РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 01.02.2012г. до 29.02.2012г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 118/2011, II състав Искове по СК Т.С.Т. А.И.Х.,
ДСП МЕЗДРА,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ЦАРЕВО
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 06.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от Т.С.Т., ЕГН *** искове против А.И.Х., ЕГН ***, с който се иска от съда, да постанови решение, с което да предостави упражняването на родителските права по отношение на малолетното дете П.Т.Т. с ЕГН *** на ищеца; да определи местоживеенето на детето да бъде на домашния адрес на ищеца в гр. Р. ул.*** №***; да определи режим на лични отношения с детето по отношение на ответницата: един път месечно, по определен часови график от съда, както и за 30 дни през лятото, по време различно от времето, в което ищеца ползва платен годишен отпуск.
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на малолетното дете П.Т.Т. с ЕГН ***, на майката А.И.Х., ЕГН ***, като определя местоживеенето на детето да бъде при майката.
ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на бащата Т.С.Т., ЕГН *** с малолетното дете П.Т.Т. с ЕГН ***, както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца за времето от 09.00 часа до 18.00 часа, както и един месец през лятото, през времето различно от това, когато майката ползва платен годишен отпуск. 
2 НОХД No 152/2011, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Р.Е.В. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 06.02.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р.Е.В. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 20.07.2011г. в гр.П., обл.Б., от кафе *** отнел от владението на св.И.К.Б., собственост на св.М.А.С. движими вещи – 1бр. мобилен телефон марка “Нокия”, модел С7 на стойност 744.80 лева и 1бр. прима карта на стойност 0.00 лева, всичко на обща стойност 744.80 лева, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл.194, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.194, ал.1 от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр чл. 58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от шест месеца; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни - за срок от шест месеца; 3. 100 /сто / часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.
ОСЪЖДА подсъдимия Р.Е.В., ЕГН *** със снета по-горе самоличност, да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата от 50.00лв. за разноски по делото.


Р.Е.В.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р.Е.В. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 20.07.2011г. в гр.П., обл.Б., от кафе *** отнел от владението на св.И.К.Б., собственост на св.М.А.С. движими вещи – 1бр. мобилен телефон марка “Нокия”, модел С7 на стойност 744.80 лева и 1бр. прима карта на стойност 0.00 лева, всичко на обща стойност 744.80 лева, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл.194, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.194, ал.1 от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр чл. 58а, ал.4 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от шест месеца; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни - за срок от шест месеца; 3. 100 /сто / часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от една година.


Мотиви от 13.02.2012г.
Мотивите изготвени в срок.
 
3 НЧХД No 1005/2011, II състав НЧХД З.Т.Й. Й.Г.Й. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 06.02.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Й.Г.Й. – ЕГН *** за ВИНОВЕН в това, че на 07.09.2011г. около 19.30 часа в с.В., обл.Б., дом №*** влязъл в чуждо жилище, собственост на св.С.Й.Й., ЕГН *** и св.З.Т.И., ЕГН ***, като употребил за това сила, изразяваща се в блъскане и изкъртване на заключена входна врата на жилищната сграда - престъпление по чл.170, ал.1, предл. първо от НК, поради което и на осн. чл.170, ал.1 и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.3 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице три пъти седмично за срок от шест месеца; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни - за срок от шест месеца; 3.Ограничаване свободното придвижване, изразяващо се в забрана за посещаване на дом №*** в с.В., обл.Б. за срок от шест месеца.
Й.Г.Й.
ПРИЗНАВА подсъдимия Й.Г.Й. – ЕГН *** за ВИНОВЕН в това, че на 07.09.2011г. около 19.30 часа в с.В., обл.Б., дом №*** влязъл в чуждо жилище, собственост на св.С.Й.Й., ЕГН *** и св.З.Т.И., ЕГН ***, като употребил за това сила, изразяваща се в блъскане и изкъртване на заключена входна врата на жилищната сграда - престъпление по чл.170, ал.1, предл. първо от НК, поради което и на осн. чл.170, ал.1 и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.3 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице три пъти седмично за срок от шест месеца; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител – планирани или извънредни - за срок от шест месеца; 3.Ограничаване свободното придвижване, изразяващо се в забрана за посещаване на дом №*** в с.В., обл.Б. за срок от шест месеца.
Мотиви от 13.02.2012г.
Мотивите изготвени в срок.
 
4 НОХД No 72/2010, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Т.Г.М.,
Я.И.И.,
П.С.А.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 09.02.2012г.
ОСТАВЯ без уважение молбата на Я. И.И., с която се иска присъединяване и определяне на общо наказание по НОХД №1472/2008г. и НОХД №72/2010г. на РС Царево.
Т.Г.М.
Я.И.И.
ОСТАВЯ без уважение молбата на Я. И. И., с която се иска присъединяване и определяне на общо наказание по НОХД №1472/2008г. и НОХД №72/2010г. на РС Царево.
П.С.А.
Мотиви от 09.02.2012г.
 
5 НОХД No 159/2011, II състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Т.Л.И. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 09.02.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Т.Л.И. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода 01.01.2011г. – 11.08.2011г. в гр.А., общ.Ц., обл.Б., ул.** №* сам осъществил неправомерно присъединяване посредством байпасна връзка с монтирана тетка с диаметър ? цола към водоснабдителната система собственост и стопанисвана от "Водоснабдяване и канализация"ЕАД - Бургас с МОЛ Б.Д. Д. с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода - престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.2, ал.1 от НК и чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖАДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 лева.
Т.Л.И.
ПРИЗНАВА подсъдимия Т.Л.И. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода 01.01.2011г. – 11.08.2011г. в гр.А. общ.Ц., обл.Б. ул.** №* сам осъществил неправомерно присъединяване посредством байпасна връзка с монтирана тетка с диаметър ? цола към водоснабдителната система собственост и стопанисвана от "Водоснабдяване и канализация"ЕАД - Бургас с МОЛ Б. Д. Д., с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода - престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.2, ал.1 от НК и чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖАДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 лева.
Мотиви от 13.02.2012г.
Мотивите изготвени в срок.
 
6 НОХД No 2/2012, II състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО К.Й.А. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 09.02.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимия К. Й.А. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода 16.08.2011г. - 30.09.2011г. в гр.А., Б.обл., ул.** №* сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на "ВиК" ЕАД, гр.Бургас с МОЛ Б. Д. Д., с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода - престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.234в, ал.1 от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 500.00лв.
На основание чл. 66 от НК, ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

К.Й.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия К. Й.А. - ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода 16.08.2011г. - 30.09.2011г. в гр.А., Б.обл., ул.** №* сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на "ВиК" ЕАД, гр.Бургас с МОЛ Б. Д. Д., с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода - престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.234в, ал.1 от НК, вр. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, ал.1 от НК и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 500.00лв.
На основание чл. 66 от НК, ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

Мотиви от 13.02.2012г.
Мотивите изготвени в срок.
 
7 Гражданско дело No 63/2010, I състав Делби Д.С.С. Н.Д.С. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 10.02.2012г.
ИЗНАСЯ на публична продан следния недвижим имот: Ателие № 7 и Баня-тоалетна № 8, отразени в кадастралната карта на гр.Царево като самостоятелен обект с идентификатор 48619.504.47.1.15, на етаж 4, с площ от 42,00кв.м., състоящ се от ателие № 7 и баня и тоалетна № 8 с площ от 23,13кв.м. и тераса с площ от 19,16кв.м., при граници: на същия етаж - имот с идентификатор 48619.504.47.1.14, под обекта-имот с идентификатор 48619.504.47.1.12, при първоначална цена, определена от съдебния изпълнител по реда на чл.485 ГПК, като получените суми се разпределят между съделителите, съобразно делбените им части – 82,8084 % за Д.С. Т и 17,1916 % за Н.Д.С..
ПОСТАВЯ в дял на Д.С. Т следните имоти: 1.Северен гараж с идентификатор 48619.503.75.3 по кадастралната карта на гр.Царево, с площ от 41кв.м., построен на основание отстъпено право на строеж върху държавна земя в поземлен имот 48619.503.75 (по ПУП на гр.Царево представляващ УПИ V-862, кв.59); 2.Първи жилищен етаж, апартамент с идентификатор 48619.503.75.1.1 по кадастралната карта на гр.Царево, с площ от 86кв.м., находящ се в построената двуетажна жилищна сграда с идентификатор 48619.503.75.1, на основание договор за отстъпено право на строеж върху държавна земя от 19.03.1968г. в поземлен имот 48619.503.75, а по ПУП представляващ УПИ V-862, кв.59, с площ от 551кв.м. и 3.Апартамент № 9 на трети жилищен, застроена площ от 64,62кв.м., състоящ се от дневна, две спални, баня-тоалетна, тоалетна, входно антре и балкон, при граници: север - апартамент № 10, изток - стълбище, запад - УПИ XI, юг - УПИ XI, над апартамента - тавански етаж, под апартамента – апартамент №5 на втори етаж, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, по кадастралната карта на гр.Царево отразен с идентификатор 48619.504.47.1.9, като тя става техен изключителен собственик.
ПОСТАВЯ в дял на Н.Д.С. следните имоти: 1.Апартамент №1 на първи жилищен етаж, застроена площ 64,62кв.м., състоящ се от дневна, две спални, баня-тоалетна, тоалетна, входно антре и балкон, при граници: север - апартамент № 2, изток - стълбище, запад - УПИ XI, юг - УПИ XI, над апартамента - апартамент № 5 на втори жилищен етаж, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, по кадастралната карта на гр.Царево отразен с идентификатор 48619.504.47.1.1 и 3.Апартамент № 5 на втори жилищен етаж, застроена площ 64,62кв.м., състоящ се от дневна, две спални, баня-тоалетна, тоалетна, входно антре и балкон, при граници: север - апартамент № 6, изток - стълбище:, запад - УПИ XI, юг - УПИ XI, над апартамента - апартамент № 9 на трети жилищен етаж и под апартамента -апартамент № 1 на първи жилищен етаж, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, по кадастралната карта на гр.Царево отразен с идентификатор 48619.504.47.1.5, като той става техен изключителен собственик.
За държавни такси:
ОСЪЖДА Д.С. Т да заплати на Районен съд-гр.Царево сумата от 6`066лв.
ОСЪЖДА Н.Д.С. да заплати на Районен съд-гр.Царево сумата от 5`122лв.
По исканията по сметки:
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения иск с който Д.С. Т моли съда да осъди Н.Д.С. да й заплати сумата от 2000лв., представляваща задължение на ответника към трето физическо лице по заплащане на част от продажната цена на поземлен имот с идентификатор 48619.504.47, ведно със законната лихва от предявяването до окончателното плащане.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения иск с който Н.Д.С. моли съда да осъди Д.С. Т да й заплати сумата от 2000лв., представляваща задължение на ответника към трето физическо лице по заплащане на част от продажната цена на поземлен имот с идентификатор 48619.504, ведно със законната лихва от предявяването до окончателното плащане.

 
8 НАХД No 538/2011, II състав По ЗГ и ЗЛОД И.В.Д. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 13.02.2012г.
НП-изменено
 
9 НАХД No 545/2011, II състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ПЕТКОВИ 88 КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 13.02.2012г.
НП-потвърдено
 
10 Гражданско дело No 1/2012, I състав Делби Д.П.Б. Д.П.И. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 14.02.2012г.
 
11 Гражданско дело No 25/2012, II състав Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ЦАРЕВО Й.С.С.,
К.С.С.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 14.02.2012г.
НАСТАНЯВА детето Й. С.С., ЕГН-**** в семейството на неговата баба– К. С. С., ЕГН-***, от гр. Ц., кв. М., за срок– до навършване на пълнолетие на детето.


 
12 Гражданско дело No 15/2010, I състав Делби Т.Б.Б. Д.Б.Б.,
И.А.Б.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 15.02.2012г.
Прекратява производството по делото.
 
13 Гражданско дело No 97/2011, I състав Облигационни искове С.Н.Б. В.П.И. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 15.02.2012г.
ОДОБРЯВА постигната между страните спогодба съгласно условията на която В. П. И., ЕГН *** се задължава в срок до 30.03.2012г. да извърши ремонт на наличните щети нанесени върху жилището на С. Н. Б. ЕГН ***, находящи се в гр.П., ул.Р. №*, както и да предприеме действия по предотвратяване на бъдеще течове от неговата тераса, находяща се над това жилище, както и да й заплати сумата от 1070лв. за разноски по делото.
На осн. чл.78, ал.9 от ГПК ПОСТАНОВЯВА половината от внесената държавна такса в размер на 115лв. да се върне на ищцата.

 
14 НАХД No 551/2011, II състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) ПРО ЕАД РИОСВ БУРГАС Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 15.02.2012г.
НП-потвърдено
 
15 НАХД No 553/2011, II състав По ЗД по пътищата А.М.М. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ-ГР.ПРИМОРСКО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 15.02.2012г.
НП-изменено
 
16 Гражданско дело No 106/2011, II състав Облигационни искове ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД Н.К.В. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 16.02.2012г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Н.К.В., ЕГН ***, че същия дължи на „ВиК” ЕАД, ЕИК 812115210 сумата в размер на 215.21 лв. (двеста и петнадесет лева и 21 стотинки) за доставена, отведена и пречистена вода, за периода от 26.11.2007 год. до 20.05.2011 год. ведно със законната лихва върху сумата, начиная от 01.07.2011 год. до окончателното изплащане на задължението.
 
17 Гражданско дело No 111/2011, II състав Облигационни искове Д.В.Д. В.Г.Г.,
В.Б.Д.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 16.02.2012г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на В.Г.Г., ЕГН-***, че В.Б.Д., ЕГН ***– длъжник по изпълнително дело № ***по описа на ЧСИ Т.М., не е собственик на колесен трактор с рег. № ***, марка „Коматцу ВБ 97 С-2", рама № KMTWB005V77F12249, двигател № V10346, цвят жълт, върху което МПС е насочено принудителното изпълнение по изпълнително дело № ***г. по описа на ЧСИ Т.М., към датата на налагане на обезпечителна мярка запор по същото изпълнително дело– 02.09.2011 г. както и към момента на предявяване на исковата претенция.
 
18 НОХД No 1/2012, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.С.О. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 16.02.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.С.О., ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 23.00 часа на 24.06.2009год. до 02.00 часа на 25.06.2009год. в гр.К., Б. обл., ул.***, почивна база *** АД, от апартамент №*** отнел от владението и собственост на Г.М.С. движими вещи - 1бр. мобилен телефон марка "Нокия", модел 1208 на стойност 29.75 лева, ведно с 1бр. Сим карта на "Глобул" на стойност 6.00 лева, и от владението и собственост на Л.К.С. движими вещи - 1бр. мобилен телефон марка "Нокия", модел 2630 на стойност 118.19 лева, ведно с 1бр. Сим карта на "Глобул" на стойност 6.00 лева, всичко на обща стойност 159.94 лева, без тяхно съгласие, с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено в условията на опасен рецидив - престъпление по чл.196, ал.1, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.„а" и "б" от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА и ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК, ОПРЕДЕЛЯ общо наказание на С.С.О.между наказанието по настоящата присъда и наказанията по НОХД №140/2009 год. на РС- Момчилград и НОХД №26/2010 год. на РС- Момчилград, като му НАЛАГА най-тежкото от тях, а именно ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На основание чл.25, ал.2 от НК, ПРИСПАДА от така определеното общо наказание изцяло изтърпяното наказание лишаване от свобода в размер на една година и шест месеца по НОХД №140/2009 год. на РС- Момчилград и по НОХД №26/ 2010 год. на РС- Момчилград.

С.С.О.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.С.О., ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл.196, ал.1, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б.„а" и "б" от НК, поради което и на основание чл.58а, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА и ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК, ОПРЕДЕЛЯ общо наказание на С.С.О.между наказанието по настоящата присъда и наказанията по НОХД №140/2009 год. на РС- Момчилград и НОХД №26/2010 год. на РС- Момчилград, като му НАЛАГА най-тежкото от тях, а именно ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На основание чл.25, ал.2 от НК, ПРИСПАДА от така определеното общо наказание изцяло изтърпяното наказание лишаване от свобода в размер на една година и шест месеца по НОХД №140/2009 год. на РС- Момчилград и по НОХД №26/ 2010 год. на РС- Момчилград.
размер на 60.00 лв. за разноски по делото.

Мотиви от 28.02.2012г.
 
19 НОХД No 3/2012, I състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО Е.И.А. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 16.02.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимата Е.И.А., ЕГН *** ЗА ВИНОВНА в това, че в периода от 16.08.2011г. – 30.09.2011г. в гр.А., обл.Б. ул.*** №**, сама осъществила неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр.Бургас, с МОЛ Б.Д.Д., с което създала условия за непълно отчитане на потребената вода – престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.55, ал.1, т.2, б”б” от НК Я ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред съответния пробационен служител два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
Е.И.А.
ПРИЗНАВА подсъдимата Е.И.А., ЕГН *** ЗА ВИНОВНА в това, че в периода от 16.08.2011г. – 30.09.2011г. в гр.А., обл.Б. ул.*** №**, сама осъществила неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр.Бургас, с МОЛ Б.Д.Д., с което създала условия за непълно отчитане на потребената вода – престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.55, ал.1, т.2, б”б” от НК Я ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред съответния пробационен служител два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
Мотиви от 21.02.2012г.
Мотивите предадени на 21.02.2012г.
 
20 НОХД No 4/2012, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Я.И.Г.,
Х.С.Т.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 16.02.2012г., в законна сила от 16.02.2012г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №4/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия Я.И.Г. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК, за това, че на 29.12.2010г. в местността ***, землището на с.Б., обл.Б., след предварителен сговор, в съучастие като съизвършител с Р.Н.С., Х.С.Т., Ф.И.С., Г.Н.С. и С.К.И., чрез използване на МПС лек автомобил “Фолксваген Пасат” без регистрационни табели /бракувани/ и лек автомобил марка “Хонда” модел “Шатъл” с ДКН № *** собственост на Д.Х.А. и чрез използване на технически средства – 6бр. лопати, 1бр. ножица за рязане на метал и макетно ножче, направили опит да отнемат от владението и собственост на ГОДГ – 01 с.Р. при ГПУ – М.Т. с материално отговорно лице – Д.С.Ж., движими вещи – 13 метра меден ел. проводник, модел СВТ 3х95+50кв. мм, на стойност – 644.02 лева, без съгласието на собственика с намерението противозаконно да го присвоят, като деянието не представлява маловажен случай и е останало недовършено по независещи от дееца причини, както и е извършено при условията на повторност.
За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК, подсъдимият Я.И.Г. на основание чл.54 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №4/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и подсъдимия Х.С.Т. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.М.Б., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК, това, че на 29.12.2010г. в местността ***, землището на с.Б., обл.Б., след предварителен сговор, в съучастие като съизвършител с Р.Н.С., Я.И.Г., Ф.И.С., Г.Н.С. и С.К.И., чрез използване на МПС лек автомобил “Фолксваген Пасат” без регистрационни табели /бракувани/ и лек автомобил марка “Хонда” модел “Шатъл” с ДКН №***, собственост на Д.Х.А. и чрез използване на технически средства – 6бр. лопати, 1бр. ножица за рязане на метал и макетно ножче, направили опит да отнемат от владението и собственост на ГОДГ – 01 с.Р. при ГПУ – М.Т. с материално отговорно лице – Д.С.Ж., движими вещи – 13 метра меден ел. проводник, модел СВТ 3х95+50кв. мм, на стойност – 644.02 лева, без съгласието на собственика с намерението противозаконно да го присвоят, като деянието не представлява маловажен случай и е останало недовършено по независещи от дееца причини.
За посоченото престъпление чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК, подсъдимият Х.С.Т. на основание чл.54 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
Веществени доказателства няма.
Причинените от престъплението имуществени щети са възстановени.

Я.И.Г.
За посоченото престъпление по чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, т.5 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК, подсъдимият Я.И.Г. на основание чл.54 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

Х.С.Т.
За посоченото престъпление чл.195, ал.1, т.4, предл. първо и второ, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.18, ал.1 от НК, подсъдимият Х.С.Т. на основание чл.54 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК се ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

 
21 Гражданско дело No 122/2011, II състав Облигационни искове ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД Е.К.А. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 17.02.2012г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Е.К.А., ЕГН ***, че същия дължи на „ВиК” ЕАД, ЕИК 812115210 сумата в размер на 264,46 лв. (двеста шестдесет и четири лева и 46 стотинки) за доставена, отведена и пречистена вода, за периода от 02.06.2009 год. до 04.08.2011 год. ведно със законната лихва върху сумата, начиная от 10.10.2011 год. до окончателното изплащане на задължението.
ОСЪЖДА Е.К.А., ЕГН ***, да заплати на „Водоснабдяване и канализация" ЕАД, ЕИК 812115210, сумата от 125,00 лв. (сто двадесет и пет лева) за разноски по делото.

 
22 НАХД No 306/2012, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЦАРЕВО В.Л.З. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 20.02.2012г.
ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА административно наказание- глоба в размер на 1000,00 /хиляда/ лева.

В.Л.З.
ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и НАЛАГА административно наказание- глоба в размер на 1000,00 /хиляда/ лева.

Мотиви от 20.02.2012г.
 
23 Гражданско дело No 10/2012, I състав Чл.19 ЗГР С.Г.Т. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО,
ОБЩИНА ЦАРЕВО,
ОБЩИНА БУРГАС - ТОА ИЗГРЕВ
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 21.02.2012г.
ДОПУСКА промяна на фамилното име на С.Г.Т., ЕГН-********** ***, от “ Т.” на “ Т. ”.
 
24 НАХД No 552/2011, I състав По ЗД по пътищата Р.Г.Д. ОБЩИНА ГР.ПРИМОРСКО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 22.02.2012г.
НП-отменено
 
25 НОХД No 12/2012, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО С.Д.Д. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 23.02.2012г., в законна сила от 23.02.2012г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №12/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия С. Д.Д., със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че нa 17.02.2012г. около 17.00 часа, по второкласен път ІІ-99 в посока с.И. – гр.Ц. управлявал лек автомобил марка “**”, модел «** с рег. № **, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда - 1.77 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с химическа експертиза №99/20.02.2012г. на специализирана химическа лаборатория към БНТЛ при ОД МВР – Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият С. Д.Д. на осн. чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, включваща следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
На осн. чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА С. Д.Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 17.02.2012г.

С.Д.Д.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №12/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурор Н. и подсъдимия С. Д.Д., със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за това, че нa 17.02.2012г. около 17.00 часа, по второкласен път ІІ-99 в посока с.И. – гр.Ц. управлявал лек автомобил марка “**”, модел «** с рег. № **, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила на хиляда - 1.77 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с химическа експертиза №99/20.02.2012г. на специализирана химическа лаборатория към БНТЛ при ОД МВР – Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК подсъдимият С. Д.Д. на осн. чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.»б» от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, включваща следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител – планирани или извънредни за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
На осн. чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА С. Д.Д. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 17.02.2012г.

 
26 НАХД No 308/2012, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО М.Г.М. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 24.02.2012г.
Освобождава от наказателна отговорност и налага административно наказание глоба.


М.Г.М.
ПРИЗНАВА обвиняемия М.Г.М. ЗА ВИНОВЕН в престъпление по чл. 192а, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание- глоба в размер на 1000,00 /хиляда/лева.


Мотиви от 24.02.2012г.
 
27 НОХД No 13/2012, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Й.И.В. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 27.02.2012г., в законна сила от 27.02.2012г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №13/2012г. по описа на Районен съд – гр. Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор К. и обвиняемия Й.И.В. ЕГН ***, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият Й.И.В., ЕГН *** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че на 23.02.2012 год. около 19.15 часа по второкласен път ІІ-99 в района на КПП- с.Б., Б. област, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка ***, модел *** с рег.№ ***, собственост на М.С.Г., ЕГН ***, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 2.35 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство “Дрегер” 7410+ с фабр. № 0006.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Й.И.В., ЕГН *** на основание чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;
3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 160 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Й.И.В. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от 23.02.2012г.

Й.И.В.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК ОСЪЖДА обвиняемия Й.И.В., ЕГН *** на основание чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, буква «б» от НК на наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА;
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА;
3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 160 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл.343г, вр. чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия Й.И.В. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от 23.02.2012г.

 
28 НАХД No 358/2012, I състав По ЗД по пътищата В.Х.С. РУП - ПРИМОРСКО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 27.02.2012г.
Изпраща по подсъдност на РС Бургас
 
29 Гражданско дело No 60/2011, II състав Делби Г.В.К.,
М.Д.К.
Т.П.Д. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 29.02.2012г.
На основание чл. 348 от ГПК изнася на публична продан следния недвижим имот : Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 48619.503.304.1.4 по кадастрална карта на гр. Ц., одобрена със Заповед № РД-18-56/ 24.08.2006 год. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастър, изменена със Заповед № КД-12-02- 422/ 14.03.2011 год. на Началника на СГКК- Бургас, с адрес на обекта в град Ц., ул.*** № **, ет.** находящ се в жилищна сграда № 1, изградена в поземлен имот с идентификатор 48619.503.304, с предназначение на обекта- жилище, апартамент; с площ от 106 квадратни метри, при съседни самостоятелни обекти: над обекта— самостоятелен обект с идентификатор 48619.503.304.1.1, под обекта- сутерен на сградата, собственост на М.Т.Д., от юг, запад и север- поземлен имот с идентификатор 48619.503.304, от изток- калканен зид.
След извършване на публичната продан, получената сума бъде разпределена между съсобствениците при следните квоти : ? /една втора/ част общо за Г.В.К., ЕГН *** и М.Д.К., ЕГН *** и ? /една втора/ част за Т.П.Д., ЕГН ***.
ОСЪЖДА Г.В.К., ЕГН *** и М.Д.К., ЕГН ***, да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево държавна такса от 4% върху стойността на дела им, в размер на 1214,00 лв. (хиляда двеста и четиринадесет лева).
ОСЪЖДА Т.П.Д., ЕГН ***, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд, гр. Царево държавна такса от 4% върху стойността на дела му в размер на 1214,00 лв. (хиляда двеста и четиринадесет лева).


 
30 НАХД No 307/2012, I състав Административни дела Н.К.Д. ОБЩИНА ПРИМОРСКО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 29.02.2012г.
НП-отменено
 
31 НАХД No 312/2012, II състав Административни дела М.Р.Б. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "МЕДИЦИНСКИ ОДИТ" Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 29.02.2012г.
НП-потвърдено
 
32 НАХД No 313/2012, II състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) ЦАРЕВО ХЛЯБ 79 ЕООД РИОСВ БУРГАС Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 29.02.2012г.
НП-отменено
 
33 НАХД No 328/2012, II състав По ЗД по пътищата Д.П.И. РУП - ПРИМОРСКО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 29.02.2012г.
НП-изменено
 
34 НАХД No 329/2012, II състав По ЗД по пътищата Д.П.И. РУП - ПРИМОРСКО Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 29.02.2012г.
НП-отменено