РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 01.01.2011г. до 31.01.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НАХД No 424/2010, II състав Административни дела П.Д.И. РДНСК-БУРГАС Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 03.01.2011г., в законна сила от 27.05.2011г.
НП-потвърдено
 
2 ЧНД No 810/2010, I състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК Д.И.Д.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА -ГР.БУРГАС
  Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 05.01.2011г.
Отменя постановление на РП Царево от 09.11.2010г. за прекратяване на НП по ДП № 15-96/10г. по описа на РУП Приморско, вх. № 15/10г. по описа на РП Царево, като незаконосъобразно. Връща на РП Царево делото със задължителни указания относно прилагане на закона - да се приеме, че решение № 49/19.10.2010г. представлява официален документ, в който са удостоверени неверни обстоятелства.
 
3 ЧНД No 811/2010, I състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК Е.П.К.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО
  Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 06.01.2011г.
Оставя без уважение жалбата
 
4 ЧНД No 3001/2011, I състав Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Б.В.Ц.,
Д.Б.Х.,
М.И.К.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 06.01.2011г.
Назначава адв.Георги Николов за защитник на обвиняемите Б.В.Ц., Д.Б.Х. и М.И.К.
 
5 Гражданско дело No 85/2010, I състав Облигационни искове ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД - ГР.ПЛОВДИВ ТЕРАМЕКС ЕООД Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 07.01.2011г., в законна сила от 08.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на „Водоснабдяване и канализация”ЕООД, ЕИК-115010670, гр.Пловдив, бул.Шести септември №250, с който моли съда да приеме за установено вземането му против „Терамекс”ЕООД, ЕИК-825185365, гр.Приморско, ул.Трети март №8, хотел Фламинго, ет.2, в размер на 480,02лв., представляваща стойността на доставена, отведена и пречистена вода, за периода от 19.11.2002г. до 16.05.2007г. за обект склад в гр.Пловдив, ул.Каменица №4, ведно със сумата от 169,03лв. обезщетение за забава, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на издаването на заповедта за изпълнение до окончателното изплащане.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на „Водоснабдяване и канализация”ЕООД, гр.Пловдив, с който моли съда да осъди „Терамекс”ЕООД, гр.Приморско, сумата от 480,02лв., представляваща стойността на доставена, отведена и пречистена вода, за периода от 19.11.2002г. до 16.05.2007г. за обект склад в гр.Пловдив, ул.Каменица №4, ведно със сумата от 169,03лв. обезщетение за забава, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на издаването на заповедта за изпълнение до окончателното изплащане.
ОСЪЖДА Водоснабдяване и канализация”ЕООД, гр.Пловдив да заплати на Районен съд Царево сумата от 75,00лв. за държавна такса.

 
6 Гражданско дело No 111/2010, II състав Искове по СК П.В.В. С.Й.Н.,
ДСП ГР.ЦАРЕВО
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 07.01.2011г.
РАЗРЕШАВА детето В. С. Н., ЕГН ***, да излиза извън границите на Република България неограничен брой пъти, за срока на валидност на паспорта й, придружавано от своята майка П. В. В., ЕГН***, като замества съгласието за това на бащата С. Й. Н., ЕГН ***.
ОСЪЖДА С. Й. Н., ЕГН ***, да заплати на П. В. В., ЕГН *** сумата от 310,00 лв. (триста и десет лева), за направени по делото разноски.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд, гр. Бургас, в двуседмичен срок от днес.

 
7 НОХД No 136/2010, II състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО С.С.Н. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 11.01.2011г., в законна сила от 27.01.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимата С. С. Н. - ***, ЕГН *** за ВИНОВНА в това, че в периода 02.08.2010 год. - 16.09.2010 год. в *** сама осъществила неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на "ВиК" ЕАД, гр. Бургас с MOJI св. Б. Д. Д., с което създала условия за непълно отчитане на потребената вода - 135 куб. м. на стойност 199.26 лева - престъпление по чл. 234в ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.78а от НК Я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като й налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева.

Присъдата може да бъде обжалвана в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд град Бургас.

С.С.Н.
ПРИЗНАВА подсъдимата С. С. Н. - ***, ЕГН *** за ВИНОВНА в това, че в периода 02.08.2010 год. - 16.09.2010 год. в *** сама осъществила неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на "ВиК" ЕАД, гр. Бургас с MOJI св. Б. Д. Д., с което създала условия за непълно отчитане на потребената вода - 135 куб. м. на стойност 199.26 лева - престъпление по чл. 234в ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.78а от НК Я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като й налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева.Мотиви от 17.01.2011г.
Мотивите изготвени в срок.
 
8 НОХД No 147/2010, II състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО И.К.И. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 11.01.2011г., в законна сила от 27.01.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия И. К. И. -***, ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за периода 25.03.2010 год. - 16.09.2010 год. в *** сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителна система на „Водоснабдяване и канализация" ЕАД гр.Бургас с MOJI св.Б. Д. Д., с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода- престъпление по чл.234в,ал.1отНК, поради което и на осн. чл.234в,ал.1отНК и чл. 58а, вр. чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител– планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, както и
ГЛОБА в размер на 200.00 /двеста/ лева.
Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15 - дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.

И.К.И.
ПРИЗНАВА подсъдимия И. К. И. -***, ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че за периода 25.03.2010 год. - 16.09.2010 год. в *** сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителна система на „Водоснабдяване и канализация" ЕАД гр.Бургас с MOJI св.Б. Д. Д., с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода- престъпление по чл.234в,ал.1отНК, поради което и на осн. чл.234в,ал.1отНК и чл. 58а, вр. чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител– планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, както и
ГЛОБА в размер на 200.00 /двеста/ лева.


Мотиви от 17.01.2011г.
Мотивите изготвени в срок.
 
9 НОХД No 4/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Б.В.Ц.,
Д.Б.Х.,
М.И.К.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 11.01.2011г., в законна сила от 11.01.2011г.
НЕ ОДОБРЯВА внесеното споразумение за решаване на НОХД №4/2011г. и ВРЪЩА делото на прокурора с оглед събирането на посоченото доказателство.
Определението не подлежи на обжалване.

 
10 Гражданско дело No 74/2009, II състав Вещни искове Т.И.С. МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ,
ВЕРМАШ - 90 ЕООД В ЛИКВИДАЦИЯ,
Н.Й.К.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 12.01.2011г., в законна сила от 25.07.2011г.
Прекратява производството по делото, поради отказ от предявения иск
 
11 ЧНД No 809/2010, II състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО,
К.С.И.
  Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 12.01.2011г.
Оставя без разглеждане жалба, като просрочена
 
12 НОХД No 6/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО И.С.И. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 12.01.2011г., в законна сила от 12.01.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №6/2011г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и обвиняемия И. С.И.- ЕГН***, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 20.12.2010 год., около 18.50часа в с.Л., обл.Б. по ул.”**” управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “**”, модел “**” с рег. № ***, след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта 2.28 промила на хиляда установено по надлежния ред – с химическа експертиза №1230/21.12.2010г. на БНТЛ при ОД на МВР – Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК обвиняемият И. С. И. ще изтърпи на наказание на осн. чл.343б, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.»б», а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК.
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА.
2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл.343г, вр.чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемият И. С.И. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на осн. чл.59, ал.3 от НК се приспадне времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 20.12.2010г.
ОСЪЖДА И. С. И. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 22.00лв. за разноски по делото.
Веществени доказателства - няма.
Причинени от деянието имуществени вреди - няма.
На основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №6/2011 г. по описа на ЦРС.

И.С.И.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД №6/2011г. по описа на Районен съд – гр.Царево между РП – Царево, представлявана от прокурор Е. и обвиняемия И. С.И.- ЕГН***, представляван от неговия защитник адв.С., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, а именно, че на 20.12.2010 год., около 18.50часа в с.Л., обл.Б. по ул.”**” управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка “**”, модел “**” с рег. № ***, след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта 2.28 промила на хиляда установено по надлежния ред – с химическа експертиза №1230/21.12.2010г. на БНТЛ при ОД на МВР – Бургас.
За посоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК обвиняемият И. С. И. ще изтърпи на наказание на осн. чл.343б, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.»б», а именно ПРОБАЦИЯ при условията на чл. 42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК.
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА.
2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл.343г, вр.чл.37, т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемият И. С.И. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на осн. чл.59, ал.3 от НК се приспадне времето, през което обвиняемия е бил лишен по административен ред от това право, считано от 20.12.2010г.
ОСЪЖДА И. С. И. да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 22.00лв. за разноски по делото.
Веществени доказателства - няма.
Причинени от деянието имуществени вреди - няма.
На основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №6/2011 г. по описа на ЦРС.

 
13 Гражданско дело No 55/2010, I състав Делби Д.Д.Т.,
М.С.Т.,
Н.С.Т.,
Н.П.К.,
Е.К.Д.,
С.К.К.
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 13.01.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на Д.Д.Т., ЕГН-**********; М.С.Т., ЕГН-**********; Н.С.Т., ЕГН-**********,***; Е.К.Д., ЕГН-**********,***; Н.П.К., ЕГН-********** и С.К.К., ЕГН-**********,***, ж.к.Красно село, бл.14А, вх.А, ап.2, против: Българската държава, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройството, при участието като трето лице на Министерския съвет на Република България, гр.София, бил.”Дондуков” №1, представляван от министър-председателя Б.Б., с който иск се моли съда да допусне делба на имот с идентификатор 58356.506.256 по кадастралната карта на гр.Приморско с площ от 6497кв.м., при квоти: за ищците по 416,66/6497 ид.части за всеки един то тях, а за държавата – 3997,04/6497 ид.части.
 
14 Гражданско дело No 134/2010, II състав Облигационни искове П.Р.С. ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ООД Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 13.01.2011г.
Изпраща по подсъдност на БОС
 
15 Гражданско дело No 128/2010, I състав Облигационни искове ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ЕВРО ХОЛИДЕЙС АД Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 14.01.2011г., в законна сила от 31.01.2011г.
 
16 НОХД No 10/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО Д.Й.С. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 14.01.2011г.
Не одобрява внесеното споразумение за решаване на НОХД №10/2011г. и връща делото на прокурора.
 
17 Гражданско дело No 92/2010, II състав Облигационни искове ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД В.Т.Ч. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 17.01.2011г., в законна сила от 17.01.2011г.
 
18 НАХД No 426/2010, II състав Административни дела ИКАРЪЙ ООД ИА ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СОФИЯ Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 17.01.2011г., в законна сила от 07.02.2011г.
НП-изменено
 
19 НАХД No 428/2010, II състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) АПОЛОН - В ООД РИОСВ ГР. БУРГАС Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 17.01.2011г., в законна сила от 21.09.2011г.
НП-потвърдено
 
20 НАХД No 435/2010, II състав Административни дела ЕТ"МАРГИ - МАРГАРИТКА ПЕЕВА" РИОКОЗ Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 18.01.2011г., в законна сила от 09.03.2011г.
НП-потвърдено
 
21 Гражданско дело No 31/2010, II състав Вещни искове АХТОПОЛ ТУРИСТ ЕООД Г.И.С.,
М.П.С.,
Н.Д.П.,
К.Д.П.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 19.01.2011г.
ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН сключеният на 09.04.2010 год. между „А. т." ЕООД, в качеството на купувач и Г. И. С. и М. П. С., в качеството им на продавачи, предварителен договор за продажба на идеални части от собствения на Г. И. С. и М. П. С. недвижим имот: ** кв.м. ид.ч. от поземлен имот № ** по кадастралната карта на гр. А., общ. Ц., находящ се в местност „К.” целия с площ ** кв.м. трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: неизползвана нива /угар, орница/, при граници имоти №№**, **, **, **, **, **, **, която идеална част е разположена в североизточната част на имота с лице към ПИ **- 24 л.м. за сумата от 57 000,00 лв. от която сума в момента на подписването на предварителния договор са заплатени 25 000,00 лв.
ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН сключеният на 09.04.2010 год. между „А. т." ЕООД, в качеството на купувач и Н. Д. П. и К. Д. П., в качеството им на продавачи, предварителен договор за продажба на идеални части от собствения на Н. Д. П. и К. Д. П. недвижим имот: 25/** кв.м. ид.ч. от собствените им **кв.м. ид.ч. от поземлен имот № **по кадастралната карта на гр. А., общ. Ц., находящ се в местност „К.” целия с площ ** кв.м. трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: неизползвана нива /угар, орница/, при граници имоти с №№**, **, **, **, **, **, ** за сумата от 3 000,00 лв. която е изплатена изцяло и в брой на продавачите при подписването на предварителния договор.
ОСЪЖДА „А. т." ЕООД, Булстат ***, да заплати по сметка на Районен съд гр. Ц. като нотариални такси: сумата от 69,50 лв. (шестдесет и девет лева и 50 стотинки) без ДДС по договора с Н. Д. П. и К. Д. П. и сумата от 515,50 лв. (петстотин и петнадесет лева и 50 стотинки) без ДДС по договора с Г. И. С. и М. П. С., а в полза на Община Ц. като местен данък: сумата от 90,00 лв. (деветдесет лева) по договора с Н. Д. П. и К. Д. П. и сумата от 1710,00 лв. (хиляда седемстотин и десет лева) по договора с Г. И. С. и М. П. С..
ОСЪЖДА Г. И. С., ЕГН:**, М. П. С., ЕГН: **, Н. Д. П., ЕГН:** и К. Д. П., ЕГН:**, да заплатят на „А. т." ЕООД, Булстат **, сумата от 3465.00 лв. (три хиляди четиристотин шестдесет и пет лева), за направени по делото разноски- по 866,25 лв. (осемстотин шестдесет и шест лева и 25 стотинки) за всеки един от тях.
На основание чл. 364, ал. 1 от ГПК, НАРЕЖДА ДА СЕ ВПИШЕ ВЪЗБРАНА върху имотите за обезпечаване заплащането на разноските по прехвърлянето.
На основание чл. 364, ал. 2 от ГПК, препис от влязлото в сила решение да се издаде на ищеца, след удостоверяване, че са заплатени разноските по прехвърлянето и дължимите данъци и такси за имота.

Решението подлежи на въззивно обжалване, в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, пред Окръжен съд, гр. Бургас.


 
22 Гражданско дело No 119/2010, II състав Искове по КТ В.А.Г. ЕТ ДИМИС-ДИМЧО ДИМОВ Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 20.01.2011г., в законна сила от 03.02.2011г.
Съдът, като взе предвид изразеното от страните становище и на осн. чл. 233 от ГПК
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело № 119/2010г. по описа на Районен съд гр.Царево.
Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок, който за ответника тече от днес, а за ищеца от датата на получаване на съобщението за неговото постановяване.


 
23 НОХД No 140/2010, II състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Т.Д.Д. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 20.01.2011г., в законна сила от 20.01.2011г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №140/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурора Е. и подсъдимия Т. Д. Д. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Г. Н., съгласно условията на което подсъдимият Т. Д. Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 198 ал. 1 от НК, за това, че на 15.08.2010 год. в гр. Царево, Бургаска обл., в района на стария завод „Пасат", отнел от владението и собственост на св. И. В. В. движима вещ - 1 бр. златен синджир /ланец/ с тегло 29.30 грама, представляващ поредица от жълти и бели звена с ромбоидна форма и дължина 50 см., изработен от 14 каратово злато, проба 585, на стойност 1465.00 лева, с намерение противозаконно да го присвои, като употребил за това сила - притискане с коляно на гърба.
За посоченото престъпление по чл.198, ал.1 от НК подсъдимият Т. Д. Д., ЕГН *** ще изтърпи наказание на осн. чл. 198, ал.1 от НК и чл. 55, ал.1, т.1 от НК, а именно “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА, което да бъде изтърпяно при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.
ОСЪЖДА Т. Д. Д., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 54.00 лв. за разноски по делото.
Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 1465.00 лв. са възстановени от подсъдимия.
Веществени доказателства няма.

Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на основание чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №140/2010 г.
Определението по одобряване на споразумението е окончателно.

Съдът, като взе предвид, че наказателното производство спрямо подсъдимия е прекратено и на осн. чл. 309, ал.2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо подсъдимия Т. Д. Д., ЕГН *** мярка за неотклонение „Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение, подлежи на обжалване или протест пред БОС, в седемдневен срок считано от днес.


Т.Д.Д.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №140/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Царево постигнато между РП – Царево, представлявана от прокурора Е. и подсъдимия Т. Д. Д. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Г. Н., съгласно условията на което подсъдимият Т. Д. Д. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 198 ал. 1 от НК, за това, че на 15.08.2010 год. в гр. Царево, Бургаска обл., в района на стария завод „Пасат", отнел от владението и собственост на св. И. В. В. движима вещ - 1 бр. златен синджир /ланец/ с тегло 29.30 грама, представляващ поредица от жълти и бели звена с ромбоидна форма и дължина 50 см., изработен от 14 каратово злато, проба 585, на стойност 1465.00 лева, с намерение противозаконно да го присвои, като употребил за това сила - притискане с коляно на гърба.
За посоченото престъпление по чл.198, ал.1 от НК подсъдимият Т. Д. Д., ЕГН *** ще изтърпи наказание на осн. чл. 198, ал.1 от НК и чл. 55, ал.1, т.1 от НК, а именно “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА, което да бъде изтърпяно при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.
ОСЪЖДА Т. Д. Д., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 54.00 лв. за разноски по делото.
Причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 1465.00 лв. са възстановени от подсъдимия.
Веществени доказателства няма.


 
24 НОХД No 133/2010, II състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА МАЛКО ТЪРНОВО Р.П.П. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 21.01.2011г., в законна сила от 08.02.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р. П. П. - роден на***, ***, ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че в началото на месец юни 2008 г. противозаконно присвоил л.а. „М. П.” с номер на рамата ***, собственост на Н. В. Н., който автомобил владеел- престъпление по чл.206, ал. 1 НК, поради което и на основание чл. 206, ал. 1 и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66 от НК, отлага изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА подсъдимия Р. П. П., ЕГН *** да заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата от 140.00 лв. за разноски по делото.

Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15- дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.

Р.П.П.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р. П. П. - роден на***, ***, ЕГН *** ЗА ВИНОВЕН в това, че в началото на месец юни 2008 г. противозаконно присвоил л.а. „М. П.” с номер на рамата ***, собственост на Н. В. Н., който автомобил владеел- престъпление по чл.206, ал. 1 НК, поради което и на основание чл. 206, ал. 1 и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66 от НК, отлага изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.

Мотиви от 27.01.2011г.
Мотивите изготвени в срок.
 
25 Гражданско дело No 123/2010, I състав Облигационни искове ДИЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ЖУКРИС МОВИЛ ООД Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 24.01.2011г.
Приема направения отказ от иска, прекратява производството по делото
 
26 ЧНД No 801/2011, II състав Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО,
Л.С.П.
  Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 25.01.2011г., в законна сила от 09.02.2011г.
Оставя без уважение
 
27 Гражданско дело No 104/2010, II състав Облигационни искове ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ - БЕЛОВО АД ЕВРО ХОЛИДЕЙС АД Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Решение от 27.01.2011г., в законна сила от 18.02.2011г.
ОСЪЖДА "Евро Холидейс" АД , ЕИК 121754983, да заплати на „Завод за хартия- Белово" АД, ЕИК 822104867, сумата от 2 466.25 лв. (две хиляди четиристотин шестдесет и шест лева и 25 стотинки), представляваща продажбена цена по фактури № 50020238/ 30.06.2009 г. № 50020307/ 02.07.2009 г. № 50020599/ 10.07.2009 г. № 50020734/ 14.07.2009 г. № 50020990/ 24.07.2009 г. № 50021056/ 25.07.2009 г. № 50021357/ 31.07.2009 г. № 50021560/ 08.08.2009 г. № 50021905/ 18.08.2009 г. № 50022143/ 24.08.2009 г. № 50022222/ 26.08.2009 г. № 50022300/ 27.08.2009 г. № 50022445/ 01.09.2009 г. и № 50022968/ 25.09.2009 г. ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 25.10.2010 год. до окончателното и изплащане.
ОСЪЖДА "Евро Холидейс" АД , ЕИК 121754983, да заплати на „Завод за хартия- Белово" АД, ЕИК 822104867, сумата от 700,00 лв. (седемстотин лева), за разноски по делото.


 
28 НОХД No 141/2010, I състав Гл.V. Документна измама - чл.212 /без чл.212, ал.5/, 212а НК, 212б НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО В.Х.К.П.,
Т.К.А.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 27.01.2011г., в законна сила от 14.02.2011г.
ПРИЗНАВА подсъдимата В.Х.К.ЗА ВИНОВНА в извършване на престъпление престъпление по чл.212, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.4 от НК, поради което и на осн. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, чл.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б”б” от НК Я ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване два пъти седмично пред съответния пробационен служител за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА; 3/.120 /СТО И ДВАДЕСЕТ / часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.ПРИЗНАВА подсъдимият Т. К.А. ЗА ВИНОВЕН в извършване на престъпление по престъпление по чл.309, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, чл.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б”б” от НК ГО ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване два пъти седмично пред съответния пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3/.120 /СТО И ДВАДЕСЕТ / часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА и ЗА ВИНОВЕН в извършване на престъпление престъпление по чл.212, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, чл.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б”б” от НК ГО ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване два пъти седмично пред съответния пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок отЕДНА ГОДИНА, 3/.120 /СТО И ДВАДЕСЕТ / часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На осн. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимият Т.К.А. по-тежкото от така определените наказания, а именно “ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване два пъти седмично пред съответния пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3/.120 /СТО И ДВАДЕСЕТ / часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
ОСЪЖДА В.Х.К. и Т.К. А.да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 145.00лв. за разноски по делото, по 72.50лв. за всеки един от тях.


В.Х.К.П.
ПРИЗНАВА подсъдимата В. Х. К./В.Х.П./ -ЕГН ***:
*.ЗА ВИНОВНА в това, че на 20.10.2009г. – 24.10.2009г. в гр.П., обл.Б., офис “***” в условията на продължавано престъпление подсъдимата В. Х. К.действувайки като помагач в съучастие с подсъдимия Т. К. А. в качеството му на извършител, умишлено улеснила подсъдимия А., последния използвайки неистински частни документи:
– договор заявка форма А1 с №**** сключен между Р. А. Х. и В. Х. К. в качеството на сътрудник продажби “БТК” АД и анекс към договор заявка №*** Форма 1Б между Р.А. Х. и В. Х. К. като представител на “БТК” АД, на който е предаден вид, че е подписан от Р. А. Х.;
– договор заявка форма А1 с №*** сключен между А. Х. Б. и В. Х. К. в качеството на сътрудник продажби “БТК” АД и анекс към договор заявка Форма 1Б с №***между А.Х. Б. и В. Х. К., като представител на “БТК” АД, на който е предаден вид, че е подписан от А.Х. Б.;
– договор заявка форма А1 с №***. между П. И.Ю. и В. Х.К. в качеството си на сътрудник продажби “БТК” АД и анекс към договор заявка №**** Форма 1Б между П. И.Ю. и В. Х.К., като представител на “БТК” АД, на който е предаден вид, че е подписан от П. И. Ю., като изготвила и написала договор заявка форма А1 с №*** сключен между Р. А. Х. и В. Х.К. в качеството на сътрудник продажби “БТК” АД и анекс към договор заявка №*** Форма 1Б между Р. А. Х. и В.Х.К., като представител на “БТК” АД, договор заявка форма А1 с №*** сключен между А.Х. Б. и В. Х. К. в качеството си на сътрудник продажби “БТК” АД и анекс към договор заявка Форма 1Б с №*** между А.Х.Б. и В. Х. К., като представител на “БТК” АД и договор заявка форма А1 с №***. между П. И. Ю. и В. Х. К. в качеството си на сътрудник продажби “БТК” АД и анекс към договор заявка №*** Форма Б1 между П. И. Ю. и В. Х.К., като представител на “БТК” АД и се подписала като служител за “БТК” АД въпреки, че е знаела, че клиента не е този, който е описан в документите да получи без правно основание чуждо движимо имущество – 1бр. мобилен телефон марка “Нокия” модел 2600 класик на стойност 129.00 лева, ведно със сим карта на Виваком на стойност 12.00лв., предлагани на промоционален пакет с тарифен план Злато 180 с договор за 24 месеца за сумата от 19.90 лева, 1бр. мобилен телефон марка “Нокия” модел 2600 класик на стойност 129.00 лева, ведно със сим карта на Виваком на стойност 12.00 лева, предлагани на промоционален пакет с тарифен план Злато 180 с договор за 24 месеца за сумата от 19.90 лева и 1бр. мобилен телефон марка “Нокия” модел 2700 класик на стойност 179.00 лева, ведно със сим карта на Виваком на стойност 12.00 лева, предлагани на промоционален пакет с тарифен план Злато 180 с договор за 24 месеца за сумата от 29.90 лева, всичко на обща стойност 473.00 лева, собственост на “**” ООД гр.А. представлявано от Н.В.Н. с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.212, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.4 от НК, поради което и на осн. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, чл.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б”б” от НК Я ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване два пъти седмично пред съответния пробационен служител за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА; 3/.120 /СТО И ДВАДЕСЕТ / часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.ОСЪЖДА В. Х.К. и Т.К. А. да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 145.00лв. за разноски по делото, по 72.50лв. за всеки един от тях.


Т.К.А.
ПРИЗНАВА подсъдимият Т. К. А. - ЕГН ***:
*.ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода 20.10.2009г. – 24.10.2009г. в гр.П., обл.Б., офис “***” подсъдимият Т. К. А. в условията на продължавана престъпна дейност сам или чрез другиго съставил неистински частни документи, а именно:
– договор заявка форма А1 с №**********/20.10.2009г. между Р. А.Х. и В. Х. К. в качеството си на длъжностно лице - сътрудник продажби “БТК” АД и анекс към договор заявка №**********/20.10.2009г. Форма 1Б между Р. А. Х. и В. Х. К., като представител на “БТК” АД в частта за подпис на клиент;
– договор заявка форма А1 с №**********/20.10.2009г. сключен между А. Х. Б. и В. Х. К. в качеството си на сътрудник продажби “БТК” АД и анекс към договор заявка Форма 1Б с №**********/20.10.2009г. между А. Х. Б. и В. Х. К., като представител на “БТК” АД, в частта на подпис на клиент;
– договор заявка форма А1 с №**********/24.10.2009г. между П. И. Ю. и В. Х. К. в качеството си на сътрудник продажби “БТК” АД и анекс към договор заявка №**********/24.10.2009г. Форма 1Б между П. И.Ю. и В. Х. К., като представител на “БТК” АД в частта за подпис на клиент, на които е предаден вид, че са подписани от Р.А. Х., А.Х. Б. и П. И.Ю., като последните не са присъствували при подписване на документите и не са полагали подписа си за клиент и го употребил пред “**” ООД, за да докаже, че е налице правоотношение между Р. А. Х. А.Х. Б. и П. И. Ю.и “***” ООД гр.А. - престъпление по чл.309, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, чл.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б”б” от НК ГО ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване два пъти седмично пред съответния пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3/.120 /СТО И ДВАДЕСЕТ / часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
2.ЗА ВИНОВЕН в това, че за периода 20.10.2009г. – 24.10.2009г. в гр.П., обл.Б., офис “***” подсъдимият Т. К. А. в условията на продължавана престъпна дейност сам и в съучастие действувайки като извършител с подсъдимата В. Х.К. в качеството й на помагач, използвал неистински частни документи, както следва:
– договор заявка форма А1 с №**********/20.10.2009г. между Р.А.Х. и В. Х. К.в качеството си на сътрудник продажби “БТК” АД и анекс към договор заявка №**********/20.10.2009г. Форма 1Б между Р. А. Х. и В. Х. К., като представител на “БТК” АД, на които е предаден вид, че са подписани от Р.А. Х. в частта за подпис на клиент, като същия не е присъствувал при подписване на документите и не е полагал подпис за клиент;
– договор заявка форма А1 с №**********/20.10.2009г. между А.Х. Б. и В. Х. К. в качеството си на сътрудник продажби “БТК” АД и анекс към договор заявка Форма 1Б с №**********/20.10.2009г. между А.Х. Б. и В. Х. К., като представител на “БТК” АД, на които е предаден вид, че са подписани от А. Х. Б. в частта за подпис на клиент, като същия не е пирсъствувал при подписване на документите и не е полагал подпис за клиент;
– договор заявка форма А1 с №**********/24.10.2009г. между П. И. Ю. и В. Х. К.в качеството си на сътрудник продажби “БТК” АД и анекс към договор заявка №**********/24.10.2009г. Форма 1Б между П. И. Ю. и В. Х. К., като представител на “БТК” АД, на които е предаден вид, че са подписани от П. И.Ю. в частта за подпис на клиент, като същата не е присъствувала при подписване на документите и не е полагала подпис за клиент и без правно основание получил чуждо движимо имущество, а именно:
-1бр. мобилен телефон марка “Нокия” модел 2600 класик на стойност 129.00 лева, ведно със сим карта на Виваком на стойност 12.00лв., всичко на обща стойност 141.00 лева, предлагани на промоционален пакет с тарифен план Злато 180 за срок от 24 месеца за сумата от 19.90 лева;
-1бр. мобилен телефон марка “Нокия” модел 2600 класик на стойност 129.00 лева, ведно със сим карта на Виваком на стойност 12.00лв., всичко на обща стойност 141.00 лева, предлагани на промоционален пакет с тарифен план Злато 180 за срок от 24 месеца за сумата от 19.90 лева;
-1бр. мобилен телефон марка “Нокия” модел 2700 класик на стойност 179.00 лева, ведно със сим карта на Виваком на стойност 12.00 лева, всичко на обща стойност 191.00 лева предлагани на промоционален пакет с тарифен план Злато 180 за срок от 24 месеца за сумата от 29.90 лева, всичко на обща стойност 473.00 лева, собственост на “***” ООД гр.А., представлявано от Н. В. Н. с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.212, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.373, ал.2 от НПК, вр. чл.58а, чл.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б”б” от НК ГО ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване два пъти седмично пред съответния пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3/.120 /СТО И ДВАДЕСЕТ / часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На осн. чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимият Т. К. А. по-тежкото от така определените наказания, а именно “ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване два пъти седмично пред съответния пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА; 3/.120 /СТО И ДВАДЕСЕТ / часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
ОСЪЖДА В. Х.К. и Т.К. А. да заплатят в полза на държавата по сметка на Районен съд – Царево сумата в размер на 145.00лв. за разноски по делото, по 72.50лв. за всеки един от тях.

Мотиви от 03.02.2011г.
Мотивите предадени на 03.02.2011г.
 
29 НОХД No 14/2011, I състав ГЛ.VI. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО П.А.К.,
В.В.Т.,
И.С.А.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 27.01.2011г.
 
30 ЧГД No 1032/2011, I състав Други ЧГД К.Г.А.,
Т.Г.А.
  Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 31.01.2011г.
Разрешава теглене на влог.