РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 01.03.2010г. до 31.03.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 102/2009, I състав Вещни искове Р.Ж.Ж.,
М.Л.Ж.
А.С.З. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 01.03.2010г.
ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН сключеният на 28.10.2005г. предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, с анекс към него от 07.02.2006г., съгласно които А.С.З. продава на Р.Ж.Ж.: Поземлен имот с идентификатор 00878.503.87 по кадастралната карта на гр.А. от 2006г., с площ от 500кв.м., по за сумата от 3000.00 лева., която е платена изцяло от купувача на продавача със сключването на анекса от 07.02.2006г., като ОТХВЪРЯ иска по отношение на ищцата М.Л.Ж., като неоснователен.
 
2 НОХД No 122/2009, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.П.Д.,
Н.М.В.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 01.03.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.П.Д. - роден на ***г***, настоящ адрес ***, постоянен адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, разведен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това че: На 17.08.2009г. около 19.00ч. в гр.Китен, обл.Бургаска, от магазин на ул.А., в съучастие като съизвършител с Н.М.В., след предварителен сговор отнел от владението на П.М.А. движими вещи - сумата от 4500български лева, собственост на П.М.А., без негово съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на опасен рецидив - престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр.чл.195, ал.1, т.5, вр.чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.29, ал.1, б."б" от НК, поради което и на основание чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ПЕТ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА при първоначален "строг" режим, съгласно чл.61, т.2 от ЗИНЗС, в затвор и затворническо общежитие от закрит тип съгласно чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н.М.В. /Н. М.Б./ - роден на ***г***, настоящ адрес:***1, постоянен адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, работи като готвач, женен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това че: На 17.08.2009г. около 19.00ч. в гр.Китен, обл.Бургаска, от магазин на ул.А., в съучастие като съизвършител с Д.П.Д., след предварителен сговор отнел от владението на П.М.А. движими вещи - сумата от 4500български лева, собственост на П.М.А., без негово съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на опасен рецидив - престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр.чл.195, ал.1, т.5, вр.чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.29, ал.1, б. "а" и "б" от НК, поради което и на основание чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ПЕТ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА при първоначален "строг" режим, съгласно чл.61, т.2 от ЗИНЗС, в затвор и затворническо общежитие от закрит тип съгласно чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.
ОСЪЖДА Д.П.Д. и Н.М.В. /Н. М.Б./ със снета по-горе самоличност да заплатят на П.М.А., ЕГН ********** сумата от 4500лв. за причинени му от престъплението имуществени вреди.
ОСЪЖДА Д.П.Д. и Н.М.В. /Н. М.Б. да заплатят сумата в размер на 180.00лв. държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.
Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15 дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.


Д.П.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.П.Д. - роден на ***г***, настоящ адрес ***, постоянен адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, разведен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това че: На 17.08.2009г. около 19.00ч. в гр.Китен, обл.Бургаска, от магазин на ул.А., в съучастие като съизвършител с Н.М.В., след предварителен сговор отнел от владението на П.М.А. движими вещи - сумата от 4500български лева, собственост на П.М.А., без негово съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на опасен рецидив - престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр.чл.195, ал.1, т.5, вр.чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.29, ал.1, б."б" от НК, поради което и на основание чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ПЕТ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА при първоначален "строг" режим, съгласно чл.61, т.2 от ЗИНЗС, в затвор и затворническо общежитие от закрит тип съгласно чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.
ОСЪЖДА Д.П.Д. и Н.М.В. /Н. М.Б./ със снета по-горе самоличност да заплатят на П.М.А., ЕГН ********** сумата от 4500лв. за причинени му от престъплението имуществени вреди.
ОСЪЖДА Д.П.Д. и Н.М.В. /Н. М.Б. да заплатят сумата в размер на 180.00лв. държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.
Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15 дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.


Н.М.В.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н.М.В. /Н. М.Б./ - роден на ***г***, настоящ адрес:***1, постоянен адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, работи като готвач, женен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това че: На 17.08.2009г. около 19.00ч. в гр.Китен, обл.Бургаска, от магазин на ул.А., в съучастие като съизвършител с Д.П.Д., след предварителен сговор отнел от владението на П.М.А. движими вещи - сумата от 4500български лева, собственост на П.М.А., без негово съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на опасен рецидив - престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр.чл.195, ал.1, т.5, вр.чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.29, ал.1, б. "а" и "б" от НК, поради което и на основание чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ПЕТ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА при първоначален "строг" режим, съгласно чл.61, т.2 от ЗИНЗС, в затвор и затворническо общежитие от закрит тип съгласно чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.
ОСЪЖДА Д.П.Д. и Н.М.В. /Н. М.Б./ със снета по-горе самоличност да заплатят на П.М.А., ЕГН ********** сумата от 4500лв. за причинени му от престъплението имуществени вреди.
ОСЪЖДА Д.П.Д. и Н.М.В. /Н. М.Б. да заплатят сумата в размер на 180.00лв. държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.
Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15 дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.


Мотиви от 12.03.2010г.
Мотивите предадени на 12.03.2010
 
3 Гражданско дело No 168/2008, I състав Делби В.В.С. С.П.Г.,
ОБЩИНА ЦАРЕВО
Докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 02.03.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като НЕСНОВАТЕЛЕН предявеният иск от В.В.С., ЕГН-**********,***, с която се иска от съда да допусне до делба следния съсобствен недвижим имот, а именно: Дворно място от 1080кв.м., представляващо УПИ ІХ-306 в кв.31 по плана на с.Синеморец, а по действащата кадастрална карта имот № 66528.501.306, при граници: от три страни улици и бв. УПИ-307
 
4 Гражданско дело No 1/2010, II състав Чл.19 ЗГР Ж.И.Ч. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО,
ОБЩИНА ГР.ЦАРЕВО
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 04.03.2010г., в законна сила от 25.03.2010г.
ДОПУСКА ПРОМЯНА НА СОБСТВЕНОТО ИМЕ на Ж.И.Ч. ***, ЕГН ********** от "Ж." на "ЖЕЧКА".
След влизане на решението в сила да се изпрати препис на Община Царево, за извършване на промяна в акта за раждане с новото собствено име на основание чл. 74 и сл. от ЗГР и отразяване на промяната в регистрите на населението, както и препис на Районна прокуратура Царево за сведение.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните. 
5 Гражданско дело No 1072/2010, I състав Дела по чл.410 и чл.417 ГПК и Закон за кредитните и-ии БЪЛГАРСКА БАНКА АД СОФИЯ П.М.В. Докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Разпореждане от 04.03.2010г.
Издава заповед за парично вземане.
 
6 Гражданско дело No 1073/2010, I състав Дела по чл.410 и чл.417 ГПК и Закон за кредитните и-ии БЪЛГАРСКА БАНКА АД СОФИЯ Р.Ш.М. Докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 04.03.2010г.
Изпраща делото по подсъдност на Районен съд- гр.Айтос.
 
7 НАХД No 302/2010, II състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) АПОЛОН В ООД РИОСВ БУРГАС,
Р.Д.Ш.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 04.03.2010г.
НП-изменено
 
8 НАХД No 303/2010, II състав По ЗД по пътищата Д.К.А. ПП КАТ КЪМ ОД НА МВР БУРГАС,
Д.М.В.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 04.03.2010г.
НП-отменено
 
9 НАХД No 305/2010, II състав Административни дела Л.С.Д. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ,
Д.Г.К.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 04.03.2010г.
НП-отменено
 
10 НАХД No 308/2010, II състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) Г.А.А. РИОСВ БУРГАС,
М.Ц.Н.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 04.03.2010г.
НП-потвърдено
 
11 Гражданско дело No 56/2009, I състав Вещни искове М.Р.В.,
Ж.Р.В.
ОБЩИНА ЦАРЕВО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 08.03.2010г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на М. А.М. и Ж.Р.В., при участието на Е.Д.Л.; Н.В.П. , Д.Д.З.; М.Д.И.; Н.П.М., И.Г.Х. и Е.Г.Л.,*** не е собственик на 330/1082кв.м. ид.части от бивш имот с идентификатор 66528.501.254 по кадастралната карта на с.Синеморец, обл.Бургаска, понастоящем разделен на два имота: с идентификатор 66528.501.604 с площ от 472кв.м. и с идентификатор 66528.501.605 с площ от 664кв.м., като ОСЪЖДА кмета на общината да отпише имота от регистрите за общинска собственост.
 
12 НАХД No 444/2009, II състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) МОКША 2007 ЕООД ТД НА НАП,
З.И.К.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 08.03.2010г.
На основание чл.35, ал.2 от НПК, вр. чл. 84 от ЗАНН ПРЕКРАТЯВА производството пред Районен съд гр. Царево и ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд гр. Бургас.
 
13 Гражданско дело No 8/2010, II състав Облиг.искове - дела по гл.8-ма от ЗЗППТ ПРИМА НИК ЕООД КИТЕН БИЙЧ ХОЛИДЕЙ ООД Докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 09.03.2010г.
Прекратява производството, поради оттегляне на предявения иск.
 
14 НОХД No 10/2010, I състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО П.А.К.,
И.С.А.,
В.В.Т.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 09.03.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия П.А.К. - роден на ***г***, живущ ***, ````````, с висше образование, директор Дирекция "Управление и стопанисване на общински гори" в Община гр.````, ``````````, ЕГН **********:
*.ЗА ВИНОВЕН в това, че на 27.10.2009г. в землището на гр.````, обл.``ка, местност "Попови камъни", отдел 474, подотдел "Г" и отдел 354, подотдел "А" от Общински горски фонд, собственост на Община гр.```` с МОЛ Л.Д., без редовно писмено позволително, съгласно изискванията на чл.59 от Закона за горите, добил и извозил с товарен автомобил марка "Зил-131" с рег. №А 6052 КК, собственост на подс.В.В.Т.,*** за огрев от дъб и цер на стойност 320.16 лева, като деянието е извършено чрез използване на документи с невярно съдържание - позволително за сеч серия К, № 0060364/19.10.2009г. и позволително за извоз серия К, № 0055016/21.10.2009г. - престъпление по чл.235, ал.3, т.3, предл. трето, вр. ал.1, предл. трето и пето от НК, поради което и на основание чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 6000лв. /шест хиляди лева/.
2.ЗА ВИНОВЕН в това, че на 27.10.2009г. в гр.````, обл.``ка преправил съдържанието на официален документ - позволително за извоз серия К, №0055016 год. - 21.10.2009г., като дописал собственоръчно ръкописния цифров и буквен текст след текста: "дата на транспортиране", "час на тръгване на превозното средство" и "рег. № на превозното средство" с цел да бъде използван при проверка от служители на ДЛС - Ропотамо и РУ на МВР гр. ```` - престъпление по чл.308, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА.
На осн. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимият П.А.К. по-тежкото от така определените наказания, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, при първоначален общ режим съгласно чл.61, т.3 от ЗИНЗС в затворническо общежитие от отрит тип съгласно чл.59, ал.1 от ЗИНЗС, като на осн. чл.23, ал.3 от НК към така определеното общо наказание ПРИСЪЕДИНЯВА наказанието ГЛОБА в размер на 6000лв.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.В.Т. - роден на ***г***, живущ ***, ````````, със `````````, оператор на бетонен възел, не``````````, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 27.10.2009г. в землището на гр.````, обл.``ка, местност "Попови камъни", отдел 474, подотдел "Г" и отдел 354, подотдел "А" от общински горски фонд, собственост на Община гр.```` с МОЛ Л.Д. без редовно писмено позволително, съгласно изискванията на чл.59 от Закона за горите извозил с товарен автомобил марка "Зил-131" с рег. №А 60 52 КК, негова собственост, 10 куб.м. дърва за огрев от дъб и цер на стойност 320.16 лева - престъпление по чл.235, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от три години , както и на ГЛОБА в размер на 1000лв. /хиляда лева/.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.С.А. - роден на ***г***, живущ ***, ````````, със `````````, технически ръководител обект в Община гр.````, ``````````, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода 19.10.2009г. - 21.10.2009г. в гр.````, обл.``ка в условията на продължавано престъпление в качеството си на длъжностно лице - технически ръководител обект в Дирекция "Управление и стопанисване на общински гори" в Община гр.````, в кръга на службата си съставил официални документи - позволително за сеч серия К, №0060364 и позволително за извоз серия К, №0055016, в които удостоверил неверни обстоятелства относно вписване на номер 52363 на позволително за сеч, издадено на лицето Б.Я. за отдел 519 "в", настоящ адрес на ползвателя на дървата за огрев и номер на отдела и подотдел, в който да се извърши сечта и извоз на дърва за огрев - отдел 319, подотдел "в", с цел да бъдат използвани като доказателство за тези обстоятелства, като деянието представлява маловажен случай - престъпление по чл.311, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание "ГЛОБА" в размер на 500 лв. /петстотин лева/.
На осн. чл.235, ал.7 от НПК предмета на престъплението - 10 куб. м. дърва от дъб и цер намиращи се в ДЛС Ропотамо в м.Аркутино СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата.
На осн. чл.53, ал.1, б."а" от НК ОТНЕМА в полза на държавата товарен автомобил марка "ЗИЛ - 131" с ДКН А с 6052 КК с рама №````, бордови, зелен на цвят собственост на подсъдимият В.В.Т., като вещ принадлежаща на виновния и послужила за извършване на престъпление.
Веществените доказателства 2.5 куб. м. дърва за огрев от дъб и цер находящи се в ДЛС Ропотамо м.Аркутино да се върнат на Община ````, а веществените доказателства кочан с позволителни за извоз, както и писмените доказателства - констативни протоколи и карта представени в съдебното следствие да се върната на ДУСОГ Община ````.
ОСЪЖДА подсъдимите П.А.К., В.В.Т. и И.С.А. със снета по-горе самоличност да заплатят в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата от 167.80лв. за разноски по делото.
Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.``.П.А.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия П.А.К. - роден на ***г***, живущ ***, ````````, с висше образование, директор Дирекция "Управление и стопанисване на общински гори" в Община гр.````, ``````````, ЕГН **********:
*.ЗА ВИНОВЕН в това, че на 27.10.2009г. в землището на гр.````, обл.``ка, местност "Попови камъни", отдел 474, подотдел "Г" и отдел 354, подотдел "А" от Общински горски фонд, собственост на Община гр.```` с МОЛ Л.Д., без редовно писмено позволително, съгласно изискванията на чл.59 от Закона за горите, добил и извозил с товарен автомобил марка "Зил-131" с рег. №А 6052 КК, собственост на подс.В.В.Т.,*** за огрев от дъб и цер на стойност 320.16 лева, като деянието е извършено чрез използване на документи с невярно съдържание - позволително за сеч серия К, № 0060364/19.10.2009г. и позволително за извоз серия К, № 0055016/21.10.2009г. - престъпление по чл.235, ал.3, т.3, предл. трето, вр. ал.1, предл. трето и пето от НК, поради което и на основание чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 6000лв. /шест хиляди лева/.
2.ЗА ВИНОВЕН в това, че на 27.10.2009г. в гр.````, обл.``ка преправил съдържанието на официален документ - позволително за извоз серия К, №0055016 год. - 21.10.2009г., като дописал собственоръчно ръкописния цифров и буквен текст след текста: "дата на транспортиране", "час на тръгване на превозното средство" и "рег. № на превозното средство" с цел да бъде използван при проверка от служители на ДЛС - Ропотамо и РУ на МВР гр. ```` - престъпление по чл.308, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА.
На осн. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимият П.А.К. по-тежкото от така определените наказания, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, при първоначален общ режим съгласно чл.61, т.3 от ЗИНЗС в затворническо общежитие от отрит тип съгласно чл.59, ал.1 от ЗИНЗС, като на осн. чл.23, ал.3 от НК към така определеното общо наказание ПРИСЪЕДИНЯВА наказанието ГЛОБА в размер на 6000лв.
На осн. чл.235, ал.7 от НПК предмета на престъплението - 10 куб. м. дърва от дъб и цер намиращи се в ДЛС Ропотамо в м.Аркутино СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата.
На осн. чл.53, ал.1, б."а" от НК ОТНЕМА в полза на държавата товарен автомобил марка "ЗИЛ - 131" с ДКН А с 6052 КК с рама №````, бордови, зелен на цвят собственост на подсъдимият В.В.Т., като вещ принадлежаща на виновния и послужила за извършване на престъпление.
Веществените доказателства 2.5 куб. м. дърва за огрев от дъб и цер находящи се в ДЛС Ропотамо м.Аркутино да се върнат на Община ````, а веществените доказателства кочан с позволителни за извоз, както и писмените доказателства - констативни протоколи и карта представени в съдебното следствие да се върната на ДУСОГ Община ````.
ОСЪЖДА подсъдимите П.А.К., В.В.Т. и И.С.А. със снета по-горе самоличност да заплатят в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата от 167.80лв. за разноски по делото.
Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.``.И.С.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.С.А. - роден на ***г***, живущ ***, ````````, със `````````, технически ръководител обект в Община гр.````, ``````````, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода 19.10.2009г. - 21.10.2009г. в гр.````, обл.``ка в условията на продължавано престъпление в качеството си на длъжностно лице - технически ръководител обект в Дирекция "Управление и стопанисване на общински гори" в Община гр.````, в кръга на службата си съставил официални документи - позволително за сеч серия К, №0060364 и позволително за извоз серия К, №0055016, в които удостоверил неверни обстоятелства относно вписване на номер 52363 на позволително за сеч, издадено на лицето Б.Я. за отдел 519 "в", настоящ адрес на ползвателя на дървата за огрев и номер на отдела и подотдел, в който да се извърши сечта и извоз на дърва за огрев - отдел 319, подотдел "в", с цел да бъдат използвани като доказателство за тези обстоятелства, като деянието представлява маловажен случай - престъпление по чл.311, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание "ГЛОБА" в размер на 500 лв. /петстотин лева/.
На осн. чл.235, ал.7 от НПК предмета на престъплението - 10 куб. м. дърва от дъб и цер намиращи се в ДЛС Ропотамо в м.Аркутино СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата.
На осн. чл.53, ал.1, б."а" от НК ОТНЕМА в полза на държавата товарен автомобил марка "ЗИЛ - 131" с ДКН А с 6052 КК с рама №````, бордови, зелен на цвят собственост на подсъдимият В.В.Т., като вещ принадлежаща на виновния и послужила за извършване на престъпление.
Веществените доказателства 2.5 куб. м. дърва за огрев от дъб и цер находящи се в ДЛС Ропотамо м.Аркутино да се върнат на Община ````, а веществените доказателства кочан с позволителни за извоз, както и писмените доказателства - констативни протоколи и карта представени в съдебното следствие да се върната на ДУСОГ Община ````.
ОСЪЖДА подсъдимите П.А.К., В.В.Т. и И.С.А. със снета по-горе самоличност да заплатят в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата от 167.80лв. за разноски по делото.
Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.``.В.В.Т.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.В.Т. - роден на ***г***, живущ ***, ````````, със `````````, оператор на бетонен възел, не``````````, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 27.10.2009г. в землището на гр.````, обл.``ка, местност "Попови камъни", отдел 474, подотдел "Г" и отдел 354, подотдел "А" от общински горски фонд, собственост на Община гр.```` с МОЛ Л.Д. без редовно писмено позволително, съгласно изискванията на чл.59 от Закона за горите извозил с товарен автомобил марка "Зил-131" с рег. №А 60 52 КК, негова собственост, 10 куб.м. дърва за огрев от дъб и цер на стойност 320.16 лева - престъпление по чл.235, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на осн. чл.66, ал.1 от НК отлага с изпитателен срок от три години , както и на ГЛОБА в размер на 1000лв. /хиляда лева/.
На осн. чл.235, ал.7 от НПК предмета на престъплението - 10 куб. м. дърва от дъб и цер намиращи се в ДЛС Ропотамо в м.Аркутино СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата.
На осн. чл.53, ал.1, б."а" от НК ОТНЕМА в полза на държавата товарен автомобил марка "ЗИЛ - 131" с ДКН А с 6052 КК с рама №````, бордови, зелен на цвят собственост на подсъдимият В.В.Т., като вещ принадлежаща на виновния и послужила за извършване на престъпление.
Веществените доказателства 2.5 куб. м. дърва за огрев от дъб и цер находящи се в ДЛС Ропотамо м.Аркутино да се върнат на Община ````, а веществените доказателства кочан с позволителни за извоз, както и писмените доказателства - констативни протоколи и карта представени в съдебното следствие да се върната на ДУСОГ Община ````.
ОСЪЖДА подсъдимите П.А.К., В.В.Т. и И.С.А. със снета по-горе самоличност да заплатят в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата от 167.80лв. за разноски по делото.
Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.``.Мотиви от 11.03.2010г.
Мотивите предадени на 11.03.2010
 
15 НАХД No 309/2010, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО А.А.С. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 09.03.2010г.
ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност обвиняемия А.А.С. /Хамид Хасан Сали/, ЕГН **********,***, за извършено от него престъпление по чл. 207, ал. 1 от НК, за това, че на 05.07.2008 год. в с. Лозенец, обл. Бургаска, на централен плаж, намерил чужди движими вещи- 1 бр. мобилен телефон марка "Нокия" модел N 95 на стойност 747.55 лв. и 1 бр. Сим карта на М-тел на стойност 9.90 лв. всичко на обща стойност 757.45 лв. собственост на св. Васил Здравков Николчев и в продължение на една седмица не съобщил за тях на собственика им и на властта и му НАЛАГА административно наказание- глоба в размер на 100 /сто/лева.
ОСЪЖДА А.А.С. /Хамид Хасан Сали/, ЕГН **********, да заплати по сметка на Царевския районен съд, направените съдебни разноски в размер на 50.00 /петдесет/ лева.


Мотиви от 09.03.2010г.
 
16 НАХД No 312/2010, II състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) ЧИСТОТА 98 ЕООД РИОСВ БУРГАС,
Т.Д.К.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 09.03.2010г.
НП-потвърдено
 
17 НАХД No 313/2010, II състав По ЗД по пътищата Д.М.Н. ПП КАТ КЪМ ОД НА МВР БУРГАС,
Д.М.В.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 09.03.2010г.
НП-потвърдено
 
18 НОХД No 22/2010, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Х.К.Х. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 10.03.2010г., в законна сила от 10.03.2010г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №22/2010г. по описа на Районен съд - гр.Царево, постигнато между РП Царево, представлявана от прокурора Евтимова и подсъдимия Х.К.Х. със снета по-горе самоличност и защитника му адв. М.Б., със съгласието и на родителя му Фанка Иванова Христова, съгласно условията на което подсъдимият Х.К.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3 предл. първо, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, а именно, че на 18.12.2009г. в гр.Царево, обл.Бургаска, в местността "Лозята", чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот, отнел от владението и собственост на св. Стоян Димитров Въртелешев движими вещи - 12бр. поцинковани ламаринени платна 2/1м., дебелина 0.8мм. /употребявани/ на стойност 162.00 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд отнетите вещи са върнати на собственика им.
За посоченото престъпление подсъдимият Х.К.Х. ще изтърпи наказание при условията на чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3 предл. първо, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК и чл.55, ал.1, т.2 б."б" от НК, а именно "ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ", което да бъде изтърпяно чрез залепване на споразумението на информационното табло на Общинска администрация гр. Царево, обл. Бургаска.
Веществените доказателства са върнати на собственика им.
Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 162.00 лв. са възстановени изцяло.
ОСЪЖДА подсъдимия Х.К.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр. Царево сумата от 55.00лв. за разноски по делото.
На основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №22/2010г. по описа на Районен съд гр. Царево.

Х.К.Х.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №22/2010г. по описа на Районен съд - гр.Царево, постигнато между РП Царево, представлявана от прокурора Евтимова и подсъдимия Х.К.Х. със снета по-горе самоличност и защитника му адв. М.Б., със съгласието и на родителя му Фанка Иванова Христова, съгласно условията на което подсъдимият Х.К.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3 предл. първо, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК, а именно, че на 18.12.2009г. в гр.Царево, обл.Бургаска, в местността "Лозята", чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот, отнел от владението и собственост на св. Стоян Димитров Въртелешев движими вещи - 12бр. поцинковани ламаринени платна 2/1м., дебелина 0.8мм. /употребявани/ на стойност 162.00 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд отнетите вещи са върнати на собственика им.
За посоченото престъпление подсъдимият Х.К.Х. ще изтърпи наказание при условията на чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3 предл. първо, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК и чл.55, ал.1, т.2 б."б" от НК, а именно "ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ", което да бъде изтърпяно чрез залепване на споразумението на информационното табло на Общинска администрация гр. Царево, обл. Бургаска.
Веществените доказателства са върнати на собственика им.
Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 162.00 лв. са възстановени изцяло.
ОСЪЖДА подсъдимия Х.К.Х. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр. Царево сумата от 55.00лв. за разноски по делото.

 
19 НАХД No 304/2010, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.И.В.,
И.С.А.,
П.А.К.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 12.03.2010г.
ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност С.И.В., за извършеното от него престъпление по чл.235, ал.6, вр. ал.1 от НК, и му НАЛАГА на административно наказание глоба в размер на 2000лева.
ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност И.С.А., за извършеното от него престъпление по чл.311, ал.2, вр.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, и му НАЛАГА на административно наказание глоба в размер на 2000лева.
ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност П.А.К., за извършеното от него престъпление по чл.311, ал.2, вр.1, вр. чл.20, ал.3 от НК и му НАЛАГА на административно наказание глоба в размер на 5000лева.

Мотиви от 12.03.2010г.
 
20 Гражданско дело No 77/2009, II състав Вещни искове М.П.Ж.,
П.П.А.
Т.И.Я.,
И.Т.Я.,
П.С.Г.,
З.С.М.,
Н.С.Т.,
М.Г.К.,
С.Г.А.
Докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 15.03.2010г.
Прекратява производството по делото, поради оттегляне на предявения иск.
 
21 НАХД No 398/2009, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Е.С.М. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 15.03.2010г.
ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност Е.С.М., за извършеното от него престъпление по чл.323а, ал.1 от НК и му НАЛАГА на административно наказание глоба в размер на 500/петстотин/лева.
Мотиви от 15.03.2010г.
 
22 НОХД No 23/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Б.А.Х. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 15.03.2010г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №23/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Царево постигнато между РП - Царево, представлявана от прокурор Николова и подсъдимия Б.А.Х. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 05.03.2010год. в гр.Царево, обл.Бургаска по ул. "Л.Каравелов" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Тойота", модел "Корола" с ДКН СС 6948 АК след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 2.13 /две цяло и тринадесет/ промила на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство "Дрегер" 7410+ с фабричен №006.
3а посоченото престъпление подсъдимият Б.А.Х. на основание чл.343б, ал.1, вр.чл.55, ал.1, т.2, буква "б" от НК ще изтърпи наказание "Пробация" при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т. 2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице три пъти седмично за срок от една година.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от една година.
3. Безвъзмезден труд в полза на обществото 220 часа годишно за срок от една година.
На основание чл.343г, вр.чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Б.А.Х. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от 05.03.2010г.
Разноски по делото няма.
По престъплението не са причинени имуществени щети.
Веществени доказателства няма.
Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №23/2010г.

Б.А.Х.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №23/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Царево постигнато между РП - Царево, представлявана от прокурор Николова и подсъдимия Б.А.Х. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Р.Д., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 05.03.2010год. в гр.Царево, обл.Бургаска по ул. "Л.Каравелов" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Тойота", модел "Корола" с ДКН СС 6948 АК след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 2.13 /две цяло и тринадесет/ промила на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство "Дрегер" 7410+ с фабричен №006.
3а посоченото престъпление подсъдимият Б.А.Х. на основание чл.343б, ал.1, вр.чл.55, ал.1, т.2, буква "б" от НК ще изтърпи наказание "Пробация" при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т. 2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице три пъти седмично за срок от една година.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от една година.
3. Безвъзмезден труд в полза на обществото 220 часа годишно за срок от една година.
На основание чл.343г, вр.чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Б.А.Х. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от 05.03.2010г.
Разноски по делото няма.
По престъплението не са причинени имуществени щети.
Веществени доказателства няма.
Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №23/2010г.

 
23 НОХД No 24/2010, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО К.Д.Г. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 15.03.2010г., в законна сила от 15.03.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 24/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия К.Д.Г. - роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, пенсионер, неженен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв. Д., съгласно условията на което обвиняемият К.Д.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 04.03.2010 год., в около 21.02 ч. в с.Велика, обл.Бургаска, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Фолксваген", модел "Венто" с рег. № А 7989 ВВ след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1,45 промила на хиляда, установено по надлежният ред - техническо средство "Алкомер" 931 с фабр. № 0246469.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК обвиняемият К.Д.Г., ЕГН ********** ще изтърпи наказание на осн. чл. 343б, ал.1 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 2 б. "б" от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал. 2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
3. 120 /сто и двадесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл. 343г, вр. чл. 37, т.7 от НК ЛИШАВА К.Д.Г., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 04.03.2010 г.
Веществени доказателства - няма
Разноски по делото - няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди - няма

На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 24/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия К.Д.Г., ЕГН ********** мярка за неотклонение "Подписка"
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7 - дневен срок считано от днес.


К.Д.Г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 24/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Крумов и обвиняемия К.Д.Г. - роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, пенсионер, неженен, неосъждан, ЕГН **********, представляван от неговия защитник адв. Д., съгласно условията на което обвиняемият К.Д.Г. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 04.03.2010 год., в около 21.02 ч. в с.Велика, обл.Бургаска, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Фолксваген", модел "Венто" с рег. № А 7989 ВВ след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1,45 промила на хиляда, установено по надлежният ред - техническо средство "Алкомер" 931 с фабр. № 0246469.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК обвиняемият К.Д.Г., ЕГН ********** ще изтърпи наказание на осн. чл. 343б, ал.1 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 2 б. "б" от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал. 2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
3. 120 /сто и двадесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл. 343г, вр. чл. 37, т.7 от НК ЛИШАВА К.Д.Г., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 04.03.2010 г.
Веществени доказателства - няма
Разноски по делото - няма.
Причинени от престъплението имуществени вреди - няма

На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 24/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено и на осн. чл. 309, ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия К.Д.Г., ЕГН ********** мярка за неотклонение "Подписка"


 
24 НАХД No 310/2010, I състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ЕАД ТД НА НАП,
Р.Д.У.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 15.03.2010г.
ОСТАВЯ без уважение жалбата на "БДЖ"ЕАД, гр.София, ул.Иван Вазов №3, ЕИК-130822878, срещу наказателно постановление № 1760 от 06.10.2009г. на заместник териториалния директор на ТД на НАП гр.Бургас, което за нарушение по чл.185, ал.1 от ЗДДС му е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 500лв. и ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
 
25 НАХД No 311/2010, I състав По ЗА, ЗДДС и ДОПК БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ЕАД ТД НА НАП,
Р.Д.У.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 15.03.2010г.
ОСТАВЯ без уважение жалбата на "БДЖ"ЕАД, гр.София, ул.Иван Вазов №3, ЕИК-130822878, срещу наказателно постановление № 1761 от 06.10.2009г. на заместник териториалния директор на ТД на НАП гр.Бургас, което за нарушение по чл.185, ал.1 от ЗДДС му е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 500лв. и ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
 
26 НОХД No 25/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО К.В.Д. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 17.03.2010г., в законна сила от 17.03.2010г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД 25/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Царево постигнато между РП - Царево, представлявана от прокурор Николова и подсъдимия К.В.Д. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 24.12.2009год. около 22.00 часа в гр.Царево, обл.Бургаска по ул. Михаил Герджиков посока ул.Хан Аспарух управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "БМВ" с рег.№ А 2249 КА след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.57 промила на хиляда, установено по надлежния ред - съдебно-медицинска експертиза №43/2010г. на отделение по съдебна медицина при МБАЛ АД гр.Бургас.
3а посоченото престъпление подсъдимият К.В.Д. на основание чл.343б, ал.1, вр.чл.55, ал.1, т.2, буква "б" от НК ще изтърпи наказание "Пробация" при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т. 2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от шест месеца.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от шест месеца.
На основание чл.343г, вр.чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия К.В.Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК се приспадне времето през което подсъдимия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 24.12.2009г.
ОСЪЖДА К.В.Д. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд - гр.Царево сумата в размер на 52.00лв. за разноски по делото.
По престъплението не са причинени имуществени щети.
Веществени доказателства няма.

К.В.Д.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД 25/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Царево постигнато между РП - Царево, представлявана от прокурор Николова и подсъдимия К.В.Д. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.А.П., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 24.12.2009год. около 22.00 часа в гр.Царево, обл.Бургаска по ул. Михаил Герджиков посока ул.Хан Аспарух управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "БМВ" с рег.№ А 2249 КА след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.57 промила на хиляда, установено по надлежния ред - съдебно-медицинска експертиза №43/2010г. на отделение по съдебна медицина при МБАЛ АД гр.Бургас.
3а посоченото престъпление подсъдимият К.В.Д. на основание чл.343б, ал.1, вр.чл.55, ал.1, т.2, буква "б" от НК ще изтърпи наказание "Пробация" при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т. 2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от шест месеца.
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от шест месеца.
На основание чл.343г, вр.чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия К.В.Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК се приспадне времето през което подсъдимия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 24.12.2009г.
ОСЪЖДА К.В.Д. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд - гр.Царево сумата в размер на 52.00лв. за разноски по делото.


 
27 НАХД No 306/2010, I състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) Г.А.А. РИОСВ БУРГАС Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 17.03.2010г.
ОСТАВЯ без уважение жалбата на Г.А.А., ЕГН-**********, срещу наказателно постановление № 46/14.09.2009г. на директора на РИОСВ-гр.Бургас, с което за нарушение по чл.81, ал.1, т.1 от ЗЗТ му е наложена глоба в размер на 1000лв. (хиляда лева) и ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
 
28 НАХД No 330/2010, II състав Административни дела ММ ЕООД ДАМТН ГД НАДЗОР НА ПАЗАРА Докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 17.03.2010г.
Прекратява производството, поради недопустимост на жалбата.
 
29 НАХД No 331/2010, II състав Административни дела ММ ЕООД ДАМТН ГД НАДЗОР НА ПАЗАРА Докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 17.03.2010г.
Прекратява производството, поради недопустимост на жалбата.
 
30 НОХД No 120/2009, II състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО З.Д.З. Докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 18.03.2010г.
Прекратява съдебното производство по НОХД 120/2009г. по описа на ЦРС. изпраща делото на ВКС с молба за промяна на подсъдността на осн. чл.43, т.3 НПК, като делото се разгледа от РС Бургас или РС Малко Търново.
 
31 НАХД No 447/2009, I състав Административни дела Л.С.Д. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 18.03.2010г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 110111446/17.11.2009г. на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, с което на Л.С.Д., ЕГН-********** ***, за нарушение на чл.14, ал.1, т.3 от ЗОП, на основание чл.129, ал.1 от ЗОП е наложено административно наказание "глоба" в размер на 1000,00лв.
 
32 НОХД No 26/2010, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Л.И.Д.,
Р.Й.Ф.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 18.03.2010г., в законна сила от 18.03.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 26/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия Д., представляван от неговия защитник, адв.Б., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 63 ал.1 т.3 от НК, а именно, че през м.декември 2009 г. в гр.Царево, обл.Бургаска, в местността "Лозята", в съучастие като съизвършители с обв. Р.Й.Ф., след предварителен сговор, отнел от владението и собственост на св. Пламен Димитров Шаренков движими вещи - 8 листа гофрирана ламарина с размери 2м./0.80 м. на стойност 142.08 лв., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд отнетите вещи са върнати на собственика им.
За посоченото престъпление по чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 63 ал.1 т.3 от НК обвиняемият Л.И.Д., ЕГН ********** на основание чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 63 ал.1 т.3 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б."б" от НК ще изтърпи наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което ще бъде изтърпяно чрез залепване на споразумението на информационното табло на Общинска администрация гр.Царево, Бургаска област.
Веществените доказателства са върнати на собственика им.
ОСЪЖДА обвиняемия Л.И.Д., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 20.00 лв. за разноски по делото.
Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 142.08 лв.са възстановени изцяло.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 26/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемата Ф., представлявана от нейния защитник адв.Б., съгласно което обвиняемата се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, а именно, че през м.декември 2009 г. в гр.Царево, обл.Бургаска, местността "Лозята", в съучастие като съизвършители с обв. Л.И.Д., след предварителен сговор, отнела от владението и собственост на св. Пламен Димитров Шаренков движими вещи - 8 листа гофрирана ламарина с размери 2м./0.80 м. на стойност 142.08 лв., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд отнетите вещи са върнати на собственика им.
За посоченото престъпление по чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК обвиняемата Р.Й.Ф., ЕГН ********** на основание чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б."б" от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2 т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***6, от която произтича задължението на осъдената в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
Веществените доказателства са върнати на собственика им.
ОСЪЖДА обвиняемата Р.Й.Ф., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 20.00 лв. за разноски по делото.
Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 142.08 лв. са възстановени изцяло.

На основание чл. 24 ал. 3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №26 /2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Съдът, като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемите е прекратено и на осн. чл. 309 ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемия Д. мярка за неотклонение "Под надзор на родител" и спрямо обвиняемата Ф. мярка за неотклонение "Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7- дневен срок от днес.


Л.И.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 26/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия Д., представляван от неговия защитник, адв.Б., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 63 ал.1 т.3 от НК, а именно, че през м.декември 2009 г. в гр.Царево, обл.Бургаска, в местността "Лозята", в съучастие като съизвършители с обв. Р.Й.Ф., след предварителен сговор, отнел от владението и собственост на св. Пламен Димитров Шаренков движими вещи - 8 листа гофрирана ламарина с размери 2м./0.80 м. на стойност 142.08 лв., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд отнетите вещи са върнати на собственика им.
За посоченото престъпление по чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 63 ал.1 т.3 от НК обвиняемият Л.И.Д., ЕГН ********** на основание чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2, вр. чл. 63 ал.1 т.3 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б."б" от НК ще изтърпи наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което ще бъде изтърпяно чрез залепване на споразумението на информационното табло на Общинска администрация гр.Царево, Бургаска област.
Веществените доказателства са върнати на собственика им.
ОСЪЖДА обвиняемия Л.И.Д., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 20.00 лв. за разноски по делото.
Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 142.08 лв.са възстановени изцяло.

Р.Й.Ф.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 26/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемата Ф., представлявана от нейния защитник адв.Б., съгласно което обвиняемата се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, а именно, че през м.декември 2009 г. в гр.Царево, обл.Бургаска, местността "Лозята", в съучастие като съизвършители с обв. Л.И.Д., след предварителен сговор, отнела от владението и собственост на св. Пламен Димитров Шаренков движими вещи - 8 листа гофрирана ламарина с размери 2м./0.80 м. на стойност 142.08 лв., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд отнетите вещи са върнати на собственика им.
За посоченото престъпление по чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК обвиняемата Р.Й.Ф., ЕГН ********** на основание чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б."б" от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2 т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***6, от която произтича задължението на осъдената в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА
2. Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
Веществените доказателства са върнати на собственика им.
ОСЪЖДА обвиняемата Р.Й.Ф., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 20.00 лв. за разноски по делото.
Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 142.08 лв. са възстановени изцяло.


 
33 НОХД No 27/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Е.Г.Л.Е. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 19.03.2010г., в законна сила от 19.03.2010г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №27/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево постигнато между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия Е.Г.Л. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 17.03.2010 год. около 20.20ч. по вътрешен общински път ІV 90075 от с.Лозенец за гр.Царево, Бургаска област, в района на къмпинг "Оазис" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Алфа Ромео" с per. № СН 9115 СА, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.68 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство "Алкотест Дрегер" 7410+ с фабричен №0006.
За посоченото престъпление подсъдимият Е.Г.Л. ще изтърпи наказание при условията на чл.343б, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Е.Г.Л. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.3 от НК се приспада времето, през което е бил лишен по административен ред от това право, считано от 17.03.2010г.

Е.Г.Л.Е.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №27/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево постигнато между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия Е.Г.Л. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 17.03.2010 год. около 20.20ч. по вътрешен общински път ІV 90075 от с.Лозенец за гр.Царево, Бургаска област, в района на къмпинг "Оазис" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Алфа Ромео" с per. № СН 9115 СА, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 1.68 промила на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство "Алкотест Дрегер" 7410+ с фабричен №0006.
За посоченото престъпление подсъдимият Е.Г.Л. ще изтърпи наказание при условията на чл.343б, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, а именно "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Е.Г.Л. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.3 от НК се приспада времето, през което е бил лишен по административен ред от това право, считано от 17.03.2010г.

 
34 ЧНД No 2001/2010, II състав Комулации - чл.23, 25 и 27 НК З.Д.З.   Докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Разпореждане от 19.03.2010г.
Присъединява НЧД 2001/2010г. по описа на ЦРС към НОХД 120/2009г.
Мотиви от 19.03.2010г.
 
35 ЧНД No 801/2010, I състав Разглеждане по искане на обвиняемия - чл.368, ал.2 НПК   Д.А.К.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО
Докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 22.03.2010г.
Връща ДП № 115/2007г. по описа на РУ на МВР на Районна пракуратура Царево, като следва в двумесечен срок делото да се внесе за разглеждане в съда с обвинителен акт, с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание или със споразумение за решаване на делото, или наказателното производство да бъде прекратено, като да бъде уведомен за това съда
 
36 НАХД No 459/2009, I състав По ЗД по пътищата И.А.Ф. РУ НА МВР ЦАРЕВО,
Д.П.Ш.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 23.03.2010г.
ОСТАВЯ без уважение жалбата на И.А.Ф., ЕГН-**********, ПРОТИВ наказателно постановление № 559 от 26.09.2009г. на началника на РПУ-Царево, с което за нарушение по чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП му е наложено наказание: глоба в размер на 100.00лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец и ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление като законосъобразно.
 
37 Гражданско дело No 79/2009, I състав Облигационни искове АЛБЕНА АД КЛОН ММЦ ПРИМОРСКО Н.С.И.,
С.Х.Х.,
К.Н.И.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 24.03.2010г.
ОСЪЖДА Н.С.И., ЕГН-********** ***, С.Х.Х., ЕГН-********** *** и К.Н.И., ЕГН-********** ***, да заплатят солидарно на "Албена"АД, ЕИК-834025872, КК"Албена", община Балчик, обл.Добрич, сумата от 6`638,69лв., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 18.01.2009г., както и сумата от 1`180.55лв. за съдебно деловодни разноски.
 
38 Гражданско дело No 111/2009, I състав Вещни искове Л.С.Т.,
И.Х.Т.,
П.П.В.,
М.С.В.
ОБЩИНА ПРИМОРСКО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 24.03.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения иск от Л.С.Т., ЕГН-**********, И.Х.Т., ЕГН-**********, П.П.В., ЕГН-********** и М.С.В., ЕГН-**********, с който молят съда да приеме за установено, че Община Приморско не е собственик на поземлен имот с идентификатор 58356.501.576 с площ от 425кв.м., по кадастралната карта на гр.Приморско, а по ПУП представляващ УПИ № ІХ, кв.42а с площ от 423кв.м., при граници: 58356.501.389; 58356.501.386; 58356.501.382; 58356.501.387; 58356.501.388.
 
39 НОХД No 18/2010, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО В.Д.П. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 24.03.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.Д.П. - роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, не работи, неженен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 20.11.2009 г. в гр. Царево, обл. Бургаска, вилна зона "Север" от строителен обект, чрез използване на техническо средство - клещи отнел от владението на св. Н.Г.Н. движими вещи - 40 метра ел.кабел СВТ 4х6 кв.мм. на стойност 276.80 лв. собственост на Държавно предприятие "Строителство и възстановяване" гр. Бургас, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.58а, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи при първоначален СТРОГ режим, съгласно чл.61, т.2 от ЗИНЗС, в затвор и в затворническо общежитие от закрит тип, съгласно чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.
ОСЪЖДА подсъдимия В.Д.П. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата от 55.00 лв. за направени разноски по делото.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА- 2,070 кг. меден проводник да се върнат на собственика им ДП "Строителство и възстановяване".

В.Д.П.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.Д.П. - роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, не работи, неженен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 20.11.2009 г. в гр. Царево, обл. Бургаска, вилна зона "Север" от строителен обект, чрез използване на техническо средство - клещи отнел от владението на св. Н.Г.Н. движими вещи - 40 метра ел.кабел СВТ 4х6 кв.мм. на стойност 276.80 лв. собственост на Държавно предприятие "Строителство и възстановяване" гр. Бургас, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, предл. второ, вр. чл.194, ал.1 от НК и чл.58а, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи при първоначален СТРОГ режим, съгласно чл.61, т.2 от ЗИНЗС, в затвор и в затворническо общежитие от закрит тип, съгласно чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.
ОСЪЖДА подсъдимия В.Д.П. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата от 55.00 лв. за направени разноски по делото.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА- 2,070 кг. меден проводник да се върнат на собственика им ДП "Строителство и възстановяване".

Мотиви от 29.03.2010г.
Мотивите изготвени в срок.
 
40 НЧХД No 1001/2010, II състав НЧХД Н.Г.Т. Г.Щ.Д. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 24.03.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г.Щ.Д. - роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с висше образование, работи като организатор продажби и снабдяване, женен, неосъждан, ЕГН ********** за НЕВИНОВЕН в това, че на 10.07.2009 г. причинил на Н.Г.Т., лека телесна повреда- кръвонасядания по лявата ръка, десен лакет с охлузване и дясно коляно, охлузване на десен глезен- изразяваща се в причиняване на болка и страдание без увреждане на здравето- престъпление по чл.130, ал.2 от НК, и ГО ОПРАВДАВА по обвинението.
ОТХВЪРЛЯ предявения граждански иск от Н.Г.Т., против подсъдимия Г.Щ.Д., за заплащане на сумата от 2000,00 лв. (две хиляди лева), представляваща обезщетение за причинените от деянието неимуществени вреди.

Присъдата може да бъде обжалвана в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд град Бургас.

Г.Щ.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г.Щ.Д. - роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с висше образование, работи като организатор продажби и снабдяване, женен, неосъждан, ЕГН ********** за НЕВИНОВЕН в това, че на 10.07.2009 г. причинил на Н.Г.Т., лека телесна повреда- кръвонасядания по лявата ръка, десен лакет с охлузване и дясно коляно, охлузване на десен глезен- изразяваща се в причиняване на болка и страдание без увреждане на здравето- престъпление по чл.130, ал.2 от НК, и ГО ОПРАВДАВА по обвинението.
ОТХВЪРЛЯ предявения граждански иск от Н.Г.Т., против подсъдимия Г.Щ.Д., за заплащане на сумата от 2000,00 лв. (две хиляди лева), представляваща обезщетение за причинените от деянието неимуществени вреди.Мотиви от 01.04.2010г.
Мотивите изготвени в срок.
 
41 НОХД No 47/2009, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Л.Р.С.,
С.М.П.,
Р.К.Д.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 25.03.2010г.
ОПРЕДЕЛЯ наказанието по присъда №41/07.10.2009г. по НОХД №47/2009г. по описа на Районен съд гр.Царево "Лишаване от свобода" за срок от една година и шест месеца да се изтърпи при първоначален "строг" режим в затвор и в затворническо общежитие от закрит тип.
Л.Р.С.
ОПРЕДЕЛЯ наказанието по присъда №41/07.10.2009г. по НОХД №47/2009г. по описа на Районен съд гр.Царево "Лишаване от свобода" за срок от една година и шест месеца да се изтърпи при първоначален "строг" режим в затвор и в затворническо общежитие от закрит тип.
С.М.П.
Р.К.Д.
Мотиви от 25.03.2010г.
 
42 Гражданско дело No 4/2010, II състав Изменение на издръжка С.И.С. И.Х.Р.,
ДСП ГР.ЦАРЕВО
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 26.03.2010г., в законна сила от 26.03.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, съгласно условията на която И.Х.Р. ще заплаща на малолетното си дете Райко Иванов Р. чрез неговата майка и законен представител С.И.С. месечна издръжка в размер на 60.00лв., платими до всяко десето число на месеца, през който се дължи от днешна дата и занапред, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване. Разноските по делото остават за страните така, както са ги направили.
ОСЪЖДА И.Х.Р. да заплати държавна такса върху присъдения размер на издръжката в размер на 43.20лв. по сметка на Районен съд гр. Царево.
Предвид постигане на спогодба между страните, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
Определението не подлежи на обжалване.

 
43 Гражданско дело No 16/2010, I състав Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето К.Р.М.,
М.М.М.,
Х.З.М.
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ЦАРЕВО,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 29.03.2010г.
НАСТАНЯВА детето Х.З.М., ЕГН-********** в семейството на неговите чичо и леля - К.Р.М., ЕГН-********** и М.М.М., ЕГН-**********,***, за срок - до възникване на основание за прекратяването му по чл.29 от ЗЗДет.
 
44 НАХД No 450/2009, II състав Административни дела ПММ ЕООД РИОКОЗ,
С.Н.М.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 29.03.2010г.
НП-потвърдено
 
45 НАХД No 454/2009, II състав Административни дела З.П.Ф. РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ОЗ Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 29.03.2010г.
НП-потвърдено
 
46 НАХД No 317/2010, II състав По ЗД по пътищата К.Й.К. ПП КАТ КЪМ ОД НА МВР БУРГАС,
М.С.С.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 29.03.2010г.
НП-отменено
 
47 НАХД No 324/2010, II състав По ЗГ и ЗЛОД А.П.Т. ДГС КОСТИ ДП,
И.К.И.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 29.03.2010г.
НП-отменено
 
48 НАХД No 334/2010, I състав По ЗД по пътищата В.Р.В. ПП КАТ КЪМ ОД НА МВР БУРГАС,
М.С.С.
Докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 29.03.2010г.
Прекратява производството по НАХД 334/2010 г. по описа на ЦРС.Изпраща делото по подсъдност на РС-Бургас.Определението обжалваемо пред Административен съд гр.Бургас в 7 -дневен срок от получаване на съобщението.
 
49 НОХД No 19/2010, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО П.Т.Т. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 31.03.2010г.
ПРИЗНАВА Подсъдимия П.Т.Т. - роден на ***г***, постоянен адрес:***, настоящ адрес:***, `````````````````ние, ```````````````` осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това че: На 23.10.2009г. около 09.30ч. в гр.Приморско, обл.Бургаска, по ул.Славянска управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Хонда", модел "Сивик" с рег. № У 5308 АК в едногодишен срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление №1665/02.12.2008г., влязло в сила на 29.12.2008г. на Началник РУМВР - гр.Елхово и с Наказателно постановление №50/25.03.2009г., влязло в сила на 08.09.2009г. на Началник сектор ПП КАТ при ОДМВР - гр.Бургас за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление - престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, поради което и на основание чл.55, ал.1, т.2 б."б" от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице пет пъти седмично за срок от ТРИ ГОДИНИ; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ТРИ ГОДИНИ; 3. 320 /триста и двадесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от три поредни години.
Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15 дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.


П.Т.Т.
ПРИЗНАВА Подсъдимия П.Т.Т. - роден на ***г***, постоянен адрес:***, настоящ адрес:***, `````````````````ние, ```````````````` осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това че: На 23.10.2009г. около 09.30ч. в гр.Приморско, обл.Бургаска, по ул.Славянска управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Хонда", модел "Сивик" с рег. № У 5308 АК в едногодишен срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление №1665/02.12.2008г., влязло в сила на 29.12.2008г. на Началник РУМВР - гр.Елхово и с Наказателно постановление №50/25.03.2009г., влязло в сила на 08.09.2009г. на Началник сектор ПП КАТ при ОДМВР - гр.Бургас за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление - престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, поради което и на основание чл.55, ал.1, т.2 б."б" от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице пет пъти седмично за срок от ТРИ ГОДИНИ; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ТРИ ГОДИНИ; 3. 320 /триста и двадесет/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от три поредни години.Мотиви от 07.04.2010г.
Мотивите предадени на 07.04.2010