. чл. 26 ал.1 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б."б" от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а ал.2 т.1, 2 и 6 НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ЧЕТИРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА;2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни - за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА;3. 300 /триста/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ТРИ ПОРЕДНИ ГОДИНИ.На осн. чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК, вр. чл.25, вр. чл. 23 от НК съдът НАЛАГА на обв. Д. едно общо наказание измежду наказанието определено с настоящото споразумение и наказанието определено със споразумение по нохд №39/2010 г. по описа на ЦРС в размер на по-тежкото от тях, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ЧЕТИРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни - за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. 300 /триста/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ТРИ ПОРЕДНИ ГОДИНИ.

И.П.Б.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 38/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Б., представляван от неговия защитник адв.К., съгласно което обвиняемият И.П.Б. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал.1 т. 3 предл. първо, т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал.2, вр. чл. 26 ал.1 от НК.
За посоченото престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал.1 т. 3 предл. първо, т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал.2, вр. чл. 26 ал.1 от НК обвиняемият И.П.Б. ще изтърпи наказание на основание на чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал.1 т. 3 предл. първо, т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал.2, вр. чл. 26 ал.1 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б."б" от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а ал.2 т.1, 2 и 6 НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ЧЕТИРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни - за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА;3. 300 /триста/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от срок от ТРИ ПОРЕДНИ ГОДИНИ.На осн. чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК, чл.25, вр. чл. 23 от НК съдът НАЛАГА на обв. Б. едно общо наказание измежду наказанието определено с настоящото споразумение и наказанието определено със споразумение по НОХД №39/2010 г. по описа на ЦРС в размер на по-тежкото от тях, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ЧЕТИРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни - за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. 300 /триста/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от срок от ТРИ ПОРЕДНИ ГОДИНИ.


 
26 НОХД No 39/2010, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Я.Л.С.,
С.Д.Д.,
И.П.Б.,
Т.Д.Д.,
К.Я.Д.,
РУ НА МВР ЦАРЕВО
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 15.04.2010г., в законна сила от 15.04.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 39/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Царево.
Я.Л.С.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 39/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия С., представляван от неговите защитници адв.С. и адв.К., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал.1 т. 3 предл. първо, т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал.2, вр. чл. 26 ал.1 от НК.
За посоченото престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал.1 т. 3 предл. първо, т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал.2, вр. чл. 26 ал.1 обвиняемият Я.Л.С. ще изтърпи наказание на основание чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал.1 т. 3 предл. първо, т.4 предл. първо и второ и т.5, вр.a чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал.2, вр. чл. 26 ал.1 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б."б" от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а ал.2 т.1, 2 и 6 НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ЧЕТИРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни - за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА;
3. 300/триста/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ТРИ ПОРЕДНИ ГОДИНИ.


С.Д.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 39/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Д., представляван от неговите защитници адв.С. и адв.К., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197 т.З, вр. чл. 195 ал.1 т. 3 предл. първо, т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал.2, вр. чл. 26 ал.1 от НК
За посоченото престъпление по чл. чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал.1 т. 3 предл. първо, т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал.2, вр. чл. 26 ал.1 обвиняемият С.Д.Д. ще изтърпи наказание на основание чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал.1 т. 3 предл. първо, т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал.2, вр. чл. 26 ал.1 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б."б" от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а ал.2 т.1, 2 и 6 НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ЧЕТИРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДВЕ ГОДИНИ;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни - за срок от ДВЕ ГОДИНИ;
3. 300 /триста/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ДВЕ ПОРЕДНИ ГОДИНИ.


И.П.Б.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 39/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Б., представляван от неговите защитници адв.С. и адв.К., съгласно което обвиняемият И.П.Б. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал.1 т. 3 предл. първо, т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал.2, вр. чл. 26 ал.1 от НК.
За посоченото престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал.1 т. 3 предл. първо, т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал.2, вр. чл. 26 ал.1 от НК обвиняемият И.П.Б. ще изтърпи наказание на основание чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал.1 т. 3 предл. първо, т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал.2, вр. чл. 26 ал.1 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б."б" от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а ал.2 т.1, 2 и 6 НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ЧЕТИРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДВЕ ГОДИНИ;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни - за срок от ДВЕ ГОДИНИ;
3. 300 /триста/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ДВЕ ПОРЕДНИ ГОДИНИ.


Т.Д.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 39/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия Д., представляван от неговите защитници адв.С. и адв.К., съгласно което обвиняемият Т.Д.Д. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал.1 т. 3 предл. първо, т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал.2, вр. чл. 26 ал.1 от НК.
За посоченото престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал.1 т. 3 предл. първо, т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал.2, вр. чл. 26 ал.1 от НК обвиняемият Т.Д.Д. ще изтърпи наказание на основание чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал.1 т. 3 предл. първо, т.4 предл. първо и второ и т.5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал.2, вр. чл. 26 ал.1 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б."б" от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а ал.2 т.1, 2 и 6 НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ЧЕТИРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ДВЕ ГОДИНИ;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни - за срок от ДВЕ ГОДИНИ;
3. 300 /триста/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ДВЕ ПОРЕДНИ ГОДИНИ.

К.Я.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 39/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия К.Я. Д., представляван от неговите защитници адв.С. и адв.К., съгласно което обвиняемият К.Я.Д. се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН:
1/. В умишлено извършване на престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал.1 т. 4 предл. първо и т.5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал.2 от НК.
2/. В умишлено извършване на престъпление по чл. 215 ал.1 от НК.
За посоченото в т.1 престъпление по чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал.1 т. 4 предл. първо и т.5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК обвиняемият К.Я.Д. ще изтърпи наказание на основание чл. 197 т.3, вр. чл. 195 ал.1 т. 4 предл. първо и т.5, вр. чл. 194 ал.1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б."б" от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а ал.2 т.1 и 2 НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ЧЕТИРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни - за срок от ЕДНА ГОДИНА.
За посоченото в т.2 престъпление по чл. 215 ал.1 от НК обвиняемият К.Я.Д. ще изтърпи наказание на основание чл. 215 ал.1 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б."б" от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а ал.2 т.1 и 2 НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни - за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
На основание чл. 23 ал.1 от НК НАЛАГА на обвиняемия К.Я.Д. едно общо наказание в размер на по-тежкото от така определените, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а ал.2 т.1 и 2 НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ЧЕТИРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни - за срок от ЕДНА ГОДИНА.


 
27 ЧНД No 2003/2010, I състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Т.Ж.М. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 15.04.2010г.
ОПРЕДЕЛЯ общо наказание на Т.Ж.М., ЕГН-**********, по НОХД 68/2003г. на РС-Средец, НОХД 1975/2004г. на РС-Бургас и НОХД 960/2004г. на РС-Ямбол, в размер най-тежко от наказания по тях, а именно: "Лишаване от свобода" за срок от две години, което да бъде изтърпяно в затвор и в затворнически общежития от закрит тип, съгласно чл.60, ал.1 от ЗИНЗС, при първоначален строг режим, съгласно чл.61, т.2 от ЗИНЗС.
Определението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок, който за РП-Царево тече от днес, а за осъдения от съобщаването му, пред Бургаски окръжен съд.

Т.Ж.М.
ОПРЕДЕЛЯ общо наказание на Т.Ж.М., ЕГН-**********, по НОХД 68/2003г. на РС-Средец, НОХД 1975/2004г. на РС-Бургас и НОХД 960/2004г. на РС-Ямбол, в размер най-тежко от наказания по тях, а именно: "Лишаване от свобода" за срок от две години, което да бъде изтърпяно в затвор и в затворнически общежития от закрит тип, съгласно чл.60, ал.1 от ЗИНЗС, при първоначален строг режим, съгласно чл.61, т.2 от ЗИНЗС.
Определението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок, който за РП-Царево тече от днес, а за осъдения от съобщаването му, пред Бургаски окръжен съд.

Мотиви от 15.04.2010г.
 
28 Гражданско дело No 142/2009, I състав Вещни искове Г.В.Д.,
Т.В.Б.
И.Б.М.,
Г.Б.А.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 16.04.2010г.
РАЗПРЕДЕЛЯ между съсобствениците: Г.В.Д., ЕГН-**********,*** и Т.В.Б., ЕГН-**********,***, И.Б.М., ЕГН-********** и Г.Б.А., ЕГН-**********,***, ПОЛЗВАНЕТО на съсобствения им Поземлен имот № 48619.502.242 по кадастралната карта на гр.Царево, обл.Бургаска, с площ от 187кв.м, съобразно вариант А по скицата на вещото лице на л.43 от делото, която е неразделна част от настоящото решение.
 
29 Гражданско дело No 149/2009, II състав Облигационни искове ДАЙНЪРС КЛУБ БЪЛГАРИЯ АД Е.С.Д. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 16.04.2010г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Е.С.Д. с ЕГН: ********** ***, че Е.С.Д. с ЕГН: ********** дължи заплащане на "ДАЙНЪРС КЛУБ БЪЛГАРИЯ" АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. Драган Цанков, № 37, ЕИК 121230735, представлявано от изпълнителния директор А.С.А., ЕГН **********, чрез пълномощника си адв. А.Г.,***, тел. 02/9861552, електронна поща: aag_49@abv.bg на сумата от 2500,00 евро, както и законната лихва за забава върху тази сума, считано от 17.09.2009 год. до изплащане на задължението
ОСЪЖДА Е.С.Д. с ЕГН: ********** ***, да заплати на "ДАЙНЪРС КЛУБ БЪЛГАРИЯ" АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. Драган Цанков, № 37, ЕИК 121230735, представлявано от изпълнителния директор А.С.А., ЕГН **********, чрез пълномощника си адв. А.Г.,***, тел. 02/9861552, електронна поща: aag_49@abv.bg, сумата от 1048,60 лева за направени съдебно- деловодни разноски.


 
30 НОХД No 108/2009, II състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Г.Т.К. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 19.04.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г.Т.К. - роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, не работи, неженен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това че: През 2009 г. в гр. Приморско, обл. Бургаска, без надлежно разрешително придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал до 12.02.2009 г. в дома си - стая в апартамент, находящ се в гр.Приморско, ул. "Резвая" № 1, ет.3 високо рисково наркотично вещество АМФЕТАМИН - СОЛ със съдържание на основното вещество 1,50 % допълнително добавен кофеин с нетно тегло 9,778 гр. на стойност 293.34 лв. - 1 гр. АМФЕТАМИН е на стойност 30,00 лв., съгласно постановление № 23 на МС ат 29.01.2000 г. за определяне на цени на наркотични вещества по графата за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1988 г. изм. ДВ бр.14 от 18.02.2000 г. - престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1, предл.първо от НК, поради което и на основание чл. 354а, ал.3, т.1, предл.първо от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на лишаване от свобода за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА изпълнението на което на основание чл. 66 от НК, отлага с изпитателен срок за ТРИ ГОДИНИ, както и глоба в размер на 2000 лева.

ОСЪЖДА подсъдимия Г.Т.К., със снета по - горе самоличност да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд - гр.Царево сумата в размер на 42.00 лв. за разноски по делото.

Наркотичните вещества АМФЕТАМИН- СОЛ със съдържание на основното вещество 1,50 % допълнително добавен кофеин с нетно тегло 9,778 гр. се отнемат в полза на държавата, на основание чл. 354"а", ал. 6 от НК.
Семената от коноп с нетно тегло 0,491 грама се отнемат в полза на държавата.

Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15 дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.

Г.Т.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г.Т.К. - роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, не работи, неженен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това че: През 2009 г. в гр. Приморско, обл. Бургаска, без надлежно разрешително придобил от неустановено в хода на разследването лице и държал до 12.02.2009 г. в дома си - стая в апартамент, находящ се в гр.Приморско, ул. "Резвая" № 1, ет.3 високо рисково наркотично вещество АМФЕТАМИН - СОЛ със съдържание на основното вещество 1,50 % допълнително добавен кофеин с нетно тегло 9,778 гр. на стойност 293.34 лв. - 1 гр. АМФЕТАМИН е на стойност 30,00 лв., съгласно постановление № 23 на МС ат 29.01.2000 г. за определяне на цени на наркотични вещества по графата за нуждите на съдопроизводството обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1988 г. изм. ДВ бр.14 от 18.02.2000 г. - престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1, предл.първо от НК, поради което и на основание чл. 354а, ал.3, т.1, предл.първо от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на лишаване от свобода за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА изпълнението на което на основание чл. 66 от НК, отлага с изпитателен срок за ТРИ ГОДИНИ, както и глоба в размер на 2000 лева.

ОСЪЖДА подсъдимия Г.Т.К., със снета по - горе самоличност да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд - гр.Царево сумата в размер на 42.00 лв. за разноски по делото.

Наркотичните вещества АМФЕТАМИН- СОЛ със съдържание на основното вещество 1,50 % допълнително добавен кофеин с нетно тегло 9,778 гр. се отнемат в полза на държавата, на основание чл. 354"а", ал. 6 от НК.
Семената от коноп с нетно тегло 0,491 грама се отнемат в полза на държавата. 
31 НАХД No 314/2010, I състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ЕТ АННА НИКОЛОВА 2009 КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС,
В.Д.Б.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 19.04.2010г.
ОСТАВЯ без уважение жалбата на А.Н., в качеството й на ЕТ"А.Н. ***, Булстат-200773942, против наказателно постановление № 18818 от 19.11.2009г. на директора на регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към ГД"Контрол на пазара" в Комисията за защита на потребителите, оправомощен от председателя на същата комисия., с което за нарушение по чл.72 от Закона за туризма му е наложена имуществена санкция в размер на 1000лв. и ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
 
32 НАХД No 329/2010, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО И.Д.К.,
И.Д.А.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 19.04.2010г.
ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност И.Д.К., ЕГН-**********,***, жив. гр.Ахтопол, обл.Бургаска, ул.Яна 34 и И.Д.А., ЕГН-**********,***, жив. гр.Ахтопол, обл.Бургаска, ул.Резвая 22, за извършеното от тях престъпление по чл.235, ал.6 вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.16, ал.1 от НК, а именно, на 16.12.2009г. в с.Кости, м.Паприкова поляна и с.Синеморец, м.Форнич, обл.Бургаска, в съучастие като съизвършители, с товарен автомобил марка У., собственост на А.С.В., ЕГН-**********, без редовно писмено позволително взели и извозили от горския фонд - 1.5 /един и половина/ пр.куб.м. технологична дървесина от дъб и 0.5 /половин / куб.м. едра строителна дървесина, собственост на ДГС-гр.Царево с МОЛ св.М.М. Костадинови.
НАЛАГА на И.Д.К. административно наказание глоба в размер на 500/пестотин/лева.
НАЛАГА на И.Д.А. административно наказание глоба в размер на 500/пестотин/лева.

И.Д.К.
Освобождава от наказателна отговорност и налага глоба в размер на 500.00лв.
И.Д.А.
Освобождава от наказателна отговорност и налага глоба в размер на 500.00лв.
Мотиви от 19.04.2010г.
 
33 ЧНД No 2002/2010, II състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.Т.Р. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 19.04.2010г.
ОПРЕДЕЛЯ на И.Т.Р., ЕГН ********** едно общо наказание измежду наказанията поприсъда по НОХД № 116/2009 год. на Районен съд - Царево, Присъда по НОХД № 1259/2009 год. на Районен съд - Кюстендил, Присъда по НОХД № 290/2009 год. на Районен съд гр. Поморие, Присъда по НОХД 3126/2009 год. на Районен съд - Бургас, Присъда по НОХД 2974/2009 год. на Районен съд - Бургас, Присъда по НОХД 966/2008 год. на Районен съд- Перник и Присъда по НОХД № 695/2009 год. на Районен съд - Сандански в размер на най-тежкото измежду тях, а именно наказание три години и шест месеца лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален общ режим, в затворническо общежитие от открит тип.
На осн. чл. 59 ПРИСПАДА от така определеното общо наказание времето през което осъденият е бил задържан, като един ден задържане се зачита като един ден лишаване от свобода.

Определението подлежи на обжалване и протест в петнадесетдневен срок считано от днес пред БОС.

И.Т.Р.
ОПРЕДЕЛЯ на И.Т.Р., ЕГН ********** едно общо наказание измежду наказанията поприсъда по НОХД № 116/2009 год. на Районен съд - Царево, Присъда по НОХД № 1259/2009 год. на Районен съд - Кюстендил, Присъда по НОХД № 290/2009 год. на Районен съд гр. Поморие, Присъда по НОХД 3126/2009 год. на Районен съд - Бургас, Присъда по НОХД 2974/2009 год. на Районен съд - Бургас, Присъда по НОХД 966/2008 год. на Районен съд- Перник и Присъда по НОХД № 695/2009 год. на Районен съд - Сандански в размер на най-тежкото измежду тях, а именно наказание три години и шест месеца лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален общ режим, в затворническо общежитие от открит тип.
На осн. чл. 59 ПРИСПАДА от така определеното общо наказание времето през което осъденият е бил задържан, като един ден задържане се зачита като един ден лишаване от свобода.Мотиви от 19.04.2010г.
 
34 Гражданско дело No 141/2009, II състав Вещни искове П.П.Т. М.Д.П.,
Г.А.П.
Докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 20.04.2010г.
Прекратява производството по делото и връща исковата молба
 
35 НАХД No 325/2010, I състав Административни дела АЛБЕНА СПОРТ-2000 ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС,
В.Д.Б.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 20.04.2010г.
ОСТАВЯ без уважение жалбата на "Албена спорт-2000"ООД, ЕИК-122054628, гр.Самоков, ул.Македония №1, против наказателно постановление № 18822 от 18.11.2009г. на директора на регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към ГД"Контрол на пазара" в Комисията за защита на потребителите, оправомощен от председателя на същата комисия, с което за нарушение по чл.72 от Закона за туризма му е наложена имуществена санкция в размер на 1000лв. и ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
 
36 НАХД No 327/2010, I състав Административни дела АЛБЕНА СПОРТ-2000 ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС,
В.Д.Б.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 21.04.2010г.
ОСТАВЯ без уважение жалбата на "Албена спорт-2000"ООД, ЕИК-122054628, гр.Самоков, ул.Македония №1, против наказателно постановление № 18824 от 18.11.2009г. на директора на регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към ГД"Контрол на пазара" в Комисията за защита на потребителите, оправомощен от председателя на същата комисия, с което за нарушение по чл.222, вр. чл.127, ал.2 от ЗЗП му е наложена имуществена санкция в размер на 500лв. и ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
 
37 ЧГД No 1119/2010, I състав Други ЧГД Г.С.Г.   Докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 22.04.2010г.
Разрешава на непълнолетния Г.С.Г., със съгласието на родителя си сумата от 3000 лева от влоговите си книжки
 
38 НОХД No 112/2009, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Ц.И.А.,
Ц.В.М.,
П.Ж.В.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 23.04.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Ц.И.А. ЗА ВИНОВЕН в извършване на престъпление по чл. 216, ал. 1, предл. първо, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 216, ал. 1, предл. първо, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и чл. 58а, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален "СТРОГ" режим в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип и за виновен в извършване на престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 предл. първо, т. 4 предл. първо и второ, т. 5 и т. 7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 28, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 3 предл. първо, т. 4 предл. първо и второ, т. 5 и т. 7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 28, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК и чл. 58а, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален "СТРОГ" режим в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип.
На основание чл. 23, ал. 1 от НК, НАЛАГА на подсъдимия Ц.И.А. едно общо наказание измежду наказанията му по настоящата присъда, в размер на по-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален "СТРОГ" режим в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип.
На основание чл. 68, ал. 1 от НК, ПРИВЕЖДА в изпълнение наложеното със споразумение по НОХД № 2258/ 2009 г. на СРС наказание ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание подсъдимия ДА ИЗТЪРПИ ИЗЦЯЛО, при първоначален "СТРОГ" режим в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип.
ПРИЗНАВА подсъдимия Ц.В.М. за ВИНОВЕН в извършване на престъпление по чл. 216, ал. 1, предл. първо, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 216, ал. 1, предл. първо, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и чл. 58а, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален "СТРОГ" режим в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип и за виновен в извършване на престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 предл. първо, т. 4 предл. първо и второ, т. 5 и т. 7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 28, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 3 предл. първо, т. 4 предл. първо и второ, т. 5 и т. 7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 28, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК и чл. 58а, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален "СТРОГ" режим в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип.
На основание чл. 23, ал. 1 от НК, НАЛАГА на подсъдимия Ц.В.М. едно общо наказание измежду наказанията му по настоящата присъда, в размер на по-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален "СТРОГ" режим в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип.
На основание чл. 68, ал. 1 от НК, ПРИВЕЖДА в изпълнение наложеното със присъда по НОХД № 3366/ 2006 г. на СГС наказание ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание подсъдимия ДА ИЗТЪРПИ ИЗЦЯЛО, при първоначален "СТРОГ" режим в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип.
На основание чл. 59, ал. 1, т. 1 от НК, ПРИСПАДА от така определеното му наказание, времето през което подсъдимия е бил задържан под стража, считано от 04.04.2010 год.
ПРИЗНАВА подсъдимия П.Ж.В. за ВИНОВЕН в извършване на престъпление по чл. 216, ал. 1, предл. първо, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 216, ал. 1, предл. първо, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и чл. 58а, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, чието изтърпяване на основание чл. 66, ал. 1 от НК, ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ и за виновен в извършване на престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, предл. първо, т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 3, предл. първо, т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК и чл. 58а, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА, чието изтърпяване на основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл. 23, ал. 1 от НК НАЛАГА на подсъдимия П.Ж.В. едно общо наказание измежду наказанията му по настоящата присъда, в размер на по-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА, чието изтърпяване на основание чл. 66, ал. 1 от НК, ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл. 59, ал. 1, т. 1 от НК ПРИСПАДА от така определеното му наказание, времето през което подсъдимия е бил задържан под стража, считано от 19.02.2010 год.

Ц.И.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия Ц.И.А.- роден на *** ***, с постоянен адрес:***, настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с начално образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН, в това че:
1. За времето от 22.00-23.00 часа на 10.07.2009 г. до 02.45 часа на 11.07.2009 г. в с. ********* пред дом на ул. "Г. *** в съучастие като съизвършители с подсъдимите Ц.В.М. и П.Ж.В., в условията на продължавано престъпление противозаконно унищожили чужди движими вещи- 1 бр. подвижно прозорче на стойност 10.00 лева, 1 бр. пластмасова скара- решетка на стойност 25.00 лева и 1 бр. пластмасов леген на стойност 15.00 лева от кафе автомат марка "Зануси" модел "Спацио", собственост на св. Ж.К.М. и 1 бр. метален патрон за врата на стойност 17.50 лева и 1 бр. метален патрон за метална каса за монети на стойност 17.50 от кафе автомат марка "Кафетерия", собственост на св. Н.К.Г., всичко на обща стойност 85.00 лева- престъпление по чл. 216, ал. 1, предл. първо, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 216, ал. 1, предл. първо, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и чл. 58а, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален "СТРОГ" режим в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип.
2. За времето от 10.07.2009 г. до 23.07.2009 г. в с. ******* и гр. *****, обл. *****, в условията на продължавано престъпление в съучастие като съизвършители след предварителен сговор с подсъдимите Ц.В.М. и П.Ж.В., чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот /счупване на пластмасова скара- решетка и пластмасов леген/, използване на моторно превозно средство- лек автомобил марка "*****", модел "***" с рег. № ***- собственост на подс. П.Ж.В. и технически средства- отвертка и метална щанга, отнел от владението и собственост на св. Г.Д.Т. движими вещи- 4 бр. метални каси за монети на кафе автомат марка "Бианчи" модел "Антарес" на стойност 260.00 лева и сумата от 429.00 лева от кафе автомат марка "Бианчи" модел "Антарес" и от владението и собственост на св. И.Е.М. движими вещи- сумата от 100.00 лева от кафе автомат марка "Зануси" модел "Венеция" всичко на обща стойност 789.00 лв. без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено в условията на повторност- престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 предл. първо, т. 4 предл. първо и второ, т. 5 и т. 7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 28, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 3 предл. първо, т. 4 предл. първо и второ, т. 5 и т. 7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 28, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК и чл. 58а, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален "СТРОГ" режим в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип.
На основание чл. 23, ал. 1 от НК, НАЛАГА на подсъдимия Ц.И.А. едно общо наказание измежду наказанията му по настоящата присъда, в размер на по-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален "СТРОГ" режим в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип.
На основание чл. 68, ал. 1 от НК, ПРИВЕЖДА в изпълнение наложеното със споразумение по НОХД № 2258/ 2009 г. на СРС наказание ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание подсъдимия ДА ИЗТЪРПИ ИЗЦЯЛО, при първоначален "СТРОГ" режим в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип.

Ц.В.М.
ПРИЗНАВА подсъдимия Ц.В.М.- роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, не работи, неженен, осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че:
1. За времето от 22.00-23.00 часа на 10.07.2009 г. до 02.45 часа на 11.07.2009 г. в с. ********* пред дом на ул. "Г. *** в съучастие като съизвършители с подсъдимите Ц.И.А. и П.Ж.В., в условията на продължавано престъпление противозаконно унищожили чужди движими вещи- 1 бр. подвижно прозорче на стойност 10.00 лева, 1 бр. пластмасова скара- решетка на стойност 25.00 лева и 1 бр. пластмасов леген на стойност 15.00 лева от кафе автомат марка "Зануси" модел "Спацио", собственост на св. Ж.К.М. и 1 бр. метален патрон за врата на стойност 17.50 лева и 1 бр. метален патрон за метална каса за монети на стойност 17.50 от кафе автомат марка "Кафетерия", собственост на св. Н.К.Г., всичко на обща стойност 85.00 лева- престъпление по чл. 216, ал. 1, предл. първо, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 216, ал. 1, предл. първо, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и чл. 58а, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален "СТРОГ" режим в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип.
2. За времето от 10.07.2009 г. до 23.07.2009 г. в с. ******* и гр. *****, обл. *****, в условията на продължавано престъпление в съучастие като съизвършители след предварителен сговор с подсъдимите Ц.И.А.М. и П.Ж.В., чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот /счупване на пластмасова скара- решетка и пластмасов леген/, използване на моторно превозно средство- лек автомобил марка "*****", модел "***" с рег. № ***- собственост на подс. П.Ж.В. и технически средства- отвертка и метална щанга, отнел от владението и собственост на св. Г.Д.Т. движими вещи- 4 бр. метални каси за монети на кафе автомат марка "Бианчи" модел "Антарес" на стойност 260.00 лева и сумата от 429.00 лева от кафе автомат марка "Бианчи" модел "Антарес" и от владението и собственост на св. И.Е.М. движими вещи- сумата от 100.00 лева от кафе автомат марка "Зануси" модел "Венеция" всичко на обща стойност 789.00 лв. без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено в условията на повторност- престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 предл. първо, т. 4 предл. първо и второ, т. 5 и т. 7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 28, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 3 предл. първо, т. 4 предл. първо и второ, т. 5 и т. 7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 28, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК и чл. 58а, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален "СТРОГ" режим в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип.
На основание чл. 23, ал. 1 от НК, НАЛАГА на подсъдимия Ц.В.М. едно общо наказание измежду наказанията му по настоящата присъда, в размер на по-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален "СТРОГ" режим в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип.
На основание чл. 68, ал. 1 от НК, ПРИВЕЖДА в изпълнение наложеното със присъда по НОХД № 3366/ 2006 г. на СГС наказание ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание подсъдимия ДА ИЗТЪРПИ ИЗЦЯЛО, при първоначален "СТРОГ" режим в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип.
На основание чл. 59, ал. 1, т. 1 от НК, ПРИСПАДА от така определеното му наказание, времето през което подсъдимия е бил задържан под стража, считано от 04.04.2010 год.

П.Ж.В.
ПРИЗНАВА подсъдимия П.Ж.В.- роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, не работи, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че:
1. За времето от 22.00-23.00 часа на 10.07.2009 г. до 02.45 часа на 11.07.2009 г. в с. ********* пред дом на ул. "Г. *** в съучастие като съизвършители с подсъдимите Ц.И.А. и Ц.В.М., в условията на продължавано престъпление противозаконно унищожили чужди движими вещи- 1 бр. подвижно прозорче на стойност 10.00 лева, 1 бр. пластмасова скара- решетка на стойност 25.00 лева и 1 бр. пластмасов леген на стойност 15.00 лева от кафе автомат марка "Зануси" модел "Спацио", собственост на св. Ж.К.М. и 1 бр. метален патрон за врата на стойност 17.50 лева и 1 бр. метален патрон за метална каса за монети на стойност 17.50 от кафе автомат марка "Кафетерия", собственост на св. Н.К.Г., всичко на обща стойност 85.00 лева- престъпление по чл. 216, ал. 1, предл. първо, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 216, ал. 1, предл. първо, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и чл. 58а, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА, чието изтърпяване на основание чл. 66, ал. 1 от НК, ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.
2. За времето от 10.07.2009 г. до 23.07.2009 г. в с. ******* и гр. *****, обл. *****, в условията на продължавано престъпление в съучастие като съизвършители след предварителен сговор с подсъдимите Ц.И.А. и Ц.В.М., чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот /счупване на пластмасова скара- решетка и пластмасов леген/, използване на моторно превозно средство- лек автомобил марка "*****", модел "***" с рег. № ***- собственост на подс. П.Ж.В. и технически средства- отвертка и метална щанга, отнел от владението и собственост на св. Г.Д.Т. движими вещи- 4 бр. метални каси за монети на кафе автомат марка "Бианчи" модел "Антарес" на стойност 260.00 лева и сумата от 429.00 лева от кафе автомат марка "Бианчи" модел "Антарес" и от владението и собственост на св. И.Е.М. движими вещи- сумата от 100.00 лева от кафе автомат марка "Зануси" модел "Венеция" всичко на обща стойност 789.00 лв. без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай- престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, предл. първо, т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 3, предл. първо, т. 4 предл. първо и второ и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК и чл. 58а, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА, чието изтърпяване на основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл. 23, ал. 1 от НК НАЛАГА на подсъдимия П.Ж.В. едно общо наказание измежду наказанията му по настоящата присъда, в размер на по-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА, чието изтърпяване на основание чл. 66, ал. 1 от НК, ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл. 59, ал. 1, т. 1 от НК ПРИСПАДА от така определеното му наказание, времето през което подсъдимия е бил задържан под стража, считано от 19.02.2010 год

Мотиви от 29.04.2010г.
Мотивите изготвени в срок.
 
39 Гражданско дело No 75/2009, II състав Вещни искове Т.И.Ж.,
И.И.В.,
Я.И.Р.
М.Р.В.,
Ж.Р.В.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 27.04.2010г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответниците М.Р.В. и Ж.Р.В.,***, че ищците Т.И.Ж., ЕГН ********** ***, И.И.В., ЕГН ********** *** и Я.И.Р., ЕГН ********** ***, са собственици на основание наследяване по закон и възстановяване на собствеността по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, на 750 квадратни метри, от които 250 квадратни метри попадат в УПИ V, кв. 14 по действащия ПУП на с. Синеморец, община Царево, представляващ имот с идентификатор 66528.501.604, целият с площ от 473 кв. метри по действащата кадастрална карта на същото село и 500 квадратни метри които попадат в УПИ VI, в кв. 14 по действащия ПУП на с. Синеморец, община Царево, представляващ имот с идентификатор 66528.501.605, целият с площ от 664 кв. метри по действащата кадастрална карта на същото село.
ОСЪЖДА М.Р.В. и Ж.Р.В.,***, да заплатят на Т.И.Ж., И.И.В. и Я.И.Р., сумата от 1790,00 лв. /хиляда седемстотин и деветдесет лева/ за направени разноски по делото.

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, пред Бургаски окръжен съд.

 
40 Гражданско дело No 2/2010, I състав Облигационни искове Т.Н.Т. Г.А.К. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 29.04.2010г.
ОСЪЖДА Г.А.К., ЕГН-********** ***, да заплати на Т.Н.Т., ЕГН-**********,***, сумата от 60.00лв., представляваща нанесена имуществена вреда от произшествие причинено от Г.А.К., ведно със законната лихва от датата на произшествието - 10.08.2009г. до окончателното изплащане, както и сумата от 14,00лв. за извършени нотариални разноски по уведомяването на Г.А.К., ведно със законната лихва от датата на нотариалната покана - 31.08.2009г. до окончателното изплащане, както и сумата от 72.00лв. за съдебно деловодни разноски, като ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част до претендираните размери - 300.00лв. за имуществени вреди и 70.00лв. за нотариални разноски, като неоснователен.
 
41 Гражданско дело No 11/2010, I състав Вещни искове ОБЩИНА ЦАРЕВО Е.В.М.,
А.К.М.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 29.04.2010г.
ПРОГЛАСЯВА нищожността, поради противоречие със закона, на договор от 22.03.2007г., сключен между Община Царево, като прехвърлител и ответницата Е.В.М., ЕГН-**********, като приобретател, за учредяване право на строеж върху недвижим имот, частна общинска собственост, по силата на който Е.В.М., ЕГН-********** и А.К.М., ЕГН-**********,***, са придобили в режим на съпружеска имуществена общност, правото на строеж върху поземлен имот с площ от 444кв.м. и с идентификатор № 00878.501.416 по кадастралната карта на гр.Ахтопол, за изграждане на жилищна сграда с допустима разгъната застроена площ от 533кв.м. по одобрен архитектурен проект.
 
42 ЧГД No 1127/2010, II състав Други ЧГД С.Р.С.   Докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 29.04.2010г.
Разрешава на Р.С. в качеството й на майка и законен предтавител на малолетното дете С.С. да извърши продажба на собствения на детето МПС - лек автомобил марка Фолксваген