РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЦАРЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 01.01.2010г. до 31.01.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НАХД No 440/2009, I състав По ЗД по пътищата Н.Д.Я. ПП-КАТ ПРИ ОД НА МВР,
Р.Й.И.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 05.01.2010г.
НП-изменено
 
2 НАХД No 442/2009, I състав Административни дела С.Д.Р. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СЛИВЕН,
В.И.К.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 05.01.2010г.
НП-изменено
 
3 НАХД No 412/2009, I състав По ЗД по пътищата В.Х.С. ПП-КАТ ПРИ ОД НА МВР,
Д.М.В.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 06.01.2010г.
НП-изменено
 
4 НАХД No 417/2009, I състав По ЗД по пътищата Г.Д.С. СЕКТОР ПП КАТ ПРИ ОД НА МВР ГР.БУРГАС Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 06.01.2010г.
НП-отменено
 
5 НАХД No 430/2009, I състав Административни дела Ц.И.Н. РИОКОЗ,
Г.А.М.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 06.01.2010г.
НП-отменено
 
6 НАХД No 435/2009, I състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) ПОТРЕБИТЕЛСКА РИБАРСКА КООПЕРАЦИЯ АХТОПОЛ РИОСВ БУРГАС Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 06.01.2010г.
НП-отменено
 
7 Гражданско дело No 108/2009, I състав Вещни искове М.Д.П. Щ.Д.Й.,
В.Ф.Й.,
Т.Д.С.,
Н.Т.С.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 07.01.2010г., в законна сила от 09.03.2010г.
ПРИЕМА за установено по отношение на Щ.Д.Й., ЕГН-********** ***, ````````, В.Ф.Й., ЕГН-********** ***, ````````, Т.Д.С., ЕГН-********** *** и Н.Т.С., ЕГН-********** ***, последната в качеството на наследник на Д.Н.С. бивш жител ***, че М.Д.П., ЕГН-********** *** е собственик на 1/3 ид.част от следния имот: 1968/2968 кв.м. ид.части от Поземлен имот № 00878.503.30 по кадастралната карта на гр.Ахтопол, с площ от 2968кв.м., при граници: ПИ 00878.503.487, ПИ 00878.503.501, ПИ 00878.503.29, ПИ 00878.503.29, ПИ 00878.503.27, ПИ 00878.503.377, ПИ 00878.503.31
ОТМЕНЯ като неверен нотариален акт № 192, т.ХХХІІ, нот.д.№ 10939/1993г. от 02.12.1993г., в частта с която С. Т. Ст. и Д. С.С. продават на Т.Д.С. и Щ.Д. ***.части от дворно място от 3000кв.м., находящо се в зоната за земеделско ползване на гр.Ахтопол, м.Лозята, имот пл.сн.№ 64, при граници: имот пл.сн.№ 66 на Т.С.Т.- на северозапад, път - на югозапад и на югоизток, имот пл.сн.№ 54 и имот пл.сн.№ 53 - на североизток.

 
8 Гражданско дело No 123/2009, I състав Вещни искове по ЗСПЗЗ ОБЩИНА СОЗОПОЛ ЧРЕЗ КМЕТА ПАНАЙОТ РЕЙЗИ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ - ПРИМОРСКО Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 07.01.2010г.
ОСТАВЯ без уважение жалбата на Община Созопол против решение №36.1/19.10.2009г. на Общинска служба по земеделие-Приморско, с което е отказано изменението на протоколно решение №13/10.09.2001г. на ПК-Приморско, като с жалбата се моли съда да възстанови на Община Созопол правото на собственост върху 1970.98дка, представляващи имот №141 по КВС - частна общинска собственост и да отмени решение №13/10.09.2001г. на ПК-Приморско, с което е отказано на Община Созопол възстановяването на претендираната гора с площ от 7304.500дка, находяща се в м."Аркутино".
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Община Созопол против решение № 1/15.02.2000г. на ПК-Приморско, с която моли съда да отмени същото.

 
9 Гражданско дело No 130/2009, I състав Развод по взаимно съгласие С.Х.А.,
Я.Н.А.
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ГР.СОЗОПОЛ Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 07.01.2010г., в законна сила от 07.01.2010г.
ДОПУСКА развода и ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Я.Н.А., ЕГН-********** и С.Х.А., ЕГН-**********, сключен на 09.11.2000г. в гр.Приморско, обл.Бургаска, с акт за брак № 8/09.11.2000г., поради постигнатото сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите.
УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между тях

 
10 Гражданско дело No 49/2009, I състав Облигационни искове ДИЦ ЕООД АРТБИЛДСТРОЙ ЕООД Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 11.01.2010г.
ОСЪЖДА "АРТБИЛДСТРОЙ"ЕООД, ``````````, ````````````, да заплати на "ДИЦ"ЕООД, гр.Царево, ``````````````, сумата от 18`048,00лева, по осъществена търговска продажба, но с незаплатена цена по нея, обективирана във фактури №29/17.06.2008г. и №30/22.07.2008г., както и законната лихва от 12.06.2009г. до окончателното плащане.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на "ДИЦ"ЕООД, с който моли съда да осъди "АРТБИЛДСТРОЙ"ЕООД да му заплати следващата се неустойка по фактури №29/17.06.2008г. и №30/22.07.2008г., върху неплатената цена в размер на общо 17`740,87лева, за времето считано от 5 дни след датата на издаване на съответната фактура /посочени по - горе за всяка една поотделно/, до предявяване на иска, ведно със законната лихва от датата на предявяването на иска до окончателното изплащане.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен насрещния иск на "АРТБИЛДСТРОЙ"ЕООД, с който моли съда да осъди "ДИЦ"ЕООД да му заплати сумата от 10`800лв. недължимо платени по фактура №28/20.05.2008г., ведно с дължимата лихва от датата на предявяването на насрещния иск до окончателното плащане.

 
11 ЧГД No 1003/2010, I състав Други ЧГД П.К.М.   Докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 11.01.2010г.
Разрешава на П.К.М., в качеството й на настойник на П.К.М., да изтегли от личната сметка на П.М. сумата от 9 335.00 лева
 
12 Гражданско дело No 129/2009, II състав Искове по КТ К.Г.В. ТРАНСКАБЕЛ ООД Докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 12.01.2010г., в законна сила от 02.02.2010г.
Прекратява производството по делото, поради оттегляне на предявения иск
 
13 Гражданско дело No 103/2009, I състав Облигационни искове ОМЕГА-2005 ЕООД ИКЕ ООД ЧРЕЗ УПРАВИТЕЛ КАЛИНКА ИВАНОВА ЕВТИМОВА Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 13.01.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на "Омега-2005"ЕООД, ```````, с който моли съда да осъди "ИКЕ"ООД, `````````` да му заплати сумата от 6`000лв., представляващо обезщетение за прекратен наемен договор от 01.05.2009г.
ОСЪЖДА "Омега-2005"ЕООД да заплати на "ИКЕ"ООД сумата от 2`000.00лв., представляваща дължима наемна цена за месеците октомври и ноември 2009г., както и сумата от 280.00лв за разноски по делото.

 
14 Гражданско дело No 18/2009, I състав Вещни искове Л.С.П. К.Д.В.,
К.В.Т.,
Н.М.В.,
Д.Г.С.,
Н.В.И.,
К.В.Ч.,
Р.Г.С.,
М.Г.С.,
П.Р.С.,
Н.Г.Д.,
Я.С.К.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 15.01.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователни предявените искове от Л.С.П., с ЕГН-**********,***, `````, против 1.К.Д.В.,***; 2.К.В.Т.,***; 3.Н.М.В.,***; 4.Д.Г.С.,***; 5.Н.В. ***; 6.К.В. ***; 7.Р.Г.С.,***; 8.М.Г.С.,***; 9.П.Р.С.,***; 10.Н.Г.Д.,***; 11.Я.С.К.,***, с които моли съда: 1.Да му присъди да изкупи 100/5636 ид.части от имот № 48619.2.755 в м.Диньов гьол, землището на ``; 2.Да установи нищожност на замяна върху 100/5636 ид.части от същия имот, сключена между ответниците с нотариален акт № 41/17.05.2008г. на нотариус М.В., поради заобикаляне на закона и привидност на договора; 3.Да му присъди да изкупи 3358/5636 ид.части от същия имот.
 
15 НАХД No 448/2009, I състав Административни дела Е.Г.М. РИОКОЗ,
Т.Г.К.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 19.01.2010г.
Прекратява производството по НАХД № 448/2009 г. по описа на ЦРС. Определението обжалваемо с частна жалба в 7 дневен срок от съобщаването му на страните пред БАС.
 
16 НАХД No 307/2010, I състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) Г.А.А. РИОСВ БУРГАС Докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 19.01.2010г.
ЦРС връща жалбата на Г.А.А., срещу НП №47/14.09.2009 г. на Директора на РИОСВ-Бургас и прекратява производството по делото.Определението обжалваемо с частна жалба в 7 дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд- гр.Бургас.
 
17 Гражданско дело No 74/2008, I състав Делби А.С.П. Е.С.К. Докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 20.01.2010г.
Прекратява производството по делото, тъй като в шестмесечен срок от спирането му по общо съгласие, никоя от страните не е поискала възобновяването му.
 
18 НОХД No 4/2010, I състав ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО П.Т.П. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 22.01.2010г., в законна сила от 22.01.2010г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД 4/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево постигнато между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия П.Т.П., със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.339, ал.1 от НК, а именно, че през м. октомври 2009г. в **********************придобил и държал 1бр. огнестрелно оръжие - ловна пушка, едноцевна, гладкоцевна, сгъваема, калибър 12, марка "FERSA" със самоделно запоен мерник, без фабричен номер, турско производство и боеприпаси - 2бр. ловни патрони с бели полиетиленови шпули и надписи по дъната "CHEDDITE", калибър 12, заводски снарядени със съчми 13/0, без да има за това надлежно разрешение.
За посоченото престъпление подсъдимият П.Т.П. ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.339, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от шест месеца.
2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от шест месеца.
Разноски по делото няма.
По престъплението не са причинени имуществени щети.
Веществените доказателства - 1бр. огнестрелно оръжие - ловна пушка, едноцевна, гладкоцевна, сгъваема, калибър 12, марка "FERSA" със самоделно запоен мерник, без фабричен номер, турско производство и боеприпаси - 2бр. ловни патрони с бели полиетиленови шпули и надписи по дъната "CHEDDITE", калибър 12, заводски снарядени със съчми 13/0, на основание чл.53, ал.2, б."а" от НК да се отнемат в полза на държавата.
Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №4/2010г.

П.Т.П.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД 4/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево постигнато между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия П.Т.П., със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Д.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.339, ал.1 от НК, а именно, че през м. октомври 2009г. в **********************придобил и държал 1бр. огнестрелно оръжие - ловна пушка, едноцевна, гладкоцевна, сгъваема, калибър 12, марка "FERSA" със самоделно запоен мерник, без фабричен номер, турско производство и боеприпаси - 2бр. ловни патрони с бели полиетиленови шпули и надписи по дъната "CHEDDITE", калибър 12, заводски снарядени със съчми 13/0, без да има за това надлежно разрешение.
За посоченото престъпление подсъдимият П.Т.П. ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ при условията на чл.339, ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от шест месеца.
2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от шест месеца.
Разноски по делото няма.
По престъплението не са причинени имуществени щети.
Веществените доказателства - 1бр. огнестрелно оръжие - ловна пушка, едноцевна, гладкоцевна, сгъваема, калибър 12, марка "FERSA" със самоделно запоен мерник, без фабричен номер, турско производство и боеприпаси - 2бр. ловни патрони с бели полиетиленови шпули и надписи по дъната "CHEDDITE", калибър 12, заводски снарядени със съчми 13/0, на основание чл.53, ал.2, б."а" от НК да се отнемат в полза на държавата.
Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №4/2010г.

 
19 НОХД No 5/2010, I състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО А.М.К. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 22.01.2010г., в законна сила от 22.01.2010г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №5/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Царево постигнато между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия А.М.К. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, а именно, че на 16.09.2009г. в ***********************, в търговски обект ***************************************" упълномощен с пълномощно ****************., заверено от нотариус *********, с район на действие РС, гр.Бургас, вписан в нотариалната камара под рег. ***, използвал в търговската дейност марки "Адидас" - "Adidas AG GERMANY" и "Найк" -NIKE International Ltd, USA, а именно - 41бр. тениски марка "Адидас" на стойност 675.50лв., 4бр. горница на анцуг с марка "Адидас" на стойност 80.00лв., 5бр. потник с марка "Адидас" на стойност 92.50 лв., 10бр. анцуг с марка "Адидас" на стойност 375.00лв., 11бр. дамски къси гащи, тип боксери с марка "Адидас" на стойност 176.00 лв., 1бр. суитчърс с марка "Адидас" на стойност 38.00лв., 3бр. къси гащи с марка "Адидас" на стойност 36.00лв., 3бр. панталони 3/4 марка "Адидас" на стойност 51.00лв., 1бр. къси гащи с марка "Адидас" на стойност 15.00лв., 5бр. къси гащи с марка "Найк" на стойност 60.00лв. и 37бр. тениски с марка "Найк" на стойност 592.00лв., всичко на обща стойност 2192.00 лв., без съгласието на притежателя на изключителното право - ADIDAS AG GERMANY и NIKE International Ltd, USA.
За посоченото престъпление подсъдимият А.М.К. ще изтърпи наказание при условията на чл.172б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК, а именно пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА,
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА подсъдимият А.М.К. да заплати ГЛОБА в размер на 400.00 лв.
На осн. чл.172б, ал.3, вр.чл.53, ал.2, б."а" от НК веществени доказателства - 41бр. тениски марка "Адидас", 4бр. горница на анцуг с марка "Адидас", 5бр. потник с марка "Адидас", 10бр. анцуг с марка "Адидас", 11бр. дамски къси гащи, тип боксери с марка "Адидас", 1бр. суитчърс с марка "Адидас", 3бр. къси гащи с марка "Адидас", 3бр. панталони 3/4 марка "Адидас", 1бр. къси гащи с марка "Адидас", 5бр. къси гащи с марка "Найк" и 37бр. тениски с марка "Найк", да се отнемат в полза на държавата и на осн.чл.86, ал.3 от Закона за марките и географските обозначения да се предадат за унищожаване на органите на МВР - РУ на МВР гр.Приморско.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
ОСЪЖДА А.М.К. за заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 180.00лв. за разноски по делото.
Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №5/2010 г.

А.М.К.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №5/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Царево постигнато между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимия А.М.К. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.Т.С., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, а именно, че на 16.09.2009г. в ***********************, в търговски обект ***************************************" упълномощен с пълномощно ****************., заверено от нотариус *********, с район на действие РС, гр.Бургас, вписан в нотариалната камара под рег. ***, използвал в търговската дейност марки "Адидас" - "Adidas AG GERMANY" и "Найк" -NIKE International Ltd, USA, а именно - 41бр. тениски марка "Адидас" на стойност 675.50лв., 4бр. горница на анцуг с марка "Адидас" на стойност 80.00лв., 5бр. потник с марка "Адидас" на стойност 92.50 лв., 10бр. анцуг с марка "Адидас" на стойност 375.00лв., 11бр. дамски къси гащи, тип боксери с марка "Адидас" на стойност 176.00 лв., 1бр. суитчърс с марка "Адидас" на стойност 38.00лв., 3бр. къси гащи с марка "Адидас" на стойност 36.00лв., 3бр. панталони 3/4 марка "Адидас" на стойност 51.00лв., 1бр. къси гащи с марка "Адидас" на стойност 15.00лв., 5бр. къси гащи с марка "Найк" на стойност 60.00лв. и 37бр. тениски с марка "Найк" на стойност 592.00лв., всичко на обща стойност 2192.00 лв., без съгласието на притежателя на изключителното право - ADIDAS AG GERMANY и NIKE International Ltd, USA.
За посоченото престъпление подсъдимият А.М.К. ще изтърпи наказание при условията на чл.172б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК, а именно пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА,
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА подсъдимият А.М.К. да заплати ГЛОБА в размер на 400.00 лв.
На осн. чл.172б, ал.3, вр.чл.53, ал.2, б."а" от НК веществени доказателства - 41бр. тениски марка "Адидас", 4бр. горница на анцуг с марка "Адидас", 5бр. потник с марка "Адидас", 10бр. анцуг с марка "Адидас", 11бр. дамски къси гащи, тип боксери с марка "Адидас", 1бр. суитчърс с марка "Адидас", 3бр. къси гащи с марка "Адидас", 3бр. панталони 3/4 марка "Адидас", 1бр. къси гащи с марка "Адидас", 5бр. къси гащи с марка "Найк" и 37бр. тениски с марка "Найк", да се отнемат в полза на държавата и на осн.чл.86, ал.3 от Закона за марките и географските обозначения да се предадат за унищожаване на органите на МВР - РУ на МВР гр.Приморско.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
ОСЪЖДА А.М.К. за заплати в полза на държавата по сметка на РС Царево сумата в размер на 180.00лв. за разноски по делото.
Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №5/2010 г.

 
20 НОХД No 6/2010, I състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Е.М.И. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 22.01.2010г., в законна сила от 22.01.2010г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №6/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Царево постигнато между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимата Е.М.И. със снета по-горе самоличност, представлявана от нейния защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимата се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, а именно, че на 16.09.2009г. ******************, ************************************", упълномощена с пълномощно ***************., заверено от нотариус ***********, с район на действие РС гр. Бургас, вписан в нотариалната камара под рег. ***използвала в търговската дейност марки "Адидас" - "Adidas AG GERMANY", "Найк" - NIKE International Ltd, USA и "Плейбой" - Playboy Enterprises International, Inc. USA, а именно 18 бр. комплект анцуг с марка "Адидас" на стойност 675.00 лева, 10 бр. шорти с марка "Адидас" на стойност 120.00 лева, 13 бр. дамски клин с марка "Адидас" на стойност 240.50 лева, 31 бр. тениски с къс ръкав с марка "Адидас" на стойност 511.50 лева, 6 бр. тениски с дълъг ръкав с марка "Адидас" на стойност 132.00 лева, 10 бр. потник с марка "Адидас" на стойност 185.00 лева, 2 бр. комплект потник с шорти с марка "Адидас" на стойност 54.00 лева, 1 бр. анурак с качулка, с дълъг ръкав с марка "Адидас" на стойност 38.00 лева, 9 бр. тениски с къс ръкав с марка "Найк" на стойност 144.00 лева, 5 бр. тениски с дълъг ръкав марка "Найк" на стойност 100.00 лева, 3 бр. потник с марка "Найк" на стойност 45.00 лева, 10 бр. анурак без ръкав с марка "Найк" на стойност 210.00 лева, 2 бр. клин с марка "Плейбой" на стойност 27.00 лева, 1 бр. тениска с къс ръкав с марка "Плейбой" на стойност 15.50 лева и 8 бр. потник с марка "Плейбой" на стойност 128.00 лева, всичко на обща стойност 2625.50 лева, без съгласието на притежателя на изключителното право -"Адидас" - "Adidas AG GERMANY", "Найк" - NIKE International Ltd, USA и "Плейбой" - Playboy Enterprises International, Inc. USA.
За посоченото престъпление подсъдимата ще изтърпи наказание при условията на чл.172б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК, а именно Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на подсъдимата в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА подсъдимата Е.М.И. да заплати ГЛОБА в размер на 400.00 лв.
Веществените доказателства - 18 бр. комплект анцуг с марка "Адидас", 10 бр. шорти с марка "Адидас", 13 бр. дамски клин с марка "Адидас", 31 бр. тениски с къс ръкав с марка "Адидас", 6 бр. тениски с дълъг ръкав с марка "Адидас", 10 бр. потник с марка "Адидас", 2 бр. комплект потник с шорти с марка "Адидас", 1 бр. анурак с качулка, с дълъг ръкав с марка "Адидас", 9 бр. тениски с къс ръкав с марка "Найк", 5 бр. тениски с дълъг ръкав марка "Найк", 3 бр. потник с марка "Найк", 10 бр. анурак без ръкав с марка "Найк", 2 бр. клин с марка "Плейбой", 1 бр. тениска с къс ръкав с марка "Плейбой" и 8 бр. потник с марка "Плейбой", на осн. чл.172б, ал.3, вр.чл.53, ал.2, б."а" от НК се отнемат в полза на държавата и на осн.чл.86, ал.3 от Закона за марките и географските обозначения да се предадат за унищожаване на органите на МВР - РУ на МВР гр.Приморско.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
ОСЪЖДА Е.М.И. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 195.00 лв. за разноски по делото.
Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №6/2010 г.

Е.М.И.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №6/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Царево постигнато между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и подсъдимата Е.М.И. със снета по-горе самоличност, представлявана от нейния защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимата се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, а именно, че на 16.09.2009г. ******************, ************************************", упълномощена с пълномощно ***************., заверено от нотариус ***********, с район на действие РС гр. Бургас, вписан в нотариалната камара под рег. ***използвала в търговската дейност марки "Адидас" - "Adidas AG GERMANY", "Найк" - NIKE International Ltd, USA и "Плейбой" - Playboy Enterprises International, Inc. USA, а именно 18 бр. комплект анцуг с марка "Адидас" на стойност 675.00 лева, 10 бр. шорти с марка "Адидас" на стойност 120.00 лева, 13 бр. дамски клин с марка "Адидас" на стойност 240.50 лева, 31 бр. тениски с къс ръкав с марка "Адидас" на стойност 511.50 лева, 6 бр. тениски с дълъг ръкав с марка "Адидас" на стойност 132.00 лева, 10 бр. потник с марка "Адидас" на стойност 185.00 лева, 2 бр. комплект потник с шорти с марка "Адидас" на стойност 54.00 лева, 1 бр. анурак с качулка, с дълъг ръкав с марка "Адидас" на стойност 38.00 лева, 9 бр. тениски с къс ръкав с марка "Найк" на стойност 144.00 лева, 5 бр. тениски с дълъг ръкав марка "Найк" на стойност 100.00 лева, 3 бр. потник с марка "Найк" на стойност 45.00 лева, 10 бр. анурак без ръкав с марка "Найк" на стойност 210.00 лева, 2 бр. клин с марка "Плейбой" на стойност 27.00 лева, 1 бр. тениска с къс ръкав с марка "Плейбой" на стойност 15.50 лева и 8 бр. потник с марка "Плейбой" на стойност 128.00 лева, всичко на обща стойност 2625.50 лева, без съгласието на притежателя на изключителното право -"Адидас" - "Adidas AG GERMANY", "Найк" - NIKE International Ltd, USA и "Плейбой" - Playboy Enterprises International, Inc. USA.
За посоченото престъпление подсъдимата ще изтърпи наказание при условията на чл.172б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК, а именно Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на подсъдимата в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА подсъдимата Е.М.И. да заплати ГЛОБА в размер на 400.00 лв.
Веществените доказателства - 18 бр. комплект анцуг с марка "Адидас", 10 бр. шорти с марка "Адидас", 13 бр. дамски клин с марка "Адидас", 31 бр. тениски с къс ръкав с марка "Адидас", 6 бр. тениски с дълъг ръкав с марка "Адидас", 10 бр. потник с марка "Адидас", 2 бр. комплект потник с шорти с марка "Адидас", 1 бр. анурак с качулка, с дълъг ръкав с марка "Адидас", 9 бр. тениски с къс ръкав с марка "Найк", 5 бр. тениски с дълъг ръкав марка "Найк", 3 бр. потник с марка "Найк", 10 бр. анурак без ръкав с марка "Найк", 2 бр. клин с марка "Плейбой", 1 бр. тениска с къс ръкав с марка "Плейбой" и 8 бр. потник с марка "Плейбой", на осн. чл.172б, ал.3, вр.чл.53, ал.2, б."а" от НК се отнемат в полза на държавата и на осн.чл.86, ал.3 от Закона за марките и географските обозначения да се предадат за унищожаване на органите на МВР - РУ на МВР гр.Приморско.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
ОСЪЖДА Е.М.И. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд гр.Царево сумата в размер на 195.00 лв. за разноски по делото.
Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №6/2010 г.

 
21 НОХД No 7/2010, I състав Гл.X. Хулиганство - чл.325 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Й.К.П.,
З.К.П.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Присъда от 22.01.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Й.К.П. - роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, женен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 04.01.2010г. в гр.П, обл.Бургаска ул.Иглика №12, в сградата и в двора на сградата на РУ на МВР гр.П в условията на продължавано престъпление, извършил непристойни действия, изразяващи се в скачане на гърба и хващане през раменете с цел осуетяване на задържане на Н.П.Г. - полицай "Охрана на обществения ред" в РУ на МВР гр.П, хващане и дърпане на ревер на полицейска униформа /кожено яке/, скъсване на вратовръзка от полицейска униформа на И.П.К. - полицейски инспектор в РУ на МВР гр.П и отправяне на закани "На какъв ми се правиш, кого ще задържаш?", "Когато изляза от районното управление, дните ти са преброени, аз теб ще те убия!" към И.П.К. - полицейски инспектор в РУ на МВР гр.П, блъскане и удряне с ръце по тялото на Н.П.Г. - полицай "Охрана на обществения ред" в РУ на МВР гр.П, които действия грубо нарушават обществения ред и изразяват явно неуважение към обществото, като деянието е съпроводено със съпротива срещу орган на властта - служители в РУ на МВР гр.П, изпълняващи задължения по опазване на обществения ред - престъпление по чл.325, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.55, ал.1, т.2, б"б" от НК ГО ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ" със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване два пъти седмично пред съответния пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
ПРИЗНАВА подсъдимия З.К.П. - роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, с висше образование, управител на "Петкови" ЕООД гр.П, женен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 04.01.2010г. в гр.П, обл.Бургаска ул.Иглика №12, в сградата и в двора на сградата на РУ на МВР гр.П в условията на продължавано престъпление извършил непристойни действия, изразяващи се в отправяне на обидни думи "Какви сте вие боклуци!", отправяне на заплахи "Ей сега ще се обадя на директора ви М. Д. и началника ви Д. и от утре няма да сте на работа" към Н.П.Г. - полицай Охрана на обществения ред в РУ на МВР, гр.П, П.Д.С. и В.Д.Д. ***, замахване с ръка и опит да нанесе удар с ръка в лицето и опарване под долен клепач на дясно око с цигара на Н.П.Г., търкаляне по земята и отправяне на обидни думи "Гадни, мръсни полицаи, нямате право да ме задържате", викове и заплахи "Бият ме!", "Ще ви уволня!, отправени към И.П.К. - полицейски инспектор в РУ на МВР, гр.П, Н.П.Г. - полицай Охрана на обществения ред в РУ на МВР, гр.П, П.Д.С. и В.Д.Д. ***, блъскане и удряне по метална врата в двора на РУ на МВР, гр.П, блъскане и удряне в земята на пейка, находяща се в двора на РУ на МВР, гр.П, които действия грубо нарушават обществения ред и изразяват явно неуважение към обществото, като деянието е съпроводено със съпротива срещу орган на властта - служители в РУ на МВР, гр.П и ГПУ, гр.Царево, изпълняващи задължения по опазване на обществения ред - престъпление по чл.325, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.55, ал.1, т.2, б"б" от НК ГО ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ" със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване два пъти седмично пред съответния пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;

Й.К.П.
ПРИЗНАВА подсъдимия Й.К.П. - роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, женен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 04.01.2010г. в гр.П, обл.Бургаска ул.Иглика №12, в сградата и в двора на сградата на РУ на МВР гр.П в условията на продължавано престъпление, извършил непристойни действия, изразяващи се в скачане на гърба и хващане през раменете с цел осуетяване на задържане на Н.П.Г. - полицай "Охрана на обществения ред" в РУ на МВР гр.П, хващане и дърпане на ревер на полицейска униформа /кожено яке/, скъсване на вратовръзка от полицейска униформа на И.П.К. - полицейски инспектор в РУ на МВР гр.П и отправяне на закани "На какъв ми се правиш, кого ще задържаш?", "Когато изляза от районното управление, дните ти са преброени, аз теб ще те убия!" към И.П.К. - полицейски инспектор в РУ на МВР гр.П, блъскане и удряне с ръце по тялото на Н.П.Г. - полицай "Охрана на обществения ред" в РУ на МВР гр.П, които действия грубо нарушават обществения ред и изразяват явно неуважение към обществото, като деянието е съпроводено със съпротива срещу орган на властта - служители в РУ на МВР гр.П, изпълняващи задължения по опазване на обществения ред - престъпление по чл.325, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.55, ал.1, т.2, б"б" от НК ГО ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ" със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване два пъти седмично пред съответния пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;

З.К.П.
ПРИЗНАВА подсъдимия З.К.П. - роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, с висше образование, управител на "Петкови" ЕООД гр.П, женен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 04.01.2010г. в гр.П, обл.Бургаска ул.Иглика №12, в сградата и в двора на сградата на РУ на МВР гр.П в условията на продължавано престъпление извършил непристойни действия, изразяващи се в отправяне на обидни думи "Какви сте вие боклуци!", отправяне на заплахи "Ей сега ще се обадя на директора ви М. Д. и началника ви Д. и от утре няма да сте на работа" към Н.П.Г. - полицай Охрана на обществения ред в РУ на МВР, гр.П, П.Д.С. и В.Д.Д. ***, замахване с ръка и опит да нанесе удар с ръка в лицето и опарване под долен клепач на дясно око с цигара на Н.П.Г., търкаляне по земята и отправяне на обидни думи "Гадни, мръсни полицаи, нямате право да ме задържате", викове и заплахи "Бият ме!", "Ще ви уволня!, отправени към И.П.К. - полицейски инспектор в РУ на МВР, гр.П, Н.П.Г. - полицай Охрана на обществения ред в РУ на МВР, гр.П, П.Д.С. и В.Д.Д. ***, блъскане и удряне по метална врата в двора на РУ на МВР, гр.П, блъскане и удряне в земята на пейка, находяща се в двора на РУ на МВР, гр.П, които действия грубо нарушават обществения ред и изразяват явно неуважение към обществото, като деянието е съпроводено със съпротива срещу орган на властта - служители в РУ на МВР, гр.П и ГПУ, гр.Царево, изпълняващи задължения по опазване на обществения ред - престъпление по чл.325, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на осн. чл.55, ал.1, т.2, б"б" от НК ГО ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ" със следните пробационни мерки: 1/.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване два пъти седмично пред съответния пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 2/.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;

Мотиви от 28.01.2010г.
Мотивите предадени на 28.01.2010
 
22 НОХД No 8/2010, I състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО М.Г.А. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 22.01.2010г., в законна сила от 22.01.2010г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №8/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево постигнато между РП - Царево, представлявана от прокурор Николова и подсъдимата М.Г.А. със снета по-горе самоличност, представлявана от нейния защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимата се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, а именно, че на 23.07.2009г. в **************************************************************използвала в търговската дейност марки "Адидас" - "Adidas AG GERMANY" и "Пума" - "Puma Aktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport", а именно - 5 бр. анораци с м."Пума" на стойност 175.00 лева, 25 бр. потници с м. "Пума" на стойност 250.00 лева, 15 бр. къси панталони с м. "Пума" на стойност 300.00 лева, 125 бр. тениски с къс ръкав с марка "Пума" на стойност 1875.00 лева, 20 бр. къси панталони с марка "Адидас" на стойност 500.00 лева, 95 бр. тениски с къс ръкав с марка "Адидас" на стойност 1425.00 лева, всичко на обща стойност 4525.00 лева, без съгласието на притежателя на изключителното право ADIDAS AG GERMANY, PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT.
За посоченото престъпление подсъдимата ще изтърпи наказание при условията на чл.172б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК, а именно Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на подсъдимата в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА подсъдимата М.Г.А. да заплати ГЛОБА в размер на 800.00 лв.
На осн. чл.172б, ал.3, вр.ал.1 от НК, вр.чл.53, ал.1, б."б" от НК веществените доказателства - 5 бр. анораци с м."Пума", 25 бр. потници с м. "Пума", 15 бр. къси панталони с м. "Пума", 125 бр. тениски с къс ръкав с марка "Пума", 20 бр. къси панталони с марка "Адидас", 95 бр. тениски с къс ръкав с марка "Адидас" 5 бр. анораци с м."Пума", 25 бр. потници с м. "Пума", 15 бр. къси панталони с м. "Пума", 125 бр. тениски с къс ръкав с марка "Пума", 20 бр. къси панталони с марка "Адидас", 95 бр. тениски с къс ръкав с марка "Адидас" се отнемат в полза на държавата и на осн.чл.86, ал.3 от Закона за марките и географските обозначения да се предадат за унищожаване на органите на МВР - РУ на МВР гр.Приморско.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
Разноските по делото са заплатени.
Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №8/2010 г.

М.Г.А.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №8/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево постигнато между РП - Царево, представлявана от прокурор Николова и подсъдимата М.Г.А. със снета по-горе самоличност, представлявана от нейния защитник адв.С., съгласно условията на което подсъдимата се признава за виновна в умишлено извършване на престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, а именно, че на 23.07.2009г. в **************************************************************използвала в търговската дейност марки "Адидас" - "Adidas AG GERMANY" и "Пума" - "Puma Aktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport", а именно - 5 бр. анораци с м."Пума" на стойност 175.00 лева, 25 бр. потници с м. "Пума" на стойност 250.00 лева, 15 бр. къси панталони с м. "Пума" на стойност 300.00 лева, 125 бр. тениски с къс ръкав с марка "Пума" на стойност 1875.00 лева, 20 бр. къси панталони с марка "Адидас" на стойност 500.00 лева, 95 бр. тениски с къс ръкав с марка "Адидас" на стойност 1425.00 лева, всичко на обща стойност 4525.00 лева, без съгласието на притежателя на изключителното право ADIDAS AG GERMANY, PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT.
За посоченото престъпление подсъдимата ще изтърпи наказание при условията на чл.172б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК, а именно Пробация при условията на чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на подсъдимата в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА подсъдимата М.Г.А. да заплати ГЛОБА в размер на 800.00 лв.
На осн. чл.172б, ал.3, вр.ал.1 от НК, вр.чл.53, ал.1, б."б" от НК веществените доказателства - 5 бр. анораци с м."Пума", 25 бр. потници с м. "Пума", 15 бр. къси панталони с м. "Пума", 125 бр. тениски с къс ръкав с марка "Пума", 20 бр. къси панталони с марка "Адидас", 95 бр. тениски с къс ръкав с марка "Адидас" 5 бр. анораци с м."Пума", 25 бр. потници с м. "Пума", 15 бр. къси панталони с м. "Пума", 125 бр. тениски с къс ръкав с марка "Пума", 20 бр. къси панталони с марка "Адидас", 95 бр. тениски с къс ръкав с марка "Адидас" се отнемат в полза на държавата и на осн.чл.86, ал.3 от Закона за марките и географските обозначения да се предадат за унищожаване на органите на МВР - РУ на МВР гр.Приморско.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
Разноските по делото са заплатени.
Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №8/2010 г.

 
23 НОХД No 9/2010, I състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Д.К.Й. Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Споразумение от 22.01.2010г., в законна сила от 22.01.2010г.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №9/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево постигнато между РП - Царево, представлявана от прокурор Николова и подсъдимия Д.К.Й. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.П., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, а именно, че на 23.07.2009г. в гр.*********************************, като управител на **************."*** използвал в търговската дейност марка "Пума" - "Puma аktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport", а именно - 59 бр. чифта маратонки с марка "Пума" на стойност 2065.00 лева, без съгласието на притежателя на изключителното право - PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT.
За посоченото престъпление подсъдимият Д.К.Й. ще изтърпи наказание при условията на чл.172б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК, а именно Пробация при условията на чл. 42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА подсъдимия Д.К.Й. да заплати ГЛОБА в размер на 300.00 лв.
На осн. чл.172б, ал.3, вр.ал.1 от НК, вр.чл.53, ал.1, б."б" от НК веществените доказателства - 59 бр. чифта маратонки с марка "Пума" се отнемат в полза на държавата и на осн.чл.86, ал.3 от Закона за марките и географските обозначения да се предадат за унищожаване на органите на МВР - РУ на МВР гр.Приморско.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
ОСЪЖДА Д.К.Й. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 220.00лв. за разноски по делото.
Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №9/2010 г.

Д.К.Й.
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на наказателното производство по НОХД №9/2010г. по описа на Районен съд - гр. Царево постигнато между РП - Царево, представлявана от прокурор Николова и подсъдимия Д.К.Й. със снета по-горе самоличност, представляван от неговия защитник адв.П., съгласно условията на което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, а именно, че на 23.07.2009г. в гр.*********************************, като управител на **************."*** използвал в търговската дейност марка "Пума" - "Puma аktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport", а именно - 59 бр. чифта маратонки с марка "Пума" на стойност 2065.00 лева, без съгласието на притежателя на изключителното право - PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT.
За посоченото престъпление подсъдимият Д.К.Й. ще изтърпи наказание при условията на чл.172б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК, а именно Пробация при условията на чл. 42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
ОСЪЖДА подсъдимия Д.К.Й. да заплати ГЛОБА в размер на 300.00 лв.
На осн. чл.172б, ал.3, вр.ал.1 от НК, вр.чл.53, ал.1, б."б" от НК веществените доказателства - 59 бр. чифта маратонки с марка "Пума" се отнемат в полза на държавата и на осн.чл.86, ал.3 от Закона за марките и географските обозначения да се предадат за унищожаване на органите на МВР - РУ на МВР гр.Приморско.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
ОСЪЖДА Д.К.Й. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 220.00лв. за разноски по делото.
Предвид одобряването на споразумението за решаване на делото на осн.чл.24, ал.3 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №9/2010 г.

 
24 Гражданско дело No 146/2009, II състав Дела по Закона срещу домашното насилие М.П.С. М.Д.Г. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 25.01.2010г., в законна сила от 02.02.2010г.
Прекратява производството по делото.
 
25 Гражданско дело No 100/2009, II състав Облигационни искове СТЕЛЛА АРУЖ ЕООД ЕТ АДОЛФ-ЕЛЕНКО ГЕРАСИМОВ Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Определение от 26.01.2010г., в законна сила от 26.01.2010г.
Съдът, като взе предвид изявленията на страните и постигнатата между тях спогодба за уреждане на взаимоотношенията им и като намери, че така направената спогодба не противоречи на закона и добрите нрави, на основание чл. 234, ал.1 от ГПК,
ОПРЕДЕЛИ
ОДОБРЯВА постигнатата съдебна спогодба между страните по делото, съгласно условията изложени в нея.

Предвид изчерпване предмета на делото, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 100/2009 г. по описа на Районен съд - гр.Царево.
Определението за одобряване на спогодбата е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
26 НОХД No 118/2009, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЦАРЕВО И.М.С. Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Присъда от 26.01.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.М.С. - родeн на 08.08.1978 год. в гр. Пловдив, живущ ***, българин, български гражданин, с висше образование, безработен, неженен, осъждан ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 06.09.2009 год. около 10.30 ч. в гр. Приморско, обл. Бургаска, в района на автогарата управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Форд" модел "Фокус" с ДКН РВ 8042 КА, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 2.13 промила на хиляда установено по надлежния ред - със съдебномедицинска експертиза № 511/2009 год. на отделение по съдебна медицина при МБАЛ АД, гр. Бургас - Престъпление по чл. 3436 ал. 1 от НК, поради което и на осн. чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК, вр. чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.343б, ал.1 от НК и чл. 55, ал.1, т.2, б."б" от НК, вр. чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес *** от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.
3. 200 /двеста/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл.343г, вр.чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия И.М.С., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, като на осн.чл.59, ал.3 от НК приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 06.09.2009 г.
ОСЪЖДА подсъдимия И.М.С., ЕГН ********** със снета по-горе самоличност да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд - гр.Царево сумата в размер на 50.00 лв. за разноски по делото.

Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15 - дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Бургас.


И.М.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.М.С. - родeн на 08.08.1978 год. в гр. Пловдив, живущ ***, българин, български гражданин, с висше образование, безработен, неженен, осъждан ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 06.09.2009 год. около 10.30 ч. в гр. Приморско, обл. Бургаска, в района на автогарата управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Форд" модел "Фокус" с ДКН РВ 8042 КА, след употреба на алкохол, с концентрация на алкохол в кръвта 2.13 промила на хиляда установено по надлежния ред - със съдебномедицинска експертиза № 511/2009 год. на отделение по съдебна медицина при МБАЛ АД, гр. Бургас - Престъпление по чл. 3436 ал. 1 от НК, поради което и на осн. чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК, вр. чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ при условията на чл.343б, ал.1 от НК и чл. 55, ал.1, т.2, б."б" от НК, вр. чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, изразяваща се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес *** от която произтича задължението на подсъдимия в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ЕДНА ГОДИНА.
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител - планирани или извънредни за срок от ЕДНА ГОДИНА.
3. 200 /двеста/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл.343г, вр.чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия И.М.С., ЕГН ********** от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, като на осн.чл.59, ал.3 от НК приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от това право, считано от 06.09.2009 г.
ОСЪЖДА подсъдимия И.М.С., ЕГН ********** със снета по-горе самоличност да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд - гр.Царево сумата в размер на 50.00 лв. за разноски по делото.
Мотиви от 05.02.2010г.
Мотивите изгтвени в срок.
 
27 НАХД No 445/2009, I състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) С.Т.Г. РО МЕТРОЛОГИЧЕН НАДЗОР ГР. БУРГАС,
Р.Ж.Ш.
Председател и докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Решение от 27.01.2010г.
НП-потвърдено
 
28 ЧГД No 1029/2010, I състав Други ЧГД Ж.К.Б.   Докладчик: РУМЕН Н. ЙОСИФОВ  Определение от 28.01.2010г., в законна сила от 28.01.2010г.
Разрешава на непълнолетния Ж.Б. да продаде притежаваните от него 1/3 ид.част от моторно превозно средство марка Форд Транзит
 
29 НОХД No 11/2010, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЦАРЕВО Х.Я.Б.,
М.А.М.
Председател и докладчик: МИНЧО Т. ТАНЕВ  Споразумение от 28.01.2010г., в законна сила от 28.01.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 11/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия Б., представляван от неговия защитник, адв.Б., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, а именно, че на 13.12.2009 год., около 13.00 часа, в землището на с. Велика, общ. Царево, обл. Бургаска, от дървена селскостопанска постройка, в съучастие като съизвършители, след предварителен сговор с обв. М.А.М., отнели от владението на св. Стоян Димов Панайотов, собственост на св. Стоян Димов Панайотов движими вещи - 1 бр. съединител за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 70.00 лева, 1 бр. филтър за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 35.00 лева, 1 бр. вилка за самоотводен вал за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 25.00 лева, 1 бр. пусков двигател за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 95.00 лева, 1 бр. помпа за сеалка за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 85.00 лева, 1 бр. маслен радиатор за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 30.00 лева, 1 бр. фин филтър за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 3.50 лева, 1 бр. пета за навесна система за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 25.00 лева, 1 бр. подвеска към навесна система за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 20.00 лева, 1 бр. инжектор за поливна инсталация "Марица" на стойност 55.00 лева, 2 бр. водещи колела за култиватор "загърляч" на стойност 30.00 лева и 1 бр. турбокомпресор за трактор "Т-150К" на стойност 5.60 лева, всичко на обща стойност 479.10 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати.
За посоченото престъпление обвиняемият Х.Я.Б. ще изтърпи наказание при условията на чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б."б" от НК, а именно Пробация при условията на чл. 42а ал.2 т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни - за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА
3.200/двеста/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
Веществени доказателства - върнати на собственика им.
Причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени изцяло.
ОСЪЖДА обвиняемия Х.Я.Б., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 37.50 лв. за разноски по делото.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 11/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия М., представляван от неговия защитник, адв.Б., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, а именно, че на 13.12.2009 год., около 13.00 часа, в землището на с. Велика, общ. Царево, обл. Бургаска, от дървена селскостопанска постройка, в съучастие като съизвършители, след предварителен сговор с обв. Х.Я.Б., отнели от владението на св. Стоян Димов Панайотов, собственост на св. Стоян Димов Панайотов движими вещи - 1 бр. съединител за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 70.00 лева, 1 бр. филтър за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 35.00 лева, 1 бр. вилка за самоотводен вал за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 25.00 лева, 1 бр. пусков двигател за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 95.00 лева, 1 бр. помпа за сеалка за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 85.00 лева, 1 бр. маслен радиатор за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 30.00 лева, 1 бр. фин филтър за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 3.50 лева, 1 бр. пета за навесна система за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 25.00 лева, 1 бр. подвеска към навесна система за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 20.00 лева, 1 бр. инжектор за поливна инсталация "Марица" на стойност 55.00 лева, 2 бр. водещи колела за култиватор "загърляч" на стойност 30.00 лева и 1 бр. турбокомпресор за трактор "Т-150К" на стойност 5.60 лева, всичко на обща стойност 479.10 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати.
За посоченото престъпление обвиняемият М.А.М. ще изтърпи наказание при условията на чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б."б" от НК, а именно Пробация при условията на чл. 42а ал.2 т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес *** 5, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни - за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА
3.200/двеста/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
Веществени доказателства - върнати на собственика им.
Причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени изцяло.
ОСЪЖДА обвиняемия М.А.М., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 37.50 лв. за разноски по делото.

На основание чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 11/2010 г. по описа на ЦРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемите е прекратено и на осн. чл. 309 ал. 2 от НПК
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ спрямо обвиняемите Б. и М. мярката им за неотклонение "Подписка".
Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС, в 7- дневен срок от днес.


Х.Я.Б.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 11/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия Б., представляван от неговия защитник, адв.Б., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, а именно, че на 13.12.2009 год., около 13.00 часа, в землището на с. Велика, общ. Царево, обл. Бургаска, от дървена селскостопанска постройка, в съучастие като съизвършители, след предварителен сговор с обв. М.А.М., отнели от владението на св. Стоян Димов Панайотов, собственост на св. Стоян Димов Панайотов движими вещи - 1 бр. съединител за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 70.00 лева, 1 бр. филтър за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 35.00 лева, 1 бр. вилка за самоотводен вал за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 25.00 лева, 1 бр. пусков двигател за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 95.00 лева, 1 бр. помпа за сеалка за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 85.00 лева, 1 бр. маслен радиатор за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 30.00 лева, 1 бр. фин филтър за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 3.50 лева, 1 бр. пета за навесна система за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 25.00 лева, 1 бр. подвеска към навесна система за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 20.00 лева, 1 бр. инжектор за поливна инсталация "Марица" на стойност 55.00 лева, 2 бр. водещи колела за култиватор "загърляч" на стойност 30.00 лева и 1 бр. турбокомпресор за трактор "Т-150К" на стойност 5.60 лева, всичко на обща стойност 479.10 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати.
За посоченото престъпление обвиняемият Х.Я.Б. ще изтърпи наказание при условията на чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б."б" от НК, а именно Пробация при условията на чл. 42а ал.2 т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни - за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА
3.200/двеста/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
Веществени доказателства - върнати на собственика им.
Причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени изцяло.
ОСЪЖДА обвиняемия Х.Я.Б., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 37.50 лв. за разноски по делото.М.А.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 11/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Царево между РП - Царево, представлявана от прокурор Евтимова и обвиняемия М., представляван от неговия защитник, адв.Б., съгласно което обвиняемият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК, а именно, че на 13.12.2009 год., около 13.00 часа, в землището на с. Велика, общ. Царево, обл. Бургаска, от дървена селскостопанска постройка, в съучастие като съизвършители, след предварителен сговор с обв. Х.Я.Б., отнели от владението на св. Стоян Димов Панайотов, собственост на св. Стоян Димов Панайотов движими вещи - 1 бр. съединител за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 70.00 лева, 1 бр. филтър за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 35.00 лева, 1 бр. вилка за самоотводен вал за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 25.00 лева, 1 бр. пусков двигател за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 95.00 лева, 1 бр. помпа за сеалка за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 85.00 лева, 1 бр. маслен радиатор за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 30.00 лева, 1 бр. фин филтър за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 3.50 лева, 1 бр. пета за навесна система за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 25.00 лева, 1 бр. подвеска към навесна система за трактор "ЮМЗ-Беларус" на стойност 20.00 лева, 1 бр. инжектор за поливна инсталация "Марица" на стойност 55.00 лева, 2 бр. водещи колела за култиватор "загърляч" на стойност 30.00 лева и 1 бр. турбокомпресор за трактор "Т-150К" на стойност 5.60 лева, всичко на обща стойност 479.10 лева, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати.
За посоченото престъпление обвиняемият М.А.М. ще изтърпи наказание при условията на чл. 197 т. 3, вр. чл. 195 ал. 1 т. 5, вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 20 ал. 2 от НК и чл. 55 ал.1 т.2 б."б" от НК, а именно Пробация при условията на чл. 42а ал.2 т.1, 2 и 6 от НК, изразяващо се в налагане и изтърпяване на следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес *** 5, от която произтича задължението на осъдения в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА
2.Задължителни периодични срещи с пробационния служител - планирани или извънредни - за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА
3.200/двеста/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА.
Веществени доказателства - върнати на собственика им.
Причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени изцяло.
ОСЪЖДА обвиняемия М.А.М., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Царево сумата в размер на 37.50 лв. за разноски по делото.